• Название:

    Постанова КМУ №440 Про затвердження Порядку оде...


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВАвiд 20 червня 1995 р.N 440

Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними

постановами Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 26 сiчня 1998 року N 92

вiд 7 травня 1998 року N 656

вiд 11 жовтня 2002 року N 1518

вiд 16 червня 2004 року N 769

(У текстi постанови слова "токсичних промислових вiдходiв" виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 року N 1518)

Вiдповiдно до статтi 25 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

Затвердити Порядок одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi токсичних промислових вiдходiв, продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв (додається).

Прем'єр-мiнiстр УкраїниЄ. МАРЧУК

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв УкраїниВ. ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 20 червня 1995 р. N 440

ПОРЯДОК

одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв.

(У текстi Порядку слова "Мiнекобезпеки" та "Держнаглядохоронпрацi" замiнено вiдповiдно словами "Мiнекоресурсiв" та "Мiнпрацi" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 року N 1518)

(У текстi Порядку слова "Мiнекоресурсiв" i "Мiнпрацi" замiнено вiдповiдно словами "Мiнприроди" i "Держнаглядохоронпрацi" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2004 року N 769)

1. Цей Порядок є обов'язковим для виконання всiма пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi i видiв їхньої дiяльностi (далi - пiдприємства), а також громадянами-пiдприємцями.

2. Пiдприємства, а також громадяни-пiдприємцi повиннi одержати дозвiл на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi токсичних промислових вiдходiв, продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв (далi - дозвiл).

Без вiдповiдного дозволу провадження зазначеної дiяльностi забороняється.

У разi виробництва, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiї отруйних речовин пiдприємства та громадяни-пiдприємцi зобов'язанi дотримувати норми, якi гарантують безпеку для здоров'я населення та навколишнього природного середовища.

3. Дозвiл видається Мiнприроди за погодженням з МОЗ, Держнаглядохоронпрацi, Мiнтрансом, МВС згiдно з Перелiком отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiй та iнших бiологiчних агентiв, виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiя яких здiйснюються за наявностi дозволу (додається).

Мiнприроди за погодженням з МОЗ, Держнаглядохоронпрацi, Мiнтрансом i МВС у разi потреби вносить змiни i доповнення до зазначеного Перелiку.

Видача дозволiв на виробництво та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв здiйснюється в установленому порядку пiсля їх державної реєстрацiї в Мiнприроди.(пункт 3 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98 р. N 656, абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.2004 р. N 769)

4. Для одержання дозволу пiдприємства та громадяни-пiдприємцi подають Мiнприроди заявку встановленої форми.

Питання про видачу дозволу розглядається протягом 60 днiв вiд дня подання заявки.

Дозвiл видається Мiнприроди за встановленою формою.

Форма заявки та форма дозволу затверджується Мiнприроди за погодженням з МОЗ, МВС, Мiнтрансом, Держнаглядохоронпрацi.

5. Дозвiл видається на пiдставi позитивного висновку експертизи, що проводиться Мiнприроди, МОЗ, Держнаглядохоронпрацi, Мiнтрансом та МВС стосовно наявностi умов, якi гарантують безпеку для здоров'я населення та навколишнього природного середовища. Фiнансування витрат, пов'язаних з експертизою (дослiдженням), провадиться за рахунок замовника.

Дозвiл на транспортування отруйних речовин як небезпечного вантажу видається Мiнприроди за наявностi договору обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв.(пункт 5 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002 р. N 1518)

6. У разi вiдсутностi дозволу щодо виробництва, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiї отруйних речовин, у тому числi токсичних промислових вiдходiв, продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв юридичнi та фiзичнi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

7. Рiшення Мiнприроди про вiдмову у видачi дозволу, або зупинення його дiї чи анулювання пiдприємства i громадяни-пiдприємцi можуть оскаржити в установленому порядку до суду.

Додаток

до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi

продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв

ПЕРЕЛIК

отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiй та iнших бiологiчних агентiв, виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiя яких здiйснюються за наявностi дозволу

I. ХIМIЧНI РЕЧОВИНИ

Хiмiчнi речовини першого класу небезпеки

1. Алкiл-а-алiл-оксикарбонiлоксiакрилат

2. 6-(п-Амiнобензолсульфамiдо)-3-метоксипiридазин(сульфапiридазин)

3. 4-(п-Амiнобензолсульфамiдо-)метоксипiримiдинсульфамонометоксин)

4. Амонiю хлорплатинат

5. Ангiдрид хромовий

6. Бацилихiн

7. Бензальхлорид

8. Бензилу хлорид

9. п- Бензохiнон

10. Бенз(а)пiрен

11. Берилiй i його сполуки

12. БIС(10-дигiдрофенарсазинiл-оксид(п-оксид)

13. БIС(10-феноксарсинiл/оксофiн)

14. трет-Бутилперацетат

15. Ванадiй i його сполуки

16. Вiнiлу хлорид

17. Водню цiанiд

18. Водень миш'яковистий (арсин)

19. Водень фосфористий (фосфiн)

20. Возгони кам'яновугiльних смол i пекiв з вмiстом бенз(а)пiрену - 0,075-0,15 вiдсоткiв; 0,15-0,3 вiдсоткiв

21. Галантамiн

22. Гексаметилендiамiн

23. Гексаметилендiiзоцiанат

24. 1, 2, 3, 4, 7, 7, - гексахлорбiцикло (2, 2, 1,)-гептен-5, 6-бiс-оксиметиленсульфiт (тiодан)

25. Гексахлорбутадiєн

26. 1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор (алдрiн)

27. Гексахлорциклогексан (гексахлоран)

28. Y - гексахлорциклогексан (Y - гексахлоран)

29. Гексахлорциклопентадiєн

30. 1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор-6,7-епокси-1, 4, 5, 8-дiендометилен-1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а-октагiдронафталiн (дилдрiн)

31. Гептахлор

32. Гiгромiцин Б+

33. Гiдразин i його сполуки

34. Гiдроксид трициклогексил (плiктран)

35. Глiфтор

36. Диборан

37. Диметилвiнiлетинiлкарбiнол

38. 0, 0- Диметил-/4-нiтро-3-метилфенiл/тiосфат метилнiтрофос/

39. 0, 0-Диметил-0-4-нiтрофенiл/тiофосфат/метафос/

40. Диметилсульфат

41. Диметилцiанамiд

42. 0, 0-Диметил-S-Етилмеркаптоетилдитiофосфат (М-81, екатин)

43. 2, 6- Диметокси-4-/п-амiнобензосульфамiдо/пiримiдин (сульфадиметоксин)

44. Динiтрил перфторадипiнової кислоти

45. Динiтрил перфторглутарової кислоти

46. 2, 4-Динiтро-2-фторбутилфенол (диносеб)

47. 4, 6-Динiтро-2-iзопропiлфенол (диносеб)

48. Динiтро-о-крезол

49. Динiтрофенол

50. 3, 4-Дихлорпропiонанiлiд (пропанiд)

51. 0, 0-Дiетил -0-(4-нiтрофенiл)-тiофосфат (тiофос)

52. Дiетилперфторадипiнат

53. Дiетилперфторглутарат

54. Дiетилртуть

55. Дiетилтелурид

56. Залiза пентакарбонiл

57. Iзопропiлхлоркарбонат

58. 3-iзоцiантолуол

59. Кадмiй i його неорганiчнi сполуки

60. Кадмiю стеарат

61. Кальцiй алюмохромфосфат

62. Кальцiй нiкельхромфосфат

63. Каталiзатор мiднохромбарiйовий

64. Кислота терефтальова

65. Кислота тiоглiкольова

66. Кислота тримелiтова

67. Кобальту гiдрокарбонiл i продукти його розпаду

68. Марганцю оксиди

69. Мiдi трихлорфенолят

70. Мiдi хромфосфат

71. Меркаптофос

72. Меркуран

73. Метил бромiд

74. Метилфенiлкетон

75. Метилiзоцiанат

76. Метилiзотiоцiанат

77. Метилмеркаптофос

78. I-Метил-2/3-пiридин/пiролiдинсульфат/нiкотин сульфат/

79. Метилтестостерон

80. п-Метилуретанбензолсульфогiдразин/порофор ЧХЗ-5/

81. Метилхлорформiат

82. Метильний дихлорид

83. 0-Метил-0-етил-нiтрофенiлтiофосфат/метилетилтiофос/

84. Миш'яку неорганiчнi сполуки iз вмiстом миш'яку до 40 вiдсоткiв

85. Натрiю метилдитiокарбамат /карбатiон/

86. L - Нафтохiнон

87. Нiкель, нiкелю оксиди, сульфiди

88. Нiкелю карбонiл

89. Нiкелю солi у виглядi гiдроаерозолю

90. Нiкелю хромфосфат

91. п-Нiтроанiлiн

92. Озон

93. Оксацилiн

94. Октаметилтетрамiд пiрофосфорної кислоти /октаметил/

95. Октахлорендометилентетрагiдроiндан/хлориндан/

96. Пентахлорфенол

97. Пентахлорфенолят натрiю

98. Перфторiзобутилен

99. 3-/2-Пiперидил/-пiридин /анабазин/

100. 3-/2-Пiперидил/-пiридина сульфат

101. Пiрен

102. S-Пропiл-0-фенiл-0-етилтiофосфат/гетерофос/

103. Рифампiцин

104. Ртуть металiчна

105. Ртутi неорганiчнi сполуки

106. Свинець i його неорганiчнi сполуки

107. Свинцю гiдрохiнонат

108. Свинцю салiцилат

109. Селену дiоксид

110. Склокристалiчний цемент

111. Склоемаль

112. Стрептомiцин

113. Строфантидин-ацетат

114. Талiю бромiд йодит

115. Телур

116. Тестостерон

117. Тетраетилсвинець

118. Толуолендiiзоцiанат

119. Торiй

120. Трикрезилфосфат

121. 2-Трифторметил-10-/3-/4-метил-1-пiперазинiл/пропiл-фенотiазин дигiдрохлорид /трифтазин/

122. 2, 4, 6 - Трихлор-1, 3, 5-триазин /цiанурхлорид/

123. Триходермiн

124. Уран, нерозчиннi сполуки

125. Уран, розчиннi сполуки

126. 3-/1-Фенiл-2-ацетил-етил/-4-оксикумарин/зоокумарин/

127. 1-Фенiл-3, 5-дихлорпiридазон-6

128. о-Фенiлендiамiн

129. п-Фенiлендiамiн

130. Фосфор жовтий

131. Фосфору хлороксид

132. Хлору дiоксид

133. Хлорангiдрид трихлороцтової кислоти

134. м-Хлоранiлiн

135. п-Хлорбензотрихлорид

136. Хлоропрен

137. Хлорпаладозамiн

138. 10-Хлорфенолксарсин (хлорфiн)

139. В - Хлоретилтриметиламонiю хлорид (хлорхолiнхлорид)

140. Хромамонiю сульфат (хромамiачнi галуни)

141. Хрому тихлорид гексагiдрат

142. Хромати, бiохромати

143. Хрому фосфат однозамiщений

144. Циклопентадiенiлтрикарбонiл марганцю

145. Етиленiмiн

146. Етиленсульфiд

147. Етиленхлоргiдрин

148. Етилмеркурфосфат

149. Етилмеркурхлорид/гранозан/

150. Ренон, диклат

151. Алсулiн

152. Хромалюмiнiй кислий фосфорнокислий марок АХФС

153. Гентамiцин

154. Глюкозамiн

155. Грiцин

156. Кобальт-самарiйова композицiя магнiтiв

157. Натрiю нiтрит

158. Сизомiцин

159. Диметилкадмiй

160. м-Нiтроанiлiн

161. Свинцю стеарат

162. Свинцю мiдi-фосфат

163. Свинцю фталат

164. Амонiю метаванадат

165. Фторфеназин

166. БIС (трибутил олова оксид)

167. Буталiдин гiдрохлорид

168. L-(5, 6 Карбамiд-цiанiд(Вiтамiн В12)

169. Лiтiй i його розчиннi неорганичнi солi

170. Малодинiтрил

171. 2-L-метилгiдротестостерон (медостерон)

172. 2-L-метилгiдротестостерон капронат

173. 2-L- метилгiдротестостерон пропiонат

174. 2-L- метилгiдротестостерон енантат

175. Метиловий ефiр екстрадiола

176. Метиловий ефiр естрона

177. Феноболiн

178. Тестостерон

179. Тестостерон iзокапронат

180. Тестостерон пропiонат

181. Тестостерон фенiпропiонат

ХIМIЧНI РЕЧОВИНИ ГОСТРОНАПРАВЛЕНОЇ ДIЇ

1. Азоту дiоксид

2. Азоту оксид

3. Алiлу цiанiд

4. Бензилу цiанiд

5. Бору фторид

6. Бром

7. Водень i його сполуки

8. Диметилсульфат

9. Iзопропiлнiтрат

10. Кобальту гiдрокарбонiл i продукти його розпаду

11. Метилiзоцiанат

12. Нiкелю карбонiл

13. Озон

14. Перфторiзобутилен

15. Сiрководень

16. Тетраетилсвинець

17. Толуiлендiiзоцiанат

18. Вуглецю оксид

19. Фенiлiзоцiанат

20. Формальдегiд

21. Фосген

22. Фосфору хлороксид

23. Виключено(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.01.98 р. N 92)

24. Хлорфенiл-н-хлорбензолсульфонат

25. Етиленамiн

26. Етиленхлоргiдрин

27. Натрiю нiтрит

28. Кремнiй чотирифтористий

II. ШТАМИ - ПРОДУЦЕНТИ ТА ПРОДУКТИ БIОТЕХНОЛОГIЇ

Штами - продуценти

1. Вакцин

2. Амiнокислот

3. Антибiотикiв

4. Ферментiв

5. Бiлково-вiтамiнних концентратiв

6. Кормового бiлку

7. Кормових дрiжджiв

8. Вiтамiнiв

9. Бiополiмерiв

10. Харчових добавок

ПРОДУКТИ БIОТЕХНОЛОГIЇ

1. Бiлково-вiтамiннi концентрати

2. Кормовi дрiжджi

3. Кормовi бiлки

4. Харчовi бiлковi добавки

5. Антибiотики медичного i немедичного призначення

6. Мiкробнi препарати для захисту рослин