• Название документа

    Cкачать 2 19 11435 (Jegor Lavrukovi hagi Viktoria Lavrukova vastu abielu lahutamiseks) menetlusse


  • Размер: 0.06 Мб | Формат: ODT
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Скачать через: 20 сек.Установите безопасный браузерKOHTUMÄÄRUS

Kohus

Harju Maakohus

Kohtunik

Geete Lahi

Määruse koostanud kohtuametnik

Vanemkohtujurist Anu Vismann

Määruse tegemise aeg ja koht

09.09.2019.a, Tallinn, Tallinna kohtumaja

Tsiviilasja number

2-19-11435

Tsiviilasi

Jegor Lavrukovi hagi Viktoria Lavrukova vastu abielu lahutamiseks

Tsiviilasja hind

3500 eurot

Menetlusosalised ja nende esindajad

Hageja: Jegor Lavrukov (isikukood 38808042257, elukoht Pae 58-70, Tallinn 13620, e-post: jegor.lav16@gmail.com);

Kostja: Viktoria Lavrukova (isikukood 49406070077, võimalik elukoht Tallinna mnt 32-335, Narva 21006, e-post: viktoria.lavrukova@gmail.com, viktoria.kotsilo@gmail.com).

Menetlustoiming

Hagiavalduse menetlusse võtmine ning menetlusdokumentide esitamise tähtaja määramine

RESOLUTSIOON

1. Võtta hagi menetlusse.

2. Anda kostjale tähtaeg hagile kirjalikult vastamiseks 15 päeva käesoleva määruse kättetoimetamisest.

3. Kui hageja soovib kostja kirjalikule vastusele vastata, anda selleks tähtaeg 10 päeva kostja vastuse edastamisest.

Edasikaebamise kord

Määrus ei ole kaevatav.

HAGI MENETLUSSE VÕTMINE

Hagiavaldus vastab tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) nõuetele ja kohus võtab hagi menetlusse (TsMS § 371, 372).

MENETLUSE KÄIK

Menetluse juhtimisel lähtub kohus kohtumenetluse parima praktika suunistest, mis on kättesaadavad kohtu kodulehel (kohus.ee) ja Eesti Advokatuuri kodulehel (advokatuur.ee).

Pooled peavad kohtu antud tähtaegadest kinni pidama. Vajadusel pikendab kohus antud tähtaega. Taotlus tähtaja pikendamiseks tuleb esitada enne tähtaja möödumist ja võimalikult varakult.

Oma seisukoht ja kõik vajalikud dokumentaalsed tõendid tuleb esitada ühes terviklikus, võimalikult lühidas ja konkreetses dokumendis. Dokumendid esitatakse kohtule eesti keeles.

Abieluasjas on pooled kohustatud isiklikult kohtusse ilmuma ja nad peab ära kuulama. (TsMS § 346 lg 2). Kooskõlas TsMS § 346 lg-ga 3 teeb kohus isiklikult kohtusse ilmumise kohustuse teatavaks täiendavalt saadetava kohtukutsega. TsMS § 346 lg 2 alusel abieluasjas kohustab kohus poolt isiklikult kohtusse ilmuma ja peab nad ära kuulama, välja arvatud juhul, kui poolel on kohtusse ilmumata jätmiseks mõjuv põhjus. Asja lahendamisel istungil arutab kohus pooltega istungil tõendamisele kuuluvaid asjaolusid ning annab vajadusel täiendava tähtaja tõendite või seisukohtade esitamiseks.

Tunnistajaid ei ole ilma sellekohase kohtu nõudeta vaja esimesele istungile kaasa võtta.

Väljaspool kohtu nõutud tähtaegu ja menetlusdokumente täiendavaid tõendeid ei esitata. Kohtu poolt nõudmata või hilinenult esitatud dokumentide esitamisega seotud menetluskulud võib kohus jätta dokumendi esitanud poole kanda, olenemata asja lahendusest (TsMS § 169).

Kohus ei tee tagaseljaotsust abieluasjas (TsMS § 413 lg 4).

SELGITUSED JA KOHUSTUSED KOSTJALE

Kostja peab esitatud hagile kirjalikult vastama (TsMS § 394, 338):

1) kas tal on vastuväiteid selle kohta, et kohus asja menetlusse võttis või on alust jätta hagi läbi vaatamata või asjas menetlus lõpetada kui kostja ei ole selles osas oma seisukohta juba väljendanud;

2) kas ta võtab hagi õigeks, tunnistades hagiavalduses tema vastu suunatud nõudeid;

3) kõik oma taotlused ja väited (sealhulgas seisukoht hageja esitatud tõendite kohta) ning esitama tõendid iga faktilise väite tõendamiseks;

4) kas ta soovib esitada vastuhagi;

5) kuidas tuleb kostja arvates jaotada kohtukulud;

6) kas ta on nõus kirjaliku menetlusega või soovib asja läbivaatamist kohtuistungil;

7) kas tema arvates on võimalik asi lahendada kompromissiga või muul viisil kokkuleppel.

Kui kostjat esindab menetluses esindaja, tuleb vastuses märkida ka esindaja andmed. Kui kostja soovib menetluses kasutada tõlki, tuleb seda vastuses märkida ja võimaluse korral esitada tõlgi andmed (TsMS § 394 lg 3).

Kui hagiavalduses märgitud kostja andmed on ebaõiged, peab kostja kohtule teatama õiged andmed (TsMS § 394 lg 4).

Hagimenetluse kulud kannab pool, kelle kahjuks otsus tehti (TsMS § 162). Kui kostja võtab kohe hagi õigeks, kannab hageja menetluskulud ise, kui kostja ei ole oma käitumisega andnud põhjust hagi esitamiseks (TsMS § 168). Hagilises abieluasjas kannab kumbki pool oma menetluskulud ise (TsMS § 164 lg 1).

SELGITUSED JA KOHUSTUSED HAGEJALE

Hageja võib soovi korral esitada kostja vastuse kohta kirjaliku arvamuse määruse resolutsioonis märgitud ajaks (TsMS § 396).

MENETLUSKULUD

Lõpplahendis määratakse kindlaks menetluskulude rahaline suurus (TsMS § 174 lg 2). Tõendamata menetluskulud jätab kohus vastaspoolelt välja mõistmata.

MENETLUSDOKUMENTIDE ESITAMINE JA KONTAKT

Elektrooniliste menetlusdokumentide esitamine toimub E-toimiku vahendusel aadressil www.e-toimik.ee või e-postiga kohtu kantselei aadressil hmktallinn.menetlus@kohus.ee.

Infot kohtumenetluse kohta saab telefonil 6 200 100.

Menetlusdokumendis tuleb viidata tsiviilasja numbrile.

Harju Maakohtu aadress on Lubja 4, Tallinn 10115.

Kohtumääruse on juhindudes TsMS § 22¹ lg-st 3 ning kohtute seaduse § 125¹ lg-st 2 koostanud kohtujurist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Anu Vismann

Vanemkohtujurist