• Название:

    Постанова КМУ №1218 та перелік документів для С...

  • Размер: 0.07 Мб
  • Формат: DOC
  • или
  • Сообщить о нарушении/AbuseКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 1998 р.
N 1218
Київ Про затвердження Порядку розроблення,
затвердження і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002) З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, удосконалення економічного механізму справляння зборів за їх розміщення та відповідно до статті 31 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, що додається. Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р.
N 1218

ПОРЯДОК
розроблення, затвердження і перегляду
лімітів на утворення та розміщення відходів

(У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002)

1. Цей Порядок визначає правила розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів на території України.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території;
нормативно допустимі обсяги утворення відходів - максимальний обсяг відходів, що може утворитися в результаті технологічного процесу за умови дотримання встановленого технологічного регламенту;
питомий показник утворення відходів - обсяг відходів конкретного виду, який утворюється при виробництві одиниці продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги тощо.
Для твердих побутових відходів, що утворюються на території даного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який утворюється на одну людину, що проживає в даному районі, працює на підприємстві, в установі, організації даного району;
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах;
ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях;
понадлімітне розміщення відходів - виявлений у власника обсяг відходів, на які у нього немає дозволу на розміщення і які підлягають обов'язковому розміщенню за окремим дозволом органів Мінекоресурсів на місцях.

3. Ліміт на утворення відходів визначається їх власником у процесі діяльності на підставі дозволу на розміщення відходів та договору (контракту) на передачу відходів іншому власнику.

4. Ліміт на утворення відходів розраховується на підставі нормативів утворення для кожного виду відходів за класами їх небезпеки і має дорівнювати сумарному обсягу відходів, розміщених на своїй території та переданих іншому власнику.

5. Ліміт на утворення відходів не може перевищувати нормативно допустимих обсягів утворення відходів.

6. Норматив утворення відходів визначається технологічним регламентом на підставі питомих показників утворення відходів.

7. Власникам відходів, які здійснюють лише їх розміщення, затверджується ліміт на розміщення відходів.

8. Власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік, власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства, та власники відходів, які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини, звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів. (Пункт 8 в редакції Постанови КМ №1518 (1518-2002-п) від 11.10.2002)

9. Передача накопичених за попередні роки відходів іншому власнику здійснюється за окремим дозволом органів Мінекоресурсів на місцях, а їх обсяг не враховується при затвердженні лімітів на розміщення відходів.

10. Місцеві державні адміністрації за погодженням з органами Мінекоресурсів на місцях до 1 лютого поточного року визначають перелік власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів на наступний рік (крім власників, які звільняються від одержання таких лімітів).

11. Органи Мінекоресурсів на місцях до 1 березня поточного року надсилають на адреси власників відходів повідомлення про необхідність подання на погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів на наступний рік.

12. Власники відходів, які здійснюють лише їх розміщення, до 1 квітня, а власники відходів, які утворюють та розміщують їх на своїй території, до 1 червня поточного року подають до органів Мінекоресурсів на місцях заяви на одержання дозволу на розміщення відходів у наступному році. До заяви додаються:
проект ліміту на утворення та розміщення відходів;
довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об'єктів розміщення відходів;
відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;
довідка про питомі показники утворення відходів;
довідка про наявність установок (потужностей) з видалення відходів;
довідка про наявність потужностей з утилізації відходів;
копія договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам;
довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік;
висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні роки;
наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;
звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік;
перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;
ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (у разі одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. №1120 (1120-2000-п) (Офіційний вісник України, 2000 р., №29, ст. 1217); (Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №1518 (1518-2002-п) від 11.10.2002 )
дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території, виданий органом місцевого самоврядування. (Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №1518 (1518-2002-п) від 11.10.2002)

13. Органи Мінекоресурсів на місцях розглядають заяви і до 1 липня видають дозволи на розміщення відходів (додаток 1 цього Порядку) або надсилають власникам відходів повідомлення з викладенням причин відмови у видачі дозволів, встановлюючи термін повторного подання необхідних документів.

14. На підставі одержаних дозволів власники відходів готують скориговані проекти лімітів на утворення та розміщення відходів і до 1 вересня поточного року подають їх на погодження органам Мінекоресурсів на місцях (додаток 2 цього Порядку).

15. Дозвіл набирає чинності після затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів.
Він може бути скоригований за клопотанням власника відходів щодо перегляду ліміту на утворення та розміщення відходів.

16. Проекти лімітів на утворення та розміщення відходів розглядаються органами Мінекоресурсів на місцях, які погоджують або відхиляють їх протягом двох тижнів.
У разі відхилення проекту ліміту власникові відходів надсилається лист з викладенням причин відхилення та встановлюється термін повторного розгляду.

17. Погоджені проекти лімітів на утворення та розміщення відходів органи Мінекоресурсів на місцях передають на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

18. Ліміти на утворення та розміщення відходів встановлюються терміном на один рік і доводяться до власників відходів до 1 жовтня поточного року.
У разі утворення відходів, що перевищують обсяги затверджених лімітів, власник відходів повинен одержати на них окремий дозвіл.
Для одержання такого дозволу власник відходів повинен подати до органів Мінекоресурсів на місцях техніко-економічне обґрунтування утворення додаткових обсягів відходів, а також довідку щодо можливості їх екологічно безпечного розміщення.

19. Власник відходів має право протягом 6 місяців після затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів звернутися з клопотанням про його перегляд.
Підставою для перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів може бути:
використання у виробництві нових видів сировини, матеріалів;
випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
удосконалення технологічних процесів, устаткування тощо;
укладення додаткових договорів (контрактів) на передачу відходів іншим власникам.
Органи Мінекоресурсів на місцях у разі необхідності протягом встановленого терміну переглядають ліміти на утворення та розміщення відходів.

20. Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, несвоєчасне затвердження або не затвердження лімітів утворення та розміщення відходів несе власник відходів.

21. Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення та розміщення відходів, їх дотриманням здійснюють органи Мінекоресурсів на місцях. Додаток 1
до Порядку розроблення,
затвердження і перегляду
лімітів на утворення та
розміщення відходів
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Державне управління екології та природних ресурсів
в ________________________ області
місто _______________ вул. ______________________ тел. ___________
ДОЗВІЛ N ______ від ____ __________ 201_ р.
на розміщення відходів у 199 році
Дійсний з _____________ 201_ р. до ________________ 201_ р.
Дозвіл видано
__________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації власника відходів)

Код власника відходів _____________ Код території_________________
Адреса____________________________________________________________
Банківські реквізити ________________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________
Керівник органу Мінекоресурсів на місці
Дозвіл одержав _________________ "____" ___________ 201_ р.
(підпис)
Перелік і кількість дозволених для розміщення відходів
Найменування групи та виду відходів
Клас небезпеки
Код відходу
Дозволена кількість відходів тонн на рік
Розміщення ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
Додаток 2
до Порядку розроблення, затвердження
і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник органу Мінекоресурсів на місціГолова місцевої державної адміністрації
________________________________________________(області, міста, району)*
(підпис) (підпис)
"_____" ____________ 201_ р."_____" _______________ 201_ р.
Ліміти
на утворення та розміщення відходів на 201_ р.
_____________________________________________
(власник відходів, його реквізити)
Продукція, що випускається
Річний обсяг продукції в одиницях виміру
Код, найменування групи і виду відходів
Клас небезпеки
Обсяг накопичення на 1 січня 201_ р.
Нормативно допустимий обсяг утворення відходів, тонн на рік
Обсяг утилізації відходів
Обсяг розміщення відходів
Ліміт на розміщення відходів, тонн на рік
Ліміт на утворення відходів, тонн на рік

Утилізованих власником відходів на своїй території
Переданих іншому власнику на утилізацію, знешкодження, тонн на рік
На своїх об’єктах, тонн на рік
На об’єктом іншого власника, тонн на рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* В Автономній Республіці Крим - заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Перелік допоміжних необхідних документів, згідно п. 12 постанови КМУ №1218, від 1998 р.

12. Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами.

Для отримання висновків СЕС необхідно пред’явити перелік документів:
Письмо (заява) на ім’я головного санітарного лікаря;
Проект ліміту на 2010 р.;
Копію чи оригінал дозволу та ліміту за попередній рік;
Акт обстеження районної СЕС;
Схема розміщення відходів;
Наказ про призначення відповідальної особи по відповідальності за збереження відходів;
Договір на утилізацію відходів, чи передачу іншим власникам;

Для отримання Акт обстеження від районної СЕС необхідно до районної СЕС пред’явити перелік документів:

Перелік технічної документації необхідної для отримання від Оболонської СЕС Акту обстеження або заключення для подальшого отримання в Держуправлінні по охороні навколишнього середовища м.
Києва Дозвіл та ліміт на зберігання та утилізацію відходів виробництва.

Лист заява на ім’я головного санітарного лікаря рай СЕС на обстеження, до його додати:
Наказ по підприємству про організацію природоохоронної роботи з призначенням відповідальної особи за зберігання люмінесцентних ламп та інших речовин 1-3 класів безпеки (в копії);
Схема розміщення місць тимчасового зберігання відходів виробництва (копія завірена керівником);
Договори на приймання та переробку різних видів відходів на минулий перед заявою рік, де вказано право пролонгації на наступний рік (наприклад на 2009 рік з правом пролонгації на 2010 рік, в копіях);
Ліцензії підприємств – переробників на право проведення даної діяльності, видані Міністерством охорони навколишнього середовища (в копіях);
Наявність статзвітності по відходам за минулий рік (ф.1 токсичні відходи і т.д., для ознайомлення);
Наявність Журналу обліку руху люмінесцентних ламп (для ознайомлення);
Копія Дозволу та Ліміту на збирання та вивезення відходів виробництва за минулий рік виданий Управлінням охорони навколишнього середовища (в копії);
Копія квитанції про сплату послуг Оболонської СЕС за обстеження підприємства по питанню відходів виробництва для подальшого отримання дозвільних документів.

При наявності відходів 1-3 класів безпеки і насамперед люмінесцентних ламп, Оболонською СЕС видається тільки АКТ ОБСТЕЖЕННЯ. Заключення відповідального по Наказу Головного державного санітарного лікаря м.
Києва №61-ОД від 07.04.08 р. та листом №7941 від 09.09.08 р. видається МІСЬКОЮ САНЕПІДСЛУЖБОЮ (вул.
Некрасівська, 10/8. т. 486-54-86, 486-60-20).

Інженер-еколог відділення комунальної гігієни Марк Ісаковия Портной, т. 419-61-89, ф. 418-23-33.