• Название:

    Sessia RK 1 i RK 2 doc


  • Размер: 0.06 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1.Термодинамиканың бірінші заңы?

А) Өзара әрекеттесу нәтижесінде энергия қорының эквиваленттілігін және жоғалмайтындығын көрсетеді

2.Тірі организм?

В) Ашық жүйе

3.Процестердің өздігінен жүру мүмкіндігін ∆G –анықтаймыз. Қандай жағдайда процесс өздігінен жүруі мүмкін ∆G?

А) ∆G < O

4.Жабық ампула қандай жүйеге жатады?

А) Жабық жүйе

5.Сахарозаның адам ағзасындағы тотығуын төмендегі термохимиялық теңдеу арқылы жазуға болады:С12Н22О11(қ) + 11О2(г) → 12СО2(г) + 11Н2О(с), ∆H = - 5650,69кДж/моль. ∆H мәніне қарап қорытынды жасаңыз?

А) Экзотермиялық реакция

6.Термос ол?

С) Оқшауланған (тұйықталған)

7.Жүйе күйінің функциясына жатады?

С) Энтальпия және энтропия

8.Қандай жағдайда энтропия жоғарылайды?

А)Температура жоғарылағанда

9.Қандай жағдайда энтальпия (реті бойынша) артады?

D) Сұйық күйден қатты күйге енгенде

10.Термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегі (изобаралы жағдайда)?

В) Q = ∆Н

11.Химиялық реакцияның жылу эффектісін анықтауға арналған теңдеу?

А) ∆Нхим реак= ∑n∆Н0өнім - ∑n∆Н0 бастапқы заттар

12.Термодинамиканың екінші заңының математикалық өрнегі?

С) ∆G = ∆H – Т∆S

13.Аденозинтрифосфор қышқылының гидролитті ыдырау реакциясы нәтижесінде 29,3 кДж\моль жылу бөліне отырып, аденозиндифосфор қышқылы түзіледі. Түзілген реакцияның термохимиялық теңдеуі?

А)АТФ + Н2О → АДФ + фосфат-ион; ∆Н= -29,3кДж\моль

14.Энтропия (S) бұл?

D) Жүйенің ретсіздік дәрежесі

15.Термодинамикадағы стандартты жағдай?

А)Температурасы 250С (2980К), газ қысымы 1 атмосфера

16.Энтальпия (дельта Н) ұзындығын, формула бойынша энтропия (дельта S) және температуралар берілген болса бос энергияны (Гиббс энергиясы) табуға болатын теңдеу?

А)∆G = ∆H – Т∆S

17.Есептеулерді ескерместен берілген реакциядағы энтропия өзгерісін анықтаңыз: 2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(с)?

В) Энтропия кемиді

18.Термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегі (изохоралы жағдайда)://

B) Q = ∆U//

19.Су буының мұз күйіне ауысқандағы энтропия өзгерісі?

С)Энтропия кемиді

20.Жүйе тепе-теңдігінің белгісі?

В) ∆G = 0

21.Жылуды көп сіңіре жүретін процесті көрсетіңіз?

С) CO2 = C + O2; ∆ H = +394кДж

22.Өздігінен жүретін процестердің бағыты?

В) Энергияның төмендеуі

23.Мұз ерігендегі өзгеріс?

D) Ретсіздік артады

24.Көп мөлшерде жылу бөле жүретін процесті көрсетіңіз?

D) 2HJ + Cl2 = 2HCl + J2; ∆H = - 236кДж

25.Химиялық реакцияның жылдамдығы дегеніміз?

С) Уақыт бірлігіндегі әсер етуші заттардың концентрациясының өзгерісі

26.Химиялық реакцияның жылдамдығы тәуелді?

С) Көптеген факторларға: әрекеттесуші заттар табиғатына, реагенттердің концентрациясына, процестердің температурасына, катализаторлардың

қатысуына, ұсақтану дәрежесіне, рН ортаға

27.Химиялық реакцияның жылдамдығына концентрацияның әсерін сипаттайды?

С) Гульдберг –Ваге әсер етуші массалар заңы

28.Энергия активациясы дегеніміз?

А) Орташа молекуланы активті молекулаға айналдыру үшін қажет энергия

29.Химиялық реакция жылдамдығына температураның әсерін сипаттайды?

А) Вант-Гофф ережесі

30.Ферменттер дегеніміз?

А) Белокты ортаның биологиялық катализаторлары

31.Төменгі температурада (370С) тірі ағзаға түскен өнімнің жылдам қорытылуы байланысты?

А) жасушадағы маңызды биологиялық катализаторлар-ферменттердің қатысуына

32.Катализаторлардан ферменттердің негізгі ерекшелігі?

А) ферменттер химиялық спецификациялы, жоғары каталиттік активтілігімен ерекшеленеді

33.Ағзада жүретін химиялық процестер үшін интервалдағы «температуралық оптимум»?

D) 36-400С

34.Жүйеде температураның жоғарылауы химиялық тепе – теңдікті ығыстырады?

С) Жылу сіңіре жүретін реакциялар бағытына қарай

35.Жүйеде температураның төмендеуі химиялық тепе – теңдікті ығыстырады

Е) Жылу бөле жүретін реакциялар бағытына қарай

36.Бастапқы заттардың концентрациясын жоғарылату жүйеде химиялық тепе – теңдікті ығыстырады?

С) Тура бағытта

37.Реакция өнімінің концентрациясын төмендету жүйеде химиялық тепе – теңдікті ығыстырады?

С) Тура бағытта

38.Газ молекулаларынан тұратын тепе-теңдік жүйеде қысымның жоғарылауы реакцияның тепе-теңдігін ығыстырады?

С) Реакциядағы газ молекулаларының санының төмендеуіне қарай

39.Газ молекулаларынан тұратын тепе-теңдік жүйеде қысымның төмендеуі реакцияның тепе-теңдігін ығыстырады?

А) Реакциядағы газ молекулаларының санының артуына қарай

40.В концентрациясын 2 есе жоғарылатқанда химиялық реакция жылдамдығы неше есе артады, егер реакция газды фазада А+2В=С түрінде жүретін болса?

В) 4

41.А концентрациясын 2 есе жоғарылатқанда химиялық реакция жылдамдығы неше есе артады, егер реакция газды фазада А+2В=С түрінде жүретін болса?

А) 2

42.Бастапқы заттар концентрациясын 2 есе жоғарылатқанда химиялық реакция жылдамдығы неше есе артады, егер реакция газды фазада А+2В=С жүретін болса?

D) 8

43.СО+Cl2→ COCl2 жүйе бойынша жұмсалған заттардың концентрацияларын 3 есе арттырғанда тура реакцияның жылдамдығы неше есе артады?

С) 9

44.N2(г)+ 3H2(г) → 2NH3(г) берілген реакциядағы аммиактың синтезделуіндегі тура реакция бағытына қандай кинетикалық теңдеу сәйкес келеді?

С) V → k[N2][H2]3

45.Химиялық реакция жылдамдығын арттырады?

D) Катализаторлар

46.Тура және қайтымды реакциялардың жылдамдығын теңестіреді?

D) Xимиялық тепе-теңдік

47.PCl5(г)→PCl3(г) + Cl2(г); ∆H = +92кДж фосфор пентахлоридінің ыдырауы (айрылу)теңдеуіндегі жүйе қысымын төмендеткендегі тепе – теңдік бағыты?

В) Тепе-теңдік оңға ығысады

48.CO + Cl2→ COCl2 берілген реакциядағы бастапқы заттар концентрациялары 0,1және 0,01 моль/л, ал жылдамдық константасы 5 ·10-4 тең болғандағы тура реакцияның жылдамдығын анықтаңыз?

С) 5 ·10-7

49.Кейбір гетерогенді реакциялар нөлдік реттілікте жүреді. Әсер етуші заттардың концентрацияларына байланысты реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді?

В) Қатысы жоқ

50.Химиялық реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 3 тең. Қоспаны 300С қыздырғандағы реакция жылдамығының өзгерісі?

С) 27 есе артады

51.2NO(г)+O2(г)→2NO2(г) берілген реакцияның қысымын жоғарылатқандағы тепе-теңдік бағыты?

В) Тепе-теңдік оңға ығысады

52.Химиялық реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 2 тең. Қоспаны 400С қыздырғандағы реакция жылдамдығының өзгерісі?

D) 16 есе артады

53.Жүйедегі қысымның жоғарылауы кезінде тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейтін реакция?

D) CO + H2O → CO2 + H2

54.CO + H2O → CO2 + H2; +Q; ∆Н<0; берілген реакцияның тепе-теңдігінің оңға ығысуына әсер етеді?

D) CO2 концентрациясының төмендеуі

55.N2 +3H2→2NH3; +Q; берілген реакциядағы аммиактың түзілуіне сәйкес келетін жағдайды көрсетіңіз?

А) Жүйедегі қысымның жоғарылауы

56.a)N2 + O2 → 2NO; -Q, б) N2 +3H2 → 2NH3; +Q; берілген реакциялардың қысымын жоғарылатқандағы химиялық тепе-теңдік бағыты?

В) а) өзгеріссіз, б) жағдайда тепе-теңдік NH3 синтезделу бағытында жүреді

57.«Егер жүйе химиялық тепе − теңдік күйде тұрған жағдайда оның сырткы жағдайларының біреуін, мысалы, концентрацияны, температураны немесе қысымды өзгертсе, онда тепе − теңдік осы өзгеріске қарсы тұратын реакцияның бағытына қарай ығысады» бұл принцп сәйкес?

D) Ле Шателье

58.Реакцияның молекулярлығы?

В) Элементарлық акт кезіндегі химиялық байланысқа түскен молекулалар саны

59.Реакцияның реттілігі дегеніміз?

Е) Химиялық реакцияға түскен зат концентрацияларының дәреже көрсеткіштерінің соммасы

60.СН3 - О - СН3 → СН4 + Н2 + СО; берілген реакциядағы эфир буының термохимиялық таралу реакциясының молекулярлығы?

А) Мономолекулярлы

61.СН3СООС2Н5+Н2О(артық)→СН3СООН+С2Н5+ОН; берілген теңдеудегі эфирдің гидролиздену реакциясының реті мен молекулярлығы?

А) Молекулярлығы 2, реті 1

62.Процентті концентрация дегеніміз?

D) 100гр ерітіндідегі заттың грамм мөлшері

63.Молярлы концентрация дегеніміз?

А) 1л ерітіндідегі заттың моль саны

64.Эквивалентті молярлы концентрация дегеніміз?

А) 1л ерітіндідегі заттың эквивалент грамм мөлшері

65.Бейтарап су молекулаларының(диссоцияланбаған) протондары немесе гидрооксо топтарының ерітілген тұз иондарымен әрекеттесуі?

С) Гидролиз

66. 500г 20 % натрий хлориді ерітіндісін дайындау үшін неше грамм тұз және су қажет?

А) 100г тұз және 400 г су

67.240г 15%-ті калий сульфаты ерітіндісіне 60г су қосылды. Алынған ерітіндідегі калий сульфатының массалық үлесін есептеңіздер://

А) 12%

68.Құрамы 280г су және 40г глюкозадан тұратын ерітіндінің массалық үлесін анықтаңыз?

А) 12,5%

69.50% 400г Н2SO4 ерітіндісін қыздырғанда 100г су бу күйінде ұшып кетті, қалған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі?

В) 66,6%

70.1л көлемдегі 1м күкірт қышқылы ерітіндісін дайындау үшін қажет күкірт қышқылының массасын анықтаңыз?

А) 98г

71.100мл 0,1н күкірт қышқылы ерітіндісіндегі күкірт қышқылының массасын табыңыз?

D) 0,49г

72.300мл 0,2М натрий нитраты ерітіндісін дайындау үшін қажет натрий нитратының массасын анықтаңыз?

А) 5,1г

73.5л 8%-ті натрий сульфаты ерітіндісін дайындау үшін қажет натрий сульфатының салмағын анықтаңыз(тығыздығы 1,075г/мл)?

С) 430г

74.900г 12%-ті глюкоза ерітіндісін дайындау үшін қажет глюкозаның салмағын анықтаңыз?

С) 108г

75.1 литр 1м натрий гидрооксиді ерітіндісін дайындау үшін қажет?

В) 40г натрий гидрооксиді

76.1 литр 1 н натрий гидрооксиді ерітіндісін дайындау үшін қажет://

В) 40г натрий гидрооксиді

77.1 литр 0,1 м натрий гидрооксиді ерітіндісін дайындау үшін қажет?

А) 2г натрий гидрооксиді

В) 4г натрий гидрооксиді

С) 8г натрий гидрооксиді

D) 40г натрий гидрооксиді

Е) 20г натрий гидрооксиді

78.1 литр 0,1 н натрий гидрооксиді ерітіндісін дайындау үшін қажет?

В) 4г натрий гидрооксиді

79.500 г 0,85% ерітінді дайындау үшін натрий хлоридінен қанша масса алу керек?

А) 4,25г

80.5% глюкозаның физиологиялық ерітіндісі дайындалады?

А) 5г глюкозадан және 95г судан

81.0,9% натрий хлориді физиологиялық ерітіндісі дайындалады?

С) 0,9г заттан және 99,1г судан

82. Адам ағзасына физиологиялық ерітінді ретінде пайдаланылатын натрий хлоридінің үлесі?

С) 0,9%

83.Физиологиялық ерітінді глюкозаның үлесі?

D) 5%

84. Фосфор қышқылына тән эквивалент факторы (z) тең?

А) 3

85.Күкірт қышқылына тән эквивалент факторы (z) тең?

D) 2

86.Тұз қышқылына тән эквивалент факторы (z) тең?

А) 1

87.Натрий гидрооксидіне тән эквивалент факторы (z) тең?

А) 1

88.Цинк гидрооксидіне тән эквивалент факторы (z) тең?

D) 2

89.Темір (ІІІ) гидрооксидіне тән эквивалент факторы (z) тең?

В) 3

90.Мырыш хлоридіне тән эквивалент факторы (z) тең?

D) 2

91.Алюминий сульфатына тән эквивалент факторы (z) тең?

В) 6

92.Натрий гидридіндегі сутектің тотығу дәрежесі?

А) +2

93.HNO3 азоттың тотығу дәрежесі?

В) +5

94.Тотығу-тотықсыздану реакциясы дегеніміз?

С) Тотығу дәрежелері өзгере жүретін реакциялар

95.Тотығу процесі?

D) Mn0 → MnО

96.Бренстед – Лоури теориясы бойынша қышқыл дегеніміз?

D) Протон беру қасиетіне ие

97.Бренстеда-Лоури теориясы бойынша негіз дегеніміз?

D) NН3

98.Сутектің теріс тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс?

А) NaH

99.Жай зат күйінде тек тотықтырғыш бола алатын VII A тобының элементі?

А) Фтор

100.Тотықсыздану процесіне сәйкес?

А) Cl+1 → Cl-1

101.KClO3 қосылысындағы хлордың тотығу дәрежесі?

А) +5

102. Mn(OH)2, MnO2, K2MnO4, KМnO4 берілген қосылыстардағы марганецтің тотығу дәрежелерінің соммасын көрсетіңіз?

С) 19

103.Тотығу процесін көрсетіңіз?

D) Cr2O3 → CrO3

104.Тотықсызданупроцесін көрсетіңіз?

D) KMnO4 → MnSO4

105.Қанның осмостық қысымы тең?

В) 7.74-7.78 Па

106.Қанның онкотикалық қысымы тең?

С) 0,04-0,06 Па

107.Изотоникалық ерітінділер?

А) Осмос қысымы біртекті

108.Қан жасушасында гемолиз процессі жүреді?

С) Гипотоникалық ерітінділермен

109.Қан жасушасында плазмолиз процессінің жүруі?

В) Гипертоникалық ерітінділермен

110.Буферлі жүйені көрстіңіз?

А) СНзСООН + СНзСООNa

111.Сутек ионының концентрациясының сутектік көрсеткіші?

А) pH= -lg[H+]

112.Гидроксил ионының концентрациясының сутектік көрсеткіші?

В) рОH = - lg[OH-]

113.Негіздік буферлі ерітіндіні көрсетіңіз?

В) Аммиакты

114.Амфолитті буферлі ерітіндіні көрсетіңіз?

В) Ақуызды

115.Тұзды буферлі ерітіндіні көрсетіңіз?

А) Фосфатты

116.Ағзадағы орталық буферді көрсетіңіз?

С) Бикарбонатты

117.Тұзды буферлі ерітіндіні көрсетіңіз?

В) Na2HPO4+NaH2PO4

118.[ОН-] ионының концентрациясы 1 * 10-3 г-ион/л болғандағы рН мәні?

В) 11

119.рН мәні 5-ке тең болғандағы ерітіндідегі [ОН-] ионының концентрациясы тең?

В) 1 · 10-9

120.0,0001 н қышқылы ерітіндісінің рН тең?

А) 4

121.0,1 н тұз қышқылы ерітіндісінің рН тең?

А) 1

122.0,001 н тұз қышқылы ерітіндісінің рН тең?

С) 3

123.0,1 н натрий гидроксиді ерітіндісінің рН тең?

D) 13

124.0,01 н натрий гидроксиді ерітіндісінің рН тең?

В) 12

125.0,1н сірке қышқылы ерітіндісінің рН нешеге тең, егер α=0,1болса?

В) 2

126.0,1 н NH4 OH ерітіндісінің рН нешеге тең,егер α=0,1болса?

В) 12

127.Қанның ацидозы кезіндегі рН мәні?

В) 7,25

128.Асқазан сөлінің қышқылдығы жоғары болғандағы рН көрсеткішінің мәні?

А) 0,8

129.рН мәні 13 тең болуы үшін суға қосу керек?

А) сілті

130.рН=3 болу үшін суға қосу керек?

С) қышқыл

131.Қалыпты жағдайда асқазан сөлінің рН = 1,5-2,5 тең, асқазан сөлінің рН мәнінің қышқылдығы төмендігін көрсетіңіз?

D) 3

132.Патологиялы емес асқазан сөлінің рН мәні?

А) 2,5

133.Патологиялы емес қанның рН мәні?

D) 7,4

134.Әлсіз қышқыл ерітіндісінің концентрациясы мен дисоцияция дәрежесі белгілі болғандағы, [H+] концентрациясын анықтау формуласы?

С) [H+] = С қыш · ά қыш

135.[H+]=1·10-5 г-ион/л тең болғандағы ерітіндінің рН және рОН мәнін көрсетіңіз?

А) 5;9

136.370С ауру адамның қаннының рН көрсеткіші 7,2 тең болғанда?

В) ацидоз

137.Гидроксил ионының концентрациясы 1·10-5 г-ион/л болғандағы рН мәні?

А) 9

138.Қанның немесе басқа да боялған сұйықтықтардың рН анықтау әдісі?

D) Потенциометрлік

139.НСООН+НСООNa буферлік жүйесін 20 есе сумен сұйылтқанда?

В) рН өзгермейді

140.Әлсіз қышқыл мен әлсіз негіз қатынасында түзілген тұздың ортасы?

D) pH≈7

141.[Н+]=1*10-8 моль/л болғандағы [ОН-] концентрациясы?

С) 1*10-6

142.Гидроксилдік көрсеткіш рОН шамасы тең?

В) –lgCOH-

143.рН=3 тең болғандағы [H+] ионнының концентрациясы тең болады?

А) [H+]=10-3

144.рН<7 ерітіндіні көрсетіңіз?

D) NH4CL

145.рН>7 ерітіндіні көрсетіңіз?

А) Na2CO3

146.pН≈7 ерітіндіні көрсетіңіз?

А) CH3COONH4

147.Судың иондық көрсеткішіні мәнінің теңдеуі?

В) [H+]×[OH-]=10-14

148.Қышқылдыңкөрсеткіші?

С) pKA

149.Егер [OH-] =1×10-8 тең болғандағы рН мәні тең?

D) 6

150.Сутегі ионының концентрациясы [H+]=10-4 тең болғандағы рН мәні?

В) рН=4

151.Судың иондық көрсеткішінің логарифмдік түрі?

А) рН+рОН =7

152.рН<7 ерітіндіні көрсетіңіз?

С) (NH4)2SO4

153.« Атомда төрт квант сандарының мәндері бірдей болатын екі электрон болмайды» бұл принцп сәйкес?

В) Паули

154.«Электрон ең алдымен энергиясы минимальды болатын электрон қабаттары мен қатпарларына орналасады» бұл принцп сәйкес?

А) Клечковский

155.«Электрондар деңгейшелерге орналасқанда спин квант санының максимальды болуына тырысады» бұл ереже сәйкес?

А) Гунд

156.Периодттық жүйедегі кіші периодттардың элементтен элементке ауысу барысындағы атом құрылыстары қалай өзгереді?

С) Электрон саны соңғы электрон қабатында көбейеді

157.Қандай көрсеткіштерге қарап элементтер s-, p-, d-, f- топтарына жинақталады?

В) Толтырылатын энергетикалық деңгейшелермен

158.Кіші периодтардан үлкен периодтардың айырмашылығы?

С) d- және f- элементтерінің болуы

159.Сыртқы электрондарының электрондық конфигурациясы ns2 np3 тең болатын жоғары оксидттердің жалпы формуласы?

С) Э2О5

160.Үшінші топ элементтерінің оксидтерінің жалпы формуласы?

D) R2O3

161.Кез-келген периодтты бастайтын және аяқтайтын элементтер?

D) s- және p- элементтері

162.4s деңгейшесіне сәйкес энергия?

А) 4

163.2р деңгейшесіне сәйкес энергия?

Е) 3

164.Реттік нөмірі 56 болатын элемент атомының электрон (деңгей) қабаттарының саны?

С) 5

165.Жай заттар түрінде адам организіміне зиянды, ал қосылыс түрінде адам мен жануарларға қажетті химиялық элементті көрсетіңіз?

С) Натрий және хлор

166.Қатты агрегаттық күйде болатын галогенді көрсетіңіз?

D) J2

167.Реттік нөмірі 17 тең элемент атомының р- орбиталындағы электрон саны?

В) 11

168.Күкірт атомының s- орбиталдарындағы жалпы электрон саны?

D) 6

169.Азот атомының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны?

А) 5

170.Реттік нөмері 12 тең элемент атомының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны?

А) 2

171.Фосфор атомының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны?

А) 5

172.Реттік нөмері 37 тең элемент атомының электрондық (деңгей) қабаттарының саны?

D) 5

173.Комплекстүзуші иондар құралады?

А) Металл атомдарынан

174.Комплексон Ш дегеніміз?

С) ЭДТУК динатрий тұзы

175.Комплексті қосылыстар теориясының негізін салушы?

С) Вернер

176.Калий гексоцианоферратты (II) үшін ішкі сфера заряды тең?

Е) -4

177.Калий гексоцианоферратты (III) үшін ішкі сфера заряды тең?

D) -3

178.Аквопентааминоникель (III) хлориді үшін координациялық сан тең?

С) 6

179.Натрий гексогидрооксоалюминаты (III) үшін координациялық сан тең?

С) 6

180.Темірдің тотығу дәрежесі +2 тең болғандағы [Fe(CN)6] комплексті ионның заряды?

С) -4

181.Халықаралық жүйе бойынша комплексті қосылысты атаңыз К3[AgF4]?

А) Калийтетрафтороаргенат(I)

182.Халықаралық жүйе бойынша комплексті қосылысты атаңыз [Co(NH3)5Cl]Cl2?

С) Хлоропентааминокобальтат(III) хлориді

183.[Al(OH)(H2O)5]Cl2 берілген комплексті қосылыстағы комплекс түзуші ионның зарядын анықтаңыз?

В) +3

184.Заряды +2 тең комплексті ионның қосылысын көрсетіңіз?

С) [Ni+2(NH3)6]

185.Комплексті ионның [Cu2+(СN)4] заряды тең?

А) (– 2)

186.Комплексті ионның [Fe+3(CN)6] заряды тең?

А) –3

187.Комплекстің заряды нөлге тең болатын қосылысты атаңыз?

С) [Pt+2(NH3)CI2]

188.Комплексті ионның К2[HgI4] заряды тең?

В) –2

189.K3[Cо(NO2)6]берілген комплексті қосылыстағы комплекс түзуші ионның зарядын анықтаңыз?

D) +3

190.[Pt(NH3)4Br2]SO4 берілген комплексті қосылыстағы комплексті ионның зарядын анықтаңыз?

D) +2

Е) +4

191.[Pt(NH3)4Br2]SO4берілген комплексті қосылыстағы комплекс түзуші ионның зарядын анықтаңыз?

Е) +4

192.Cl-1 хлор ионының сыртқы деңгейіндегі электрон саны?

С) 8

193.S2- ионының сыртқы деңгейіндегі электрон саны?

D) 8

194.Бесінші периодттағы, үшінші топтағы, негізгі топшадағы элементтің реттік нөмерін көрсетіңіз?

D) 49

195.Металлды электродтарының тепе-теңдік потенциалын анықтаудағы Нернст теңдеуі?

А) Е = Е0 + 2,3RT/nF* lg[met+n]

196.Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдік потенциалын анықтаудағы Петерс теңдеуі?

В) Е = Е0 + 2,3RT/nF* lg [тот-ш] / [т/с-ш]

197.Қандай жағдайда стандартты сутектік электродының потенциалы нөлге тең болады?://

D)р=1атм,t=25C, [H+]- 1г-ион/л//

198.Потенциометрлік әдіс арқылы электр қозғаушы күшін немесе рН шамасын өлшейтін құрал?

А) Потенциометр, рН-метр

199.Қандай жағдайда металлдың электродты потенциалы (Е) стандартты электродтық потенциялына( Е0) тең болады?

А) Тұздағы металл концентрациясы 1 г/ион болса

200.Ерітіндіге батырылған платина пластинкасыдағы жүріп жатқан тотығу-тотықсыздану процессінің потенциялын анықтау үшін қолданылатын теңдеу?

В) Петерс теңдеуі

201.Өзінің тұзына батырылған металл электродының концентрациясы 0,2 г-ион/л тең. Электродтық потенциялын анықтау үшін қолданылатын теңдеу?

А) Нернст теңдеуі

202.Потенциометрлік әдіс арқылы рН көрсеткішін анықтықтау үшін қолданылатын салыстырмалы электродтарды көрсетіңіз?

В) Каломельді, хлоркүміс, стандартты сутектік

203.Хлоркүміс электродының маңызы?

В) Салыстырмалы электроды

204.Хингидронды электродтың маңызы?

В) Анықтаушы электрод ретінде қолданылады

205.Анықтаушы электродқа жатпайтын электродты атаңыз?

С) Каломельді

206.Салыстырмалы электродты көрсетіңіз?

А) Хлоркүміс

207.Оствальдтың сұйылту заңы бойынша әлсіз электролиттердің диссоциация константасы (К), электролиттер концентрациясы (С) және диссоциация дәрежесі (ά) параметрлерінің бір-бірімен байланысын көрсетіңіз?

А) К = С·α2

208.Әлсіз электролиттердің диссоциация дәрежесі дегеніміз?

С) Диссоциацияланған молекулалар санының жалпы алынған молекулалар санына қатынасы

209.Биологиялық маңызы бар тотығу-тотықсыздану жүйесін көрсетіңіз?

D) гемоглобин – метгемоглобин

210. 2NO+O2=2NO2 газды реакцияның молекулярлығы?

D) Үшмолекулярлы

211.АВ=А+В газды реакцияның реттілігі?

В) Бірінші реттілік

212.А+В=С газды реакцияның реттілігі?

С) Екінші реттілік

213.Басқа реакция қатысымен шартты түрде бір уақытта жүретін реакция − ол?

В) Параллельді

214.Бір немесе бірнеше бастапқы заттары бар А мен В заты қосылып, үшінші бір С затымен қосылыс түзу реакциясы − ол?

С) Қабатттасқан

215.Бастапқы заттарынан алдымен аралық заттар алынып, кейін соңғы өнім алу реакциясы − ол?

D) Кезектескен

216.Ерітінділердің коллигативтік қасиеті неге байланысты?

А) Концентрацияға

217.Элемент қанға батырылған сутек электродынан қаныққан КC1 ерітіндісі бар хлоркүміс электродын (Е0хлоркүміс электроды = 0,201В) тұрады. (250С) ЭҚК 0,638в тең болғандағы қанның рН анықтаңыз?

А) 7,4

218.1н цинк сулфаты ерітіндісіне батырылған цинк электродының электродтық потенциалы нешеге тең болады, егер Е 0 = -0,74В болса?

А) -0,74

219.Гальваникалық элемент 1н ZnSO4 ерітіндісіне батырылған цинк электродынан және 1н CuSO4 ерітіндісіне батырылған мыс электродынан тұрады(Е0Zn = -0,76В, E0Cu=0,34В). ЭҚК есептеңіз?

Е) 1,1

220. Хлоркүміс электродына құйылған КC1ерітіндісінің концентрациясы потенциалға қалай әсер етеді?

А) КC1 концентрациясы көбейген сайын, электродтық потенциал да артады

221.Электролит ерітіндісінің рН мәні сутек электродының потенциялына тәуелділігінің шамасы?

С) –0,059рН

222.Тотығу дәрежесін өзгерте жүретін реакциялар?

D) Тотығу-тотықсыздану

223.Гальваникалық элементтің оң электродында жүретін реакция?

А) Тотығу

224.Ерітіндіде темір және мырыш электродының концентрациялары тең. Гальваникалық элементтің жұмысынан кейін қай салмағы ауырлайтын пластинканы көрсетіңіз (Е0(Fe/Fe2+)=-0,44в; (Е0(Zn/ Zn2+)=-0,76в?

А) Темір

В) Мырыш

С) Салмағы бойынша екеуі де

D) Салмағы бойынша екеуі де үлкейеді

Е) Өзгеріс болмайды

225.Хлоркүміс электродының потенциалына зерттелетін ерітіндідегі өзге иондардың қатысуы қалай әсер етеді?

С) Әсер етпейді

226.Қандай жағдайда сутек электродының стандартты электродтық потенциялы нөлге тең?

В) Газ тәрізді 1 атм қысымда, 25 градус температурада және 1 г-ион/л ерітіндідегі сутек ионында

227.Стандартты электродты потенциал дегеніміз?

В) Қалыпты жағдайда өз тұзының ерітіндісіне салынған металл ионының 1г-ион/л концентрациялы металл пластинкасының бетінегі потенциял

228.Деңгейшелердің энергиясы анықталады?

А) Бас және қосымша квант сандарының қосындысымен

229.Адсорбция дегеніміз?

А) Өзге зат бетінде бір заттың жинақталуы

230.Абсорбция дегеніміз?

В) Өзге зат көлемінде бір заттың жиналуы

231.Адсорбцияның ұзындығын есептеу үшін берілген Лэнгмюр формуласы?

С) Г = Г∞ С/ (К+С)

232.Беткейлік активтік заттар – ол?

А) Беттік керілуді төмендетеді

233.Беткейлік активтік емес заттар – ол?

В) Беттік керілуді жоғарылатады

234.Беткейлік еркін энергия теңдеуі?

А) Q=σ Ѕ

В) Q=σ/ Ѕ

С) Q= Ѕ /σ

D) Q=σ Ѕ T

Е) Q= Ѕ/T

235.Араласпайтын сұйықтар мен хроматографияланушы заттардың түрліше таралуы бойынша заттарды бөлу хроматографиясын анықтаңыздар?

С) Бөлуші

236.Қатты заттар бетінде заттардың кристалдық торларын толтыратын иондар адсорбцияланады, бұл ереже?

А) Паннет –Фаянс

237.Жартылай өткізгіш мембрана арқылы өту процессі ол?

А) Диализ

238.Шын ерітінділер?

А) Оптикалық бос күйде

239.Жүйедегі шын ерітінділер?

А) Су

240.Ауа жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

D) Газ/газ

241.Тұман жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

В) Газ/ сұйықтық

242.Түтіндену жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

С) Газ/ қатты зат

243.Эмульсия жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

244.Суспензия жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

С)Сұйық / қатты зат

245.Газдалған су жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

246.Балқымалар жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С) Газ/ қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

247.Ірі бөлшекті дисперстік жүйелерден коллоидттық жүйелер алу әдісі?

А) Дисперстік

248.Шын ерітінділерден коллоидты жүйелер алу әдісі?

В) Конденсациялық

249.Жүйедегі ірі бөлшекті ерітіндіні көрсетіңіз?

С) Суспензия

250.Жүйедегі коллоидты ерітіндіні көрсетіңіз?

D) Цитоплазма

251.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланың потенциал анықтаушы ионы?

Е) Иод ионы

252.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланың қарсы ионы?

D) Калий ионы

253.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелла ядросы?

А) Күміс иодиді

254.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланың диффузиялық қабатын көрсетіңіз?

D) Калий ионы

255.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланы коагуляциялаушы ион?

D) Натрий ионы

256.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланың потенциаланықтаушы ионы?

А) Барий ионы

257.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланың қарсы ионы?

В) Хлорид ионы

258.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелла ядросы?

D) Барий сульфаты

259.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланың диффузиялық қабаты?

В) Хлор ионы

260.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланы коагуляциялаушы ион?

В) Бромид ионы

261.НСl ерітіндісімен артық мөлшерде алынған AgNO3 ерітіндісінен түзілген мицелланың потенциал анықтаушы ионы?

С) Күміс ионы

262.Жоғары дәрежелі марганец оксидінің формуласын жаза отырып элементтердің индексінің соммасын көрсетіңіз?

D) 9

263.Жоғары дәрежелі хлор оксидінің формуласын жаза отырып элементтердің индексінің соммасын көрсетіңіз?

D) 9

264.Гульдберг-Ваагенің массалар әсерлесу заңы бойынша берілген химиялық реакцияның А+3В = С жылдамдығын көрсетіңіз?

С) V=K[A] [B]3

265.Реакция жылдамдығы 4 есе артуы үшінжүйедегі 2СО=СО2 + Скөміртегі(ІІ) оксидінің концентрациясын неше есе арттыру керек?

А) 2

266.Реакция жылдамдығы 27 есе артуы үшін жүйедегі N2+ 3H2 = 2NH3 сутегі концентрациясын неше есе арттыру керек?://

В) 3

267.Реакция жылдамдығы 3 есе артуы үшін жүйедегі С+О2 = СО2 оттегі концентрациясын неше есе арттыру керек?

В) 3

268.Химиялық реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 4 тең. Қоспаны 400С қыздырғандағы реакция жылдамдығының өзгерісі?

D) 256 есе артады

269.Температуралық коэффициенті 3 тең болғандағы химиялық реакция жылдамдығы 81 есе артуы үшін жүйедегі температураны неше есе арттыру керек?

А) 400С

270.Температураны 500С жоғарылатқанда химиялық реакция жылдамдығы32 есе артты. Температуралық коэффициентті анықтаңыз?

С) 2

271.Берілген теңдеудегі 2NO+O2 =NO2 реакция жылдамдығын 100 есе арттыру үшін жүйедегі NO концентрациясын неше есе арттыру керек?

В) 10

272.Коагуляция дегеніміз?

Е) Бөлшектердің бір бірімен бірігіп ірірек агрегат түзіп ауырлап тұнбаға түсуі

273.Оттегі атомының сыртқы электрон қабатын аяқтау үшін керекті электрон саны?

В) 2

274.ЖМҚ ерітінділеріне тән қасиет?

D) Ісіну икемділігі

275.Шала өткізгіш арқылы болатын бір жақты диффузия дегеніміз?

А) Осмос

276.Жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің тұрақтылығы байланысты?

А) Бөлшектер заряды мен сольватты қабатқа

277.Әлсіз электролиттерге жатады?

D) Фосфор қышқылы және сірке қышқылы

278.Күшті электролиттерге жатады?

В) Күкірт қышқылы және натрий гидрооксиді

279.250мл 0,2м KOH ерітіндісіндегі калий гидрооксидінің массасын анықтаңыз?

С) 2,8г

280.Рауль заңын өрнектейтін теңдеу?

А) P=PºАNА

281.Вант-Гофф заңына сәйкес теңдеу?

В) π=СRT

282.Қысым мен температура тұрақты болғандағы процестің бағытын анықтайтын функция?

D) Изобаралы-изотермиялық потенциал

283.Тотықтырғыш қасиеті қайсысында ең жоғары?

А) Фтор

284.Гульдберг-Ваагенің массалар әсерлесу заңы бойынша берілген химиялық реакцияның 2А+В = С жылдамдығын көрсетіңіз?

С) V=K[A]² [B]

285.5s деңгейшесіненкейінқандайұяшықтолтырылады?

С) 4d

286.Полисульфондар дегеніміз?

А) Құрамында күкірті бар гетеротізбекті қосылыстар

287.Карботізбекті полимерлерге жатады?

A) полиизобутилен

288.Доннан теңдеуі?

Е) Х = С2н / (Св+2Сн)

289.Коацервация – дегеніміз?

А) Бөлшектердің бірігуінсіз бірнеше бөлшектердің сулы қабығының шағылысуы

290.Ерітіндінің немесе зольдің қоймалжың затқа айналуы?

А) Желатиндену

291.Ағысын жоғалта отырып, салқындатқанда кристалданып үлгермейтін полимерлер қалай аталады?

А) Шынытәрізді полимерлер

292.Поликонденсация реакциясы арқылы алынады?

А) Полиэтилен, полипропилен

293.Полимерлену реакциясы арқылы алуға болады?

В) Белоктар мен тетрафторэтилен

294.«Жасанды бүйрек» аппаратының жұмысы негізделген?

А) Вивидиализге

295.Шын ерітінділердің жоғары молекулалық қосылыстардан айырмашылығы?

С) Жоғары осмотық қысым

296.Жоғары молекулалық қосылыстардың спецификалық қасиеттері?

А) Ісіну

297.Адам ағзасында зат алмасу мен қалқанша безінің (зоб) жұмысын жақсартатын элемент?

Е) Иод

298.Адам ағзасында жетіспеушілігінің арқасында гемоглобиннің синтезделуі төмендейтін (анемия), ал қалыпты жағдайынан жоғарылағанда бауыр мен жүрек ауруларын тудыратын элемент?

D) Темір

299.Адам ағзасында жетіспеушілігінің арқасында тіс кариесін, ал қалыпты жағдайынан жоғарылағанда флюороз ауруын тудыратын элемент?

В) Фтор

300.Пептизация – дегеніміз?

А) Пептизаторлар арқылы гельді заттардың зольге айналу процессі (диспергирленуші заттар)

301.Атомның электрондық құрылымы мына өрнекпен сипатталады: 3d64s2. Бұл қай элемент?

D) Fe

302.4р – деңгейшесі алғашқы толатын элементтің реттік нөмірін көрсетіңіңз?

C) 31

303. Термодинамиканың бірінші заңын өрнектейтін негізгі теңдеуді келтіріңіз ?

A) Q==∆U + A

304 .Термодинамиканың бірінші заңы анықтайды ?

A) Жүйенің ішкі энергия өзгерісі арасындағы баламалы қатынасты

305 .Термодинамиканың екінші заңы анықтайды ?

C) Өз еркімен жүретін процестің шегін, бағытын, мүмкіндігін

Процестің жүру тереңдігін

306 .Тұйық жүйеде өз еркімен жүретін процесс (мұндай процестер әрқашан қайтымсыз) энтропиясы ?

A) Өседі

307.Энтальпия – бұл ?

A) Тұрақты қысымда жүйе ие болатын энергия

308.3А+В=Д реакциясы үшін реакция жылдамдығын мына формуламен есептеуге болады ?

C) V=K•[A]3•[B]

309 .Реакция жылдамдығының температуралық коэфиценті 3-ке тең. Температураны 20°С-тан 60° - с – қа өссе, реакция жылдамдығы неме есе өседі ?

E) 81 есе

310 .Химиялық реакция жылдамдығын баяулататын заттар қалай аталады?

D) Ингибиторлар

311 .Иодты сутектің түзілу реакциясының молекулярлылығын анықтаңыз:Н2+J2 =2HJ ?

B) Бимолекулярлы

312.Калий сульфатының барий хлоридының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген мицелла үшін коагуляциялаушы ион ?

C) Иод ионы

313.Сулы коллоид ерітінділер қалай аталады?

A) Гидрозольдар

314.Келтірілген заттардың қайсысы жоғары молекулалы қосылыстар ?

A) Желатин, крахмал, гемоглобин

315.Коллоидты жүйені қалай тазалауға болады ?

E) Диализ, электро- және ультрадиализ

316.Коагуляция – бұл ?

C) Коллоидты бөлшектер мөлшерінің кішірейуі

317.Пептизация не үшін қолданылады?

A) Золь алу

318.Қай ерітінділер көбірек тұрақты, коллоидты ерітінділер ме немесе полимер ерітінділері ме?

E) Полимер ерітінділері

319.Күрделі қоспаны анализдеу үшін қай әдіс қолданылады ?

D) Хроматографиялық анализ

320.Коллоидты ерітінділер қандай әдіспен алынады ?

A) Ірі бөлшектерді ұсақтау, атомды агрегациялау

321.Жоғары молекулалы қосылыстарды қандай жолмен алуға болады ?

E) Полимеризация, поликонденсация

322.Электрофорез - ?

A) Оң зарядталған бөлшектердің – катодқа, теріс зарядталған бөлшектердің-анодқа жылжуы

323.Коллоидты ерітінділерде қай эфект байқалады?

B) Тиндаль эффектісі

324.Мицелла құрамы: ?

B) Ядро, адсорбциялық қабат, диффузиялық қабат

325.Ион валенттілігі, оның коагуляциялаушы қабілетіне қалай әсер етеді?

B) Валенттілігі неғұрлым жоғары болса, коагуляциялаушы қабілеті соғұрлым жоғары болады

326.Температура 10° - қа жоғарыласа, реакция жылдамдығы тұрақтылығы қалай өзгереді ?

D) 2-4 есе өседі

327.Активтендіру энергиясына қандай фактор әсер етеді?

A) Температура

328.Мына реакция : 2NO+O2=2NO2 молекулярлылығын анықтаңыз?

B) Үшмолекулярлы

329.Бірінші ретті реакция жылдамдығы қай өрнекпен көрсетіледі?

C)υ=K•C

330.Активті соғылысу тебриясы кімнен басталды?

B) Вант – Гофф

331.Zn0+Cu+2→Zn+2+Cu0 реакциясы қай элементте жүреді?

B) Даниэль – Якоби

332.Қаныққан жоғарғы май қышқылы және спирт гомологы қатарының бір СН2 тізбегіне ұзарған сайын беттік активтілігі қалай өзгереді ?

B) 3-3,5 есе өседі

333.Атомы 1S22S22P63S1 – электронның құрылымға сәйкес элементті көрсетіңіз ?

C) Натрий

334Келтірілген оксидтердің қайсысы амфотерлі ?

D) ZnO

335.Тотықтырғыш қасиеті басым ?

A) Фтор

336.Сутек молекуласындағы химиялық байланыс түрін көрсетіңіз ?

C) Ковалентті полярсыз

337.Донорлы – акцептрлік механизм бойынша байланыс түзген қосылыс ?

A) NH3

338Қай гидрооксид амфотерлі ?

C) Cr(OH)3

339.Бериллий атомы мына молекулада ВеН2 қандай гибрид түріне ие?

A) Sp

340Келтірілген молекуланың қайсысының байланыс бұрышы 109°-қа тең ?

D) CH4

341.Күшті электролитке жатады ?

C) H2SO4

342.Заттардың үш тобынан тек күшті электролиттер тобын таңдап алыңыз ?

C) K2SO4, HNO3, HCl

343.Катодта өтетін процестер: ?

B) Тотықсыздану

344.Анодта өтетін процестер ?

A) Тотығу

345.Газдың сұйықта еруіне қысымның жоғарылауы қалай әсер етееді ?

B) Арттырады

346.Қосылыстың [Сu(NH3)4]SO4 координациялық саны?

C) 4

347.Аквакомплекске қай комплекс жатады?

E) [Cr(H2O)6]Br

348.[Сr+3(OH)6] комплекс ионының заряды

C) -3

349.Мына қосылыстағы Na3[Cr(CN)6] комплекс түзушінің заряды нешеге тең?

C) +3

350.Қосылыстың Na3[Cr(CN)6] кординациялық саны?

A) 6

B) -1

C) +3

D) -3

E) +2

Органикалық химия

1.Органикалық қосылыстар теориясының негізін салушы ...://

+А.М.Бутлеров

2. Электрофильді реагент дегеніміз - ://

+Электрон деңгейшесінде толық толмаған бөлшектер//

3.Радикалды реагент дегеніміз – ://

+Жұптаспаған электрон бөлшектері немесе бос атомдар//

4..Нуклеофильді реагент дегеніміз –://

+Сыртқы энергетикалық деңгейде жұп электроны бар бөлшектер//

5.Қандай жағдайда қышқылдығы күшті://

+Каөлшемі көп болғанда//

6.Бренстеду – Лоури теориясы бойынша қышқыл дегеніміз – ://

+Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула//

7..Бренстеду – Лоури бойынша негіз дегеніміз – ://

+Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула//

8.Льюис бойынша қышқыл дегеніміз -:

+Жұп электрондар акцепторы//

9..Льюис бойынша негіз дегеніміз -

+Жұп электрондар доноры//

10..ЖМКО принципі бойынша қандай қосылыспен диэтилсульфид тұрақты комплекс түзеді://-

+ (СН3СОО)2Hg //

11. Күшті қышқыл: //

+pK=3,8 //

12.Алкан қатарындағы көмірсутектердің изомері ... басталады:

+Бутан //

13. Радикалды орынбасу келесі сатыда жүреді...://

+Тізбектің кескіні, тізбектің өсуі, иницирлену//

14.Алкадиендер келесі типке бөлінеді://

+Қабытасқан, кумулирленген, оқшауланған//

15.Симметриялы емес алкендер де қосылу реакциясы .... ережесі бойынша жүреді:

+Марковников//

16.Электрофильді орынбасу (SN) ... тән://

+Арендерге//

17.Моноорынбасушы бензол туындылары үшін І орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды://

+Орто- және пара жағдайға

18.Моноорынбасушы бензол туындылары үшін ІІ орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды://

+ Мета – жағдайға//

19..Иодоформды ... ретінде қолданылады://

+Антисептикалық зат //

20.Хлороформды ... ретінде қолданылады://

-Антисептикалық зат//

+Инголяциялық нарқоз үшін қажет зат//

21. Диэтил эфирі ... ретінде қолданылады://

+Ингаляциялық нарқоз үшін қажет зат//

22. Тиолдар құрамында ... функционалды тобы бар://

+- SH//

23. Аминдер құрамында ... функционалды тобы бар: //

+- NH2//

24. Коламин СН2NH2- СН2ОН ://

+2-аминоэтанол//

25. Ауыр металл қосылыстарымен уланғанда уға қайтарушы ретінде ... қолданылады://

+Пеницилламин//-

26. Біріншілік амин деніміз – ://

+Трет – бутиламин//

27. Дезаминдену реакциясы нәтижесінде біріншілік аминдерден ... түзіледі://

+Спирт//

28. Альдегидтер мен кетондар құрамында ... функционалды топ бар://

+- COH//

29. Альдегидтер мен кетондарға тән реакциялар://

+- AN//

30. Құмырсқа альдегиді – ://

+НСОН//

31. Альдегидпен спирт әрекеттескенде ... түзіледі://

+Ацеталь//

32. Шиффа негізі ... түзіледі://

+Альдегидтер мен біріншілік амин әрекеттескенде//

33. Метанальдің 40% сулы ерітіндісі қалай аталады ?://

+Формалин//

34. ... байланысты жүретін карбонильді қосылыстарға тән реакция конденсация реакциясы://

+α –көміртек атомдарындағы сутек атомдарының қозғалысына //

35. Гексаметилентетрамин (уротропин)

+Залалсыздандырушы (дезинфицирующее средство) ретінде //

36. Хлораль гидратацияланғанда ... түзіледі:

+Хлоральгидрат /

37. Метанол мен пропион қышқылы әрекеттескенде ... түзіледі: //

+Метилпропионат//

38. Карбонилді топтағы көміртегі атомының гибридтелуі://

+sp2//

39. Пропанон -2 тривиалды атауы://

+Ацетон//

40. СН3СН=СНСОН қосылысты атаңыз://

+Бутен – 2 –аль//

41. Альдегидтер мен спирттер әрекеттескенде ... түзіледі://
+Полуацеталдар //

42. Ацетон тотықсызданғанда ...

+Пропанол -2

43. Сірке альдегиді тотыққанда ... түзіледі:

+ Этан қышқылы//

44. Лактам және лактон алу үшін қандай карбон қышқылының гетерофункционалды туындылары тән://

+γ- аминқышқылдар және γ- гидроксиқышқылдар

45.. Дибазол ... ретінде қолданылады://

+Артериалды қан қысымын төмендету//

46. Қымыздық қышқылын декарбоксилдеу нәтижесінде ... түзіледі: //

+Құмырсқа қышқылы //

47. Карбон қышқылдары үшін тән функционалды топ ...://

+- СООН//

48. Карбон қышқылдарына тән реакция://

+- SN//

49. Май қышқылының формуласы://

+СН3СН2СН2СООН//

50. Карбон қышқылдарының тиоэфирі ағзадағы маңызды қызметі ?://

+Көміртек- көміртек байланыстардың жаңа түзуі//

51. Таутомерия дегеніміз– ://

+Тепе-теңдіктегі динамикалық изомерия//

52. Глицериннің сапалық реакциясы://

+Мыс (II) гидроксидімен//

53. Екінегізді қышқыл – ://

+Қымыздық қышқылы

54. Аллергияға қарсы және әлсіз ұйқы шақырушы қасиетке ие коламин туындысының аты://

+Димедрол//

55. Сүт қышқылы тотыққанда ... түзіледі://

+Пирожүзім қышқылы//

56. Бензол гомологтық қатарындағы көмісутектің жалпы формуласы: //

+CnH2n-6/

57. Екі атомды спирт: //

+Этиленгликоль//

58. СН3СН(ОН)СООН қосылыстың аты ...://

+Сүт қышқылы //

59. Тері ауруларын емдеу мақсатында қолданылатын мазь бен тамшы құрамындағы екі атомды -фенол://

+Резорцин//

60.Транс-бутенди қышқылы://

+фумар қышқылы; //

61.Цитозин://

+ 2- окси, 4-аминопиримидин; //

62. Янтар қышқылы://

+бутанди қышқылы; //

63. Шифф негізі түзіледі://

+қайта аминдену кезінде /

64.Қымыздық қышқылы ://

+ этанди қышқылы;//

65.Құрамында күкірті бар аминқышқылы://

+ цистеин //

66.2-оксопропан қышқылы://

+пирожүзім қышқылы; //

67..Диаминқышқылы: //

+лизин //

67.Урацил://

+2,4- диоксипиримидин; //

68.Гуанин://

+2-амино-6-оксипурин

69.. 2-оксобутанди қышқылы: //

+қымыздықсірке қышқылы; //

70.Глутамин қышқылы декарбоксилденуі кезінде://

+ γ –аминомай қышқылы //

71..Сүт қышқылы: //

+ 2-гидроксипропан қышқылы; //

72Алма қышқылы://

+2- гидроксибутанди қышқылы; //

73.Тиминнің антиметаболиті://

+5- фторурацил; //

74.Нуклеотидтен ... ыдырату арқылы нуклеозид алуға болады//

+Фосфор қышқылы//

75. В1 витаминінің құрамына ... кіреді:

+Тиазол

76. Изоникотин қышқылы туындылары://

+Фтивазид//

77.Пиридиннің қасиеті: //

+негіздік

78.Құрамында бір атом азоты бар алты мүшелі гетероциклды қосылыс: //

+Пиридин//

80.Урацил, тимин және цитозинге тән таутомер://

+Лактим-лактамды//

81. Гидроксиқышқылдар дегеніміз ол – құрамында ... бар гетерофункционалды қосылыстар: //

+Гидроксильді және карбоксильді тобы //

Янтар қышқылының тотығу нәтижесінде://

+ фумар қышқылы түзіледі; //

Фумар қышқылының гидраттануы нәтижесінде://

+янтар қышқылы түзіледі;

Полинуклеотидтік тізбек://

+5'-3' фосфодиэфирлі байланыс; //

Құрамында гидроксилтобы бар аминқышқылы://

+серина //

Амин қышқылы://

+глицин //

Фенилкетонурия нәтижесінде ағзада синтезделмейді://

+тирозин //

Қайта аминдену реакциясына қатысатын дәрумен://

+ В6 //

Алма қышқылы тотығуы нәтижесінде://

+ қымыздықсірке қышқылы түзіледі //

Аденинге комплементарлы://

+тимин; //

Сүт қышқылы декарбоксилденуі нәтижесінде://

+этанол түзіледі //

Янтар қышқылы декарбоксилденуі нәтижесінде: //

+пропан қышқылы түзіледі //

Дикарбон аминқышқылы://

+глутамин қышқылы //

Гетероциклді аминқышқылы:

+триптофан //

Құмырсқа қышқылы .... декарбоксилденуі нәтижесінде түзіледі //

+қымыздық қышқылының //

Гуаниннің дезаминденуі нәтижесінде://

+урацил; //

Ағзада пурин негіздерінің ыдырау нәтижесінде түзілетін соңғы өнім://

+аденин; //

Ароматты амин қышқылы: //

+фенилаланин //

Адениннің антиметаболиті://

+ 6- меркаптопурин; //

Пропанди қышқылы ://

+малон қышқылы //

101.Тирозин – аминқышқылы://

+гетероциклді //

102.Тиминге комплементарлы://

+аденин; //

103.Аминқышқылдарының тотығып дезаминденуі нәтижесінде://

+кето қышқылдар түзіледі //

104.Валин – амин қышқылы://

+алифатты //

105.Ақуыздың екінші реттік құрылымының түзілуіне қатысатын байланыс:

+сутектік //

106.декарбоксилдену нәтижесінде ГАМҚ түзіледі://

+глутамин қышқылының //

107.Сериннің.декарбоксилденуі нәтижесінде://

+этаноламин түзіледі //

108.Ақуыздың бірінші реттік құрылымының түзілуіне қатысатын байланыс:

+ пептидті //

109.Триптофан – аминқышқылы://

+гетероциклді //

110.Алма қышқылының декарбоксилденуі нәтижесінде түзіледі://

+сүт қышқылы //

111.Гистидин – аминқышқылы://

+гетероциклді //

112. Гуанинге комплементарлы://

+ цитозин; //

113. Ақуыздың үшінші реттік құрылымын тұрақтандырушы байланыс:

+аминқышқылдарының радикалдары арасындағы //

114. Глутамин аминқышқылы://

+дикарбон қышқылы //

115.....қышқылының дегидраттану нәтижесінде кротон қышқылы түзіледі: //

+γ –оксимай //

116. Лизин – аминқышқылы://

+диаминоқышқылы //

117..... қышқылының декарбоксилденуі нәтижесінде фенол түзіледі://

+салицил // -

118.Қайта аминдену реакциясына қолданылатын://

+кетоқышқылдар //

119. Гидролитті дезаминдену нәтижесінде түзіледі://-

+оксиқышқылдар//

120. Карбоксил тобы....өзараәрекеттескенде пептидті байланыс түзіледі ://

+α - аминотоппен

121. Аргинин – амин қышқылы://

+диаминоқышқылы //

122.Фоли қышқылының құрамынна кіреді://

+п - аминобензой қышқылы //

124.Треонин – аминқышқылы://

+құрамында окси тобы бар //

124. Аминтобы қорғалғанда α – аминқышқылы спиртпен әрекеттескенде ... түзіледі://

+Күрделі эфир//

125. NH2CH2COOHқосылыс аты://

+2 – аминоэтан қышқылы//

126. NH2CO-CH2 –CHNH2-COOH қосылыс аты://

+Аспарагин//

127. Алмастырылмайтын α – аминқышқылы://

+Изолейцин

128. Алмастырылмайтын аминқышқылы: //

+Лизин//

129. Қышқылдық α – аминқышқыл: //

+Аспарагин//

130. α – аминқышқылдарының N – соңының ыдырату және идентификациялауда Ф.Сенгер әдісі бойынша реагент ретінде қолданылады://

+Динитрофторбензол//

131. in vivo α – аминқышқылын тотықтырып дезаминдеу екі сатыдан тұрады://

+Дегидрилдеу және гидролиз//

132.Эдман әдісі бойынша пептидтердегі аминқышқылдарын идентификациялауға қолданылатын реагент:////

+Фенилизотиоцианат//

133. Бейтарапты α -аминқышқылы //

+ Валин//

134. Негіздік α – аминқышқылы: //

+Лизин//

135. Ақ стрептоцид : //

+сульфаниламид //

136. Сулы ерітінділерде теріс зарядталған радикал://

+глутамин қышқылы //

137. Аспириннің түзілуі механизмі://

+SN// -

138.Алмасуға жатпайтын амин қышқылы://-

+лизин //

139.Аспириннің гидролизі кезінде түзіледі://

+салицил қышқылы мен сірке қышқылы //

140. Темір хлоридімен күлгін түс береді://

+фенол //

141. Нуклеотид://

+нуклеозидмонофосфат; //

142. Адениннің дезаминденуі нәтижесінде түзіледі://

+ксантин; //

143.Гормондардың клеткаішілік тасылмалдаушысы://-

+ц- АМФ; //-

144. ДНҚ құрамына://

+ дезоксирибоза; //

145. Эдман реактиві://-

+фенилизотиоцианат //

146. ..... арасында екі сутекті байланыс түзіледі://

+А мен Т; //

147. Пирокатехин://

+о - дигидроксибензол //

-метилбензол //

148. .... декарбокисденуі нәтижесінде аминоэтанол түзіледі://

+серин //

149. АМФ гидролизі кезінде түзіледі://

+аденин, рибоза ,фосфат; //

150. РНҚ құрамына://

+рибоза; //

151. Құрамында бір атом азоты бар алты мүшелі гетероциклды қосылыс: //

+Пиридин//

152.Урацил, тимин және цитозинге тән таутомер: //

+Лактим-лактамды//

153. Резорцин://

+м - дигидроксибензол //-

154. Гидрохинон://

+п - дигидроксибензол//

155. Убихинонның құрамына://

+о - дигидроксибензол//

-метилбензол //

156. .... серотонин түзіледі://

+триптофаннан //

157. Глицерин://

+пропантриол-1,2,3 //-

158. .... дегидратациясы нәтижесінде акролеин түзіледі://

+глицериннің//

159. Сулы ерітінділерде оң зарядталған радикал://

+лизин //

160. Мыс гидроксидімен әрекеттеседі://

+глицерин //

161. Амин қышқылының декарбокисденуі нәтижесінде түзіледі://

+биогенді амин /

162. Оптикалық белсенді қышқыл://

-сүт қышқылы//

-Қымыздық қышқылы //

-Пирожүзім қышқылы //-

-Сірке қышқылы//

-Малон қышқылы//

163. Оптикалық белсенді болады://

+глицеральдегид //

164. Цитозинге комплементарлы://

+гуанин; //

165. .... қышқылына кето-енолді таутомерия сай://

+ацетосірке //

166. .... парацетамол мен фенацетин туындылары://

+п - аминофенолдың //

167. .... новокаин мен анестезин туындылары:

+п - аминобензой қышқылының //

168.Сульфаниламидтер антиметаболиттер:

+п - аминобензой қышқылы //

169. п - аминосалицил қышқылының антагонист:

+п -аминобензой қышқылы //

170. Глутар қышқылы:

+пентанди қышқылы //-

171. Пирролдың құрамына://

+азот атомы //

172. Тиофеннің құрамына:

+күкірт атомы //

173. Имидазолдың құрамына:

+екі азотатомы //

174. Пиридиннің құрамына://

+азота атомы //

175. Фуранның құрамына:

+оттегі атомы //

176. Цитидиннің гидролизі нәтижесінде түзіледі://

+цитозин мен рибоза; //

177. Цитозиннің дезаминденуі нітижесінде түзіледі://

+урацил; //

178. Май – жоғарғы май қышқылдардың және ..... күрделі эфирлері.

+глицериннің //

179. Стеарин қышқылы:

+С17Н35СООН //

180. Ағзада метилдену реакцияларына қолданылатын://

+ метионин //

181. Қатты триацилглицерид – ол: //

+Пальмитодистеарат//

182. Сұйық триацилглицеридті көрсетіңіз:

+Олеодилиноленат

183. Сабынданатын жай липидтерге жататын қосылыс: //

+Майлар//

184. Пальмитин қышқылы:

+С15Н31СООН //

185. Суйық май:

+триолеин //

186. Қатты май:

+тристеарин //

187. Олеин қышқылы қос байланысты құрайды:

+1 //

188.Ағзадағы простагландиндің алдына өтеді .....:

+арахидон қышқылы//

189.Клеткадағы тотығу – тотықсыздану реакцияларында қатысатын амин қышқылы://

+цистеин //

190...... арасында үш сутекті байланыс бар.//

+Ц мен Г ; //

191. Олеин қышқылы://

+С17Н33СООН //

192.Нуклеозидтің құрамы://

+азот негізі мен рибоза;//

193. Линол қышқылы://

+С17Н31СООН //

194. Линолен қышқылы://

+С17Н29СООН

195. Альдотриоза://

+глицерин альдегиді //

196. Альдогексоза://

+ глюкоза //

197. Альдопентоза://

+рибоза //

198.Кетогексоза: //

+фруктоза

199. екі α – Д – глюкозадан құрылады://

+мальтоза; //

200.β - Д галактозадан және α - Д глюкозадан құрылады:

+лактоза //

201. α- Д -глюкозадан және β - Д- фруктоздан құрылады://

+сахароза

202. Екі β - Д- глюкозадан құрылады-

+целлобиоза//

203. Дисахаридтер гидролизі нәтижесінде ... түзіледі:

+2 молекула моносахаридтер//

204. Кетогексоза: //

+Фруктоза//

205. Альдогексозға тән иозомерлер саны (Фишер формуласы бойынша)://

+16//

206. Моносахаридтердің гликозиді моносахаридтер мен ... әрекеттескенде түзіледі//

+Хлорсутек қатысында спирттер//

207. Альдоз тотыққанда қатты тотықтырғыштармен ... түзіледі://

+Гликар қышқылы//

208. Альдоз тотыққанда жұмсақ тотықтырғыштармен ... түзіледі://

+Гликон қышқылы//

209. Альдегидті топпен қоршалған альдоз біріншілік спирт пен тотыққанда ... түзіледі://

+Гликурон қышқылы//

210. Глюкозада... ассиметриялы көміртек атомы бар//

+4//

211. Фруктоза – ://

+Кетогексоза//

212. ..... α – 1,4- гликозидтік байланысы бар.//

+амилозада//

213. .....β - 1,4 гликозидтік байланысы бар.

+лактозада //

214.Мальтозаның гидролизі нәтижесінде түзіледі://

+екі глюкоза //

215. Дезокситимидиннің құрамына://

+тимин мен дезоксирибоза; //

216.Лактозаның гидролизі нәтижесінде түзіледі://

+глюкоза мен галактоза //

217.Сахарозаның гидролизі нәтижесінде түзіледі:

+глюкоза мен фруктоза //

218.Целлобиозаның гидролизі нәтижесінде түзіледі://

+екі глюкоза //

219.Глюказаға жұмсақ тотықтырғыштар әсер еткенде ..... түзіледі.//

+глюкон қышқылы //

220.Глюказаға қатты тотықтырғыштар әсер еткенде ..... түзіледі.//

+глюкар қышқылы //

221.Глюкозаның.тотықсыздануы нәтижесінде түзіледі://

+сорбит //

222.Бауырдағы токсикалық өнімдерді залалсыздандыру үшін қолданылады://

+глюкурон қышқылы //

223. Глюкурон қышқылы://

+оксиқышқылы; //

224. Галактар қышқылы: //

+дикарбон қышқылы;//

225.Глюкар қышқылы://

+дикарбон қышқылы

226. Тотықсызданбайтын дисахарид://

+сахароза; //

227.Амилозаның құрамы://

+α -Д- глюкоза; //

228. Инулиннің құрамы://

+β -Д- фруктоза;//

229.Нуклеозидтердің құрамында .... байланыс бар.//

+N- гликозидті; //

230. Целлюлозаның құрамына://

+β-Д- глюкоза //

231. Амилозада .... гликозидтік байланыс бар.//

+α-1.4; //

232. Амилопектинде .... .//

+α-1.4, α -1.6 //

233. Целлюлозада .... гликозидтік байланыс бар.//

+β -1.4; //

234.Гиалурон қышқылының құрамына://

+глюкурон қышқылы мен N- ацетил Д - глюкозамин; //

235. .... дисахариді гепариннің құрамында бар.//

+глюкозаминсульфат пен глюкурон қышқылының; //

236. Қан ұйымайтың қасиетімен://

+гепарин; //

237. Дәнекер ұлпа құрамы://

+гиалурон қышқылы және гепарин; //;

238.Крахмалдың гидролизі нәтижесінде түзіледі://

+мальтоза; //;

239.Трилинолеиннің толық гидрирленуі үшін .... керек.//

+9 Н2 ; //

240. Арахидон қышқылы://

+С19 Н 31СООН; //

241. Коламин://

+2 - аминоэтанол //

242. Холин – ол үш метилденген://

+2 - аминоэтанол //

243.Ағзада ацетилхолиннің түзілуіне қатысады://

+ацетилкоэнзим А //

244. Фосфатид қышқылы://

+диацилфосфатглицерин

245. Кефалин: //

+фосфатидилэтаноламин //

246. Лецитин://

+фосфатидилхолин //

247.Лецитиннің гидролизі нәтижесінде түзіледі://

+холин //

248. Кефалиннің гидролизі нәтижесінде түзіледі://://

+2 - аминоэтанол //

249.... мен май қышқылдары әрекеттескенде қатты сабын түзіледі://

+NаОН //

250....мен триацилглицериді әрекеттескенде сұйық сабын түзіледі://

+КОН//

251. β - каротин – ол ... дәруменнің алдына өтеді://

+А //

252. .... өт қышқылы туындылары://

+холестериннің //

253. Майды эмульгирлануы://

+өт қышқылы //

254. Ретинол – ол ... дәрумені://

+А //

255. Алкалоидтер://

+үшінші аминдер//

256. Токоферол – ол ... дәрумен.//

+Е //

257. Никотиннің құрамына://

+Пиридин//

258.АТФ –те неше макроэргикалық байланыс бар://

+екі

259...... дәрумені бос радикалдарды байланыстырады://

+Е //

260. Атропин қолданылады://

+Офтальмологияда//

261. НАД+құрамына кіреді://

+Никотинамид, //

262. Терпеннің негізінде жатады://

+Изопрен//

263. Гликогеннің құрылысы ұқсайды://

+Амилопектинге//

267.... дәрумен антигеморрагикалық болып саналады: //

+К //

268. Пурин алкалоидтарға://

+Кофеин жатады//

269. Нуклеотидтерде://

+Күрделі эфирлі және N – гликозидтік байланыстар//

270. Адамның өтінде .... өт қышқылдары бөлінеді://

+4

271. Декстрандар қолданылады//

+Қан плазмасының орынбасушы//

272. Викасол – .... дәруменнін синтетикалық аналогы://

+К //

273. Папаверин қолданылады://

+Противосудорожное средство//

274. Негіздік гидролизге тұрақты://

+ДНК//

275. Стероидтардың жалпы құрамына://

+Стеран кіреді//

276. Ходроитинсульфат://

+глюкурон қышқылы мен N-

277. Қан ұю жүйесіне қатысатын дәрумен://

+Е //

278. Алкалоид – диуретик://

+Теобромин//

279. Макроэргикалық байланыс бөлінгенде://

+32кДЖ шығады//

280. Сабындалмайтын липидтерге://

+Терпендер жатады//

281 Альдоздарға және кетоздарға сапалық реактиві://.

+Фелинг реактиві/

282. Кальциферол – ол ... дәрумені://

+D //

283. Малярияға қарсы зат://

+Хинин//

284. 5/ - дезоксиаденил қышқылы://

+дезоксирибоза, аденин, фосфор қышқылы//

285. Жүрек жұмысын реттеуші://

+Камфора//

286. Аскорбин қышқылын://

+Д-глюкозадан жасайды//

287. Бренстед негізі://

+Метиламин//

288.Родоспинде көру ақуызының түзілуіне қатысатын дәрумен://

+А //

289. Хинолин ядросынан құрастырылады://

+Морфин//

290. Нуклеозид – ол://

+N – гликозид//

291. Дәрумен А-ның алдына өтеді ....://

+Каротин//

292. Ассиметриялық көміртек атомы құрайды://

+Төрт әр түрлі функционалды топ//

293. Льюис қышқылы – ол://

+Алюминий (111) хлориді//

294. Стеаринді өндіруші дәрумен://

+D //

295. Барбитур қышқылының туындылары қолданылады://

+Ұйықтататын дәрмек//

296.Нуклеотидтердің толық ионданды кезінде рН тең://

+7//

297. Клеткалық мембрананың зақымдануының бір себебі://

+Липидтердің асқын тотығуы//

298. Энантиомерия тек қана ... тән://

+Хиральды молекуларға//

299.Қатты негіз - бұл://

+Спирт//

300. Рахитке қарсы дәрумен: //

+D //

301. Барбитураттарға тән://

+лактим – лактамды таутомерия//

Хлорлы сутектің түзілу реакциясының Cl2+H2=2HCl молекулалығын анықтаңыз://

Бимолекулалы//

***

Бромды сутектің түзілу реакциясының Br2+H2=2HBr молекулалығын анықтаңыз://

Бимолекулалы//

***

Жүйедегі қысымның жоғарылауы кезінде тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейтін реакция?//

Cl2(г) + H2(г) → 2HCl(г) //

***

Жүйедегі қысымның жоғарылауы кезінде тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейтін реакция?//

I2(г) + H2(г) → 2HI(г) //

***

Жүйедегі қысымның жоғарылауы кезінде тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейтін реакция?//

Br2(г) + H2(г) → 2HBr(г) //

***

Гульдберг-Ваагенің массалар әсерлесу заңы бойынша берілген химиялық реакцияның А+2В = С жылдамдығын көрсетіңіз?//

V=K[A] [B]2 //

***

Гульдберг-Ваагенің массалар әсерлесу заңы бойынша берілген химиялық реакцияның 2А+В = С жылдамдығын көрсетіңіз?//

V=K[A]2 [B] //

***

Хлор молекуласындағы химиялық байланыс түрін көрсетіңіз ?//

Ковалентті полярсыз//

***

Оттек молекуласындағы химиялық байланыс түрін көрсетіңіз ?//

Ковалентті полярсыз//

***

Азот молекуласындағы химиялық байланыс түрін көрсетіңіз ?//

Ковалентті полярсыз//

***

Бром молекуласындағы химиялық байланыс түрін көрсетіңіз ?//

Ковалентті полярлы//

Ковалентті полярсыз//

***

Сутектің теріс тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс?//

СaH2//

***

НClO3 молекуласындағы хлордың тотығу дәрежесі?//

+5//

***

KMnO4 молекуласындағы марганецтің тотығу дәрежесі?//

+7//

***

K2MnO4 молекуласындағы марганецтің тотығу дәрежесі?//

+6//

***

Н2MnO4 молекуласындағы марганецтің тотығу дәрежесі?//

+6//

***

НMnO4 молекуласындағы марганецтің тотығу дәрежесі?//

+7//

***

Бор атомы мына молекулада ВН3 қандай гибрид түріне ие?//

Sp3//

***

Көміртек атомы мына молекулада СН4 қандай гибрид түріне ие?//

Sp3//

***

Спиртті коллоид ерітінділер қалай аталады?//

Алкозольдар//

***

Газды коллоид ерітінділер қалай аталады?//

Аэрозольдар

***

CaCl2 -не тән эквивалент факторы (z) тең?//

2//

***

ВaCl2 -не тән эквивалент факторы (z) тең?//

2//

***

КCl -не тән эквивалент факторы (z) тең?//

+1

***

LiCl -не тән эквивалент факторы (z) тең?//

1

***

NaCl -не тән эквивалент факторы (z) тең?//

1

***

Бейтарап a -аминқышқылы?//

+Валин//

Изолейцин//

***

Негіздік α – аминқышқылы?//

Лизин//

Аргинин//

***

Сулы ерітінділерде оң зарядталған радикал?//

Лизин//

***

Сулы ерітінділерде оң зарядталған радикал?//

Гистидин//

***

Сулы ерітінділерде теріс зарядталған радикал?//

Цистеин//

Глутамин қышқылы//

Цистеин//

Тирозин//

Бутанди қышқылы?//

Янтар қышқылы //

***

Пропанди қышқылы?//

Малон қышқылы //

***

Пентанди қышқылы?//

Глутар қышқылы //

***

***

Этан қышқылының тривиалды атауы?//

Сірке қышқылы

***

Бутан қышқылының тривиалды атауы?//

Май қышқылы//

***

Этанди қышқылының тривиалды атауы?//

Қымыздық қышқылы

***

CH3CHNH2COOH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Аланин//

***

CH3CH2COH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Пропион альдегиді

ОНCH2CHNH2COOH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Серин//

***

НООСCH2CHNH2COOH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Аспарагин қышқылы//

***

СН3СООН - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Сірке қышқылы

***

СН3СОН - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Сірке альдегиді

***

CH3СH2 СH2COH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

н-май альдегиді//

***

CH3СH2 СH2COH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Бутаналь//

***

CH3COH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Этаналь//

***

CH3 CН2СOH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Пропаналь//

***

CH3CН2СН2 СН2СOH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Пентаналь//

***

CH3CН2СН2 СН2 СН2СOH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Гексаналь//

***

CH3CН2СН2 СН2 СН2 СН2СOH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Гептаналь//

***

CH3CН2СН2 СН2 СН2 СН2СOОH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Гептан қышқылы//

***

CH3CН2СН2 СН2 СН2СОOH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Гексан қышқылы//

***

CH3СH2 СН2СH2COОH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Валериан қышқылы//

***

CH3CH2COH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Пропион альдегиді

ОНCH2CHNH2COOH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Серин//

***

НООСCH2CHNH2COOH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Аспарагин қышқылы//

***

CH3COH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Этаналь//

***

CH3CН2СН2 СН2 СН2 СН2СOОH - осы қосылыстың халықаралық атауы?//

Гептан қышқылы//

***

CH3СH2 СН2СH2COОH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Валериан қышқылы//

***

CH3СH2 СН2 СН2СH2COОH - осы қосылыстың тривиалды атауы?//

Капрон қышқылы//