• Название:

  ПАВ вопросы для студентов


 • Размер: 0.03 Мб
 • Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль1.

Змістовий модуль 1. Вступ до хімії поверхнево активних речовин, їх класифікація та промислові методи синтезу. Методи аналізу ПАР.

Тема 1. Вступ до хімії поверхнево активних речовин в харчовій та косметичній промисловості. Мета і завдання курсу. Загальні відомості про поверхнево-активні речовини (ПАР), їх призначення і області застосування.

Тема 2. Класифікація ПАР. Типи ПАР. Аніонні, катіонні, цвіттеріоннні, неіоногенні ПАР. Кристалічні ПАР, поліморфічні, аморфні тверді тіла, рідкокристалічний стан, рідкі фази ПАР. Гідро-ліпофільний баланс (ГЛБ).

Тема 3. Методи аналізу ПАР. Основні аналітичні методи визначення ПАР. Аналіз іонних і неіонних ПАР. Міжфазне титрування. Оцінка ступеня чистоти ПАР. Аналіз сумішей ПАР. Спектрофотометричні методи визначення ПАР. Хроматографічні методи в аналізі ПАР.

Тема 4. Технологія промислового виробництва ПАР. Промисловий синтез сировини. Жирні кислоти, аміни, спирти. Низькомолекулярні аміни. Олефіни. Алкілбензоли. Алкілфеноли. Вуглеводи. Оксиди алкенів. Матеріали на основі кремнію. Синтез ПАР. Неіоногенні ПАР: алкоксилати, алканоламіди, естери жирних кислот і сорбітолу, ПАР на основі цукрів. Алкілглюкоаміди. Аніонні ПАР: солі карбонових кислот, карбоксильовані етоксилати, алкілбензолсульфонати, α - олефінсульфонати (АОС), алкансульфонати, сульфовані естери жирних кислот, сульфосукцинат, естери фосфорної кислоти, сульфати і ефіросульфати. Катіонні ПАР: четвертинні ПАР, амінооксиди. Амфотерні ПАР. ПАР на основі кремнію. Фторовмісні ПАР

Лабораторна робота №1. Якісні реакції на аніонні та катіонні ПАР.

Лабораторна робота №2. Визначення кислотного та ефірного чисел ПАР.

Лабораторна робота №3. Кількісне визначення аніоноактивної екстракційно-фотометричним методом.

Лабораторна робота №4. Фотометричне визначення неіоногенних ПАР (НПАР) у воді.

Змістовий модуль 2. Будова ПАР та фізико-хімічні властивості їх розчинів. Застосування ПАР в промисловості.

Тема 5. Особливості будови ПАР і фізико-хімічні властивості їх розчинів. Поверхневий натяг. Змочувальна здатність. Крайовий кут змочування. Рівняння Юнга. Робота змочування. Змочування тканин і волокон. Будова молекул поверхнево-активних речовин (ПАР). Ефект пониження механічної міцності твердих тіл в розчинах ПАР (ефект Ребіндера). Адсорбція розчинів ПАР на межі рідина-газ. Ізотерма адсорбції Гіббса, поверхнева активність, правило Дюкло-Траубе, рівнянння Шишковського. Адсорбція ПАР на межі тверде тіло — рідина, фізична та хімічна адсорбція, Міцелоутворення, критична концентрація міцелоутворення (ККМ). Будова міцел (міцели Хартлі, Макбейна та ін), види міцел (прямі і зворотні), поліморфізм міцел, критичний параметр упаковки міцел. Точка Крафта. Термодинаміка міцелоутворення колоїдних ПАР. Явище солюбілізації, зв’язування та міцелярного каталізу. Механізм солюбілізаціі. Явище гідротропії та диспергування. Ємульсійна полімеризація. Обернені міцели колоїдних ПАР. Емульгуюча здатність ПАР. Прямі і зворотні емульсії. Мікроемульсії. Стабілізація емульсій. Теорія ДЛФО. Руйнування емульсій. Емульгатори та принципи вибору емульгаторів. Піноутворююча здатність ПАР. Види пін. Механізм утворення пін. Стійкість пін.

Високомолекулярні ПАР і захисні оболонки природних і синтетичних систем. Загальні відомості про високомолекулярні ПАР. Адсорбція високомолекулярних ПАР. Фактори, що впливають на поверхневу активність високомолекулярних ПАР. Плівки нерозчинних високомолекулярних ПАР на поверхні води. Змішані плівки. Високомолекулярні ПАР як стабілізатори емульсій. Мікрокапсули. Драглеутворення.

Тема 6. Використання ПАР.

Області застосування ПАР. Застосування ПАР в побутових мийних засобах. Порошкові пральні засоби. Рідкі пральні засоби. Пом’якшувачі тканин. Очищення твердих поверхонь. Рідкі та порошкові дезинфікуючі засоби. Засоби особистої гігієни. Мийні засоби для тіла, мила, шампуні.

Промислове використання ПАР. Застосування ПАР в паперовій та текстильній промисловості. Промислове прання, технічне чищення твердих поверхонь. ПАР як інгібітори корозії. ПАР в процесі обробки металів. ПАР в процесі нафтовидобутку вторинним методом. ПАР в емульсійної полімеризації. Транспортування паливних суспензій. ПАР в процесі флотації. Ствердіння цементу. Використання ПАР в харчовій промисловості. Використання ПАР в технології виробництва лікарських та косметичних засобів.

Лабораторна робота №5. Визначення поверхневого натягу та розрахунок молекулярних характеристик досліджуваного ПАР.

Лабораторна робота №6. Визначення критичної концентрації міцелоутворенн в розчині ПАР.

Лабораторна робота №7. Визначення температури помутніння неіоногенних ПАР. Вплив електролітів на температуру помутніння.

Лабораторна робота №8. Вимірювання поверхневого натягу молока різної жирності і вершків.

 • Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (форма підсумкового контролю – екзамен) VI семестр

 • № зміс-тового модуля

  Елементи змістового модуля

  Кількість балів

  Поточний контроль навчальної роботи

  мінімальна

  максимальна

  Методи контролю

  Тиждень семестру

  Модуль 1. Змістовний модуль 1

  1.

  Лекційний курс (4 теми лекцій)

  Тема 1. Вступ до хімії поверхнево активних речовин в харчовій та косметичній промисловості. Тема 2. Класифікація ПАР. Тема 3. Методи аналізу ПАР. Тема 4. Технологія промислового виробництва ПАР.

  13,0

  22,0

  Письмова контрольна робота

  9

  Лабораторна робота №1. Якісні реакції на аніонні та катіонні ПАР.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  1-2

  Лабораторна робота №2. Визначення кислотного та ефірного чисел ПАР.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  3-4

  Лабораторна робота №3. Кількісне визначення аніоноактивної екстракційно-фотометричним методом.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  5-6

  Лабораторна робота №4. Фотометричне визначення неіоногенних ПАР (НПАР) у воді.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  7-8

  Всього

  19,0

  32,0

  Млодуль 1. Змістовний модуль 2

  2.

  Лекційний курс (2 теми лекцій).

  Тема 5. Особливості будови ПАР і фізико-хімічні властивості їх розчинів.

  Тема 6. Використання ПАР.

  17,0

  28,0

  Письмова контрольна робота

  19

  Лабораторна робота №5. Визначення поверхневого натягу та розрахунок молекулярних характеристик досліджуваного ПАР.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  9-12

  Лабораторна робота №6. Визначення критичної концентрації міцелоутворенн в розчині ПАР.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  13-14

  Лабораторна робота №7. Визначення температури помутніння неіоногенних ПАР. Вплив електролітів на температуру помутніння.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  15-16

  Лабораторна робота №8. Вимірювання поверхневого натягу молока різної жирності і вершків.

  1,5

  2,5

  Виконання і захист лабораторної роботи

  17 – 18

  Всього

  23,0

  38,0

  Разом за модулем

  42,0

  70,0

  Екзамен

  18

  30

  Разом

  60

  100