МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Вища математика ”
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Галузьзнань0508 Електроніка,
0507 Електротехніка та електромеханіка
Напрям підготовки 6.050801 Мікро- та наноелектроніка
6.050802 Електронні пристрої ат системи
6.050701 Електротехніка та
електротехнології
Форма навчання денна
Структура навчальної дисципліни:
Семестр викладання
Загальний обсяг, годин/кредит.
Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма контр.
Всього
лекції
практ.
Лаб.
Загалом
ІРС
Інд.завдання 1
252/7
110
50
60
-
130
12
-
іспит

2
198/5,5
90
40
50
-
96
12
-
іспит Се-местр
Розподіл навчальної роботи за модульними циклами (аудиторні години) 1 модуль(6 тижнів)

2 модуль(6 тижнів)
3 модуль(6 тижнів) Лекц
Пр.з.
Інд.
Лекц
Пр.з.
Інд.
Лекц.
Пр.з.
Інд.

1
20
20
4
20
20
4
10
20
4

2
10
20
4
20
10
4
10
20
4 2. Розподіл рейтингових балів з дисципліни у 1 семестрі.

Види робіт
Максимальна сума балів
1 модуль

2 модуль
3 модуль
Всього за видами робіт в семестрі

1
Робота на практичних заняттях (контрольна робота)
20
20
20
60

2
Обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ)
10
10
10
30

3
Робота на заліковому тижні:
- підготовка теоретичного питання
- представлення доповіді 5 5 5 5 5 5 15 15

4
Відвідування аудиторних занять
лекційних
практичних 10
10 10
10 5
10 25
30 Всього за кожним модулем
60
60
55
175

6
Іспит 105 Всього

R=280

3. Розподіл рейтингових балів з дисципліни у 2 семестрі.

Види робіт
Максимальна сума балів
4 модуль

5 модуль
6 модуль
Всього за видами робіт в семестрі

1
Робота на практичних заняттях (контрольна робота)
15
15
15
45

2
Обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ)
10
10
10
30

3
Робота на заліковому тижні:
- підготовка теоретичного питання
- представлення доповіді 5 5 5 5 5 5 15 15

4
Відвідування аудиторних занять
лекційних
практичних 5
10 10
5 5
10 20
25 Всього за кожним модулем
55
60
55
150

6
Іспит 70 Всього

R=220

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою оцінювання та європейською шкалою оцінювання ECTS відповідно до накопичених рейтингових балів визначається із таких співвідношень:

Шкала оцінювання ECTS
Визначення
Чотирибальна національна шкала оцінювання
Рейтингова бальна шкала оцінювання*

А
ВІДМІННО
5(відмінно)
0,90 R ( RD (1,00 R

В
ДУЖЕ ДОБРЕ
4(добре)
0,85 R ( RD ( 0,90 R

С
ДОБРЕ

0,75 R ( RD ( 0,85 R

D
ЗАДОВІЛЬНО
3(задовільно)
0,65 R ( RD ( 0,75 R

Е
ДОСТАТНЬО – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

0,60 R ( RD ( 0,65 R

FX
НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання заходу підсумкового контролю
2(незадовільно)
0,35 R ( RD (0,60 R

F
НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD ( 0,35 R RD – підсумковий рейтинговий бал за семестр з навчальної дисципліни;
R – шкала оцінювання за семестр з навчальної дисципліни.
* - в таблиці зазначаються конкретні числові дані відносно визначеної для семестру шкали оцінювання R.
При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю “FX” студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового семестрового контролю (перше перескладання викладачеві, друге – комісії).
При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю “F” студент не допускається до заходу підсумкового семестрового контролю, вважається таким, що має академічну заборгованість з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом ліквідації академічної заборгованості за наявності документально підтверджених поважних причин неуспішності студента).

Провідний викладач
навчальної дисципліни ______________ ___________________
(підпис) (вчене звання, прізвище, ініціали)

Завідувач кафедри ______________ ___________________
(підпис) (вчене звання, прізвище, ініціали)
“____” _______________ 200 р.