• Название:

    заг екологія


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

1.1.10 Загальна екологія

1. Термін «біосфера» запропонував... Зюсс

2. Основною причиною евтрофування водних об'єктів суши є надходження в них...

3. Відповідно до якого закону два різних види з однаковими екологічними потрібностями не можуть одночасно займати одну і теж екологічну нішу? Право індивідуальності

4. Як називається характеристика, що відображає ступінь насиченості водних об'єктів органічними речовинами?

5. Рослини в районах дефіцитного зволоження переважно представлені...суколенти

6. Між водоростями і грибами в лишайниках існує наступна форма взаємовідносин... мутуалізм

7. Здатність організмів витримувати певну амплітуду коливання екологічного фактора називається...екологічна валентність

8. Організми, які здатні пристосовуватися до широкого коливання екологічного фактору називаються...евролбіонти

9. Основною причиною рибних заморів є...нестача кисню

10. Синантропними видами тварин називаються...

11. Термін «біоценоз» запропонував...Мьобіус

12. Перехідна зона між сусідніми біогеоценозами називається...буферна зона

13. Як називається будь-яка умова середовища, що прямо чи опосередковано впливає на організм протягом хоча б однієї з фаз його життя ?екологічний фактор

14. Для озонових «дір» характерно... зниження вмісту озону

15. Агроекосистеми за походженням відносяться до...агроценозів

16. Стацією називається... ділянка простору,що характеризується сукупністю умов,необхідних для існування даного виду тварин

17. Приблизно скільки енергії переходить з одного трофічного рівня на інший (згідно до закону піраміди енергії Р. Ліндеману)?5-10 раз

18. Найбільш характерними вторинними компонентами фотохімічного смогу є...вуглекислий газ

19. Комбінація екологічних факторів та їх режимів у межах однорідної ділянки зовнішнього середовища називається...

20. Як називається стан рухливо-стабільної рівноваги екосистеми ?

21. Як називається активна боротьба між двома або кількома організмами (видами) за засоби існування чи спільні фактори середовища? міжвидова

22. Як називаються стосунки бобових рослин з азотофіксуючими бактеріями, які знаходяться у бульбочках, прикріплених до коріння рослин?сімбіоза або мутуалізм

23. Які «парникові гази» відіграють основну роль в збільшенні середньої температури земної поверхні? Вуглекислий газ

24. Яку величину (відсоток) складає зворотній потік енергії (наприклад, від первинних консументів до продуценті3. від загального потоку енергії?

25. Сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, які заселяють дану ділянку сущі або водного об’єкту і характеризуються певними стосунками між собою називається...біоценоз або біотоп

26. Сукупність організмів біосфери або будь-якої її частини, яка виражена в одиницях маси, енергії і інформації слідом за В.І. Вернадським називається... біотоп

27. Постійне погіршення властивостей ґрунтів (деградація) відбувається під впливом...ерозії

28. Група особин одного виду, наявність, кількість або інтенсивність розвитку яких у тому чи іншому середовищі є показником певних природних процесів, є... популяція

29. Різні за фазовим станом забруднюючі речовини атмосфери складають наступний ряд у порядку зменшення масштабів їх емісії...

30. Рекультивація земель - це... відновлення

31. Процес зменшення площі, об’єму та якості ґрунтового покриву називається...

32. Просторово-обмежена взаємодія організмів і оточуючого їх середовища - це стисле визначення...

33. На долю наступних елементів припадає основна частина (98,5%) від загальної кількості біогенних елементів...

34. Найбільший збиток ґрунтам наносять процеси...ерозії

35. Найбільш близьким до терміну «екосистема» є... біоценоз(біосфера)

36. Як називається частина земної поверхні, яка заселена й використовувана людьми? біосфера

37. Приблизний вік біосфери складає...

38. Видовою ознакою живих організмів є...

39. Показник якості цінних об'єктів або угідь (ґрунтів, лісів та ін.) називається...

40. Картахенський протокол (Монреаль, 2000 р.) до Конвенції про біорізноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992) розроблений з метою забезпечення...

41. Про охорону водно-болотних угідь (середовища існування водоплавних птахі3. говориться в такому міжнародному правовому документі...

42. Критичні відрізки (моменти) часу в еволюції біосфери, коли стали можливим процеси фотосинтезу й формування озонового шару називаються...

43. Дуже стійкими в природних водах, які не вступають у хімічні реакції і не утворюють комплексні сполуки, є...

44. Основною причиною утворення кислотних (кислих) опадів є викид в атмосферу... SO2

45. Загальноприйнята узагальнена назва хімічних препаратів, які використовуються для захисту рослин і тварин від шкідників і хвороб...інгібітори

46. Послідовна зміна одних біоценозів іншими на певному біотопі називається...

47. Серед неорганічних хімічних сполук у живій речовині обов’язковим і найбільш розповсюдженим компонентом є... кисень

48. Найбільш важливою причиною скорочення видового різноманіття є...

49. Яким терміном визначається навмисне або випадкове переселення видів тварин і рослин за межі їх природного ареалу?

50. Найбільш характерні значення водневого показника (рН) для кислотних опадів... 7

51. Речовини, які використовуються для вибіркового чи повного знищення небажаних рослин (зазвичай трав’янистих рідше чагарникових і деревних) називаються...інгібітори

52. Сумісна еволюція двох і більше таксонів, які об’єднані тісними екологічними зв’язками, але не обмінюються генами, називається...

53. Місце, яке займає організм (вид) в середовищі мешкання, яке обумовлене його потребою в їжі, території і пов’язане з функцією відтворення є... екологічна ніша або біотоп

54. Скид (поховання) небезпечних токсичних відходів і ґрунтів днопоглиблення у морському середовищі називається...

55. Зазвичай у організм шкідників потрапляє така частка використаних пестицидів...

56. Обмеження екосистеми може бути...

57. Будь-яка стороння для даного організму або їх угруповання речовина, яка може викликати порушення біотичних процесів, у тому числі захворювання та загибель, називається... мутаген

58. Верхні шари земної кори, які є зоною розповсюдження живих організмів, називаються... гумус

59. Зростання температури води у водному об’єкті -...

60. Найбільшого техногенного впливу зазнають... живі організми

61. Причинами ерозії ґрунтів можуть бути... вітри,вода,,діяльність людини

62. Живі організми володіють здатністю... розмноження

63. Основну частину біомаси суші складають... рослини

64. Речовини, які використовуються для знешкодження небажаних у господарстві і в природних угрупованнях комах називаються... інсектициди

65. Неорганічний субстрат, на якому розвиваються організми (угруповання організмі3. або ділянка земної поверхні (суші або водойми) з однотиповими умовами середовища називається... геоценоз

66. Маса речовини у стічних водах, максимально припустима до відведення в установленому режимі у даному пункті в одиницю часу з метою забезпечення норм якості води у контрольному створі називається...

67. Перетворення СО в СО2 під час контакту атмосферного повітря з ґрунтами можливе за допомогою...

68. За класифікацією Ю. Одума (1986) виділяються наступні основні типи екосистем...

69. Під впливом антропогенних факторів відбуваються процеси...

70. Біогеохімічні цикли (кругообіги) обумовлені... перетворення речовини

71. «Заключна» фаза біогенетичної сукцесії, яка знаходиться у повному єднанні з біотопом або тільки з кліматом, називається...

72. Автотрофні організми можуть функціонувати у результаті процесів... окислення

73. Властивість матеріалів (об’єктів) змінювати свою структуру (якість) під впливом біологічних агентів (зазвичай мікроорганізмі...

74. Максимальні значення фітомаси приходяться на...рівні продуцентів

75. Які значення має коефіцієнт корисної дії (ККД) фотосинтезу в природних екосистемах? 2-3%

76. Як називається аморфна органічна речовина, вміст якої визначає родючість ґрунту? гумус

77. Основну частину біомаси Світового океану складають... водорості

78. Хто є автором терміну «ноосфера»? Вернадський

79. Який розділ екології вивчає стосунки у системі «популяція - середовище»? популяційна екологія

80. Як називаються води, що зібрались у процесі господарсько-побутової та виробничої діяльності? Стічної води