• Название:

    Положення про Студ Раду ЛНАУ (чинне)

  • Размер: 0.11 Мб
  • Формат: DOC
  • илиМіністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний університет

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор ЛНАУ _____________ В. Г. Ткаченко Конференцією Студентської Ради ЛНАУ
_____ _______________ 2009р. _____ _______________ 2009р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Студентську Раду
Луганського національного аграрного університету Прийнято
Студентською Радою ЛНАУ
Протокол № _____ от 2009р.

Голова Студентської Ради ЛНАУ ________________ ______________________
Луганськ - 2009 Розділ І. Загальні засади

1. Статус Студентської Ради
Студентська Рада Луганського національного аграрного університету (далі - Студентська Рада) є органом студентського самоврядування, метою якого є забезпечення виконання студентами своїх обов'язків, захист їх прав і свобод, створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу університетської молоді через діяльність органів студентського самоврядування.
Студентська Рада ЛНАУ є невід’ємною складовою громадського самоврядування університету і вирішує питання, що належать до її компетенції, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок організатора і керівника.
2.Компетенція Студентської Ради
2.1.Відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти основними завданнями Студентської Ради є:
забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності студентів;
сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинкустудентів;
створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань,клубів за інтересами та надання їм допомоги у їх діяльності;
організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освітиі молодіжними організаціями;
сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
сприяння працевлаштуванню випускників;
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентів.
2.2.Повний перелік питань, що належать до компетенції Студентської Ради, погоджується з ректором (першим проректором або проректором з виховної роботи чи його заступником) відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти.
3.Головні принципи організації та діяльності Студентської Ради
Студентська Рада Луганського національного аграрного університетудіє у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Луганського національного аграрного університету та наказами ректора Луганського національного аграрного університету.
Діяльність Студентської Ради регламентується Положенням про Студентську Раду Луганського національного аграрного університету та актами органів і посадових осіб Студентської Ради, прийнятими відповідно до цього Положення.
Управління діяльністю Студентської Ради здійснює Голова Студентської Ради ЛНАУ, який діє на засадах єдиноначальності і колегіальності та несе повну відповідальність за результати роботи Студентської Ради.
Місцезнаходження Студентської Ради:

Україна, 91008, м.
Луганськ, ЛНАУ, гуртожиток 5, к. №4, Студентська Рада.

Розділ IІ.
Структура та управління діяльністю
Студентською Радою ЛНАУ

4.Структура Студентської Ради університету
Головні складові Студентської Ради співпадають з побудовою структури Луганського національного аграрного університету (за виключенням окремих випадків, які повинні погоджуватися з Головою Студентської Ради ЛНАУ).
Створення, ліквідація та реорганізація структурних підрозділів Студентської ради ЛНАУ відповідно до змін у структурі ЛНАУ відбувається за постановою Студентської Ради ЛНАУ.
Вищим органом Студентської Ради є Конференція Студентської Ради ЛНАУ.
До складу Студентської Ради входять:
Голова Студентської Ради;
Заступник голови Студентської Ради;
Секретар;
Голови Студентських Рад факультетів – студентські декани;
Голова Студентської Ради гуртожитків;
Голова профкому студентів.
Структурними складовими Студентської Ради є сектори за різними напрямами діяльності, Студентські Ради на факультетах та в гуртожитках, а також клуби, гуртки, товариства та об'єднання студентів за інтересами.
5. Студентська Рада факультету
5.1. Головні складові Студентських Рад факультетів співпадають з побудовою структури Студентської Ради університету.
5.2. До складу Студентської Ради факультету входять:
Студентський декан - Голова Студентської Ради;
Заступник студентського декана;
Секретар;
Старости курсів;
Голова профкому факультету.
Кандидатури на посаду студентського декана факультету, його заступника та секретаря обираються зі складу старост курсів шляхом прямого голосування строком на 2 роки.
Студентський декан призначає відповідальних за напрями діяльності на факультеті, які співпадають з напрямами секторів Студентської Ради університету.
Керівники напрямів на факультетах входять до секторів Студентської Ради ЛНАУ, підпорядковуються керівникам секторів та узгоджують з ними свою діяльність.
6. Управління діяльністю Студентської Ради ЛНАУ
6.1. Студентську Раду ЛНАУ очолює Голова Студентської Ради ЛНАУ. Кандидатури на посаду Голови Студентської Ради ЛНАУ висуваються членами Студентської Ради. Голова Студентської Ради ЛНАУ обирається строком на 2 роки 50% від складу Студентської Ради.
У разі невиконання Головою Студентської Ради ЛНАУ своїх посадових обов'язків чи постійним порушенням норм Положення про Студентську Ради ЛНАУ, Студентська Рада ЛНАУ може 50% від свого повного складу припинити повноваження Голови Студентської Ради ЛНАУ.
6.3. Секретар Студентської Ради ЛНАУ відповідає за діловодство і архів Студентської Ради ЛНАУ та призначається Головою Студентської Ради ЛНАУ. Термін повноважень Секретаря Студентської Ради ЛНАУ - 2 року.
6.4.Голова Студентської Ради ЛНАУ призначає заступника.
6.5.При Студентській Раді формуються сектори Студентської Ради ЛНАУ за сферами діяльності, зазначеними у розділі ІІІ цього Положення. Сектори Студентської Ради ЛНАУ мають власний регламент, що затверджується Головою Студентської Ради ЛНАУ. Головою Студентської Ради ЛНАУ також призначає керівників секторів з числа членів Студентської Ради ЛНАУ (студентських деканів).
Голови секторів Студентської Ради ЛНАУ подають на затвердження Голові Студентської Ради ЛНАУ у вересні письмовий план роботи секторів Студентської Ради ЛНАУ на рік.
Голови секторів Студентської Ради ЛНАУ у травні подають письмовий звіт про діяльність Сектору Студентської Ради ЛНАУ протягом року для ознайомлення Голові Студентської Ради ЛНАУ та членам Студентської Ради ЛНАУ.
6.6.Управління діяльністю структурних підрозділів Студентської Ради здійснюється відповідно до Положення про відповідний структурний підрозділ Студентської Ради.
7.Компетенція Голови Студентської Ради ЛНАУ
7.1. Голова Студентської Ради ЛНАУ:
очолює Студентську Раду та несе персональну відповідальність за її діяльність;
представляє інтереси Студентської Ради ЛНАУ та від її імені підписує документи;
керує діяльністю Студентської Ради ЛНАУ та узгоджує її з адміністрацією університету;
головує на засіданнях Студентської Ради ЛНАУ та підписує разом із Секретарем Студентської Ради ЛНАУ протокол засідання і прийняті документи;
призначає Секретаря Студентської Ради ЛНАУ;
призначає заступника Голови Студентської Ради ЛНАУ;
призначає та звільняє голів секторів Студентської Ради ЛНАУ та затверджує їх Регламент;
вносить пропозиції про створення секторів Студентської Ради ЛНАУ;
самостійно вирішує усі питання, що не відокремлені цим Положенням.
8.Припинення повноважень членів Студентської Ради ЛНАУ
8.1. Підставами для припинення повноважень члена Студентської Ради ЛНАУ є:
відсутність без поважних причин більш ніж на 3-х засіданнях Студентської Ради ЛНАУ, що закріплюється у протоколах;
не прийняття участі в роботі сектору Студентської Ради ЛНАУ у разі обрання до нього, що закріплюється у протоколах засідань секторів Студентської Ради ЛНАУ;
постійне порушення Положення про Студентську Раду ЛНАУ;
припинення навчання в ЛНАУ.
Припинення повноважень членів Студентської Ради ЛНАУ відбувається за рішенням Студентської Ради ЛНАУ за поданням Голови Студентської Ради ЛНАУ.
9.Конференція Студентської Ради ЛНАУ
9.1.Конференція Студентської Ради ЛНАУ є вищім органом Студентської Ради, що виконує такі основні функції:
затверджує Положення про Студентську Раду ЛНАУ;
розглядає зміни та доповнення до Положення про Студентської Ради ЛНАУ, що пропонуються членами Студентської Ради, та остаточно їх затверджує чи відхиляє;
затверджує склад Студентської Ради ЛНАУ з числа представників структурних підрозділів Студентської Ради ЛНАУ у межах встановлених квот;
заслуховує звіт Голови Студентської Ради ЛНАУ та приймає з цього приводу відповідне рішення;
затверджує Програму заходів Студентської Ради на наступний рік, яку потім деталізують керівники секторів Студентської Ради ЛНАУ;
затверджує акти Конференцій структурних підрозділів Студентської Ради.
Рішення Конференції Студентської Ради ЛНАУ вважаються правомочними, якщо на ній були присутні не менш ніж 2/3 обраних делегатів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.

Розділ IIІ. Сектори діяльності Студентської Ради

10. Навчальна сфера діяльності передбачає:
1) систематичну перевірку успішності в університеті;
2) перевірку дисципліни студентів;
3) перевірку відвідуваності занять в університеті;
4) допомогу кураторам академічних груп щодо вирішення питань неуспішності та недисциплінованості студентів.
11.Наукова сфера діяльності передбачає:
виявлення здібних до науки студентів та їх залучення до науково-дослідної діяльності;
координацію науково-дослідної діяльності студентських наукових секторів факультетів;
організацію та вдосконалення науково-технічної роботи студентів;
допомогу в підготовці наукових конференцій, нарад, клубів, зустрічей;
допомогу при проведенні предметних олімпіад і конкурсів наукових робіт студентів;
сприяння публікації студентських наукових робіт, тез, статей;
співробітництво з Науковими студентськими товариствами факультетів, керівництвом кафедр, професорсько-викладацьким складом ЛНАУ, науково-дослідними організаціями;
інформування студентів і громадськість про діяльність сектора.
12. Культурно-масова сфера діяльності передбачає:
організацію дозвілля та відпочинку студентів;
надання допомоги у діяльності клубів за інтересами, дискотек, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;
проведення різноманітних творчих конкурсів, дискотек.
13.Спортивна сфера діяльності передбачає:
залучення студентів до занять спортом;
організацію спортивних змагань;
надання допомоги Спортивному клубу та кафедрі фізичного виховання;
надання допомоги у діяльності різноманітних спортивних секцій таклубів;
широку пропаганду фізичної культури та спорту, формування і проведення заходів щодо пропаганди здорового способу життя.
14.Сфера зв'язків з громадськістю передбачає:
інформування громадськості про діяльність Студентської Ради;
надання допомоги у виданні університетської газети Нива та веб-сайту ЛНАУ;
створення на веб-сайті ЛНАУ інтернет-простору, присвяченого студентському самоврядуванню ЛНАУ, його редакція та регулярне оновлення;
співробітництво з органами студентського самоврядування інших ВНЗ та молодіжними організаціями.
15.Соціально-побутова сфера діяльності передбачає:
сприяння створенню необхідних умов навчання та проживання студентів;
участь у вирішенні питань благоустрою території та приміщень ЛНАУ;
допомогу студентам у вирішенні соціальних проблем;
координацію роботи Студентської Ради у гуртожитках.
16. Волонтерська сфера діяльності передбачає:
1) формування молодіжних ініціатив щодо проведення заходів з благодійності, волонтерства (наприклад: відвідування дитячих будинків, волонтерські акції проти вживанню алкоголю, тютюнокуріння, наркоманії та токсикоманії, СНІДу, туберкульозу та інш.).
2) проведення благодійних акцій;
3) інформування про заходи громадськості, залучення до участі у волонтерстві як можна більшого числа студентів.

Розділ IV. Права та обов'язки членів Студентської Ради

17. Членство в Студентській Раді
Членом Студентської Ради може бути кожний студент та аспірант Луганського національного аграрного університету, який безпосередньо бере участь у роботі Студентської Ради ЛНАУ на рівні групи, курсу, спеціальності, факультету, університету.
18.Права членів Студентської Ради
брати участь у роботі Студентської Ради ЛНАУ та проведенні різноманітних акцій і заходів;
обирати та бути обраним на керівні посади Студентської Ради ЛНАУ;
вносити пропозиції щодо організації та діяльності Студентської Ради ЛНАУ;
користуватися обладнанням та приміщенням Студентської Ради відповідно до їх функціонального призначення.
19. Обов'язки членів Студентської Ради
дотримуватися Конституції України, чинного законодавства, Статуту Луганського національного аграрного університету, даного Положення, розпоряджень Голови Студентської Ради ЛНАУ та Конференції Студентської Ради ЛНАУ, а також загальновизнаних моральних та етичних норм;
брати активну участь у діяльності Студентської Ради ЛНАУ;
виконувати прийняті відповідно до цього Положення постанови, рішення і розпорядження керівних органів і посадових осіб Студентської Ради ЛНАУ. Розділ V. Заключні Положення

20.Вступ у дію Положення про Студентську Раду ЛНАУ
Положення про Студентську Раду ЛНАУ вступає у дію після погодження з ректором (першим проректором чи проректором з виховної роботи) та затвердження на Конференції Студентської Ради ЛНАУ.
21.Розробка та введення у дію Положень про відповідний сектор Студентської Ради
Відбувається протягом 6 тижнів після надання чинності Положенню про Студентську Раду ЛНАУ.
22. Забезпечення діяльності Студентської Ради ЛНАУ.
Студентська Рада ЛНАУ користується підтримкою та допомогою адміністрації ЛНАУ, меценатів, спонсорів тощо.
23.Ліквідація та реорганізація Студентської Ради ЛНАУ.
23.1. Ліквідація Студентської Ради ЛНАУ здійснюється за рішенням Конференції Студентської Ради ЛНАУ.
23.2 Реорганізація Студентської Ради ЛНАУ здійснюється за рішенням Студентської Ради ЛНАУ.
24.Внесення змін та доповнень до Положення.
Зміни та доповнення до Положення вносяться Студентською Радою ЛНАУ та затверджуються Конференцією Студентської Ради ЛНАУ.

HYPER13 PAGE HYPER15 11