• Название:

    Перевод


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOCX
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1 Дәріс

1 Қолдану саласы

Осы стандарт ауыл шаруашылығы тракторларына, өздігінен жүретін шассиге, ауыл шаруашылығы машиналарына (аспалы, жартылай аспалы, тіркеме, жартылай тіркеме, монтаждалатын), тракторлық тіркемелерге, жартылай тіркемелерге, стационарлық ауыл шаруашылығы машиналарына және технологиялық жабдыққа (бұдан әрі - машиналар) қолданылады.

Стандарт жалпы ережелерді, пайдалану – технологиялық бағалау көрсеткіштерін, оларды алу, өңдеу және талдау әдістерін алдын ала, қабылдау, типтік, біліктілік, кезеңдік сынақтар кезінде және пайдалану – технологиялық бағалауды қамтитын МЕМСТ 16504 бойынша сынақтардың басқа да түрлерін белгілейді.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы Стандартта мынадай стандарттарға Нормативтік сілтемелер пайдаланылды:

МЕМСТ Р 50779.21 – 2004 статистикалық әдістер. Таңдау мәліметтері бойынша статикалық сипаттамаларды анықтау ережелері және есептеу әдістері. 1-бөлім. Қалыпты бөлу

МЕМСТ Р 52321 – 2005 (МЭК 62053-11:2003) айнымалы токтың электр энергиясын өлшеуге арналған Аппаратура. Жеке талаптар. 11-бөлім. Дәлдік класы 0.5; 1 және 2 активті энергияның электромеханикалық есептеуіштері.

МЕМСТ 6570 – 96 индукциялық активті және реактивті энергия есептегіштері. Жалпы техникалық шарттар

МЕМСТ 7502 – 98 өлшегіш металл рулеткалар. Техникалық шарттар

МЕМСТ 16504 – 81 өнімді мемлекеттік сынау жүйесі. Өнімнің сапасын сынау және бақылау. Негізгі терминдер мен анықтамалар

МЕМСТ 29329 – 92 статикалық өлшеуге арналған таразылар. Жалпы техникалық талаптар

Ескерту - Осы стандартты пайдалану кезінде сілтемелік стандарттардың қолданылуын жалпы пайдаланымдағы ақпараттық жүйеде – Интернет желісіндегі Техникалық реттеу және метрология жөніндегі федералдық агенттіктің ресми сайтында немесе жыл сайын шығарылатын "ұлттық стандарттар" ақпараттық көрсеткіші бойынша тексеру орынды, ол ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша және ағымдағы жылы жарияланған тиісті ай сайын шығарылатын Ақпараттық көрсеткіштер бойынша жарияланған. Егер сілтемелік стандарт ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы стандартты пайдалану кезінде ауыстыратын (өзгертілген) басшылыққа алу керек. Егер сілтеме стандарты ауыстырылмаған болса, онда оған сілтеме берілген Ереже осы сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады.

3 Терминдер мен анықтамалар

Осы Стандартта тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

3.1 пайдалану-технологиялық бағалау: технологиялық процесті агротехникалық мерзім шегінде орындау қабілетін сипаттайтын ауыл шаруашылығы машинасының пайдалану сапасын (қасиеттерін), жұмыс сапасының аймақтық технологиямен берілген сақталуы және ауыспалы уақыттың аз шығындарымен оңтайлы өнімділігі бар бағалау.

3.2. бақылау ауысымы: еңбекті нақты ұйымдастыру, Жұмыс режимі мен жұмыс процесін орындау сапасын бақылау және анықтау, сондай-ақ хронографияны немесе хронометражды жүргізу кезінде ауыл шаруашылығы машиналарының бір толық жұмыс ауысымындағы жұмыс кезеңі.

3.3 Нормативтік ауысым: ұзақтығы ҚТ-ны регламенттейтін жұмыс ауысымы.

3.4 хронография: барлық операцияларды және оларға сәйкес уақыт ұзақтығын хронологиялық ретпен тіркеу.

3.5 хронометраж: машинаның жұмыс уақыты ішінде белгілі бір операцияларды және оларға сәйкес уақыт ұзақтығын тіркеу.

3.6 жұмыс түрі: реттеу немесе қайта жабдықтауды талап ететін Берілген технологиялық параметрлермен машинаның мақсатына сәйкес орындалатын технологиялық операция, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің белгілі бір технологиясының құрамына кіретін агрегаттың белгілі құрамымен.

Ескерту-жұмыс түрі технологиялық операцияны, мәдениетті (немесе ізашыны), агрегаттың құрамын қамтиды.

3.7 фон: ауыл шаруашылық машинасының жұмыс жағдайын сипаттайтын (ылғалдылығы, топырақтың қаттылығы, өнімділігі және т.б.) бір жұмыс түрі үшін көрсеткіштердің белгілі бір үйлесімі.

3.8 типтік фон: машинаға техникалық тапсырмамен немесе техникалық шарттармен (ТШ) қарастырылған Фон жағдайы (дақылдар, топырақ, бастапқы технологиялық материал және т.б.).

3.9 экстремалды фон: бір немесе бірнеше көрсеткіштері ТТ немесе ТШ бойынша рұқсат етілген ең жоғары (ең төменгі) көрсеткішінен 15% артық ерекшеленетін Фон.

4 Жалпы ережелер

4.1 ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану-технологиялық бағалауды ол арналған ауыл шаруашылығы аймақтарында пайдалану шарттары мен технологиялық процесті орындау ерекшеліктерін ескере отырып жүргізеді.

4.2 машинаның тәжірибелік үлгілерін пайдалану-технологиялық бағалауды ТТ және жұмыс бағдарламасы – сынау әдістемесіне сәйкес ол арналған аймақтағы жұмыстардың негізгі түрлерінде жүргізеді.

4.2.1 әрбір жұмыс түрінде сынау типтік және экстремалды фонда жүргізіледі.

4.3 машинаның сериялық үлгілерін сынау аймақ үшін типтік фонда негізгі жұмыс түрлерінде жүргізіледі.

4.4 бақылау ауысымы кезінде ТТ-да орнатылған машина-трактор агрегатының жұмыс режимі жаңғыртылады және ТТ көзделген көрсеткіштер номенклатурасы бойынша технологиялық процестің пайдалану-технологиялық көрсеткіштері мен орындалу сапасының көрсеткіштерін анықтайды.

4.4.1 ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану-технологиялық бағалауды жүргізуге дайындау кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс::

- сынауға ұсынылған машинаның техникалық жағдайы ТТ немесе ТШ талаптарына және пайдалану жөніндегі басшылыққа сәйкес болуы тиіс;

- ауыл шаруашылығы машинасы тиісті энергетикалық құралмен сагрегатталуы тиіс.);

- машинаға техникалық және технологиялық қызмет көрсетуді пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта көзделген персонал мен техникалық құралдарды пайдалана отырып жүргізу керек.;

- бақылау ауысымын жүргізгенге дейін машина дайындаушының ұсыныстарына сәйкес сыналуы тиіс.

4.4.2 дала жағдайында бақылау ауысымдарын өткізу кезінде салыстырмалы машиналар жұмысының қатаң салыстырмалы жағдайларын қамтамасыз ету және дұрыс нәтиже алу үшін келесі талаптарды орындау қажет:

- салыстырылатын машиналарды бір алаңда бір уақытта сынау жүргізу;

- бақылау учаскелерін қатар орналастыру және ауданы бойынша олар машинаның күндізгі өндірісінен кем болмауы тиіс;

- қажет болған жағдайда бір алаңда бірнеше учаскелерді бөліп алу керек, олар кездейсоқ түрде кезектесуі керек;

- әр жұмыс түрінде алдын ала, қабылдау және мерзімді сынақтар кезінде бақылау ауысымының ең аз ұзақтығы агротехникалық операцияларда қолданылатын машиналар үшін 10 күннен кем емес ауысым уақытының кемінде 8 сағ болуы тиіс.;

- бақылау учаскелеріндегі гонның ұзындығы 5-тен артық ажыратылмауы тиіс%;

- агрегат қозғалысының оңтайлы тәсілі оның конструкциялық мүмкіндіктеріне және пайдалану нұсқаулығына сүйене отырып берілуі тиіс.

4.5 жаңа машиналарды пайдалану-технологиялық бағалауды жаңа машина бойынша көрсеткіштердің алынған мәндерін ТТ мәндерімен және базалық агрегаттың көрсеткіштерімен салыстыру жолымен жүргізеді.

4.5.1 салыстыру базасы үшін салыстырмалы жағдайларда алынған сериялық машина бойынша сынақ нәтижелерін қабылдайды.

4.6 сериялық үлгілерді мерзімді сынау кезеңінде сынау нәтижелері машинаға ТШ көзделген пайдалану-технологиялық көрсеткіштердің нормативтік мәндерімен салыстырады.

4.7 ауысым уақытының тіркелетін элементтерінің саны 1-кестеде көрсетілгенге сәйкес болуы тиіс.

Кесте 1-ауысым уақыты элементтерін өлшеудің ұсынылатын саны

Ауысым уақыты элементінің атауы

Өлшеу саны

Негізгі уақыт, сағ.

- негізгі уақытты бақылау тәжірибелеріне бөлу кезінде)

- барлық негізгі уақытты қосқанда

10

Жалпы ұзақтығы кемінде 18 сағат ауысым уақытының кемінде үш бақылау ауысымы

Қосалқы уақыт (бұрылу уақытынан басқа), сағ

3

10

Бұрылу уақыты, сағ

3

Ауысым сайын техникалық қызмет көрсету, жұмыстарды дайындау және аяқтау, жөндеу және реттеу жүргізу, сағ.

1

4.8 жұмыс операциясының орындалу сапасын, өнімнің сақталуы мен сапасын машинаның нақты түрін сынауға арналған нормативтік құжатқа сәйкес анықтайды.

4.9 өлшеу қателігі 2-кестеде көрсетілген мәндерден аспауы тиіс.

2-кесте-өлшеу қателігі

Көрсеткіштің атауы

Бақылау ауысымы кезіндегі өлшеу қателігі, %

Уақыты:

5 минутқа дейін

5 мин

Сызықтық өлшемдер

Массасы

Отын шығыны

Электр энергиясының шығыны

Сұйықтық шығыны

± 1

± 0,5

± 1

± 0,5

± 2

± 1

± 3

4.10 пайдалану-технологиялық бағалауды жүргізу үшін ұсынылатын өлшеу құралдарының тізімі А қосымшасында келтірілген.

5 Бастапқы ақпаратты алу номенклатурасы және әдістері

5.1 ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану-технологиялық бағалауды жүргізу кезінде мынадай деректерді тіркейді:

- сынау күні мен орны, жұмыс түрі мен құрамы, сыналатын машинаның атауы мен маркасы;

- сынау шарттары (фон);

- машинаның жұмыс режимі;

- орындалған жұмыс көлемі;

- ауысым уақыты элементтерінің ұзақтығы;

- отын шығыны (газ, электр энергиясы);

- қосалқы материалдардың шығыны;

- қызмет көрсететін персоналдың саны;

- технологиялық процестің орындалу сапасы.

5.2 жұмыс шарттары мен режимі машиналардың жекелеген түрлерін сынауға арналған НҚ сәйкес анықталады.

5.3 орындалған жұмыстың көлемі төмендегідей анықталады:

- жиналған (енгізілген, қайта өңделген, тасымалданған және т. б.) негізгі өнімнің саны-өнімнің барлық санын өлшеу немесе көлемін анықтау;

- жиналған (енгізілген, қайта өңделген, тасымалданған және т. б.) жанама өнімнің, материалдардың, жүктердің Саны-бақылау өлшеулері арқылы;

– жиналған, өңделген учаскенің көлемі-оны тікелей өлшеу арқылы;

– бастапқы шикізаттың және алынған дайын өнімнің мөлшері-бақылау өлшеулері арқылы.

5.4 ауысым уақыты элементтерінің ұзақтығын тіркеуді келесі әдістермен анықтайды:

- барлық операциялар мен уақыт элементтерін хронологиялық бірізділікпен тіркейтін жұмыс уақытының хронографиясы;

- фотохронометражем білдіретін, өзімен аралас бақылау кезінде жекелеген кезеңдерде жүргізіледі тұтас фотография рабочего времени, басқа – хронометраж;

- уақыт элементтері қайталанатын уақыт элементтерінің ұзақтығын, мысалы, негізгі уақытты, бұрылу уақытын, түсіруді (тиеуді) және т. б. өлшеу жолымен тіркелетін кезде осы сынақтар хронометраждық бақылаулармен алуға рұқсат етіледі.

5.4.1 тіркелетін Ақпарат бақылау парағының нысанына (электронды немесе қағаз тасығышқа) жазылады. Бақылау парағының нысаны Б қосымшасында келтірілген.

5.4.2 бақылау аяқталғаннан кейін алынған деректерді бастапқы өңдеу жүргізіледі.

Әрбір уақыт элементінің ұзақтығын анықтайды, оларды шифрлау (индекстеу) жүргізеді. Шифрлеуді В қосымшасына сәйкес, сондай-ақ қозғалтқыштың жұмыс режимін бақылау кезінде тіркелген энергоқұралдарға ("жүктемемен", яғни негізгі уақытты белгілеу кезінде; бұрылу кезінде; машинаның "бос" жұмысы кезінде, яғни өту кезінде, қозғалтқыштың "бос" жұмысы кезінде, яғни тек қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде машина жұмысы кезінде) сәйкес жүргізеді. Қате өлшеулерді болдырмайды.

5.4.3 технологиялық процестің бұзылуын және техникалық істен шығуды жоюға арналған уақыт ұзақтығын тіркеу кезінде технологиялық процестің бұзылу және техникалық істен шығу себептерінің инженерлік бағасын белгілеу қажет.

5.5 отын шығыны бақылау ауысымының барлық кезеңінде келесі тәсілдердің бірімен анықталады:

- отын шығынын тіркейтін аспапты пайдалана отырып;

- бақылау ауысымы аяқталғаннан кейін сыналатын машинаны (агрегатты) толтыру әдісімен отын есептегіші бар май құю агрегатын пайдалана отырып.

5.6 жұмсалған технологиялық материалдың (тұқымдар, тыңайтқыштар, гербицидтер, шпагат және т. б.) санын бақылау ауысымы кезіндегі нақты жұмсалған мөлшерді есепке алу жолымен анықтайды.

5.7 қызмет көрсетуші персоналдың саны бақылау ауысымдарын өткізу нәтижелері бойынша анықталады. Бұл ретте негізгі персоналға (механизаторға, операторға және т.б.) және қосалқы персоналға (шебер-баптауға, сепкішке, селльхоз жұмысшысы және т. б.) қажеттілікті анықтайды.

5.8 технологиялық процесті орындау сапасының көрсеткіштері машиналардың нақты түрлерін сынау әдістеріне НҚ көзделген қалыптарға енгізіледі.

5.9 өлшеу нәтижелерін статистикалық әдістерді пайдалана отырып өңдеу келесі көрсеткіштерді анықтау кезінде жүргізіледі:

- 1 сағат негізгі уақыт өнімділігі;

- бұрылу уақыты;

- технологиялық қызмет көрсету уақыты (түсіру, тиеу);

- негізгі уақыттың 1 сағ үшін отын шығыны(деректерді алудың аппаратуралық тәсілі үшін).

5.10 сынау деректерін өңдеудің статистикалық әдісі:

- іріктеудің статистикалық сипаттамаларын анықтау;

- белгіленген дәлдікке қол жеткізу үшін қажетті Өлшем санын анықтау (1,2 кестелерде келтірілгеннен ерекшеленетін Өлшем санын пайдалану кезінде));

- орташа статистикалық пайдалану-технологиялық көрсеткішті анықтау.

5.10.1 статистикалық сипаттамаларды анықтау ережелері мен есептеу әдістері ГОСТ 50779.21 және тиісті бағдарламалар бойынша жүргізіледі.

6 пайдалану-технологиялық көрсеткіштерді анықтау әдістері

6.1 пайдалану-технологиялық бағалау көрсеткіштері:

- 1 сағат негізгі уақыт өнімділігі;

- 1 сағат ауысымдық және пайдалану уақытының өнімділігі;

- отынның меншікті шығыны (газ, электр энергиясы және т. б.));

- қызмет көрсететін қызметкерлер саны;

- уақыт шығындарын сипаттайтын коэффициенттер: жұмыс барысы, технологиялық қызмет көрсету, Технологиялық процестің сенімділігі, ауысымдық және пайдалану уақытын пайдалану.

6.2 1 сағат негізгі уақыт өнімділігі W?, га / сағ (т/сағ, дана/сағ), мына формула бойынша есептеледі

〖 W〗_ =F/T_1 (1)

мұнда F-бақылау кезеңіндегі жұмыс көлемі, га (т, Дана);

T1-бақылау кезеңіндегі негізгі уақыт, сағ.

6.2.1 технологиялық циклдар бойынша жұмыс істейтін машиналар үшін негізгі уақыттың 1 сағ ішіндегі өнімділігі (W_ ) га, т, Дана, мынадай формула бойынша есептеледі

(W_)=1 / n ∑_(j = 1)^n▒F_ / T_ (2)

мұнда n – циклдар саны;

j-j-ші циклге тиесілі;

F? - j-ші циклдағы жұмыс көлемі, га (т, Дана));

T? - j-циклдің негізгі уақыты, сағ.

6.3 1 с ауысымдық Wсм уақыт өнімділігі, га/сағ (т/сағ, дана/сағ), мына формула бойынша есептеледі

〖 W〗_см=W_ К_см (3)

мұндағы Ксм-ауысымдық уақытты пайдалану коэффициенті.

6.4 1 сағ пайдалану Wэк өнімділігі, га / сағ (т/сағ, дана/сағ), мына формула бойынша есептеледі

〖 W〗_эк=W_ К_эк (4)

мұнда Кэк - пайдалану уақытын пайдалану коэффициенті.

6.5 ауысымның нормативтік ұзақтығы кезінде ауыл шаруашылығы машиналары отынының үлес шығыны ?? кг / га (кг/т), мына формула бойынша есептеледі

q_T=((Q_1 ) T_ +(Q_21 ) Т_21н (Q_(х. р. м.) ) T_(х. р. м. ғ. к.)+(Q_(х. р. д.) ) T_(х. р. д. ғ. к.))/F_н (5)

мұнда T_, Т_21н, T_(Х. р. м. н.), T_ (Х. р. д. н.)– негізгі уақыт (жүктемемен), бұрылысқа, машинаның бос жұмысына (өткелдерге), ауысымның нормативтік ұзақтығы кезіндегі қозғалтқыштың бос жұмысына, С, тиісінше;

Ǭ1, Ǭ21, Ǭх.р. м., жұмыс.р. м. н., жұмыс.р. д. - жүктемедегі, бұрылыстардағы, машинаның бос жұмысы кезінде (өту кезінде), қозғалтқыштың бос жұмысы кезінде отынның сағаттық шығыны, кг / с, тиісінше;

Fн – ауысымның нормативтік ұзақтығы үшін орындалған жұмыс көлемі (істелген жұмыс), га (т, Дана).

6.5.1 ауысымның нормативтік ұзақтығы үшін орындалған жұмыс көлемі (істелген жұмыс) Fн, га (т, Дана), мына формула бойынша есептеледі

〖 F〗_н=W_ Т_1н (6)

мұнда Т_1н-ауысымның нормативтік ұзақтығы кезіндегі негізгі уақыт, с, г қосымшасына сәйкес есептелетін.

6.5.2 машинаның бос жұмыс уақыты (бос өтпелерге) T_(Х.р. м. н.) және қозғалтқыштың бос жұмыс уақыты ауысымның нормативтік ұзақтығы кезінде машинаның түріне байланысты тиісті уақыт элементтерін қосумен анықталады.

6.5.3 отынның сағаттық шығынының көрсеткіштері отын шығын өлшеуіштерінің көмегімен тіркелетін деректер бойынша анықталады.

6.6 нормативті ауыстыру кезінде электр энергиясының үлес шығыны qэ, кВт * сағ / га, (кВт•сағ/т, кВт•сағ/Дана), мына формула бойынша есептеледі

q _э=G/F (7 дана)

мұнда G – электр энергиясының шығысы, кВт•сағ.

6.7.1 агрегаттың орташа жылдамдығы (V_p ) , км/сағ (м/с), сондай-ақ жүгі бар өріс бойынша қозғалыстың орташа жылдамдығы (V_ ) , км/сағ (м/с), жүгі жоқ өріс бойынша қозғалыстың орташа жылдамдығы (V_ ) , км/сағ (м/с) және агрегаттың орташа көлік жылдамдығы (V_ ) , км/сағ (м/с), формула бойынша есептеледі.

(V_p) ((v_), (V_), (v_ ) )=3,6/N ∑_(i=1)^n▒l_ / T_ (8)

l қайда? -i-м өлшемдегі өткен қашықтық, м (км);

T? - l қашықтығы өткен уақыт?, с (сағ).

6.7.2 агрегаттың орташа технологиялық жылдамдығы (V_тех ) , км/сағ, мына формула бойынша есептеледі

(V_тех) =(2 (v_) (v_)) / (v_) +(v_)) (9)

6.8 негізгі машинамен технологиялық кешенде жұмыс істейтін көмекші машинаның өнімділігі "қатты байланысы" немесе "қатты байланысы"жоқ деп есептеледі.

6.8.1 негізгі машинамен "қатты" байланысы бар қосалқы машина бойынша, 1 с ауысымдық уақыт үшін өнімділігі Wсм.всп., га / сағ (т/сағ), мына формула бойынша есептеледі

〖 W〗_(қараңыз всп.) = W_ (осн қараңыз.)/п_всп (10)

мұнда WCM.нег. - негізгі машина бойынша 1 сағат ауысым уақытының өнімділігі, га/сағ (т/сағ));

пвсп. - көмекші машиналар саны.

6.8.1.1 тракторы бар агрегаттағы қосалқы машиналардың (көлік тіркемелерінің) саны (дала жағдайында) пвсп.п. мынадай формула бойынша есептеледі

〖 n〗_(всп.р)=n _ _ _ (всп.1) (W_ (1+τ_2сп)) / (W_ (1+τ_2осн)) (11)

қайда W?? - негізгі машинаның өнімділігі, га/сағ (т/сағ, дана / сағ));

W?? - қосалқы машинаның өнімділігі, га/сағ (т / сағ, дана / сағ);

τ2осн – негізгі машинаның қосалқы уақытының үлестік шығындары;

t2всп – көмекші машинаның қосалқы уақытының үлестік шығындары.

6.8.1.2 пвсп қосалқы автокөлік құралдарының саны.тр. мына формула бойынша есептеледі

n_ (Жр.тр.)=n _ _ _ (всп.1) /(g_тр(1+τ_2осн))) / (g_тр и_тр (1+τ_2осн))) / (2l құрылғы w_ (1 + τ_2осн))) / (G_тр и_тр (1 + τ_2осн)))

мұнда lтр – ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдау қашықтығы (иық тасымалдау), км;

W?? - негізгі машинаның өнімділігі, т / сағ;

GTR. - автокөлік құралының жүк көтергіштігі, г;

vтр. - көлік жылдамдығы, км / сағ.

6.8.2 негізгі машинамен "қатты байланысы" жоқ қосалқы машина бойынша ауысым уақытының 1 сағ үшін өнімділік мынадай формула бойынша есептеледі

W_(қараңыз.) = W_ (осн қараңыз.) п_осн/п_всп (13)

мұндағы посн - негізгі машиналар саны;

пвсп-көмекші машиналар саны.

6.9 Ко қызмет көрсететін персонал саны.п., адам / С, негізгі технологиялық процесті орындаумен айналысатын, сондай-ақ негізгі машинаның жұмысын қамтамасыз ететін қосалқы операцияларда мынадай формула бойынша есептеледі:

К_(о. б.)=(n_осн T_(см. Н)+∑▒n_всп Т_всп T_ (см. Н) (14)

мұндағы Nосн – негізгі технологиялық процесті орындаумен айналысатын қызмет көрсетуші персоналдың саны, адам;

Тсм.н-нормативтік ауысымның ұзақтығы, сағ;

Nвсп-қосалқы операцияда жұмыс істейтін қызмет көрсетуші персоналдың саны, адам;

Твсп-көмекші операциядағы уақыт, сағ.

6.10 ауысым уақытының шығындарын сипаттайтын пайдалану-технологиялық коэффициенттер келесі формулалар бойынша есептеледі:

6.10.1 К2 1 жұмыс жүрісінің коэффициенті мына формула бойынша есептеледі

Q=(1+(10(T_21 ) W_ )/(l_ B_p))) ^(-1) (15)

қайда ??- бұрылысқа орташа уақыт, сағ;

l?? - типтік шаруашылықтың мәніне сәйкес келетін тонның ұзындығы, км;

Bp-машинаның жұмыс ені, м.

6.10.2.1 технологиялық материалды енгізу бойынша операцияларды орындайтын машиналар үшін K23 технологиялық қызмет көрсету коэффициенті мына формула бойынша есептеледі

K_23=(1+∑_(i=1)^0▒((T_ ) W_o m_ )/M_ +(10(T_24 ) W_o)/(l_ B_p )+(∑_(i=1)▒(T_))) /(T_1^) (-1) (16)

мұнда (T_ ) – i-ші технологиялық материалға (тұқым, тыңайтқыш, өсімдіктерді қорғау құралдары және т. б.) технологиялық қызмет көрсетуге (тиеуге) орташа уақыт, сағ.;

m?? -аудан бірлігіне (тұқым, тыңайтқыш, өсімдіктерді қорғау құралдары және т. б.) і технологиялық материалдың шығысы, кг / га, л / га;

M?? -технологиялық сыйымдылықтағы (тұқым, тыңайтқыш, өсімдіктерді қорғау құралдары және т. б.) i-ші технологиялық материалдың салмағы, кг, л;

T_1^ - негізгі уақыт сағаттарында барлық реттеулер мен реттеулерді тіркейтін бақылау кезеңі, сағ.

6.10.2.2 жинау комбайндары үшін K23 технологиялық қызмет көрсету коэффициенті мына формула бойынша есептеледі

K_23=(1+(((T_23 ) W_ У)/M_- (∑_(i=1)^n▒T_) /(T_^ (-1) (17)

қайда W?? - 1 сағат негізгі уақыт үшін өнімділік, га / сағ;

У – у= M/F (M – жиналған алаңнан жиналған (тасымалданған) технологиялық материалдың массасы, т; F – тиісті жиналған учаскенің алаңы, га) формуласы бойынша есептелетін өнімділік, т/га.

6.10.3 технологиялық процестің сенімділік коэффициенті K41 мынадай формула бойынша есептеледі

〖 K〗_41=(1+(∑_(i=1)^n▒T_ )/(T_^ ))^(-1) (18)

қайда T?? - технологиялық процестің бұзылуын жою уақыты, сағ;

T?? - негізгі уақыт сағаттарында технологиялық процестің бұзылуын жоюға уақыт белгіленетін бақылау кезеңі.

6.10.4 ауысым уақытын пайдалану коэффициенті Ксм мынадай формула бойынша есептеледі

〖 К〗_см=Т_1н/Т_(қараңыз: н) (20)

мұнда TCM.н-нормативтік ауысымның ұзақтығы, сағ.

6.10.5 пайдалану уақытын пайдалану коэффициенті Кэк мынадай формула бойынша есептеледі

К_эк=Т_1н / Т_(эк.н)

мұнда Тэк.н-г қосымшасына сәйкес есептелетін ауысымның нормативтік ұзақтығы кезіндегі пайдалану уақыты

6.11 пайдалану-технологиялық бағалау нәтижелерін талдау сыналатын машина бойынша нәтижелерді ТШ және ТТ талаптарымен анықталған салыстырмалы нұсқа нәтижелерімен және нормативтік мәндермен салыстыру арқылы жүргізіледі.

Пайдалану-технологиялық көрсеткіштерді талдау кезінде:

- сынақ жүргізу шарттарының аймақтың типтік жағдайларына сәйкестігін, жұмысты орындау мерзімдерінің агротехникалық мерзімдерге сәйкестігін көрсетеді, машинаның жұмысына қолайлы жағдай туғызған, оның жұмысын қиындататын факторларды атап көрсетеді;

- алынған көрсеткіштерді жұмыстарды орындау мерзімдерімен, энергетикалық құралмен, машина конструкциясымен және технологиялық үдерістермен байланыстырады;

- көрсеткіштердің машина конструкциясымен себеп-салдарлық байланыстарын белгілейді және олардың технологиялық процестің орындалу сапасына әсерін бағалайды;

- машинаның әмбебаптығы мен құрамдастығын, оның технологиялық процеске кіруін сипаттайды, машинаны агрегаттау бойынша сәйкессіздіктерді белгілейді;

-нақты көрсеткіштерді ТТ, ТШ және салыстырмалы машинаның көрсеткіштерімен салыстырады, пайдалану-технологиялық коэффициенттерін талдайды, артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтайды.

Пайдалану-технологиялық бағалау нәтижелері бойынша машинаның ТТ, ТШ талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды жасайды.

6.12 пайдалану-технологиялық бағалау нәтижелері Д қосымшасына сәйкес ресімделеді.