• Название:

  господ kazenni


 • Размер: 0.03 Мб
 • Формат: ODT
 • Сообщить о нарушении / Abuse

  Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерКазенне підприємство - це вид державного підприємства, майно якого закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство тільки володіє і користується державним майном.

Право розпоряджатися майном, що є у державній власності і належить до основних фондів підприємства, казенне підприємство може мати тільки з дозволу органу уповноваженого управляти державним майном. Ці особливості підприємства визначаються у його статуті.

Особливості створення, ліквідації, реорганізації управління та діяльності казенного підприємства наведені нижче.

Стаття 76. Казенне підприємство

1. Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких:

•законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;

•основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;

•за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;

•переважаючим (понад п'ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним;

•приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.

2. Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводяться відповідно до вимог цього Кодексу за рішенням органу, до компетенції якого належить створення даного підприємства.

3. Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства.

4. Казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням.

5. Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.

Отже, правовий статус казенного підприємства має значну специфіку. Особливістю казенного підприємства є те, що його створення і припинення здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому в законі містяться вимоги до змісту рішення про створення казенного підприємства. Перетворення державних підприємств у казенні урегульовано постановою Кабінету Міністрів України “Про перетворення державних підприємств у казенні” від 30.06.1998 р. №987.

Статус юридичної особи, яким володіє казенне підприємство, дає йому можливість самостійно брати участь у господарському обігу від свого імені, нести самостійну майнову відповідальність, мати поточні та інші рахунки в банку і печатку. Установчим документом казенного підприємства є статут. Типовий статут казенного підприємства затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. № 914. Казенне підприємство здійснює оплату праці, виходячи з особливостей управління казенним підприємством, відповідно до умов і в межах фонду оплати праці, затверджених органом управління з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде бухгалтерську і статистичну звітність відповідно до законодавства України, а також обов'язкову звітність за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

Поточне (оперативне) управління підприємством здійснює його керівник. Наказом Міністерства промислової політики України від 12.10.1998 р. № 371 затверджена форма контракту з керівником казенного підприємства.

Постановою Кабінету Міністрів України “Про деякі питання управління казенним підприємством” від 22.07.1998 р. № 1129 затверджено кілька положень, зокрема, Положення про складання плану розвитку казенного підприємства і Положення про складання фінансового плану казенного підприємства.

У ст.77 ГК визначені особливості господарської діяльності казенних підприємств.

Казенне підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить.

Казенне підприємство самостійне організує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, здійснює контроль за використанням та збереженням належного підприємству майна, і має право вилучити у казенного підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

Органами управління казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають такі повноваження:

• затверджують статут казенного підприємства та зміни до нього;

• здійснюють контроль за додержанням статуту та приймають рішення у зв'язку з його порушенням;

• здійснюють контроль за ефективністю використання майна, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством;

• здійснюють планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю підприємства, затверджують фінансовий план і план розвитку підприємства;

• обов'язково укладають з підприємством контракти на поставку продукції для державних потреб;

• визначають порядок використання чистого прибутку підприємства шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку;

• затверджують умови та фонд оплати праці підприємства з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.

Статут казенного підприємства розробляється на основі Типового статуту, який затверджується урядом України. У ньому повинно встановлюватися:

• обов'язкова звітність підприємства перед власником майна;

• відповідальність керівника за результати господарської діяльності підприємства. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном, шо є в його

• розпорядженні, крім основних фондів, а при недостатності таких коштів та майна відповідальність за його зобов'язаннями несе власник. Казенні підприємства мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням з урядом України.

Ліквідація і реорганізація казенного підприємства здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

На казенне підприємство, за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути перетворене державне підприємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає приватизації. Рішення про перетворення державного підприємства на казенне приймається за наявності однієї з таких умов:

підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до законодавства може здійснюватись тільки державним підприємством;

головним споживачем продукції підприємства (більше ніж 50 %) є держава;

підприємство є суб’єктом природних монополій.

Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповноважені управляти відповідним державним майном. Органами управління казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади:

призначає на посаду та звільняє з посади керівника казенного підприємства за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

затверджує статут казенного підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв’язку з його порушенням;

здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством;

здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю казенного підприємства, затверджує фінансовий план і план розвитку казенного підприємства та обов’язково укладає з ним державні контракти на поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб;

визначає порядок використання чистого прибутку казенного підприємства шляхом встановлення обов’язкових нормативів розподілу такого прибутку;

затверджує умови та фонд оплати праці казенного підприємства з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.

Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних засобів. У разі недостатності у казенного підприємства таких коштів та майна відповідальність за його зобов’язаннями несе орган управління.

Казенні підприємства мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Положення законодавства про банкрутство не застосовуються до юридичних осіб — казенних підприємств. До підприємств, що є об’єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, зазначене законодавство застосовується в частині санації чи ліквідації лише після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об’єктів.

Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державного підприємства, його трудовий колектив має переважне право вимагати передачі йому цілісного майнового комплексу підприємства-боржника в оренду за умови взяття на себе грошових зобов’язань боржника і за наявності згоди на це кредиторів.

Міністерством юстиції було ініційовано розроблення проекту Закону України

„Про державні унітарні підприємства”. Така ініціатива була підтримана Міністерством економіки, Фондом державного майна, Міністерством фінансів, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва. Розроблений Міністерством юстиції проект усуває існуючі прогалини законодавства та вирішує проблемні питання, пов’язані з діяльністю державних унітарних підприємств.

Проектом, зокрема, передбачається змінити порядок утворення казенного підприємства. Так, казенне підприємство згідно з проектом утворюється за рішенням органу управління, погодженим з Кабінетом Міністрів України, що відрізняється від порядку, який існує на сьогодні. Це спростить процедуру створення казенних підприємств, однак збереже контроль з боку Кабінету Міністрів України. Однак, Господарським кодексом України та Законом України „Про управління об‘єктами державної власності” передбачено, що Кабінет Міністрів України приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств. У зв‘язку з цим, проектом передбачається внесення змін до зазначених вище актів, якими передбачено, що казенне підприємство утворюється за рішенням органу управління, погодженим з Кабінетом Міністрів України.

Найменування казенного підприємства повинно містити слова "казенне підприємство".

- Єдиним установчим документом казенного підприємства є Статут казенного підприємства, що розробляється на основі Типового статуту, який затверджується урядом України. (Постанова КМУ від від 16 червня 1998 р. N 914 “Про Типовий статут казенного підприємства ”)У ньому повинно встановлюватися:

• обов'язкова звітність підприємства перед власником майна;

• відповідальність керівника за результати господарської діяльності підприємства. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном, шо є в його

• розпорядженні, крім основних фондів, а при недостатності таких коштів та майна відповідальність за його зобов'язаннями несе власник. Казенні підприємства мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням з урядом України.

Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство(Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади) затверджує статут казенного підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв’язку з його порушенням, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл...

- Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється.

- Єдиним засновником цього підприємства є КМУ, який у рішенні про створення визначає органи, до сфери управління якого входить підприємство.

Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, здійснює контроль за використанням та збереженням належного підприємству майна, і має право вилучити у казенного підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

- Засновник реалізує засновницькі права шляхом:

 • обрання організаційної форми підприємства; визначення цілей і предмета його діяльності;

 • прийняття рішення про його створення; затвердження у встановленому порядку статуту;

 • передачі безоплатно на баланс підприємства основних фондів та оборотних коштів;

 • формування органів управління, визначення у статуті меж їхніх повноважень тощо.

 • Підприємство має право самостійно:

  визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану розвитку підприємства;

  організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання державного контракту та укладених договорів;

  реалізовувати продукцію (виконувати роботи, надавати послуги), вироблену (виконані, надані) поза межами державного контракту, за цінами (тарифами), що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами).

  За погодженням з органом управління підприємство має право:

  самостійно здійснювати господарську діяльність за наявності незавантажених для виконання державного контракту виробничих потужностей;

  одержувати кредити під виконання державного контракту;

  випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до законодавства;

  створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них.

 • Господарським кодексом України та Законом України „Про управління об‘єктами державної власності” передбачено, що орган, до компетенції якого належить створення казенного підприємства (Кабінет Міністрів України) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію таких підприємств.

 • Порядок ліквідації: прийняття відповідного рішення загальними зборами/ зборами уповноважених і створення ліквідаційної комісії; пред'явлення кредитами протягом встановленого ліквідаційною комісією строку (щонайменше два місяці) претензій до КСП; задоволення безспірних боргів (в першу чергу - борги перед бюджетами, установами банку та компенсація витрат на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством, а також здійснюється капіталізація платежів, належних з КСП у зв'язку із заподіянням каліцтва або іншим ушкодженням здоров'я чи зі смертю громадянина; в другу чергу задовольняються інші безспірні претензії, заявлені протягом встановленого строку; в третю чергу - претензії, заявлені після закінчення встановленого строку (але до моменту завершення ліквідації КСП); з майна КСП, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, членам КСП видаються натурою (або грішми чи цінними паперами) паї.

  http://www.minjust.gov.ua/0/8352