• Название:

    То что нужно выучить для сдачи лабораторных

  • Размер: 0.04 Мб
  • Формат: DOC
  • или
  • Сообщить о нарушении/AbuseДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Лабораторна робота №1 ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДИХ ТІЛ.

Міжнародна система одиниць (СІ).
Основні одиниці, скільки їх і які? Густина, питома вага, питомий об’єм речовини, одиниці вимірювання цих величин.
Штангенциркуль, мікрометр, їх будова і робота з ними.
Технічні ваги.
Методика обробки результатів вимірювань.

Лабораторна робота №2 ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ КІНЕМАТИКИ І ДИНАМІКИ ПОСТУПАЛЬНОГО ТА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХІВ МАЯТНИКА.
Траєкторія, шлях, переміщення матеріальної точки.
Вектор середньої та миттєвої швидкості. Прискорення.
Вектори середнього та миттєвого прискорення.
Тангенціальне, нормальне та повне прискорення.
Сила.
Сили в механіці.

Лабораторна робота №3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА
Гармонічні коливання.
Кінематичне рівняння гармонічного коливання.
Величини, які характеризують гармонічне коливання: амплітуда, фаза, частота, період.
Фізичний маятник.
Диференціальне рівняння коливань фізичного маятника, його розв’язок, формула періоду коливань фізичного маятника.
Зведена довжина фізичного маятника.
Оборотний маятник..

Лабораторна робота №4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОГО УДАРУ КУЛІ ОБ ВЕРТИКАЛЬНУ ПЛИТУ.
Удар двох тіл.
Лінія удару, прямий, косий центральний удар.
Абсолютно пружний і абсолютно не пружний удари.
Коефіцієнт відновлення.
Закон збереження імпульсу при ударі. Формула швидкості куль після абсолютно не пружного удару.
Закон збереження енергії при ударі. Робота деформації та залишкова енергія при абсолютно не пружному ударі(виведення формул).

Лабораторна робота №5. ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ МАХОВОГО
КОЛЕСА ТА МОМЕНТУ СИЛ ТЕРТЯ.
Момент інерції матеріальної точки і твердого тіла відносно нерухомої осі. Теорема Штейнера.
Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі. Кінетична енергія тіла, яке обертається навколо нерухомої осі і тіла, яке котиться. Лабораторна робота №6. ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТІВ ЗОВНІШНІХ СИЛ , ДІЮЧИХ НА ВАЖКИЙ БЛОК ХРЕСТОВОГО МАЯТНИКА ОБЕРБЕКА.
Основне рівняння динаміки обертального руху.
Момент інерції матеріальної точки і твердого тіла відносно нерухомої осі. Теорема Штейнера.
Робота моменту сили.
Момент імпульсу.
Закон збереження моменту імпульсу для ізольованої системи.
Навести приклади застосування цього закону.

Лабораторна робота №7. ВИЗНАЧЕННЯ В’ЯЗКОСТІ РІДИНИ ЗА МЕТОДОМ СТОКСА.
Внутрішнє тертя(в’язкість) у рідині, що рухається.
Закон Ньютона для в’язкості. Фізичний зміст коефіцієнта динамічної в’язкості. Кінематична в’язкість. Сила Стокса., яка діє на кульку, що рухається у рідині. Турбулентна та ламінарна течія рідини.
Число Рейнольдса.

Лабораторна робота №8. ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФІЗИЧНИХ ЗАКОНІВ КІНЕМАТИКИ ТА ДИНАМІКИ НА ПРИКЛАДІ ОБЧИСЛЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ТІЛ
. Миттєва швидкість і миттєве прискорення матеріальної точки.
Поняття сили в
класичній механіці. Закони Ньютона.

Лабораторна робота №9. ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ СИЛ ТЕРТЯ.
Кутова швидкість та кутове прискорення матеріальної точки.
Кінетична енергія поступального та обертового руху тіла.
Сили тертя.
Робота сили.

Лабораторна робота №10. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ ГАЗУ МЕТОДОМ КЛЕМАНА І ДЕЗОРМА.
Теплоємність речовини: питома та молярна.
Теплоємність газу при сталому об’ємі та сталому тиску.
Рівняння Майєра.
Число ступенів свободи молекули.
Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями свободи молекул.
Перше начало термодинаміки та застосування його до адіабатного процесу ідеального газу.

Лабораторна робота №11. ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ЕНТРОПІЇ КРИСТАЛІЧНОГО ОЛОВА В РАЗІ ЙОГО НАГРІВАННЯ.
Фазові переходи першого та другого роду.
Ентропія, як функція стану термодинамічної системи.
Фізичний зміст ентропії, формула Больцмана.
Другий закон термодинаміки .

Лабораторна робота №12. ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПСИХРОМЕТРА АСМАНА.
Насичена пара рідини, від чого залежить і від чого не залежить її тиск? Чому? Суміш газів.
Парціальний тиск газу, який входить до суміші. Закон Дальтона.
Абсолютна та відносна вологість повітря.
Точка роси.

Лабораторна робота №13 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ ЗА ВИСОТОЮ ЇЇ ПІДНЯТТЯ В КАПІЛЯРНІЙ ТРУБЦІ.
Поверхневий шар рідини.
Поверхневий натяг.
Коефіцієнт поверхневого натягу.
Явища на межі рідини та твердого тіла.
Змочування і незмочування, краєвий кут.
Формула Лапласа для додаткового типу, обумовленого кривизною поверхні рідини.
Середній радіус кривизни поверхні. Капілярні явища, їх роль у житті людини.

Лабораторна робота №14 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТОДОМ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ.
Явища переносу.
Перенесення тепла.
Рівняння теплопровідності. Градієнт температури.
Коефіцієнт теплопровідності. Лабораторна робота №15. ВИЗНАЧЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ГАЗОВОЇ СТАЛОЇ.
Термодинамічні параметри, одиниці їх вимірювання.
Рівняння Клапейрона-Менделєєва.
Фізичний зміст універсальної газової сталої. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.

Лабораторна робота №18. ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ВЗАЄМОДІЇ ТІЛ ПРИ ЇХ ПРУЖНОМУ ЗІТКНЕННІ.
Абсолютно пружний удар.
Застосування законів збереження енергії та імпульсу до описання абсолютно пружного удару.
Абсолютно не пружний удар.
Робота деформації та залишкова енергія для абсолютно не пружного удару.

Лабораторна робота №19. ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ МЕТАЛЕВИХ КІЛЕЦЬ МЕТОДОМ МАЯТНИКА МАКСВЕЛА.
Момент сили відносно нерухомої осі обертання.
Момент інерції матеріальної точки і твердого тіла.. Теорема Штейнера.
Основний закон динаміки обертового руху тіла Лабораторна робота №20 ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТІВ ІНЕРЦІЇ ТВЕРДИХ ТІЛ ЗА ДОПОМОГОЮ КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА.
Поняття абсолютно твердого тіла, закон руху його центру мас.
Момент сили і момент інерції твердого тіла відносно нерухомої осі. Основний закон обертального руху.
Кінетична енергія тіла, яке обертається відносно нерухомої осі. Лабораторна робота №21 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОЧЕННЯ МЕТОДОМ ПОХИЛОГО МАЯТНИКА.
Види сил в природі. Сили тертя.
Види тертя.
Статичне і кінематичне тертя.
Закон Амонтова-Кулона.
Другий закон Ньютона з урахуванням сил тертя.


Лабораторна робота №24. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
ЗАТУХАЮЧИХ КОЛИВАНЬ.
Вільні коливання (власні).
Гармонічні коливання і їх рівняння.
Вільні затухаючі коливання: коефіцієнт затухання; амплітуда затухаючих коливань; час релаксації; логарифмічний декремент затухання; добротність коливальної системи. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Бушок Г.Ф., Півень Г.Ф. Курс фізики.
Том 1,-К:

Вища школа, -1983.-321 с.
2. Савельев И. В. Курс физики.
Том 1.-М.:

Наука, -1989.-293 с.
3. Трофимова Т. И. Курс физики, -М:, Высшая школа, 1990.-380 с.
4. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики, -М:, Высшая школа,-1990
5. Дущенко.
В. П., Кучерук І. М. Загальна фізика, фізичні основи механіки, молекулярна фізика і термодинаміка.
Київ.
Вища школа. 1993.
6. Несмашний Є. О. Класична механіка.
Молекулярна фізика і термодинаміка.
Кривий Ріг:

Мінерал, 2001.-211 с.: іл.