Dëshmi për Imamatin e Imam Aliut ( as) nga Kur'ani i shenjtë dhe suneti

Формат документа: odt
Размер документа: 0.03 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.
Теги: Shaban Burri
  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Dëshmi për Imamatin e Imam Aliut ( as) nga Kur'ani i shenjtë dhe suneti"O Zot ma hap zemrën time dhe me bëjë detyren time te lehtë, ma zgjidh nyjin nga goja ime në mënyrë që ata të kuptojnë fjalën time!" 
Salam aleikum te dashur vëllezër dhe motra!Shpresojmë se me ketë shkrim ne mund të mësojmë nga njëri-tjetri. Imam Alija (as)thot:
"Njeriu është armik i asaj që ai nuk e di!"
Ne myslimanët nuk e njohim edhe njëri-tjetrin, për këtë arsy shumë mosmarrëveshjet kanë lindur.Dialogu keqkuptohet më së shumti. Dialogu sot përdoret për të fituar për ti mposhtruar të tjeret.Por kjo nuk është dialog, kjo është një luftë. Në dialog është fjala mirëkuptimit dhe ndërsjellë. 
Ne duam të provom një mosmarrëveshje mes muslimanëve. Mosmarrëveshja më e madha në dialogun brenda- islam është konstatuar se kur është fjala për pasardhësin e të Dërguarit të Zotit(sas).
Si pasardhësi është caktuar?A i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të) emëroi një pasardhës ose e ai e la ymetit e tij këtë detyrë për të zgjedhur një pasues?
Vëllezërit dhe motrat tanë suni thojnë se ka pasur një shura (konsultimi) pas vdekjes së të Dërguarit të Zotit(sas) dhe në këtë mënyrë një pasues ka qenë i zgjedhur!
Shiiat, megjithatë, thonë sei Dërguari i Allahut (sas) Imam Aliun (as) më shumë se një herë e ka emërua si pasuesin e tij! Këtu është argumenti dhe kundër- argumenti në kundërshtim! Shiiat do ti emërojnë burimet e tyre si provë e pikëpamjeve të tyre dhe sunitët do ti paraqesin burimet e tyre si dëshmi e pikëpamjeve të tyre! Pra ne do të marrim burime autentike të cilet  të dyja palët konsiderojnë si autentike!Dhe kjo do të ishte " Kur'ani i Shenjtë dhe Suneti"!
Në leksionin e sotme ne dëshirojmë që në bazë të Kur'anit dhe Sunneti të provojmë se Imam Alija(as) është pasardhësi i të Dërguarit të Perëndisë Muhamedit (sas)! Çfarë thot Allahu (svt) në Kur'anin e Shenjtë në përcaktimin e një udhëheqësit (Imam) dhe pasuesin e tij?
Ne do të shohim disa ajete për të vertetuar ketë Insha'Allah .Në lexojmë:
" [28:68] Zoti yt krijon çka të dojë dhe zgjedh kë të dojë, atyre nuk u takon zgjedhja. I pastër është i lartë është All-llahu nga çka i përshkruajnë për shok."
Në qoftë se është keshtu, se Allahu (svt) për njerëzit zgjedh atë që është më e mira për ta dhe ata nuk kanë zgjidhje, atëherë do të ishte edhe me rastin e udhëheqjes!
Ai vazhdon:[3:33] All-llahu e zgjodhi (pejgamber) Ademin, Nuhun,familjen Ibrahimit, familjen e Imranit mbi popujt tjerë (të asaj kohe).Allahu i ka zgjedhur e jo njerëzit![21:73] Dhe Na, i kemi bërë ata udhëheqës, të cilët udhëzonin sipas urdhërit Tonë dhe u kemi shpallur atyre që të punojnë vepra tëmira, të bëjnë namazin dhe të japin zeqatin, e vetëm neve na kanë adhuruar.Përsëri, thotë Allahu (subhanehu we te'ala) që Ai është ai i cili i zgjedh![2:124] Dhe (kujtoni), kur Perëndia e provoi Ibrahimin me disa urdhëra, e ai i plotësoi ato. Perëndia tha: “Unë do të bëjë ty imam(prijës) të njerëzve!”All-llahu (svt) nuk i tha Ibrahimit (as) ta mbledh popullin e tij, në mënyrë që ata të zgjedhin një imam për veten! Jo! Allahu (subhanehu we te'ala) është Ai cili zgjedh!
Ne themi në lutjet tona tëpërditshme : (1:6)Udhëzona në rrugën e drejtë."Ne themi All-llahu ( subhanehu we te'ala) që të na udhëzojë, sepse All-llahu (subhanehu we te'ala) më mirë se kushdo tjetër e di se çfarë dhe kush është për ne ma i përshtatshëm për të na çojë në rrugën e drejtë.
[19:58]Këta janë ata pejgamberë, tëcilëve Perëndia u dhuroi dhuntitë, nga pasardhësit e Ademit, dhe të atyre që Nei patëm ngarkuar në anije me Nuhun e nga pasardhësit e Ibrahimit dhe të Israelit, që Ne i patëm udhëzuar dhe i patëm zgjedhur.Allahu (subhanehu we te'ala) udhëheqi dhe zgjodhi ata që e sollen dhe çuan popullin te Allahu (subhanehu we te'ala)![46:12] E para tij ishte libri i Musait, prijës dhe mëshirë..Në Kuranin e Shenjtë, shkrimet e Allahut (subhanehu we te'ala ) pershkruen siç Imamet, si një udhëheqës. Në qoftë se ne supozojmë se ne njerëzit jemi të aftë për të zgjedhur një Imam, një udhëzues, pse nuk jemi ne gjendje të zgjedhim librin më të përshtatshëm për ne e cila na çon të Allahu (subhanehu we te'ala)?Kurani është një lider dhe ishte nga Allahu (subhanehu we te'ala ) i zgjedhur dhe na solli përmes një dërguarit, Ai dhe të zgjodhi vetë, domethën Dërguarin eZotit Muhamedin (savs)!
[7:69] A ju vjen çudi që këshilla nga Zoti juaj ju vjen me anë të një njeriu nga mesi juaj që t’iu tërheqë vërejtjen?A Profetet (as) para të Dërguarit të Allahut Muhamedit (savs) i emëruan pasardhësit e tyre vetë ose ja lanë pasuesve tyre një zgjedhje? Kur'ani ishenjtë tregon për historinë e Profetit Musa (as). Pasi Profeti Musai (as) e kishte liruar popullin e tij nga shtypja e Faraonit, ai u detyruar te shkoj ne mal për 40 ditë që të flas me Allahun (subhanehu we te'ala ).[7:142] Ne i kemi caktuar Musaut tridhjetë netë dhe këtë e plotësuam edhe me dhjetë, andaj koha që caktoi Zoti i tij (përtakim që t’i japë Tevratin) u plotësua, dyzet netë.Pejgamberi Musai ( as) kështu duhej të linte popullin e tij 40 ditë për të jetë me Allahun (subhanehu we te'ala). Si e bëri ai (as)?A i tha popullit të tij, se ata duhen të zgjedhin një përfaqësues? Ose ai zgjodhi një përfaqësues nga vetja? Musaja (as) i tha vëllait të tij Harunit:[7:142]  “Më zëvendëso te populli im, dhe mbaj rend e mos paso rrugët e ngatrrestarëve!”Në Kur'anin e shenjtë nuk është fjala për shura (konsultimit), por me emërimin!Ajo nuk ishte  gjithmonë që njerëzit pranuan liderin e tyre si një udhëheqës. Njerëzit nuk ishin gjithmonë dakord me zgjedhjen e përfaqësuesve apo i pasardhësit!Pejgamberi i tyre u tha atëherë:[2:247] Profeti i tyre u tha: “All-llahu ju caktoi me siguri Talutin për sundues”. “Prej nga, - i thanë, - të na bëhet ai sundues kur ne jemi më të denjë se ai për të sunduar? Atij nuk i është dhënë asndonjë pasuri e madh”. “All-llahu atë e ka zgjedhur t’iu bëhet sundues”, - tha ai, - dhe e pajisi me dijeni dhe trup të zhvilluar”. – All-llahu ia jep pushtetin kujt të dojë Ai. All-llahu është i gjithëdijshëm.Edhe nëse njerëzit e shohin si të denjë për të marrë vendin e Imamit, do t'i japet një imam, një udhëheqës nga Allahu (subhanehu we te'ala), sepse ai zgjedh për njerëzit atë që është më e mirë për ta!" Ai e di se çfarë është e fshehur dhe e qartë ! "Vetëm për shkak se njerëzit e shohin përmes pasurisë së tyre pushtetin dhe pozitën si legjitim, në udhëzim dhe imamatin që ata marrin, konsiderohet si i dobët sepse ai nuk ishte aq ipasur si ata, kjo nuk do të thotë që u jepet atyre rolli i udhëzuesit ![28:5] E Ne duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë,t’i bëjmë udhëheqës dhe t’i bëjmë trashëgues.
Edhe me Imam Alin(as) të njëjtat justifikime janë përdorur, e cila është arsyeja pse ata nuk e pranuan atë si imam. Ata thanë, për shembull, ai ishte ende shumë i ri, ai nuk ka përvojë politike, ai nuk është njaq i pasur si ata dhe dhe dhe ...
Por Allahu (svt)urdhëroi Dërguarin e Zotit Muhammed(savs) të zgjedh si pasuesin e tij Imam Aliun (as)! Askush nuk duhet të thotë se ai nuk emërojë një pasues .[11:57] Nëse kundërshtoni, unë ju kumtova atë me të cilën jamë dërguar te ju. Zoti im do t’ju zëvendësojë me një popull tjetër, Atij nuk mund t’i bëni kurrëfarë dëmi. Vërëtet, Zoti im është përcjellës i çdo sendi”.
Ka një bisedë nëmes të Imam el- Rida’s (as) dhe një dijetarit e një Kalifit të paligjshëm, emri i të cilit ishte Ibn Ramin. Biseda shkoi kështu:Imam el - Rida (as) e pyeti Ibn Ramin: "Kur i Dërguari i Zotit (as) u largonte nga Medina, ai zgjodhi gjithmonë një që përfaqësonte atë gjatë mungesës së tij ? "Ibn Ramin tha: "Po , ai e bëri!"Imam el - Rida ( as) e pyeti: "Përse ai nuk i kishte thënë popullit se ai po shkon dhe se ata duhet të zgjedhin një përfaqësues?"Ibn Ramin tha: " Ai kishte frikë se mund të ketë mosmarrëveshje ndërmjet tyre ! Muslimanët i përkisnin fiseve të ndryshme dhe të gjithë do të duan të përzgjidhin njërin prej fisit të vet! "Imam el - Rida (as) tha: "Ai do të kishte mundesi të bërë paqe në mes tyre përsëri kur ai u kthente!"Ibn Ramin tha: "Ajo duhet të jetë për një udhërrëfyes të mirë për të shmangur çdo mosmarrëveshje mes popullit të tij!"Imam el - Rida (as) e pyeti: "A është udhëtimi i shkurtë nga Medina më keq ose vdekja e Profetit?"Ibn Ramin ka thënë: "Vdekja e tij është sigurisht më keq!"Imam el - Rida ( as) e pyeti: "A mendoni se i Dërguari i Allahut (savs) nuk e dinte se do të vijë pas vdekjes së tij në grindj? Kështu që ai nuk e zgjodh injë pasues?" Imam el - Rida (as) donte për të treguar se i Dërguari i Allahut (savs) edhe me udhëtime të shkurtra një përfaqësues zgjodhi, si duhet të jetë me udhëtimin e tij të gjatë dhe tëpërjetshme pastaj? Pra, vdekja e tij?
Një dijetar shiit ishte ftuar për darkë ke disa dijetar suni. Ndërsa po hanin, e pyeti një dijetar suni dijetarin shiitë:
" Cili është mendimijuaj për kalifin e parë (Ebu Bekrin)? "Dijetari Shia tha: "Ju lutem mos më pyetni për këtë, unë kërkoj që ju të heqni dorë nga përgjigja ime!Dijetari sunni, megjithatë, këmbëngul, dhe të tjerët kërkuan për të dëgjuar mendimin e Shia dijetarit.
Dijetarët shiitë ra dakord pastaj dhe i tha: "Unë menojë se kalifi i parë (Ebu Bekri) ishtë një largpamëse shumë, dhe një udhëheqës më i mirë se ishte i dërguari i Perëndisë Muhamedi (sas)!"
Të gjithë të pranishmit filluan të bërtasin, duke thënë: "çka po flet!" dhe "Si mund të thoni një gjë të tillë!" dhe "Sjellje e paturpshme!"Pasi njerzet u qetësuan e pyetin dhe kerkuan arsytimin e deklaratës së tij, ai tha:"Kalifi i parë (Ebu Bekri ) e dinte se komuniteti islamik ishte ende i ri dhe se ajo përbëhej nga fiset më armiqësore, ai e dinte se ai kishte për të zgjedhur një pasues për të parandaluar grindjet, kështu që ai zgjodhi Omerin si pasuesin e tij, ai shkroi një vullnet se Omeri është pasardhësi i tij. Por i Dërguari i Allahut (savs) nuk ka vërejtur grindjet dhe ndërluftimet e fiseve e komunitetit të rri islamik dhe e la atë ymetit e tij për të zgjedhur pasardhësin!"Ai pastaj shikoi at që protestojë mezëshëm kundër deklaratës se tij dhe i tha atij:"Në qoftë se ti thua se i Dërguari i Zotit (sas) nuk ka zgjedhur një pasues,atëherë ti thua se ai ka anashkaluar diçka që Ebu Bekri ka vënë re dhe se Ebu Bekri ishte një udhëheqës më i mirë.Por nëse ju thoni, ai ka zgjedhur një pasues, atëherë unë ju pyes: Ken e ka zgjedhur si pasuesin e tij?"
Dijetari suni nuk kishte asnjë përgjigje për këtë pyetje logjike.Një ditë i Dërguari i Allahut Muhammedi (sas) u largua nga Medina dhe e la Imam Aliun (as) në Medinë. Hipokritët sahab përhapën një thashetheme se i Dërguari iZotit (as) kishte mosmarrëveshje me Imam Alin (as) dhe kjo është arsyeja pse aie la Imam Alin (as) në Medinë. Imam Aliu (as) i tha të Dërguarit të Allahut(sas):" O i Dërguari i Zotit, po me lënë mua këtu me gratë dhe fëmijët? "A e dini se? Një i tillë si Alija  se lë të Dërguarin e Allahut (savs) nga sytë. Ai ka marrë mbrojtjen e Dërguarit të Zotit si qëllim i jetës. Ai nuk dyshoi asnjëher në komandën e të Dërguarit të Zotit! Ky është Imam Alija (as).Por përsëri në histori.Imam Aliu (as) i tha të Dërguarit të Allahut (sas ):" O i Dërguari i Zotit, a po me lënë mua këtu me gratë dhe fëmijët? "I Dërguari i Perëndisë Muhammedi (sas ) i tha atij:"Nuk je i lumtur që ti je i përballur me të njëjtën pozitë me mua se si dikur Haruni me Musan?"Këtu ai ka caktuar para Ghadir-Khomit – shokun e ti të ngushtë Aliun (as) sipasuesin e tij dhe zëvendësin!Si? Ti nuk e dini se çfarë ka ndodhur në Ghadir – Khom shok i ngushtë?Pastaj, le te ju them vëlla!Në pelegrinazhin e fundit se Profetit se shenjtë, se pastërtit, se virtytshëmit,trimit, më të mësuarit, më se mençurit dhe më se bukurit e Allahut! Pra, Profeti i profetëve! I Dërguari i Perëndisë Muhamedi (savs) të gjithë pasuesvese tij u ndal në rrugën për të shtëpi në Ghadir – Khom (Ghadir - Khom është njëvend në mes të Medinës dhe Mekës ) dhe u tha atyre :" Oh mysliman më lejoni të di se kush ka marrë më shumë pushtet mbi besimtarët se vet ata? "Publiku u përgjigj: "Perëndia dhe Pejgamberi i Tij e dinë më mirë."I Dërguari i Zotit (sas) tha atëher: "Perëndia është Zoti im unë jam Zotii besimtarëve dhe unë kam më shumë të drejtë mbi ta si ata vet posedojnë. Prandaj: Udhëheqësi i kujt jam une, udhëheqesi i ti është Alija"Nga logjika mund të thojmë se ne kemi nevojë për një imam, një udhëzues!Ka një histori:Në Basra, ka një xhami të madhe, ku njerëzit u takojshin më herët për të diskutuar tema të ndryshme islame. Njiher, në kohen e tij dijetari i famshëm Amr Bin Ubeid mbajti një leksion mbi Imamatit.
Dijetari refuzonte Imamatin!Ai ishte i rrethuar nga një turmë e madhe që i vunë ati pyetje shumë të ndryshme për Imamatin. Pas një kohe, një student i ri inteligjent i Islamit me emrin Hesham u ul me ta. Heshami ishte një student i Imam Sadikut (as).Ai u ul drejt në radhë të parë dhe dëgjoj me vëmendje. Ai u tha dijetarit se ai ishte një i huaj dhe kishte disa pyetje. Dijetari Amr ibn Ubeid e lejoj të pyet atë.Heshami pyeti: "I nderuar Zoteri ! A mund të di a keni sy? "Amr tha: "O djalosh ! A është kjo për t'iu përgjigjur?"Heshami tha: "Çfarëdo qoftë ajo. Kjo është pyetja ime. Unë do të doja të përgjigjeni ju."
Amr ka thënë: "Nërregull, është liria juaj për të pyetur çdo gjë, edhe pse kjo është një pyetje shumë e trashë."Heshami tha: " I dashurZoteri, më lejoni të di se ju keni sy apo jo? "Amr tha: "Po, kam sytë."
Heshami pyeti: "Për çka ju përdorni sytë e vet?"Amr tha: "Me sytë e mi  unë mund tëshoh fytyrat e njerëzve për shembull, apo ngjyrat e gjërava të ndryshme."Heshami pyeti: "Dhe ju gjithashtu keni një hundë?"Amr tha: " Po, unë kam një hundë."Heshami pyeti: "Çfarë funkcioni ka ajo?"Amr tha: "Kjo lejon mua që te mar erë parfumeve dhe erave."Heshami pyeti: "A keni një gojë?"Amr tha: "Po, sigurisht."Heshami pyeti : "Çfarë fnksioni ka ajo? "Amr tha: "Unë mund të flas në lidhje me të ose të marrë ushqim për mua."Heshami pyeti: "Dhe çfarë është me veshët e juaj ? A keni dhe veshë?"Amr tha: "Sigurisht. Unë kam dy veshë."Heshami pyeti: "Çfarë mund të bëni me të?"Amr tha: "Unë mund të dëgjoj zëra me veshët e mi."Heshami pyeti: "A dhe ju keni një mendje?"Amr tha: "I Plotfuqishmi me ka pajisur edhe mua me një mendje."Heshami pyeti: "Si mund të përfitojnë prej saj(mendjes)?"Amr tha: "Në këtë mënyrë unë mund të dallojë gjëra të ndryshme që i perceptojë me shqisat e mia. Kjo me lejon mua për të gjetur dallimet dhe për të eleminuar dyshim për natyrën e tyre."
Heshami pyeti: "A do të thotë se edhe pse ju jeni të përkryer dhe shnosh, organet e juaja nuk mund të funksionojë pa ndihmën e mendjes?"Amr tha: "Asnjë organ nuk mund të funksionojë si duhet pa mendjen."Heshami pyeti: "Pse është kjo kështu? A nuk janë organet të përsosur dhe mjaft  theksuar të fortë për të dalluar gjëra të ndryshme?"Amr tha: "O djalosh! Nëse diçka me organet e tij shqisore mer erë, sheh apo ndin, dhe ju keni dyshime në lidhje me atë që mund të jetë, problemin e  zgjidh intelekti (mendja). Mendja nandihmon të gjejmë të vërtetën dhe ti zhdukë dyshimet ."Heshami pyeti: "Çfarë thoni? Allahu ka krijuar mendjen për të drejtuar organet dhe për të hequr të gjitha dyshimet?"Amr tha: " Po, ashtu është."Heshami pyeti: "Pra, mendja është e nevojshme, përndryshe institucionet(organet)nuk mund të veprojnë në mënyrë të pavarur. E drejtë?"Amr tha: "Po."Heshami pyeti: " Manifestoni drejtë mendimin e juaj edhe në pikën e mëposhtme. Nëse All-llahu i ka lënë organeve njerëzore pa drejtimin e mendjes, atëherë si është e mundur që milionë krijesa e Tij Plotfuqishmi i la pa një imam që mund të udhëzojë ata dhe ti zgjidh problemet e tyre, dyshimet dhe konfliktet? Ndjenja jonë e përbashkët a nuk duhet ta pranojë këtë fakt?"
Amr Bin Ubeid dëgjuar argumentin logjik e Heshamit dhe nuk kishte përgjigje. Ai heshti dhe ra në mendime të thella.
Insha Allah dhe ne mendojmë dhe përpiqemi të kuptojmë reciprokisht njëri-tjetrin. Imam Alija (as) kishte vetëm një pjesë të vogël të pasuesve. Një kritikë e atyre që kanë marrë prej tij të drejtën e tij për kalifatin, ndër të tjera, ata thanë: "Alija ska shumë ndjekës!"Kjo është arsyeja pse unë do të doja ligjëratën time ta përfundoj me një deklaratë të Paul Claudel-it:"E vërteta nuk ka të bëjë me numrin e njerëzve të cilët janë të bindur për atë!"

X