• Название документа

  Cкачать 2 19 11435 (Jegor Lavrukovi hagi Viktoria Lavrukova vastu abielu lahutamiseks) kiguta


 • Размер: 0.05 Мб | Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Скачать через: 20 сек.Установите безопасный браузерKOHTUMÄÄRUS

Kohus

Harju Maakohus

Asja menetlev kohtunik

Geete Lahi

Määruse koostanud kohtuametnik

vanemkohtujurist Anu Vismann

Määruse tegemise aeg ja koht

14. august 2019. a, Tallinn, Tallinna kohtumaja

Tsiviilasja number

2-19-11435

Tsiviilasi

Jegor Lavrukovi hagi Viktoria Lavrukova vastu abielu lahutamiseks.

Menetlustoiming

Hagiavalduse menetlusse võtmise otsustamine

RESOLUTSIOON

 • Jätta hagiavaldus käiguta.

 • Kohustada hagejat kõrvaldama osundatud puudused hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.

 • Edasikaebamise kord

  Määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

  Menetluse käik, määruse põhjendused ja kohaldatav seadus

  Jegor Lavrukov esitas 30.07.2019 Harju Maakohtule hagiavalduse Viktoria Lavrukova vastu abielu lahutamiseks. 01.08.2019 esitas hageja kohtule parandatud hagiavalduse. Kohus tutvunud esitatud avaldusega, leiab, et avalduses on menetlusse võtmist takistavad puudused, avaldus tuleb jätta käiguta ning anda hagejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  Hagiavalduse aluseks olevad asjaolud

  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 363 lg 1 p 2 kohaselt märgitakse hagiavalduses lisaks menetlusdokumentide muudele andmetele hagi aluseks olevad faktilised asjaolud (hagi alus).

  Perekonnaseaduse (PKS) § 65 lg 2 kohaselt lahutatakse abielu kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus või notar ei ole pädev abielu lahutama.

  Hagiavaldusest ei nähtu, miks pooled abielu kohtuväliselt lahutada ei saa. Kohus palub hagejal hagiavalduse aluseks olevaid asjaolusid selgitada ja märkida, miks pooled abielu kohtuväliselt lahutada ei saa.

  Allkirjastatud hagiavaldus

  TsMS § 338 lg 1 p 8 kohaselt märgitakse menetlusosalise poolt kohtule esitatavas menetlusdokumendis, muu hulgas hagis, vastuväites ja kaebuses, menetlusosalise või tema esindaja allkiri, elektroonilise dokumendi puhul digitaalallkiri või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldav tunnus vastavalt käesoleva seadustiku §-s 336 sätestatule.

  Kohus märgib, et kohtule esitatud 01.08.2019 parandatud hagiavaldus on hageja poolt allkirjastamata. Kohtule tuleb esitada kas digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud hagiavaldus.

  Riigilõiv

  Riigilõivuseaduse (RLS) § 59 lg 2 kohaselt tasutakse hagiavalduse esitamisel abielu lahutamiseks riigilõivu 100 eurot.

  Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Luminor Bank AS-is või EE777700771003813400 AS-is LHV Pank. Maksedokument riigilõivu tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul.

  TsMS § 3401 lg 1 ja 2 kohaselt kui menetlusosalise esitatud avaldus, taotlus, vastuväide või kaebus ei vasta vorminõuetele või on esitatud muude puudustega, mida saab kõrvaldada, muu hulgas kui tasumata on riigilõiv või kautsjon, määrab kohus tähtaja puuduse kõrvaldamiseks ja jätab menetlusdokumendi seniks käiguta. Kui kohtu määratud tähtpäevaks puudusi ei kõrvaldata, jäetakse avaldus, taotlus või kaebus menetlusse võtmata ja tagastatakse, juba menetlusse võetud avaldus, taotlus või kaebus aga jäetakse läbi vaatamata.

  Eeltoodust tulenevalt ja juhindudes TsMS § 3401 lg 1 annab kohus hagejale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Puuduste kõrvaldamisel tuleb kaaskirjal kindlasti ära näidata tsiviilasja number 2-19-11435.

  Kohtumääruse on juhindudes TsMS § 22¹ lg-st 3 ning kohtute seaduse § 125¹ lg-st 2 koostanud kohtujurist.

  /allkirjastatud digitaalselt/

  Anu VismannVanemkohtujurist