• Название:

    Повний перелік питань НПРОД


  • Размер: 0.06 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Нормативно- правове регулювання оД

1. Суб'єктами оціночної діяльності є:

а) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;

б) юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікатсубєкта оціночної діяоьності;

в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності, та у складі яких працюють оцінювачі;

г) суб'єкти, зазначені у пунктах а), б), в).

2. До державного реєстру Фонду державного майна України не включені:

а) оцінювачі, що отримали кваліфікаційне свідоцтво;

б) суб’єкти оціночної діяльності, що отримали сертифікати;

в) особи, що пройшли навчання за базовою підготовкою навчання;

г) оцінювачі, шо були позбавлені кваліфікаційного свідоцтва.

3. Право власності за суб’єктами поділяється на :

а) власність Українського народу;

б) приватну власність;

в) державну та комунальну власність;

г) всі вище перераховані.

4. Продаж на аукціоні полягає у:

а) передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну;

б) передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта;

в) передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта але меншу ціну;

г) передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.

5. Під час передачі в оренду цілісного майнового комплексу складається:

а) звіт про оцінку цілісного майнового комплексу ;

б) акт оцінки цілісного майнового комплексу;

б) звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна ;

г) висновок про вартість майна.

6. Оцінка, проведена з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необґрунтованих припущень, що доводиться шляхом рецензування – це:

а) необ’єктивна оцінка;

б) неякісна оцінка;

в) непрофесійна оцінка;

г) експертна оцінка.

7. Обмеження щодо проведення оцінки майна визначені:

а) Національними стандартами оцінки майна ;

б) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

в) Методиками оцінки майна;

г) наказами Фонду державного майна України.

8. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" регулює:

а) організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, або майна, що перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів;

б) майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна або майна, щ перебуває у комунальній власності;

в) вірно а) та б):

г) вірно а).

9. Документально закріплене право на отримання вигод від користування майном - це:

а) право розпорядження;

б) право володіння;

в) право користування;

г) вірно а), б), в).

10. Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна:

а) проведена суб'єктом оціночної діяльності - органами державної влади та місцевого самоврядування;

б) проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання;

в) проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та

суб'єктом оціночної діяльності - органами державної влади та місцевого самоврядування

г) вірно а), в).

11. Приватизація це:

а) відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства зі зміною форми власності;

б) засноване на договорі строкове платне користування майном, що необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

в)передача майна в заставу.

г) вірно а), в).

12. Доопрацювання (актуазлізація) оцінки майна може здійснюватися у разі:

а) необ’єктивной оцінки;

б) неякісної оцінки;

в) у разі закінчення дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість;

г) коли відбулися істотні зміни в умовах функціонування та фізичному стані об’єкта оцінки.

13. Підприємство як цілісний майновий комплекс складається з:

а) окремих об’єктів нерухомості;

б) нематеріальних активів;

в) оборотних засобів;

г) усе перелічене.

14. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється:

а) вищими учбовими закладами;

б) навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України;

в) коледжами;

г) професійно-технічними училищами.

15. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні веде:

а) Кабінет Міністрів України;

б)Обласні адміністрації;

в) Верховна рада України;

г) Фонд державного майна України.

16. Продаж за конкурсом полягає у:

а) передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну.;

б) передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта;

в) передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну;

г) передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта але меншу ціну.

17. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності видається ФДМ України на:

а) безстроково;

б) на три роки;

в) до першого порушення законодавства;

г) на два роки.

18. Договір на проведення оцінки майна може бути:

а) двостороннім ;

б) багатостороннім;

в) одностороннім;

г) вірно а) та б).

19. За результатами рецензування Звіт класифікується за такими ознаками:

а) звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;

б)звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;

в) звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

г) вірно а), б), в).

20. Оцінка, яка грунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки – це:

а) неякісна оцінка;

б) необ’єктивна оцінка;

в) непрофесійна оцінка;

г) експертна оцінка.

21. Професійна підготовка оцінювачів складається з:

а) навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації;

б) навчання за програмами базової підготовки;

в) підвищення кваліфікації;

г) складаеея іспиту.

22. Положення(національні стандарти) оцінки майна затверджуються:

а) Верховною Радою України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) президентом України;

г) Всеукраїнськими громадськими організаціями оцінювачів.

23. Приватизація державного майна здійснюється шляхом:

а)продажу на аукціоні,

б) продажу за конкурсом;

в) продажу шляхом викупу;

г) всі вище перераховані.

24. Об’єкти оцінки у матеріальної формі це:

а) майно, яке існує фізично та поділяється на нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно;

б) об’єкти оцінки, які не існують в матеріальній формі, але характеризуються певною корисністю, у тому числі дозволяють отримувати певні вигоди;

в) об’єкти, сукупність активів яких дозволяє провадити певну господарську діяльність;

г) немає вірної відповіді

25. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів визначені;

а) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

б) Національними стандартами оцінки майна ;

в) Методиками оцінки майна.

г) іншими нормативними актами.

26. Оціночна діяльність в Україні регулюються:

а)Державною програмою приватизації;

б) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

в) Законом України „Про приватизацію державного майна” ;

г) Законом України „Про оренду державного і комунального майна”.

27. «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» - це:

а) Національний стандарт №1 ;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

28. Саморегулівні організації оцінювачів повинні відповідати таким критеріям:

а) кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів;

б) кількісний склад повинен налічувати не менше 100 оцінювачів та 50 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі;

в) кількісний склад повинен налічувати не менше 500 оцінювачів та 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі.

г) кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів та 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі;

29. Звіт про оцінку майна може складатись:

а) у повній формі;

б) у стислій формі;

в) в усій формі;

в) вірно а), б).

30. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) фонд Державного майна України;

в) обласні державні організації;

г) міністерство економіки України.

31. Кваліфікаційне свідоцтво видається:

а) на три роки;

б) на два роки;

в) безстроково;

г) до наступного підвищення кваліфікації.

32. За складом господарські засоби – активи поділяються на групи:

а) основні засоби та інші довгострокові вкладення;

б) запаси і витрати;

в) грошові кошти та кошти в розрахунках.;

г) всі перераховані.

33. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів оціночної діяльності визначені;

а) наказами Фонду державного майна України»;

б) Національними стандартами оцінки майна ;

в) Методиками оцінки майна.

г) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

34. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається:

а) звіт про оцінку майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна;

г) звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна;

35. Юридичною підставою проведення оцінки майна є::

а) усна домовленість між оцінювачем і замовником;

б) укладання договору у письмовій формі;

в) укладання договору в усній чи письмовій формі;

г) нормативно - правові акти.

36. Оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що визначаються законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність – це:

а) неякісна оцінка;

б) необ’єктивна оцінка;

в) непрофесійна оцінка;

г) експертна оцінка.

37. Рецензування звіту про оцінку майна полягає:

а) у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна;

б) полягає в критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

в) полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі;

г) вірно а), б).

38. Державний реєстр оцінювачів веде:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Фонд державного майна України;

в) Верховна рада України;

г) обласні адміністрації.

39. Скільки форм оціночної діяльності:

а) 3 форми;

б) 5 форм;

в) 2 форми;

г) 7 форм.

40. Оренда це:

а) відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства зі зміною форми власності;

б) засноване на договорі строкове платне користування майном, що необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

в) передача майна в заставу;

г) вірно а), в).

41. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки дійсний протягом:

а) трьох місяців;

б) п’яти місяців;

в) шести місяців;

г) одного року.

42. Скільки функцій грошової одиниці:

а) 6 функцій;

б) 3функції;

в) 10функцій;

г) 5 функцій.

43. Обмеження щодо проведення оцінки майна визначені;

а) наказами Фонду державного майна України»;

б) Національними стандартами оцінки майна ;

в) Методиками оцінки майна.

г) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

44.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки повинен затверджуватися:

а) фондом державного майна України;

б) сільською, селищною, міською радою;

в) міською державною адміністрацією;

г) державним органом земельних ресурсів.

45. Право володіння – це право:

а) яке дозволяє управляти чи утримувати в управлінні майно;

б) яке дозволяє отримувати вигоди від користування майном;

в) що дозволяє здійснювати відчуження (продаж, обмін, дарування), надання в оренду чи заставу, інші дії щодо об'єкту власності в межах, що не суперечать чинному законодавству№

г) немає правильної відповіді..

Нормативна грошова оцінка застосовується :

а)при визначенні якості грунтів;

б) при розрахунку податку на землю, визначенні орендної плати, втрат лісових та сільськогосподарських земельних угідь;

в) при проведенні цивільно – правових операцій із земельними ділянками;

г) усе перераховане.

47. Право займатися оціночною діяльністю мають особи які:

а) пройшли стажування впродовж одного року за відповідною програмою;

б) мають вищу освіту;

в) склали кваліфікаційний іспит;

г) всі відповіді вірні.

48. Положення(національні стандарти) оцінки майна затверджуються:

а) Верховною Радою України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) президентом України;

г) Всеукраїнськими громадськими організаціями оцінювачів.

49. Продаж за конкурсом полягає у:

а) передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта.;

б) передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта але меншу ціну;

в) передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну.

г) передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.

50. Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна:

а) проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання;

б) проведена суб'єктом оціночної діяльності - органами державної влади та місцевого самоврядування;

в) проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та

суб'єктом оціночної діяльності - органами державної влади та місцевого самоврядування;

г)немає вірної відповіді.

51.У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається:

а) звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна;

г) звіт про оцінку майна.

52. Право користування – це право:

а) яке дозволяє управляти чи утримувати в управлінні майно;

б) яке дозволяє отримувати вигоди від користування майном;

в) що дозволяє здійснювати відчуження (продаж, обмін, дарування), надання в оренду чи заставу, інші дії щодо об'єкту власності в межах, що не суперечать чинному законодавству№

г) немає правильної відповіді.

53.Датою оцінки є:

а) дата, за станом на яку здійснюється продаж майна;

б) дата, за станом на яку здійснюється процедура оцінки майна та визначається вартість майна;

в) дата, за станом на яку здійснюється підписання договору купівлі-продажу майна;

г) вірно а), б).

54. Оціночна діяльність в Україні регулюються:

а)Державною програмою приватизації;

б) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

в) Законом України „Про приватизацію державного майна” ;

г) Законом України „Про оренду державного і комунального майна”.

55.Об'єктами малої приватизації є:

а) цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А;

б) окреме індивідуально визначене майно;

в) об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;

г) всі перераховані.

56.Закон України «Про оцінку земель визначає:

а) правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні;

б) правові засади проведення оцінки будь-якого майна та майнових прав, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки майна та майнових прав в Україні;

в) регулюється оренда майна інших форм власності (приватної та колективної);

г) вірно а), б).

57. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) може виконувати оцінювач, який:

а) має не менш ніж трьохрічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;

б) має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;

в) має не менш ніж чотирьохрічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;

г) має не менш ніж п'ятирічний досвід практичної діяльності з оцінки майна.

58. Нормативна грошова оцінка використовується :

а) для цілей оподатковування;

б) при укладанні цивільно-правових договорів.;

в) для цілей оподатковування та при укладанні цивільно-правових договорів;

г) вірно а), б), в).

59

60. В яких формах здійснюється професійна оціночна діяльність:

а) практичній та методичній;

б) консультаційній та навчальній ;

в) рецензування звітів та актів про оцінку майна;

г) всі перераховані.

61. Об’єкти приватизації поділяються на:

а) об'єкти великої приватизації та об'єкти малої приватизації

б) об'єкти малої приватизації та об’єкти агропромислового комплексу

в) об'єкти незавершеного будівництва та об'єкти агропромислового комплексу;

г) об'єкти великої приватизації, об'єкти малої приватизації, об'єкти незавершеного будівництва та об'єкти агропромислового комплексу.

62.Об’єкти оцінки у нематеріальної формі

а) майно, яке існує фізично та поділяється на нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно;

б) об’єкти оцінки, які не існують в матеріальній формі, але характеризуються певною корисністю, у тому числі дозволяють отримувати певні вигоди;

в) об’єкти, сукупність активів яких дозволяє провадити певну господарську діяльність.

г) немає вірної відповіді.

63. Рецензія на звіт з оцінки майна повинна містити :

а) висновок про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про відповідність його використання з відповідною метою;.

б) висновок про вартість об’єкту оцінки.;

в) ) висновок про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про відповідність його використання з відповідною метою та висновок про вартість об’єкту оцінки.;

г) немає правильної відповіді.

64. Експертна грошова оцінка використовується:

а) для цілей оподатковування;

б) при укладанні цивільно-правових договорів;

в) для цілей оподатковування та при укладанні цивільно-правових договорів;

г) вірно а), б), в).

65. Проведення оцінки об’єктів оцінки з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку здійснюється :

а) з урахуванням вимог Положення (національного стандарту № 1) оцінки майна;

б)на підставі довідок про ринкові ціни;

в) переоцінюються працівниками підприємства самостійно;

г)немає правильної відповіді.

66. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" регулює:

а) організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить структурних підрозділів;

б) майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;

в) правові засади проведення оцінки будь-якого майна та майнових прав, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки

67. «Оцінка нерухомого майна» - це:

а) Національний стандарт №1 ;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

68. Законодавче регулювання оцінки державного та комунального майна для цілей укладання договору оренди здійснюється:

а) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

б) Національними стандартами оцінки майна;

в) Законом України "Про оренду державного та комунального майна";

г) вірно а), б), в).

69. Право володіння- це право:

а) яке дозволяє управляти чи утримувати в управлінні майно;

б) яке дозволяє отримувати вигоди від користування майном;

в) що дозволяє здійснювати відчуження (продаж, обмін, дарування), надання в оренду чи заставу, інші дії щодо об'єкту власності в межах, що не суперечать чинному законодавству№

г) немає правильної відповіді..

Оцінка, яка грунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки, це:

а) неякісна оцінка;

б) необ’єктивна оцінка;

в) непрофесійна оцінка;

г) експертна оцінка.

71Нормативно – правова база грошової оцінки земель в Україні містить:

а) методики грошових оцінок земель та порядки грошових оцінок земель;

б) Земельний кодекс України ;

в) Закони України « Про оцінку земель», « Про плату за землю»;

г) усе перераховане.

72.Звіт про незалежну оцінку майна для цілей приватизації затверджується:

а) фондом державного майна України;

б) сільською, селищною, міською радою;

в) міською державною адміністрацією;

г) державним органом земельних ресурсів.

Нормативно – правова база грошової оцінки земель в Україні містить:

а) методики грошових оцінок земель та порядки грошових оцінок земель;

б) Земельний кодекс України ;

в) Закони України « Про оцінку земель», « Про плату за землю»;

г) усе перераховане.

73. Непрофесійна оцінка це:

а) оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що визначаються законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

б) оцінка, проведена з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необгрунтованих припущень, що доводиться шляхом рецензування;

в) оцінка, яка грунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки.

74. Який національний стандарт є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав суб'єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна:

а) Національний стандарт №1;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

75. «Оцінка нерухомого майна» - це:

а) Національний стандарт №1 ;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

76. Об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу це:

а) майно, яке існує фізично та поділяється на нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно;

б) об’єкти оцінки, які не існують в матеріальній формі, але характеризуються певною корисністю, у тому числі дозволяють отримувати певні вигоди;

в) об’єкти, сукупність активів яких дозволяє провадити певну господарську діяльність.

г) немає вірної відповіді.

77.Право користування – це право:

а) яке дозволяє управляти чи утримувати в управлінні майно;

б) яке дозволяє отримувати вигоди від користування майном;

в) що дозволяє здійснювати відчуження (продаж, обмін, дарування), надання в оренду чи заставу, інші дії щодо об'єкту власності в межах, що не суперечать чинному законодавству№

г) немає правильної відповіді.

78.Об’єктом оренди можуть бути:

а) цілісні майнові комплекси та його структурні підрозділи;

б) нерухоме майно;

в) інше індивідуально-визначене майно;

г) всі перераховані.

79. Випадки обов’язкового проведення оцінки майна визначені:

а) Національними стандартами оцінки майна ;

б) Законом У країни « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

в) Методиками оцінки майна;

г) наказами Фонду державного майна України.