• Название:

    МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ!!! Заліковыя пытанні і заданні...

  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOC
  • или
  • Сообщить о нарушении/AbuseЗаліковыя пытанні і заданні па дысцыпліне
“Беларуская мова.
Прафесійная лексіка”

1. Моўныя сем’і і групы моў. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
3. Славутыя беларускія мовазнаўцы.
4. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства.
5. Лексіка паводле значэння.
6. Лексіка паводле ўжывання.
7. Лексіка паводле паходжання.
8. Лексікаграфія.
Тыпы слоўнікаў.
9. Праблемы беларуска-рускай інтэрферэнцыі ва ўмовах білінгвізму.
10. Асаблівасці марфалагічнай інтэрферэнцыі.
11. Асаблівасці сінтаксічнай інтэрферэнцыі.
12. Спецыфіка і асаблівасці тэрміналагічнай лексікі.
13. Сутнасць паняццяў “спецыяльная лексіка”, “тэрмін”, “тэрміналогія”, “прафесійная лексіка”, “наменклатурая назва”.
14. Асаблівасці перакладу тэрміналагічных словазлучэнняў.
15. Прадуктыўныя спосабы словаўтварэння ў беларускай тэрміналогіі.
16. Агульная характарыстыка навуковага стылю.
17. Марфалагічныя асаблівасці навуковага стылю.
18. Сінтаксічныя асаблівасці навуковага стылю.
19. Навуковы тэкст: структура і моўнае афармленне.
20. Навуковы тэкст: прынцыпы разгортвання і сціскання інфармацыі.
21. Сістэма жанраў навуковай літаратуры.
22. Кампазіцыйна-змястоўная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі.
23. Рэферат як жанр навуковай літаратуры.
24. Асаблівасці складання тэзісаў.
25. Жанр рэзюме і яго асаблівасці.
26. Даведачна-бібліяграфічны апарат навуковай літаратуры (асаблівасці складання).
Афармленне цытат.
27. Афіцыйна-справавы стыль.
28. Паняцце дакумента.
Рэквізіты дакумента, фармуляр.
Віды дакументаў.
29. Сучасны план развіцця спецыяльнай лексікі беларускай мовы (асаблівасці і тэндэнцыі).
30. Актуальныя задачы ўпарадкавання тэрміналогіі.
31. Змяненні ў Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.