• Название:

    Повний перелік питань Методи і моделі


  • Размер: 0.04 Мб
  • Формат: DOCX
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Загальні питання «Методи і моделі оцінювання»

Чистий операційний дохід це:

а) вартість об’єкта, яка прогнозується на період, що настає за прогнозним;

б) прогнозована сума надходжень від використання об’єкта оцінки після вирахування усіх витрат, пов’язаних з отриманням цієї суми;

в) сума прогнозованих або фактичних надходжень від діяльності об’єкта оцінки;

г) потенційний валовий дохід від після вирахування операційних витрат;

Витратний підхід передбачає:

а) визначення вартості об’єкта з урахуванням аналізу цін продажу та пропонування подібного майна з відповідним корегуванням відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки;

б) визначення вартості об’єкта з урахуванням поточної вартості очікування доходів від найбільш ефективного використання об’єкта;

в) ) визначення вартості об’єкта з урахуванням поточної вартості витрат на відтворення чи заміщення об’єкта з подальшим корегуванням на суму зносу;

г) немає вірної відповіді.

3. Яка зі статей балансу не підлягають переоцінці при визначенні вартості підприємства методом накопичення активів:

а) основні засоби;

б) дебіторська заборгованість;

в) поточні зобов’язання ;

г) грошові кошти.

4. Доходний підхід до оцінки підприємства представлений методами:

а) ринкових угод та ринку капіталу;

б) накопичення активів і прямої капіталізації;

в) дисконтування грошових потоків та прямої капіталізації.

г) ринку капіталу та прямої капіталізації.

5. Рентний мультиплікатор розраховується:

а) діленням дійсного валового доходу на ціну продажів;

б) діленням чистого операційного доходу на ціну продажу;

в) діленням потенційного валового доходу на дійсний валовий дохід;

г) діленням ціни продажів на фінансовий показник.

6. Найкраще та найбільш ефективне використання об’єкту оцінки повинно відповідати наступним критеріям:

а) фізична здатність;

б) правова здатність;

в) економічна доцільність та максимальна продуктивність;

г) все вищевказане.

7. Яка вартість з перелічених нижче означає вартість, визначену на дату оцінки поточну вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки:

а) вартість заміщення;

б) ринкова вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) вартість відтворення.

8. Згідно з положеннями Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” ставка капіталізації та ставка дисконту визначається шляхом:

а) використання моделі оцінки капітальних активів;

б) аналізу інформації про доходи від використання подібного майна та його ринкові ціни;

в) порівняльного аналізу дохідності інвестування в альтернативні об’єкти;

г) вірно б),в).

9. Переоцінена вартість активів це:

а) вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки;

б) вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців;

в) вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об’єкт оцінки;

г) повна вартість заміщення.

10. За порівняльним підходом вартість нерухомості визначається , виходячи з:

а) очікуваного доходу від використання об’єкта;

б) суми витрат на будівництво об’єкта аналогічної нерухомості;

в) вартості аналогічних об’єктів , проданих на ринку;

г) ) усе перелічене.

За допомогою дохідного підходу визначається

а) ринкова вартість;

б) інвестиційна вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) ) вірно а), б), в).

До одиниць порівняння належать:

а) ціна за одиницю площі;

б) ціна за одиницю об’єму;

в) ціна за квартиру;

г) усе перелічене.

13. Застосування яких підходів до оцінки у відповідності до вимог Національного стандарту №1 використовується для оцінки спеціалізованої нерухомості (зовнішньої інженерної інфраструктури)?

а) витратний підхід;

б) доходний підхід;

в) порівняльний підхід;

г) всі підходи.

Яка функція застосовується для визначення накопиченої суми в майбутньому?

а) внесок на амортизацію одиниці;

б) майбутня вартість одиниці;

в) поточна вартість одиниці;

г) майбутня вартість ануїтету.

Корегування цін продажу відбувається в такій послідовності:

а) у будь – якій послідовності;

б) на умові купівлі – продажу та стану ринку шляхом застосування кожного подальшого корегування до попереднього , а потім на елементи, що стосується об’єкта;

в) спочатку на елементи що стосується безпосередньо об’єкта , а потім на елементи купівлі – продажу;

г) на умові купівлі – продажу , а потім на характеристики об’єкта на базі коригування ціни попереднього коригування.

16. При незмінному рівновеликому потоці доходів на рівні останнього року функціонування основним методом оцінки є:

а) метод заміщення;

б) метод дисконтованих грошових потоків;

в) обидва методи.

г) ) метод прямої капіталізації

17. До нематеріальних активів належить:

а) прибуток;

б) грошові перекази в дорозі;

в) репутація фірми;

г) акції.

Дисконтована вартість грошового потоку визначається як:

а) частка ставки дисконту та чистого грошового потоку відповідного періоду;

б) добуток чистого грошового потоку та ставки капіталізації;

в) добуток чистого грошового потоку на коефіцієнт дисконтування;

г) добуток чистого грошового потоку на ставку дисконту.

19. Сукупне надходження коштів, які очікується отримати від реалізації прав, пов'язаних з об'єктом оцінки це:

а) валовий дохід;

б) чистий операційний дохід;

в) рентний дохід;

г) чистий грошовий потік.

20. Витратний підхід до оцінки цілісних майнових комплексів представлений методами:

а) ринкових угод та ринку капіталу;

б) накопичення активів та поточної вартості ймовірного результату ліквідації;

в) дисконтування грошових потоків та прямої капіталізації;

г) накопичення активів та ринку капіталу.

21. Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться методичними підходами:

а)капіталізація чистого або рентного доходу;

б) зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;

в) врахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці;

г) усі перераховані.

22. Поправка ( коригування) об’єктів – аналогів приймається у вигляді:

а) грошової суми, що додається чи віднімається;

б)коефіцієнта до ціни;

в)відсотка до ціни продажу;

г) будь – який із варіантів або їх комбінування.

Метод непрямої капіталізації доходу (дисконтування) використовується за умови, що:

а) оцінюване майно належить до типового;

б) очікуваний річний чистий операційний дохід вважається постійним;

в) прогнозуються змінні нерівномірні доходи від використання об’єкта ;

г) усе перелічене.

До принципів, пов’язаних із ринковим середовищем, належить принцип:

а) корисності;

б) попиту і пропонування ;

в) доданої продуктивності;

г) очікування

25. Чистий операційний дохід – це:

а) потенційний валовий дохід від після вирахування операційних витрат;

б) потенційний валовий дохід за вирахуванням втрат від незайнятості та неплатежів;

в) дійсний валовий дохід після вирахування операційних витрат;

г) дійсний валовий дохід за вирахуванням втрат від незайнятості та та неплатежів.

26. За витратним підходом вартість нерухомості визначається, виходячи з::

а) очікуваного доходу від використання об’єкта ;

б) суми витрат на будівництво об’єкта аналогічної корисності ;

в) вартості аналогічних об’єктів, проданих на ринку;

г) усе перелічене.

Порівняльний підхід до оцінки цілісних майнових комплексів представлений методами:

а) ринкових угод та ринку капіталу;

б) накопичення активів та поточної вартості ймовірного результату ліквідації;

в) дисконтування грошових потоків та прямої капіталізації;

г) накопичення активів та ринку капіталу.

При проведенні оцінки майна використовуються такі основні методичні підходи:

а) витратний підхід (майновий – для оцінки об’єктів у формі цілісного майнового комплексу та у формі фінансових інтересів);

б) дохідний;

в) порівняльний;

г) всі перераховані.

29. Витратний підхід грунтується на:

а) врахуванні принципів корисності та попиту і пропонування;

б) врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування;

в) врахуванні принципів заміщення та попиту і пропонування.

г) ) врахуванні принципів корисності та заміщення..

Узгодження одержаних величин вартостей об'єктів порівняння здійснюється:

а) по величинах вартостей об'єктів порівняння, які найчастіше зустрічаються або на основі вартостей об'єктів порівняння, інформація про ціни продажу (ціни пропозиції) і характеристики яких найбільш достовірні;

б) на основі визначення середньозваженої вартості;

в) за вартістю об'єкту порівняння, яка найменше корегувалася;

г) всі перераховані.

Вартість об'єкта оцінки визначається розміром економічних вигод, які очікуються від володіння, користування, розпорядження ним, це принцип:

а) принцип очікування;

б) принцип заміщення;

в) принцип внеску:

г) принцип попиту та пропонування.

Дохід, що може бути отриманий із землі як засобу виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки це :

а) валовий дохід;

б) чистий операційний дохід;

в) рентний дохід

г) чистий операційний дохід.

Вартість майна за методом непрямої капіталізації визначається як:

а) сума поточної вартості чистих грошових потоків по рокам прогнозування та сума поточної вартості реверсії;

б) добуток поточної вартості по рокам прогнозування;

в) сума чистого операційного доходу по рокам прогнозування;

г) сума майбутньої вартості чистого операційного доходу по рокам прогнозування.

34. Якщо бізнес приносить потік доходів, що нестабільно змінюється, доцільно використовувати для його оцінки:

а) метод надмірних доходів;

б) метод капіталізації доходу;

в) метод чистих активів;

г) метод дисконтованих грошових потоків.

Визначення розміру земельного податку передбачає проведення:

а) нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

б) оцінки витрат на створення земельних поліпшень;

в) експертної грошової оцінки земельної ділянки;

г) порівняння цін продажів аналогічних земельних ділянок.

Метод ринку капіталу відноситься до:

а) майнового підходу;

б) порівняльного підходу;

в) доходного підходу;

г) вірно а), б).

.Скільки функцій грошової одиниці:

а) 6 функцій;

б) 3 функції;

в) 10 функцій

г) 5 функцій.

Коефіцієнт, що застосовується для визначення поточної вартості виходячи з грошових потоків, які прогнозуються на майбутнє, за умови їх зміни протягом періодів прогнозування називається:

а) ставкою капіталізації;

б) ставкою дисконту;

в) вартість реверсії.;

г) вірно а), в).

Для проведення порівняльного аналізу земельних ділянок у якості одиниць порівняння застосовуються:

а) ціна за одиницю площі;

б) ціна за ділянку;

в) вірно а), б);

г) немає правильної відповіді..

.

Вартість об’єкта оцінки за методом прямої капіталізації визначається шляхом:

а) ділення чистого операційного доходу на ставку капіталізації;
б) множенням чистого операційного доходу на ставку капіталізації;
в) ділення чистого операційного доходу на валовий рентний мультиплікатор;

г) діленням ставки капіталізації на чистий річний операційний дохід.

Рентним доходом від використання земельної ділянки може бути:

а) дохід від використання земель як сільськогосподарських, садівничих або лісових;

б) дохід як залишок від використання майнового комплексу;

в) дохід як орендна плата від використання земельної ділянки;

г) усе перелічене.

42. Визначення вартості об’єкта з урахуванням поточної вартості очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об’єкта передбачає:

а) порівняльний підхід ;

б) витратний підхід ;

в) дохідний підхід;

г) всі варіанти вірні.

43. Чистий операційний доход – це:

а) доход, який можна отримати від повного використання об’єкта власності;

б) доход, який можна отримати за умов найбільш ефективного використання об’єкта власності;

в) потік грошових коштів від операційної діяльності;

г) дохід, який можна отримати від використання об’єкта власності за винятком втрат та операційних витрат, пов’язаних з його отриманням.

44. Вартість продажу об’єкта в постпрогнозному періоді – це:

а) вартість аналога;

б) поточна вартість;

в) вартість реверсії;

г) майбутня вартість інвестицій.

45. Ставка дисконту визначається:

а) методом кумулятивної побудови (підсумовування);

б) методом оцінки капітальних активів ;

в) методом середньозваженої вартості капіталу;

г) всі перераховані.

46. Метод заміщення відноситься до :

а) витратного підходу;

б) порівняльного підходу;

в) доходного підходу;

г) вірно а), б).

47. Залишкова вартість заміщення (відтворення) це:

а) вартість нового будівництва з вирахуванням витрат на частковий ремонт;

б) вартість об’єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу;

в) поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

г) поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки.

48. Визначення вартості об’єкта з урахуванням аналізу цін продажу та пропонування подібного майна з відповідним коригуванням відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки передбачає:

а) порівняльний підхід ;

б) витратний підхід ;

в) дохідний підхід;

г) статистичний підхід.

49. Дійсний валовий доход за мінусом експлуатаційних витрат за рік у оцінці вартості нерухомості за дохідним підходом, має назву:

а) чистий операційний дохід;

б) потенційний валовий доход;

в) недозавантажений доход;

г) операційний дохід.

50. Метод прямої капіталізації доходів відноситься до:

а) витратного підходу;

б) порівняльного підходу;

в) дохідного підходу;

г) вірно а), б).

51. Грошовий потік для власного капіталу включає:

а) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, збільшення (зменшення) власних оборотних коштів, приріст інвестицій;

б) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, збільшення (зменшення) власних оборотних коштів, приріст інвестицій, збільшення (зменшення) приросту довгострокових
зобов'язань;

в) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, проценти за кредит;

г) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власного капіталу.

52. Метод заміщення відноситься до:

а) витратного підходу;

б) порівняльного підходу;

в) доходного підходу;

Г) всі відповіді вірні.

53.Яка функція застосовується для визначення поточної вартості:

а) внесок на амортизацію одиниці;

б) майбутня вартість одиниці;

в) поточна вартість одиниці;

г) майбутня вартість ануїтету.

54.Формою якого зносу є застарілість конструкції :

а) фізичного;

б) функціонального;

в) зовнішнього;

г) економічного.

55.Метод ринкових угод відноситься до:

а)майнового підходу;

б) порівняльного підходу;

в) доходного підходу.

г)вірно все перелічене.

56.Дисконтування це:

а) оціночна процедура, яка полягає у визначенні поточної вартості грошового потоку, виходячи з його прогнозованої вартості у майбутньому;

б) оціночна процедура, яка полягає у визначенні вартості об’єкта на підставі очікуваного доходу від його використання.

в) визначення вартості об’єкта з урахуванням поточної вартості очікування доходів від найбільш ефективного використання об’єкта;

г) визначення вартості об’єкта з урахуванням поточної вартості витрат на відтворення чи заміщення.

57. Витратний підхід грунтується на:

а) врахуванні принципів корисності і очікування;

б) врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування;

в) врахуванні принципів заміщення та попиту і пропонування.

Г) врахуванні принципів корисності і заміщення.

58. Дохід, що може бути отриманий із землі як засобу виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки це :

а) валовий дохід;

б) чистий операційний дохід;

в) рентний дохід;

г) чистий грошовий потік.

59. Розрахунок величини зносу земельних поліпшень може здійснюватися:

а) шляхом застосування методу розбивки;

б) шляхом застосування методу строку життя;

в) методом мод;

г) вірно а),б)..

60. Вартість продажу об’єкта в постпрогнозному періоді – це:

а) вартість аналога;

б) поточна вартість;

в) вартість реверсії;

г) майбутня вартість інвестицій.