• Название:

    Без имени 1


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: ODT
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерСуфіксація єодним з найпоширеніших та найпродуктивніших способів термінотворчої системи французької мови

Суфікси -ité, - age ure,- tien,-iste,-isme,-ment,etc дають велику кількість термінологічних

одиниць.

Наприклад суфікс -ité зазвичай приєднується до основ прикметників і утворює іменники зі значенням властивості та якості : processabilité,n,f (mécan.,chimie), allumabilité,n,f (sécurité).

За результатами нашого дослідження, новоутворення з суфіксом - ité складають значний шар

термінологічної лексики та найчастіше утворюють терміни механіки, хімії, фізики,медицини,

біології тощо.

У французькому термінотворенні неонімів простежуємо активність суфікса — ique з меншим

рівнем продуктивності ,який утворює деривати , найбільш репрезентовані у галузі інформатики, фізики, виробництва:bureautique(inform.),mécatronique (électr.), tectonique(géol.), sismique(géol.),métabonomique (biotechnol.), robotique(automat.).

У нечисленних випадках він утворює назви нових напрямів науки:zénétique (psychol).

Великий інтерес для нас становлять також суфікси -isme, -iste.

Як показує дослідження,більшість слів із цими суфіксами утворені від іменників,і спершу з являються вони у мові преси

Суфікс -iste найчастіше утворює іменники ,що називають людину ,яка належить до певної

політичної чи наукової течії ,або нову професію :cibliste(littér.), enseigniste (art, électricité), néoniste (art, électricité), gliologiste

(médecine).

Суфікс -isme приєднується до основ іменників{nutrition –nutritionnisme,

aliment.), прикметників{terroriste-terrorisme, polit.), дієслів{transhumer -transhumanisme, sociol),що засвідчує його високу продуктивність.У багатьох випадках простежуємо виникнення парних утворень із суфіксами -isme / -iste,що доводить наявність семантичного та морфологічного зв'язку між ними: urnaniste

-urbanisme (urb.), récitativiste -récitativisme.

Однак зазначимо ,що не всі новоутворення з суфіксами -isme, -iste є довговічними й потрапляють до стандартизованих словників :їхнє майбутнє у мові залежить від майбутнього

відповідного політичного ,суспільного явища або діяча.

Зникає явище– архаїзується слово. Результати дослідження засвідчують ,що продуктивними є

також суфікси - tion,- ation.

Найбільша кількість новоутворень із цими суфіксами наявна в хімічній ,фізичній ,медичній

,біологічній галузях ,а також у терміносистемі навколишнього середовища: autoévolution (biol.), biolixiviation (biol., chim.), grégarisation (biol., biotechnol.), lirisation (biotechnol.), hydrophobation (chim.), oxycombustion (chim.), biométhanisation (énergie, envir.), bitumation (énergie),cimentation (envir.), lombrification (envir.).

Детальне дослідження неонімів ,утворених за допомогою суфіксів -tion, - ation, дає змогу

дійти висновку ,що вони (суфікси) утворюють іменники зі значенням процесу ,стану та результативності.

Суфікси - eur, -tern, також утворюють у французькій мові значну кількість неонімів різних терміносфер .

Приєднуючись до дієслова, вони називають того, хто виконує певну дію (bloggeur- sociol, portiqueur-manut.), або прилад, обладнання, за допомогою якого виконують дію(actuateur -automat.,osmoseur -envirron.,mailleur - informat., ensemenseur -aliment.,compensateur-éeol).

Як відомо, у випадках , коли суфікс -еиr приєднується до прикметника, він утворює лексичні одиниці , що називають якість (grand - grandeur, long — longueur), але такі випадки залишилися поза межами нашого дослідження. У досліджених терміносистемах виявлено тенденцію до утворення неонімів за допомогою суфікса — age, який утворює нові лексичні

одиниці переважно від дієслів і майже не приєднується до іменників .

У більшості випадків він бере учать у творенні іменників, що означають дію або її результат. Найбільше репрезентований у новоутвореннях терміносфер механіки, електрики, виробництва: freinage, électromouillage, microfraisage, pastillage (électr.); emballage, marquage, boîtage, nanoassemblage, drapage (production); béquillage, crantage, formage (mécan.).

Велика кількість неонімів із суфіксом -ageдає підстави зачислити його до найпродуктивніших формантів неонімів сучасної французької термінології .

Суфікс — ment так само, як і суфікс -age, приєднується до дієслів і утворює абстрактні іменники дії або результату будь-якої дії: affleurement (mécan.), encoffrement (envir.), broutement(biol.).

Цей суфікс дає меншу кількість неонімів у порівнянні з суфіксом -age,отож є менш продуктивним.

Отже, значна кількість виявлених неонімів, утворених шляхом афіксації, свідчить про високу продуктивність цього способу.