• Название:

  Теорія ф ру


 • Размер: 0.05 Мб
 • Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерТЕОРІЯ ФОЛЬКЛОРУ

Лекція №1 Фольклор у системі культури

План:

 • Культура й цивілізація. Особливості фольклорної традиції в культурі.

 • Вербальна та невербальна складові фольклорної традиції.

 • Носії та дослідники фольклорної традиції.

 • Польовий, класифікаційний та дослідницький етапи у фольклористиці.

 • Література

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Давидюк Віктор Національна культура в умовах плебеєзації // Віктор Давидюк Концепції і рецепції. - Луцьк, 2007.

 • Додаткова література

 • Аникин В.П. Теория фольклора. Курс лекций. М., 2004.

 • Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.

 • Толстой Н.И.  Язык и народная культура. М., 1995.

 • Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.

 • Живов В.М.  О внутренней и внешней позиции при изучении моделирующих систем. // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, с. 6 -13.

 • Вежбицка А.  Семантические универсалии. М., 1998.

 • Гадамер Х.Г. Истина и метод. М., 1991.

 • Моль А. Социодинамика культуры: Пер. С фр. - М., 2005.

 • Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. - Спб., 2003.

 • Лотман Ю.М. Семиосфера. - Спб., 2004.

 • Гатальська С.М. Філософія культури. - К.,2005.

 •  

  Лекція №2. Картина світу та її відображення у фольклорі

  План:

 • Картина світу як модель пізнання та відображення дійсності.

 • Ритуал і картина світу. Поняття про хронотоп. Хронотоп обряду.

 • Фольклор у побутовому контексті. Ритуал і повсякденність.

 • Ритуал і гра, ритуал і мистецтво.

 • Література

 • Маєрчик Марія Ритуал і тіло: Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу. - Київ, 2011.

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. / Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1996, с. 629 - 650.

 • Топоров В.Н. Пространство и текст. // Текст: семантика и структура. М., 1983, с.227-284.

 • Мифы народов мира. Т. 1-2. М., 1980.

 • Топоров В.Н. О ритуале. // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 3 — 66.

 • Еремина В.И. Ритуал и фольклор. Л., 1991.

 • Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993.

 • Ван Геннеп А. Ритуалы перехода. М., 1999.

 • Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб., 1998.

 •  

  Лекція № 3. Ритуал і динаміка семіотичних систем

  План:

 • Обмін і дари як моделі культури.

 • Міф і картина світу.

 • Міф і ритуал. Міф і поезія. Міф і повсякденність.

 • Логіка міфу. Міф і сюжет.

 • Література

 • Давидюк Віктор Первісна міфологія українського фольклору. - Луцьк, 2005.

 • Маєрчик Марія Ритуал і тіло: Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу. - Київ, 2011.

 • Копаниця Л.М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: питання поетики та художньої семантики: Навчальний посібник. - Київ, 2010.

 • Івановська Олена Фольклор як культурно-семіотична система // Олена Івановська Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: Підручник. - Київ, 2012.

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Леви-Строс К.  Первобытное мышление. М., 1994.

 • Леви-Строс К. Путь масок. М., 2000.

 • Леви-Строс К. Мифологики. Т. 1 - 4. М., 2000 — 2001.

 • Лотман Ю.М.  Культура и взрыв.  М. 1992. 

 • Пригожин И., Стенгерс И.  Порядок из хаоса.  М. 1986.

 • Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М., 1996.

 • Лотман Ю.М. “Договор” и “вручение себя во власть” как архетипические модели культуры / Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн. 1993. Т. 3.

 • Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

 • Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000.

 •  

  Лекція № 4. Теорія фольклору як наука узагальненого знання про предмет дослідження

  План:

 • Прецедентне мислення.

 • Факт. Модель. Сценарії.

 • Концепт. Образ. Формула.

 • Література

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Абельсон Р.П.  Структуры убеждений. // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.

 • Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1996, с. 629 - 650.

 • Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.

 • Гамкрелидзе Т.Б., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 2, Тб., 1984.

 • Славянские древности. Энциклопедический словарь. Т.1-2. М., 1995-99.

 • Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994.

 • Гацак В.М. Основы устной эпической поэтики славян (антитеза “формульной” теории) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX Международный съезд славистов. М., 1983. С. 184 — 196.

 • Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. М., 1988.

 • Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1997.

 •  

  Лекція № 5. Сюжетотворення у фольклорі

   План:

 • Подія і сюжет. Хронотоп сюжетної розповіді.

 • Сюжет и композиція наративного тексту.

 • Мотив і сюжет. Епізод і сюжет.

 • Формульні механізми оповіді.

 • Література

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.

 • Андреев Н.П. Проблема тождества сюжета. // Фольклор. Проблемы историзма. М., 1988, с. 230 - 243.

 • Пропп В.Я. Морфология сказки. Л., 1928.

 • Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. М., 1974.

 • Адлейба Д.Я. Неформульно-повествовательная стереотипия в волшебной сказке // Типология и взаимосвязи фольклора народов СССР. Поэтика и стилистика.– М., 1980.– С. 139-158.

 • Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985.

 • Селиванов Ф.М. Художественные сравнения русского песенного эпоса. Систематический указатель. М., 1990.

 • Ухов П.Д. Типические места (loci communes) как средство паспортизации былин // Русский фольклор. Т.2. М.-Л., 1957. С.129 — 154.

 •  

  Лекція № 6. Фольклорний наратив

  План:

 • Сюжет і динаміка семіотичних систем.

 • Зародження й тлумачення наративу.

 • Точка зору в граматиці й поетиці фольклорного наративу.

 • Література

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Бремон К.  Логика повествовательных возможностей. // Семиотика и искусствометрия. М., 1972.

 • Чейф У.Л. Память и вербализация прошлого опыта. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. С.35-73.

 •  Успенский Б.А. Семиотика искусства. М. 1995.

 • Гин Я.И. Поэтика грамматического рода. Петрозаводск. 1992.

 • Гин Я. И. Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб., 1996.

 • Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. //  Принципы типологического анализа языков различного строя. М. 1972. С. 95-113.

 • Падучева Е.В. Семантические исследования. М. 1996. 

 • Лекція № 7. Народна лірика

  План:

 • Хронотоп несюжетного фольклорного тексту.

 • Формульні механізми розгортання несюжетного тексту.

 • Література

 • Копаниця Л.М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: питання поетики та художньої семантики: Навчальний посібник. - Київ, 2010.

 • Копаниця Л.М. Пісенні жанри українського фольклору. - Київ, 2004.

 • Лисюк Н.А. Міфологічний хронотоп. - Київ, 2006.

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской необрядовой лирики. М., 1989.

 • Хроленко А.Т. Ассоциативные ряды в народной лирике. // Русский фольклор, вып. 21, Л., 1981, с. 3-12.

 •  

  Лекція № 8. Фольклорний текст

  План:

 • Текст як цілісність. Текст і твір.

 • Рівні поетичної структури фольклорного тексту.

 • Варіативність фольклорного тексту.

 • Гіпертекстові зв'язки в фольклорній традиції.

 • Література

 • Бріцина Олександра Текстологічні аспекти вивчення прозової традиції фольклорного твору // О.Бріцина, І.Головаха Прозовий фольклор села Плоске на Чернігівщині (тексти та розвідки). - Київ, 2014.

 • Кравченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Ревзин И.И.  К общесемиотическому истолкованию трех постулатов Проппа. // Типологические  исследования по фольклору. М., 1975, с. 77 — 92.

 • Просодический строй русской речи. М., 1996.

 • Изер В. Историко-функциональная текстовая модель литературы. // Вестник МГУ. Филология. 1997. № 7.

 •  

  Лекція № 9. Комунікативні функції фольклорного тексту

  План:

 • Комунікативні функції мовленнєвого вислову.

 • Первинні й вторинні мовленнєві жанри.

 • Література

 • Бріцина О., Головаха І. Прозовий фольклор села Плоске на Чернігівщині (тексти та розвідки). - Київ, 2014.

 • Коваль-Фучило І. Сучасна українська оповідальна традиція: особливості фугкціонування // Микола Дмитренко, Людмила Іваннікова, Ірина Кімакович та ін. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування. - Київ, 2014.

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика. // Структурализм: “за” и “против”. М. 1975. С. 193-230.

 • Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. / Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

 •  

  Лекція № 10. Жанротворення у фольклорі

  План:

 • Визначення фольклорного жанру.

 • Функціональна система фольклорних жанрів.

 • Аксіологія традиційної культури і система фольклорних жанрів.

 • Література

 • Дмитренко Микола Фольклор: категорія жанру (критично-аналітичний огляд) // Микола Дмитренко, Людмила Іваннікова, Ірина Кімакович та ін. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування. - Київ, 2014.

 • Киченко Олександр Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич, 2002.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1.Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Росовецький Станіслав Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 2. Жанри. Посібник для університетів. - Київ, 2007.

 • Іванова Н. Киченко О. Теорія фольклору : Посібник для ун-тів. - [Б. м.] : [б.в.], 2005.

 • Українська фольклористика: Словник-довідник. - Тернопіль, 2008.

 • Жайворонок Віталій Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - Київ, 2006.

 • Словник українського сакрального мистецтва. - Львів, 2006.

 • Додаткова література

 • Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976.

 • Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.

 • Толстой Н.И. Отношение древнесербского книжного языка к старославянскому языку (в связи с развитием жанров в древнесербской литературе) / /Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988, с.164-173.

 •