• Название:

  наташа


 • Размер: 0.08 Мб
 • Формат: ODT
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 10 сек.

Установите безопасный браузерПЕРЕВІРЕНО: _________ ________ /_________________/

Заст. дир. з ВР

ЗАТВЕРДЖЕНО: _________ ________ /_________________/

Директор школи

План виховної роботи

класногокерівника _____класу

Великораковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2013- 2014 навчальний рік

__________________________________________

П І БКЛАСНОГО КЕРІВНИКА

СТРУКТУРА2013-2014НАВЧАЛЬНОГОРОКУ

1 – ИЙ СЕМЕСТР__________________________________________________________________________

ОСІННІ КАНІКУЛИ ________________________________________________________________________

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ ________________________________________________________________________

2 – ИЙ СЕМЕСТР__________________________________________________________________________

ВЕСНЯНІ КАНІКУЛИ ______________________________________________________________________

Завдання виховної діяльності на 2013 - 2014 навчальний рік

Проблемне питання школи:_______________________________________

Проблемне питання класного керівника:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Завдання:

1.Продовження вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб.

2.На основі результатів діагностики допомагати учням у пізнанні власного характеру, у боротьбі зі своїми негативними рисами, у вихованні позитивних якостей.

3.Орієнтація учнів на аналіз власних дій, планування своєї роботи, навчання прийомам самоконтролю.

4.Виховання в учнів позитивних рис характеру: волі, чесності, самокритичності, поваги до старших, взаємоповаги, гідності, принциповості.

5.Формування в учнів вміння спілкуватися, стисло висловлювати свою думку, збагачувати свій словниковий запас, готувати їх до публічних виступів.

6.Розвиток навчально-пізнавальних потреб і здібностей учнів, допомога їм у науковій організації своєї навчальної діяльності.

7.Сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, моральної самооцінки, формування їх моральних переконань.

8.Формування вмінь та навичок використовувати досягнення мистецтва для пізнання природи, життя людей, самого себе, прищеплювати бажання

берегти і примножувати оточуючу красу.

9.Виховання в учнів поваги до держави, її законів, до праці і людей праці.

10.Робота над підвищенням самостійності учнівського самоврядування в плані організації і аналізу повсякденної діяльності.

11Формування в учнів потреби в громадській роботі, розширення зв’язків

з трудовими і громадськими колективами.

12.Виховання в учнів потреби до самовдосконалення на грунті знань і традицій, свят, обрядів і звичаїв свого народу, фольклору.

13.Робота над забезпеченням дієвого зв’язку з батьками у становленні особистості.

14.Формування учнівського колективу, між особистісних взаємин та ціннісно-орієнтаційної єдності в ньому.

15.Розвиток свідомості і культури самопізнання.

16.Формування громадської думки з найважливіших проблем життя, суспільства, людських стосунків.

17.Формування економічного мислення.

Схема аналізу виховної роботи укласі

1. Аналіз ефективності визначення цілей та планування виховного процесу у класі у минулому році

1.1. Результати вирішення виховних завдань минулого року, доцільність їх постановки, дієвість ідей, що визначались при плануванні.

1.2. Правильність вибору основних напрямів, змісту форм і методів роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів, залучення учнів у діяльність та спілкування.

2. Аналіз розвитку учнів класу

2.1. Вихованість учнів, їх морально-етичний, естетичний, інтелектуальний та фізичний розвиток (вказати, які фактори вплинули на це в більшій мірі).

2.2. Розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей, які виявляються учнями в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій та інших видах діяльності.

2.3. Рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їх успішність (бажано порівняти з результатами минулих років).

2.4. Зміни у мотиваційно-потребовій сфері (динаміка навчальних мотивів, мотивів участі у видах життєдіяльності класу, навчального закладу, прояву «нових» потреб учнів тощо).

2.5. Сформованість у учнів потреби займатися самовихованням.

2.6. Зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури спілкування, правової культури, інтелектуальної, художньої, екологічної, фізичної культури, культури сімейно-родинних відносин, економічної культури та культури праці, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, уміння благодійно впливати на соціум, розвиток культури життєвого самовизначення).

2.7. Успіхи та досягнення учнів класу, зріст особистісних досягнень, прояву індивідуальних особливостей учнів класу.

2.8. Учні групи ризику (їх індивідуальні особливості, запити, мотиви вчинків, вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш дієві форми роботи з ними; завдання виховання та корекції поведінки цих учнів;прогноз майбутньої соціалізації цих учнів).

3. Аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів

3.1. Особливості відносин учнів класу з оточуючим їх соціумом, найбільш помітні зміни у цих відносинах, що відбулися за минулий навчальний рік. Які фактори (умови) особливо вплинули на ці зміни?

3.2.Основні ціннісні орієнтації учнів класу, особливості ставлення учнів класу до людей, до праці, навчання, навчального закладу, класу тощо.

3.3. Зміна кола найбільш значущих людей для учнів класу. Хто для них є (стає) найбільш значущим. Ступінь впливу ближнього соціального оточення (батьків, однокласників), занять у гуртках, секціях та інших об'єднаннях на процес і результат соціалізації учнів.

3.4. Хто і що впливає на розвиток особистості учнів, на формування їхніхособистісних якостей, творчих здібностей і талантів?

3.5. Яку роль у соціальному розвитку учнів відіграє класна спільнота?

4. Аналіз розвитку колективу класу

4.1.Соціально-психологічний мікроклімат у класі. Які фактори (люди, умови) впливають наформування цього клімату? Особливості морально-психологічного клімату у класі: характер взаємовідносин учнів (тактовність, ввічливість, увага та повага один до одного, взаємовідносини хлопців та дівчат, доброзичливість, колективізм, відношення взаємної відповідальності, турботи тощо); переважаюче ставлення учнів до вчителів, навчального закладу, особливості спілкування у класному колективі.

4.2. Соціометрична, рольова та комунікативна структури класу, рівень розвитку колективних взаємовідносин і колективної творчої діяльності у ньому, ступінь залучення учнів у життєдіяльність класу, у процес планування, організації та аналізу спільної діяльності.

4.3. Розвиток громадської активності учнів (їхня ініціативність, творчість, організованість, самостійність, участь у самоврядуванні класу).

4.4. Зміни складу класу, які відбувалися за рік, індивідуальні особливості «нових» учнів, їх адаптація та інтеграція у класному колективі.

4.5. Особливості громадської думки класу і його вплив на інтереси та поведінку учнів. Хто (що) найбільш впливає на громадську думку класу?

5. Аналіз організації виховного процесу у класі та ефективність виховної роботи класного керівника

5.1. Що зі змісту виховних заходів було найкраще сприйнято учнями? У яких справах вони брали участь знайбільшим задоволенням? У яких проявили себе активними організаторами? А до яких залишились байдужими? У яких були пасивними? Чому?

5.2. Наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому навчальному році?

5.3. Яка діяльність позитивно вплинула на формування свідомої дисципліни та відповідальне ставлення до навчання і праці?

5.4. Які методи, форми роботи та засоби найбільш позитивно вплинули на розвиток учнів?

6. Аналіз участі учнів класу у життєдіяльності навчальногозакладу

6.1. Основнімотиви участі учнів класу в загальношкільних заходах, ступінь їх зацікавленості та залучення у життєдіяльність навчального закладу, активність і результативність участі членів класного колективу у загальношкільних справах.

6.2. Участь учнів класу у шкільному самоврядуванні, організаторській діяльності, роботі шкільних гуртків, клубів та інших об'єднаннях, вплив цієї діяльності на виховання і розвиток особистості учнів.

7. Аналіз педагогічної взаємодії учнів класу з батьківським активом

7.1.Частота іхарактер контактів із сім'ями учнів.

7.2. Зміна ставлення батьків до навчального закладу за навчальний рік.

7.3. Вплив батьків учнів на виховну діяльність класу (у формулюванні соціального замовлення, пред'явленні вимог до змісту організаціїпедагогічного процесу, у плануванні та організації класних справ і заходів).

7.4. Результативність педагогічної просвіти батьків та інформування їх про хід і результати навчально-виховного процесу у класі (у залежності від змісту і форм, що застосовувалисьдля цього).

7.5. Результативність організації батьківських зборів у класі.

7.6. Ефективність індивідуальної роботи з батьками.

7.7. Особливості взаємодіїзбатьківським активом (батьківським активом навчального закладу, радою батьків класу).

7.8. Результати педагогічних спостережень за вихованням у сім'ях учнів класу, участь батьків у підготовці дітей до сімейного життя.

7.9. Взаємодія з «проблемними» сім'ями, що потребують особливої уваги педагогів.

8. Аналіз організації педагогічної взаємодії дорослих, що працюють з учнями класу

8.1.З ким із педагогічних, медичних, соціальних працівників та представників інших сфер здійснювалась виховна взаємодія?

8.2. Хто із дорослих, що працюють з учнями класу, здійснює значний вплив на виховання і розвиток особистості учня?

8.3. У якій мірі класному керівнику вдалося організувати взаємодію педагогів, які навчають і виховують учнів класу?

8.4. Які методи педагогічної взаємодії дорослих були найбільше ефективними.

9. Висновки:

• про досягнення і знахідки, про накопичений позитивний досвід;

• про негативні моменти в організації життя класу і вихованні І учнів;

• про нереалізовані можливості та невикористані резерви;

• про перспективні цілі та першочергові завдання на найближче майбутнє.

10. Додатки можутьмістити:

10.1.Результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетувань, опитувань тощо.

10.2. Відомості про проведення та результати окремих заходів, І акцій чи окремих періодів життя класного колективу.

10.3.Інші аналітичні матеріали.

Орієнтовні питання до складання характеристики класу

I. Загальні відомості про клас:кількість учнів, дівчат, хлопців.

II. Cоціально-психологічні особливості.

1..На основі даних соціометрії — соціометричний статус: лідери, товариші, ізольовані, зневажені. Як проводиться опора на лідерів.

2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи окремих учнів, класу в цілому.

3. Участь у гуртковій роботі.

4. Ставлення до вчителів. Як проводиться робота з батьками, І їх ставлення до школи.

5. Рівень самоврядування, органи самоврядування. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

6. Рівень вихованості учнів класу.

III.Особистісні рисиучнів класу.

1.Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

2. Самосвідомість: рівень домагань, самооцінка.

3. Індивідуально-типологічні особливості: темперамент і його особливості, моральні якості.

4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

IV.Пізнавальні особливості учнів класу.

1.Особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, уяви.

2. Інтелектуальний розвиток.

V.Педагогічні висновки.

Завдання в роботі з класним колективом, виходячи з характеристики класу.

Психолого -педагогічна характеристика класу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Доручення учнів на 2012-2013навчальний рік

Прізвище, ім’я, по батькові учня (учениці)

Дорученняучня (учениці)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Зайнятість учнів у позаурочний час

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Назва гуртка, секції

Дні тижня

Години

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Соціальний паспорт класу:

1

Діти - сироти

2

Діти, позбавлені батьківськогопіклування

3

Діти - напівсироти (один із батьків помер)

4

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов‘язків

5

Діти з неповних сімей (батьки розлучені, одинока мати)

6

Діти - інваліди,інваліди з дитинства

7

Діти з багатодітних сімей

8

Діти, що постраждали від аварії на ЧАЕС (мають відповідні посвідчення)

9

Діти воїнів - інтернаціоналістів

10

Діти - соціальні сироти (обоє батьків перебувають на заробітках за межами області,країни)

11

Діти з малозабезпечених сімей (мають відповідні довідки)

12

Діти, схильні до тютюнопаління

13

Діти, схильні до вживання алкогольних напоїв

14

Учні, які виховуються в неблагополучних сім’ях

15

Бездоглядні та безпритульні діти

16

Учні,які стоять на обліку:

в кримінальній міліції

в службі у справах дітей

внутрішньому обліку

17

Талановиті та обдаровані діти

18

Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха

19

Діти працівнків агопромислового комплексу та соціальної сферисела

20

Учні, які доїжджають

21

Учні, які мають право на безкоштовне харчування

22

Загальна кількість учнів

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянськихцінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе­ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Ціннісне ставлення до себе

Виховні досягнення

Усвідомлення основнихзасад "Я-концепції" особистості:

- усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепції особистості;

- формування основ самопізнання, самооцінки;

- формування позитивного самоставлення до дотримання норм етикету;

- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;

- конструктивне вирішення життєвих проблем;

- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями.

Тематичний зміст виховної діяльності

"Образ мого "Я", "Я і мій характер", "Мої цінності", "Світ моїх почуттів", "Подивись на себе уважно", "Пізнай самого себе", "Я в колі сім'ї", "Яскраві події мого життя", "Господарочка", "Добродії", "Проведення одноден­ного походу з елементами орієнту­вання за допомогою компаса та карти", "Країна моїх мрій".

 • Ціннісне ставлення досім'ї, родини, людей.

Виховні досягнення

Усвідомлення цінностей соціального спілкування:

- формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;

- усвідомлення себе членом колективу;

- виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;

- формування уміння і навичок подолання конфліктів;

- соціальна шкода агресії і насильства;

- культура відпочинку, спілкування на відстані

Тематичний зміст виховної діяльності

"Моє спілкування з людьми", "Ставлення людини до людини", "Напитись з отчоїкриниці", "Моя сім’я", "Я в учнівському колективі", "Мій етикет", "Етикет у давнину і тепер", "Сучасний етикет у громадських місцях", "Шкідливі звички заважають усі", "Як протистояти насильству", "Школа виживання".

 • Ціннісне ставлення до праці

Виховні досягнення

Сформованість потреби в праці:

- уявлення про значущість усіх видів праці;

- уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

- вміннядоводити справу до логічного завершення;

- уявлення про сучасний світ професій.

Тематичний зміст виховної діяльності

"Як навчитись цінувати і розраховувати час?", "Чарівна краса вишиванки", "З магазину чи власними руками", "Бабусин рушник у сучаснійоселі", "Мої обов'язки в родині", "Я це можу", "Трудова біографія моєї родини", "Усі професії важливі, обирай свою", "Чекаємо батьків з роботи", "Іграшки своїми руками".

4. Ціннісне ставлення до природи

Виховні досягнення

Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей:

- вичерпності природних ресурсів;

- природи як еталонної цінності;

- активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;

- ціннісне ставлення до природи;

- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;

- розуміння явищ природи, знання народних прикмет;

- бережливе ставлення до природи;

- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екологі.

Тематичний зміст виховної діяльності

"Земля-годувальниця", "Історія міст і сіл України", "Україна Вишивана", "Вода — джерело життя", "Космос — далеко чи поруч?", "Ерудит природи", "Конкурс фото "Природа і фантазія", "Здорова природа — здорова людина", "Дари природи є невичерпними", "Вітамінна скарбниця", "Овочеві витівки", "Щедрі дари осені", "Жива Липка хай росте", "Квітковий вернісаж", "Вальс квітів","Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи", "Природа не майстерня, а храм – шляхи подолання екологічної кризи", "Сім природнихчудес України".

  Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховні досягнення

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності:

 • пізнавального інтересу до мистецтва;

 • навичок сприймання тааналізу художніх творів;

 • здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

 • художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.

Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості:

 • здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

 • здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

 • потреби у спілкуванні з мистецтвом;

 • системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.

Тематичний зміствиховної діяльності

"Письменники рідного краю", "Сьогодення і майбутнє України і української книги", "Пісенник мого часу", "Люблю я пісню українську", "Естафета творчих завдань", "Український вінок", "Вишневі усмішки", "Архітектурні пам'ятки мого краю","Культура мовлення", "Культурна людина. Яка вона?", "Естетика зовнішнього вигляду", "Мистецька карта України".

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виховні досягнення

Усвідомлення єдності власної долі з долеюБатьківщини:

 • вихованняпочуття патріотизму;

 • почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

 • моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

 • шанобливого ставлення до державної символіки;

 • правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;

 • активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

 • толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;

 • шанування героїв України;

 • знання і повага законів України.

Тематичнийзміствиховної діяльності

"Любове моя - Україно!", "Українці в світі", "Наші земляки", "Україна від козацьких часів до сьогодення","Найвідоміші винаходи українців", "Мій рідний край", "Історія рідного краю", "Народознавчий конкурсерудитів", "Життя та побут українців", "Українська вдача", "Моє село чи місто", "Запорізькі козаки", "Діти мають знати свої права", "Виховуємо лідерські якості", "Школа зустрічає гостей", "Випускники нашої школи", "Українська державність", "Українська топоніміка".

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

 • вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування;

 • пізнавати інтереси учнів, розуміти їхні переживання та мотиви поведінки;

 • обговорювати поточні події класу,школи, району, держави.

Форма проведення:

 • вільне спілкування вчителя з учнями;

 • бесіди на заплановані теми;

 • обговорення актуальних статей із газет;

 • обговорення кінофільмів, книжок, вистав;

 • зустріч із цікавими людьми;

 • усні журнали, години спілкування

 • засідання прес-клубу;

 • виступи учнівських лекторських груп;

 • дискусії, тренінги

 • години спілкування;

 • екскурсії, політичне інформування учнів

Основні напрями діяльності та справи класного колективу

№п/п

Заходи

01.09.2013

2 - ий тиждень

( )

3 - ий тиждень

( )

4 - ий тиждень

( )

1.

Година класного керівника,

класні збори

Свто першого дзвоника

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

Дата проведення

3.

Індивідуальна робота

з учнями

4.

Робота з батьками

5.

Заходи з охорони житєдіяльності

6. НАПРЯМКИ

ВИХОВНОЇ

РОБОТИ:

6.1

Ціннісне ставлення до себе

6.2

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

6.3

Ціннісне ставлення до праці

6.4

Ціннісне ставлення до природи

6.5

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

6.6

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

7.

Примітка

№п/п

Заходи

5 - ий тиждень

( )

6 - ий тиждень

( )

7 - ий тиждень

( )

8 - ий тиждень

( )

1.

Виховні

години,

класні збори

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

2.

Дата проведення

3.

Індивідуальна робота

з учнями

4.

Робота з батьками

5.

Заходи з охорони житєдіяльності

6. НАПРЯМКИ

ВИХОВНОЇ

РОБОТИ:

6.1

Ціннісне ставлення до себе

6.2

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

6.3

Ціннісне ставлення до праці

6.4

Ціннісне ставлення до природи

6.5

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

6.6

Ціннісне ставлення особистості досуспільства і держави

7.

Примітка

№п/п

Заходи

9 - ий тиждень

( )

10 - ий тиждень

( )

11 - ий тиждень

( )

12 - ий тиждень

( )

1.

Виховні

години,

класні збори

Виховна година на тему:

Виховна годинана тему:

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

2.

Дата проведення

3.

Індивідуальна робота

з учнями

4.

Робота з батьками

5.

Заходи з охоронижитєдіяльності

6. НАПРЯМКИ

ВИХОВНОЇ

РОБОТИ:

6.1

Ціннісне ставлення до себе

6.2

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

6.3

Ціннісне ставлення до праці

6.4

Ціннісне ставлення до природи

6.5

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

6.6

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

7.

Примітка

№п/п

Заходи

13 - ий тиждень

( )

14 - ий тиждень

(10.12 - 14.12)

15 - ий тиждень

(17.12 - 21.12)

16 - ий тиждень

(24.12 - 28.12)

1.

Виховні

години,

класні збори

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

Виховна година на тему:

2.

Дата проведення

3.

Індивідуальна робота

з учнями

4.

Робота з батьками

5.

Заходи з охорони житєдіяльності

6. НАПРЯМКИ

ВИХОВНОЇ

РОБОТИ:

6.1

Ціннісне ставлення до себе

6.2

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

6.3

Ціннісне ставлення до праці

6.4

Ціннісне ставлення до природи

6.5

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

6.6

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

7.

Примітка

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 6-А КЛАСУ ЗА 2015-2016н.р.

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 6-А КЛАСУ ЗА 2015-2016н.р.

Більшість дітей мають високий навчальний потенціал і хороші здібності до навчання.3 учнів класу закінчили навчальний рік на високому рівні і були нагороджені похвальними листами Добромірська В.,Поляк К.,Штефаньо Н.,15 учнів класу закінчили навчальний рік на достатньому рівні і тільки п'ятеро мають середній рівень навчальних досягнень.

Учні класу, які мають проблеми в навчанні: Труднощі під час вивчення окремих предметів мають:Попович М.,Васьовчик М.,Фолучка С.,Дубровська Н.,Кузьма І.,Гудуш Ю.

Позакласна виховна робота з класом була спрямована і буде продовжуватися на реалізацію «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів» та концепцією національно-патріотичного виховання молоді. Протягом року велася виховна робота,яка поєднувала як традиційні форми роботи (бесіди,години спілкування,виховні години) так і нетрадиційні (тестування,проекти.) Одним із таких проектів єпроект «Реалізація концепції національно – патріотичного виховання в школі шляхом використання елементів народознавства».

Метою проекту є створення системи національно - патріотичного виховання учнів, спрямованої на виховання у особистості любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей).Аналіз виховної роботи у відповідності з метою та завданням показує,що проведенароботасприяла згуртуванню учнівськогоколективу,інтелектуальному,патріотичному,моральному та фізичному становленню особистості,створенню умов для розвитку творчих здібностей. Колектив класу діяльний,учні долучаються до організації класних справ,активно виконують доручення. Клас із задоволенням бере участь у позакласних заходах,хоча і не всі учні бажають прикладати зусилля.

Рівень вихованості учнів:Більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних,громадянських,гуманістичних,естетичних якостей особистості. Вони незалежні,доброзичливі у спілкуванні,емоційно-відкриті та чутливі до моральних проблем.

Учні, які заслуговують на подяку за активну участь у житті класу: Стосунки в класі дружні і доброзичливі,є добре порозуміння між хлопчиками та дівчатками. Всі учні класу брали активну участь в акції “Милосердя”, “Голуб миру”, “Розтопи своє серце-допоможемо дітямразом”. Провели відкрите свято “Андріївські вечорниці”,брали участь в інтерактивній грі “Безпека в Інтернеті ” .На особливу подяку заслуговують Добромірська В.,Штефаньо Н.,Горзов В.,Гудь А.,Поляк К.

Проблеми, які слід вирішити в наступному році :

-створювати умови учням для розвитку творчих здібностей;

-формувати активну життєву позицію,залучати кожну дитину до життя колективу;

-виховувати свідому дисципліну і культуру поведінки;

-розвивати почуття милосердя,доброзичливості,співпереживання;

-виховувати любов до Батьківщини,почуття гордості за свої витоки,своє коріння;

-вдосконалювати комунікативні здібності учнів,навчати дітей переборювати негативні рисихарактеру;

-домагатися сумлінного виконання учнями своїх доручень.