• Название:

    Тести підсум до розд 4 6 клас


  • Размер: 0.1 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4 «ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ВАРІАНТ 1

Вибери одну правильну відповідь.

Шаблон документа — це

А заготовка майбутнього документа, що містить різні складові (текст,

заголовки, зображення, примітки тощо) та підказки щодо їх заповнення

Б заготовка заяви, що містить лише текст

В звичайний документ, який можна редагувати

Для вмикання та вимикання режиму прописних літер використовують клавішу

A Ctrl

Б Esc

В Num. Lock

Г Caps Lock

Редагування тексту — це

А внесення змін у текст

Б внесення змін у зовнішній вигляд тексту

В збереження тексту на диску у вигляді текстового файла

Символ ліворуч від курсора (тобто перед ним) можна видалити за допомогою клавіші

A Delete

Б Enter

В <— (Backspace)

Г Shift

Який об’єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри форматування: стиль накреслення, розмір, колір тексту?

А сторінкаВ символ

Б абзацГ список

Малюнок, фотографія, схема, організаційна діаграма в текстовому документі — це

А текстові об’єкти

Б графічні об’єкти

В схематичні об’єкти

Поданий на малюнку об’єкт текстового документа — це

24511021971000

А графічна фігура

Б малюнок

В організаційна діаграма

Г текст

Виберіть декілька правильних відповідей:

Для опрацювання текстових документів призначені програми:

A Paint

Б Microsoft Word

В LibreOfficeWriter

Г Блокнот (Notepad)

В режимі розмітки сторінки в середовищі Microsoft Word можна встановити або змінити значення таких параметрів сторінки текстового документа:

А значення полів

Б вид орієнтації сторінки

В розмір аркуша

Г масштаб відображення сторінки

Автоматично виправляти орфографічні помилки в документі можна за допомогою:

А контекстного меню підкресленого слова

Б інструмента Правопис і граматика

В довідки текстового процесора

До виділеного абзацу можна застосувати такі параметри форматування:

А міжрядковий інтервал

Б інтервал після абзацу

В відступ першого рядка абзацу

Г орієнтація сторінки

Д вирівнювання

До сторінки можна застосувати такі параметри форматування:

А орієнтація сторінки

Б розміри лівого, правого, верхнього та нижнього полів

В міжрядковий інтервал

Г інтервал між символами

ВАРІАНТ 2

Вибери одну правильну відповідь.

Файли шаблонів, створені засобами Microsoft Word, можуть мати розширення

A ppt; pot

Б doc; docx

В htm; html

Г dot; dotx

Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

A AltВ Enter

Б ShiftГ Ctrl

Процес внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення,
копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів, називається

А редагуванням тексту#

Б форматуванням тексту
В захистом тексту

Новий абзац можна створити за допомогою клавіші

A Delete
Б Enter
В <—(Backspace)

Г Shift

Який об’єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри форматування:
відступ, вирівнювання, інтервал?

А сторінка
Б абзац
В символ
Г список

Організаційні діаграми використовують для

А схематичного подання пов’язаних між собою даних
Б налаштування параметрів форматування зображення
В зміни розташування зображення відносно тексту

2159076517500Вставити готові малюнки з колекції Microsoft Clip Gallery можна за допомогою
інструмента

А Рисунок

Б Графіка

В Фігури

Г Smart Art

Д Діаграма

Виберіть декілька правильних відповідей:

Текстові процесори призначені для опрацювання документів, які містять:

А текст

Б зображення

В схеми

Г слайди

В режимі читання в середовищі Microsoft Word можна:

А читати документ на екрані комп’ютера

Б змінювати масштаб відображення тексту

В вносити зміни до тексту

Г відображати на екрані одну чи дві сторінки на екрані

Д переміщуватись між сторінками за допомогою відповідних інструментів

Створювати текстові документи можна:

А на основі шаблону

Б редагуючи існуючий документ

В з порожнього документа

Г на основі презентації

До виділеного слова можна застосувати такі параметри форматування:

А міжрядковий інтервал

Б колір тексту

В орієнтація сторінки

Г розмір шрифту

Д інтервал між символами

У середовищі текстового процесора можливі такі параметри вирівнювання абзаців:

А за лівою межею

Б за верхньою межею

В за правою межею

Г по центру

Д за шириною

Е за нижньою межею