цифровой техника курс_gotov

Формат документа: docx
Размер документа: 1.17 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.
Теги: КарГТУ (бывш. КарПИ)
  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.


1. Жұмыстың мақсаты
Жаңа электрондық базаны пайдалана отырып, қазіргі кездегі басқару жүйелерін жаңарту жобаның мақсаты болып табылады.
Қызметі: жасалып жатқан басқару жүйесі белгілі бір алшақ қашықтықтағы технологиялық құрылғыларды басқару үшін арналған. Белгілі бір алшақ қашықтықта орналасқан 10 батырма арқылы басқару сигналдары жіберіледі де, басқару сигналының дешифрациясы дешифратор блогы арқылы орындалады. Ол өз алдына сигналға тиісті деген орындаушы механизмдерін қосады. Іске қосылған орындаушы механизімінің индикациясы код түрлендірушіге орындалып, ол оны 7 сегментті кодты пайдаланып, тиісті деген ондық санау жүйесінің сандарын бейнелейді.
2. Техникалық тапсырма
Жұмыс істеген құрылғының номеріне сәйкес санды 7 сегментті кодтан бейнелеуді диспетчерлік басқару мен қолдануды жобалау.
Басқару объектілерінің саны: 10.
Бейнелеу түрі: ондық санды 7 сегментті индикатор арқылы бейнелейді.
Шығыс басқару сигналының түрі: «құрғақ» контакт.
3. Кодталған сигнал түрі
Кодталған сигнал келесі түрде көрсетілген: Нұсқа №62 (КМОП)
№ A B C D E
0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0
2 1 0 1 0 0
3 1 1 0 0 0
4 0 0 1 0 1
5 1 1 1 1 0
6 0 0 0 1 1
7 0 1 1 1 1
8 1 0 1 1 1
9 1 1 0 1 1
4. Құрылғының құрылысы
Құрылғының функционалдық схемасы 1 - суретте көрсетілген.
55499036195Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
10
5
5
10
A1
A2
A3
A4
A5
ҚБ
ҚБ
ҚБ
00Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
10
5
5
10
A1
A2
A3
A4
A5
ҚБ
ҚБ
ҚБ

Сурет 1 - Құрылғының функционалдық схемасы
A1 – Теру өрiсi;
A2 – Шифратор;
A3 – Дешифратор;
A4 – Код түрлендіргіш;
A5 – Жетісегментті индикатор;
Y0 … Y9 – Орындаушы механизмдердің басқарушы сигналдары.
ҚБ – Қоректендіру блогы.
А Үстемесінде құрылғының жалпы схема көрсетілген.
5. Құрылғыны жобалау
5.1 Шифраторды жобалау
Бірінші кезең: шифратордың шындық кестесі (1 – кесте).
1 – Кесте. Шифратордың шындық кестесі.
Сан Кіріс Шығыс
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 А B C D E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Екінші кезең: әрбір кіріс айнымалылары арқылы шығыс айнымалыларын көрсететін формуланы алу:
A=X2+X3+X5+X8+X9;
B=X1+X3+X5+X7+Х9;
C=X1+X2+X4+X5+Х7+Х8;
D=X5+X6+X7+X8+Х9;
E=X4+Х6+Х7+Х8+Х9.
Де Морган заңы бойынша түрлендіреміз:
A=X2*X3*X5*X8*X9;
B=X1*X3*X5*X7*X9;
С=X1*X2*X4*X5*X7*X8;
D=X5*X6*X7*X8*X9.
E=X4*X6*X7*X8*X9Үшінші кезең: алған нәтижелерін пайдалана отырып шифратордың схемасын жобалаймыз (В Үстемесі).
Бесінші кезең: шифратордағы транзисторлық кілттің шығыс сигналын анықтау (2 - сурет).

Cурет 2 – Шифратордағы транзисторлық кілт
Келесі сипаттамалар бізге белгілі:
Uқорек=15BUкэмах>UқорекUкіріс=15BIkmax≥IномIном=1mAОсы сипаттамаларды ескере отырып, П606 транзисторын таңдаймыз. Бұл транзистордың сипаттамалары мынадай:
Ikмах = 0,5 A
Uкэмах = 20 В
h21э = 20 ÷ 60
Iк=0,5 AUбэқ =Uкэқ= 2 В
Енді осы мәліметтерге сүйене отырып -ді есептейміз:
R1=Uкіріс-UбэқІбқанығуІб=Ikmaxh21э=0,520=0,025 AIбқанығу=Iб∙10=0.025∙10=0,25 AR1=Uкіріс-UбэқІбқанығу
Осыған сәйкес -дің қуатын есептейміз:
PR1=Iбқанығу2∙R1= 0,252∙51=3,18 ВтКелесі ретте -ді 51 Ом(E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты 3 Вт деп қабылдаймыз.
Келесі ретте -ті есептейміз:
R3=Uкэmax-UбэқIk=20-20,5=36 ОмОсыған сәйкес -тің қуатын есептейміз:
PR3=Ik2∙R3=0,52∙36=9 BтКелесі ретте -ті 36 Ом (E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты 9 Вт деп қабылдаймыз.
Келесі ретте -ні есептейміз:
R2=UкірісIбқанығу=150,25=60 ОмPR2=Iбқанығу2∙R2=0,252∙62=3,875 ВтКелесі ретте R2-ті 62 Ом (E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты PR2=4 Вт деп қабылдаймыз.


Cурет 3 – Параллель қосынды диодтар
Шифраторда диод қолданған себебім, өйткені КМОП-та көп кірісті И-НЕ элементі жоқ. Сондықтан мен схемада шифратор тізбегін диодтар арқылы жүзеге асырамын. Ол үшін KД202Л диодын қолдандым. Оның сипаттамалары мынадай:
Iтіке.макс=3,5 АUкері.макс=280 ВUтіке.=0,9 В5.2 Дешифраторды жобалау.
Бірінші кезең: дешифраторды жобалау шындық кестесін жобалаудан басталады (2- Кесте).
2 – Кесте. Дешифраторды жобалау шындық кестесі.
Сан Кірістер Шығыстар
А В С D Е Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Екінші кезең: кіріс айнымалылары арқылы кіріс айнымалыларын табу формулаларын жазамыз.
Схема күрделі болғандықтан, қарапайым түрге келтіру үшін минимизация жүргіземіз. Минимизация Карно матрицасы арқылы жасалады. Блоктарды құрамыз.
Осылай есептелген айнымалылардың толық формулалары жиынтығы келесі түрде көрсетілген:


E
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 3 - - - - -
- 1 - 2 - - - 546100111125C
00C
278765-28575004
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 5 - 8 - 7 -
- - - - - 9 - 6
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Сурет 4 - Дешифратор схемасы үшін көмекші Карно матрицасы.
E
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
-43180-430181 - 0 - - - - -
- 0 - 0 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 0 -
- - - - - 0 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y0= A*B*EE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 0 - - - - -
-96712-5481700- 1 - 0 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 0 -
- - - - - 0 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000

Y1=E*C*AE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 244416-41172000 - - - - -
- 0 - 1 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 0 -
- - - - - 0 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y2= A*B*E247015019685000E
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 1 - - - - -
- 0 - 0 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 0 -
- - - - - 0 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y3= A*C*DE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

333279826209900164719011874500295021011874500
0 - 0 - - - - -
- 0 - 0 - - - 546100111125C
00C
278765-28575001
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 0 -
- - - - - 0 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y4= A*D*EE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 0 - - - - -
- 0 -1778016891000- 0 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 1 - 0 - 0 -
- - - - - 0 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y5= A*D*EE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 0 - - - - -
- 0 - 0 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-54181-3263600-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 272888-39370000 -
- - - - - 0 - 1
2472690149225A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y6= A*B*DE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 0 - - - - -
- 0 - 0 2283083853200- - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 1 -
- - - - - 0 - 0
2472690149225A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y7= A*B*EE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 0 - - - - -
- 0 2116114349700- 0 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 1 - 0 -
- - - - - 0 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000

Y8= A*B*EE
263652085725003912235730250026365208572500185864598425B
00B
316738098425B
00B

164719011874500295021011874500
0 - 0 - - - - -
- 0 - 21336055245000 - - - 546100111125C
00C
278765-28575000
-678815131445D
00D
-262255-3937000- - 0 - 0 - 0 -
- - - - - 1 - 0
2474595153670A
00A
1984375212090003286760311150019843752794000
Y9= A*B*EСурет 5 - Дешифратор схемасы үшін Карно матрицалары.
Алған матрицалардан мына формулаларды шығардым:
Y0= A*B*EY1=E*C*AY2= A*B*EY3= A*C*DY4= A*D*EY5= A*D*EY6= A*B*DY7= A*B*EY8= A*B*EY9= A*B*EҮшінші кезең: алған нәтижелерді пайдаланып схеманы жобаладым (Г Үстемесі).
Төртінші кезең: дешифратордағы релені қосуға арналған транзистор кілтін есептеу (Сурет 5).

Сурет 5 - Дешифратордағы транзистор кілті.
Шарт бойынша біздің транзисторлық кілтіміздің Uкорек=+48 B , Uкіріс=15 B .
Осыған сәйкес РПУ-2 релесін қабылдаймыз. Реленің техникалық сипаттамалары:
Uқосу=24 В Iком=0,025÷6 АТранзисторды мына шарттарға сүйене таңдаймыз:
Ikmax=Іком Uкэmax>UқорекОсы шарттарға КТ932Б транзисторы сәйкес келеді. Оның техникалық сипаттамалары мынадай:
Ikmax=2 А Uкэmax=60 B Ik=1,5 A h21э=30÷120 Uкэқ=Uбэқ=1,5 ВЕнді осы мәліметтерге сүйене отырып -ді есептейміз:
R1=Uкіріс-UбэқІбқанығуІб=Ikmaxh21э= 2А30=0,06 AIбқанығу=Iб∙10= 0,06∙10=0,6 A Барлық мәндерді алған соң -ді есептейміз:
R1=15-1,50,6=22,5 Ом Осыған сәйкес -дің қуатын есептейміз:
PR1=Iбқанығу2∙R1= 0,62∙22=7,92 Вт Сонда-ді 22 Ом (E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты 8 Вт деп қабылдаймыз.
Келесі ретте -ті есептейміз:
R3=Uқорек-Uкэқанығу-UқосуIk=48-1,5-241,5=15 Ом Осыған сәйкес -дің қуатын есептейміз:
PR3=Ik2∙R3=1,52∙15=33,75 Bт Сонда - ті 15 Ом (E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты 25 Вт деп қабылдаймыз. - ті R4-ке параллель болғандықтан тең деп аламыз және қуаттарыда тең болады.
Келесі ретте R2-ні есептейміз:
R2=UкірісIбқан=150,6=25 ОмОсыған сәйкес R2 –нің қуатын есептейміз:
PR2=Iбқан2∙R2=0,62∙25=9 BтСонда R2 = 24 Ом (Е24 (±5%)қатарынан), ал қуатты 10 Вт деп қабылдаймыз.
ЭҚК өзіндік индукциясының коммутациясы үшін кері бағыттағы мынадай сипаттағы диодты таңдаймыз:
Ітіке>Ікосу; Uкері>UқорекОсы сипаттағы КД2997В диоды сәйкес келеді:
Iтіке.макс= 30 А
Uкері.макс=100 ВUтіке.= 1 В5.3 Код түрлендірушіні жобалау.
Бірінші кезең:код түрлендірушіні жобалаушындық кестесін құрудан басталады (3 – Кесте).
3 – Кесте. Код түрлендірушіні жобалау шындық кестесі
Сандар Кірістері Шығыстары
X4 X3 X2 X1 X0 G F E D C B A
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
7 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Екінші кезең: берілген 3 – Кестені пайдалана отырып 8 Карно матрицаларын құрамыз. ( Сурет 6).
X0
185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
0 - 3 - - - - -
- 1 - 2 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575004
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 5 - 8 - 7 -
- - - - - 9 - 6
2474595153670X4
00X4
1984375212090003286760311150019843752794000
Сурет 6 - Код түрлендіруші схемасы үшін көмекші Карно матрицасы.
X0
185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
0 - 1 - - - - -
- 0 - 1 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575000
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 1 - 1 - 1 -
- - - - - 1 - 1
2526030153670X4
00X4
1984375212090003286760311150019843752794000
A= Х2+Х4+Х1311086560325X0
00X0

185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
1 - 1 - - - - -
- 1 - 1 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575001
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 0 - 1 - 1 -
- - - - - 1 - 0
2474595153670X4
00X4
1984375212090003286760311150019843752794000
B=Х1+Х4∙ Х3+Х3∙Х0X0
185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
1 - 1 - - - - -
- 1 - 0 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575001
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 1 - 1 - 1 -
- - - - - 1 - 1
2474595153670X4
00X4
1984375212090003286760311150019843752794000
C= Х1+ Х2+Х4X0
185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
1 - 1 - - - - -
- 0 - 1 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575000
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 1 - 1 - 0 -
- - - - - 1 - 1
D= Х4+ Х2X0
185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
1 - 0 - - - - -
- 0 - 1 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575000
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 0 - 1 - 0 -
- - - - - 0 - 1
2512695153670X4
00X4
1984375212090003286760311150019843752794000
E=Х4∙ Х3+Х2∙ Х0∙ Х4+Х0∙ Х2∙ Х4X0
185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
1 - 0 - - - - -
- 0 - 0 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575001
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 1 - 1 - 0 -
- - - - - 1 - 1
2474595153670X4
00X4
1984375212090003286760311150019843752794000
F=Х4∙Х3+X4∙Х1X0
185864598425X3
00X3
316738098425X3
00X3
263652085725003912235730250026365208572500
164719011874500295021011874500
0 - 1 - - - - -
- 0 - 1 - - - 546100111125Х2
00Х2
278765-28575001
-728345128270Х1
00Х1
-262255-3937000- - 1 - 1 - 0 -
- - - - - 1 - 1
2474595153670X4
00X4
1984375212090003286760311150019843752794000
G= Х4+Х1∙ Х2+Х1∙ Х0 Сурет 7–Код түрлендірушінің Карно матрицалары
Сурет 7 матрицаларынан келесі формулаларды аламыз:
A= Х2+Х4+Х1B=Х1+Х4∙ Х3+Х3∙Х0C= Х1+ Х2+Х4D= Х4+ Х2E=Х4∙ Х3+Х2∙ Х0∙ Х4+Х0∙ Х2∙ Х4F=Х4∙Х3+X4∙Х1G= Х4+Х1∙ Х2+Х1∙ Х0Үшінші кезең: алған нәтижелерді пайдаланып код түрлендірушінің схемасын құрамыз (Д Үстемесі).
Төртінші кезең: код түрлендірушідегі транзисторлық кілттің шығыс сигналын анықтау (8– Сурет).

Сурет 8 - Код түрлендірушідегі транзисторлық кілт.
Келесі сипаттамалар бізге белгілі:
Uқорек=15BUкэмах>UқорекUкіріс=15BIkmax≥IномIном=1mAОсы сипаттамаларды ескере отырып, П606 транзисторын таңдаймыз. Бұл транзистордың сипаттамалары мынадай:
Ikмах = 0,5 A
Uкэмах = 20 В
h21э = 20 ÷ 60
Iк=0,5 AUбэқ =Uкэқ= 2 В
Енді осы мәліметтерге сүйене отырып -ді есептейміз:
R1=Uкіріс-UбэқІбқанығуІб=Ikmaxh21э=0,520=0,025 AIбқанығу=Iб∙10=0.025∙10=0,25 AR1=Uкіріс-UбэқІбқанығу
Осыған сәйкес -дің қуатын есептейміз:
PR1=Iбқанығу2∙R1= 0,252∙51=3,18 ВтКелесі ретте -ді 51 Ом(E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты 3 Вт деп қабылдаймыз.
Келесі ретте -ті есептейміз:
R3=Uкэmax-UбэқIk=20-20,5=36 ОмОсыған сәйкес -тің қуатын есептейміз:
PR3=Ik2∙R3=0,52∙36=9 BтКелесі ретте -ті 36 Ом (E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты 9 Вт деп қабылдаймыз.
Келесі ретте -ні есептейміз:
R2=UкірісIбқанығу=150,25=60 ОмPR2=Iбқанығу2∙R2=0,252∙62=3,875 ВтКелесі ретте R2-ті 62 Ом (E24 (±5%) қатарынан), ал қуатты PR2=4 Вт деп қабылдаймыз.
Келесі ретте жарық шығаратын диодты таңдауымыз керек. АЛ103А инфрақызыл жарық шығаратын диодты таңдап аламыз. Оның сипаттамалары мынадай:
Uқорек=2 В
I = 52 mA

Қорытынды
Бұл курстық жұмысты орындау барысында цифрлық құрылғылармен танысып, олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндік. Күнделікті өмірде қолданатын тұрмыстық техниканың ішінде қандай құрылғылар қолданылатынын білдік. Оның ішінде шифратор, дешифратор, триггерлер, код түрлендіргіш, есептегіш, мультиплексор мен демультиплексор, микроконтроллермен толық таныстық.
Пәннің практикалық бөлімінде Proteus бағдарламасымен жұмыс жасап, логикалық қосу, көбейту, терістеу элементтерді қосу арқылы индикаторды жақтық.
Курстық жобаны дайындағанда келесі цифрлық құрылғыларды жобаладым: шифратор, дешифратор, код түрлендіргіші. Бұл цифрлық құрылғыларды жобалаған кезде формулаларды кестедегі мәндер арқылы құрылып, сонымен қатар оларды Карно матрицасы арқылы минимизациялауды үйрендім. Цифрлық құрылғылардың микросхемаларымен таныстым. Нақтырақ айқанда, транзисторлардың, триггерлердің, диодтардың, резисторлардың, индикатормен сонымен қатар логикалық элементтердің түрлерімен жақынырақ таныстым. Олардың қандай қызмет атқаратынын түсіндім.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Москатов Е. А. Справочник по полупроводниковым приборам. Таганрог, 2005г
2. Г.И. Пухальский. Цифровые устройства. Справочное пособие. –С.П. 1996г
3. Қ.Қ. Смағұлова. Электроника. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2008. – 19б.
4. А.В. Сичкаренко, Қ.Қ. Смағұлова. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011ж.
5. Диоды: Справочник / О.П.Григорьев, В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев, С.Л. Пожидаев. – М: Радио и связь, 1990. – 366с.
6. Федорашко И.Н. Основы полупроводниковой схемотехники: Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 2000. – 84с.
7. Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем серии ТТЛ и КМОП. 2 – е изд. – М.: ДМК, 2000. – 240с.
X