дүние жүзі тарихы

Формат документа: doc
Размер документа: 0.62 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Дуние жузi тарихы шпаргалка убт 2012

1-ши Крест жорыгы кай жылы уйымдастырылды? 1096 ж.
2 желтоксан 1805 ж. Наполеоннын аскери орыс жане австрия армиясын женген жер: Аустерлиц
20-30 мын жыл бурын адамдар суйек пен муйизден....... Гарпун жасауды уйренди.
21 казанда Трафальга шайкасы болган жыл : 1805
22 дауыссыз дыбыстан курылган алгашкы алфавит кай елде жасалды? Финикияда
2-ши Крест жорыгынын басталуына: 1144 ж. Салжуктардын Эдессанын басып алуы сылтау болды (1147-1149).
3 г. империя тарихындагы <солдат императорлар> дегенимиз: 2-3 жылда немесе 1-2 ай сайын ауысып отырган императорлар.
3 г. Рим империясынан болинип кеткен провинциялар: Галлия, Испания, Египет жане Азия мен томенги Дунайдагы провинциялар.
3- ши Иннокентй папа кай жылы 4-ши Крест жорыгын уйымдастырды? 1204 ж.
325ж.- Никей соборынын шакырылуы. Христиан дининин негизги кагидаларын кабылдау.
330ж. бастап Рим империясынын астанасы болган калаКонстантинополь 148. Римдеги сенат жиналысын баскарушы:Консул
34 каланы басып алып кул-талкан еткен Ассирия патшасы: Синахериб.
375ж.- Гундардын Еуропага басып кируи.
378ж.- Адрианополь шайкасы. Вестготтардын жениске жетуи.
391ж.- Христиан дининин Рим империясынын ресми динине айналуы.
395ж.- Рим империясынын Шыгыс жане Батыс болып екиге болинуи.
3-ши Крес жорыгын уйымдастырган Еуропа корольдери:Герман императоры – Фридрих И Барбаросса.Француз короли – Филип ИИ Августь.Агылшын короли – Арыстан журекти И Ричард.
3-ши Крест жорыгы: 1187ж. Салах – ад-Диннин Иерусалимди басып алуына байланысты шакырылды.
4 г. сонында Рим империясында кандай диннен баска диннин барине тиым салды? Христиан.
4 гасырдын аягында германдар мына мемлекеттерди жаулап алуга кошти: Рим империясын.
4 жылдык мектеби болган Америкалык ундис тайпасы.Инк.
40 жаска келген, санырау болганымен улы шыгармалар жазуды токтатпаган немистин улы композиторы:Л.Бетховен.
410 жылы Римди багындырган косем: Алларих.
410ж.- Вестготтардын Римди талкандауы.
429 ж. аягында вандалдар коныс тепкен онир: Солтустик Африка.
451 жылы Каталаун даласындагы шайкас: Рим империясы мен Гундар
476 ж. Дуние жузилик тарихта кандай окигамен калды? Ежелги дуние тарихынын аякталган жылы
476 жылы Батыс Рим императорына карсы шыккан колбасшы:Одоакр
476ж.- Батыс Рим империясынын кулауы. Бул кул иеленушилик керылыстын жойылу жылы саналады.
476ж.империянын кулауымен бирге Батыс Еуропада: Кул иеленуши курылыс кулады.
481-511ж.- Франк мемлекети мен меровинктер аулетинин негизин калаушы корль Хлодвигтин билик куруы.
486 ж. франктердин Галлияга жасаган жорыгына басшылык еткен Меровингтер аулетинен шыккан косем: Хлодвиг.
495ж.- Франктердин христиан динин кабылдауы.
4-ши Крест жорыгы Рим папасы ИИИ Иннокентидин бастамасымен уйымдастырылып: Византияга карсы багытталды.
5 г. Батыс Рим империясынын териториясына басып кирип кул иеленушилик курлысынын биржолата кулауына себеп болган тайпа: Германдар.
5 г. аягыннан 11 г. дейин (ерте ортагасырлык) феодалдык курылыс оранган дуние боликтери: Еуропа, Солтустик Африка жане Таяу Шыгыс.
5 гасырдын ортасында гундардын басшысы болган, замандастары кудайдын камшысы деп атап кеткен косем: Аттила (Едил)
50 мын корермен сыйатын амфитеатр: Колизей
507ж.- Франктердин вестготтарды талкандауы. Аквитанияны басып алуы.
527-565ж.-Император И Юстинианнын билик етуи.
532ж.- Константинопольдеги Ника котерилиси.
570-632ж.- Мухаммед пайгамбардын омир сурген жылдары.
5-ши Крест жорыгы: 1217- 1221 ж.ж.
6 г. аягында Арабиянын онтустик болигин басып алды: Иран.
6 г. ортасынан бастап Византияга кай тайпа шапкыншылык жасау бастады? Славяндар.
6 гасырда франктерде ен жогары сот ролин аткарган тулга: Король.
6- ши Крест жорыгы: 1228-1229 ж.ж.
632ж.- Арабтардын Византияга шабуыл жасауы.
681-801ж.- Биринши Волгар патшалыгынын билик куруы.
7 г. басына карай Арабтарда: Рулык курылыс кулдырай бастады.
7 г. Византияга онтустиктен басып киргендер: Арабтар.
7 г. ишинде жане 8 г. И жартысында Араб мемлекети: Араб халифаты курылды.
7 гасырдын аягында Дунай озенинин томенги агысы бойында курылган славян мемлекети: Болгар патшалыгы.
711ж.- Арабтардын Испанияны жаулап алуы.
732 ж. Пуатье тубиндеги шайкаста франктерден женилгендер:Арабтар.
732ж.- Карл Мартелдин Пуатьеде арабтарды женуи.
751 жылы Рим папасы Кортык Пипиннин отиниши бойынша томендегидей шешим кабылдады: Накты биликке ие болган адам король болуы керек.
754ж.-Италияда папалык мемлекеттин курылуы.
768-814 жылга дейин Франк корольдыгын билеген: Улы Карл.
768-824 жылдары омиp сурген, будда динин сынап енбек жазган кытай жазушысы:Хань Юй.
7-ши Крест жорыгы: 1248-1254 ж.ж.
8 г. басында Арабтар багындырды: Солтустик Африканы.
8 гасырда курастырылган славяндардын заны: Егиншилик заны.
800 жылы Римде улы Карлга берилген жогары атак:Император.
813ж. Гулистан келисимине кол койган мемлекеггер:Ресей мен Иран
843ж.- Верден келисими бойынша Франк мемлекетинин Улы Карлдын немерелери арасында болиске тусуи.
882ж.- Киев Руси мемлекетинин курылуы.
8-ши Крест жорыгы: 1270 ж.
9 г. Багдат халифаты ыдыраганнан кейин одан болинди: Египет, Орта Азия, Иран, Ауганстан елдери.
9 г. Италияда жане Франциянын онтустигинде: Жана калалар бой котерди.
9 г. Шыгыс славяндарды аса куатты феодалдык мемлекети курылды: Киев Руси.
9 гасырга дейин славяндарда: Жазу боламады.
9 мын жылдай бурын Батыс Азияда: Металл ондейтин касип дуниеге келди.
9-10г.г. Батыс Еуропада: Феодалдык курылыс орнады.
9-10г.г. таман Батыс Еуропада барлык жерди: Феодалдар басып алды.
9-11 г.г. Византияда феодалдык курылыс: Тубегейли орныкты.
919ж.- Герман корольдиги негизинин калануы.
936-973ж.- И Оттонын билик етуи.
988ж. Владимир князы кабылдаган дин:Христиан.
988ж.- Русьтин христиан динин кабылдауы.
.. акпанда Англияда биринши чартистик жиналды; 1839ж.
.... италиян ултык идеясынын символына айналган .Дж Гарибалди
10 гасырдын ортасына карай хрестиан динин кабылдаган поляк князи: Мешко.
10 томдык енбек калдырган турик саяхатшысы: Эвлин Челеби
100 жылдык согыста Англия королинин жагына шыгып кеткен Франциянын ен кушти феодалы: Бургун герцогы.
100 жылдык согыстан кейин Франция жеринде калган агылшын иелиги:Кале порты.
1018ж.- Болгарияы Византиянын жаулап алуы.
1054ж. папа мен патриарх жанжалы натижесинде шыгыс ширкеуинин аталуы Православиялык
1066-1087ж.- Вильгельмнин Англияга билик етуи.
1066ж.- Гастинг шайкасы.Англияны нормандардын жаулап алуы.
1095 жылгы Клермон ширкеуинин негизги шешими: Рим папасынын турик салжуктарга карсы крест жорыгына шакыруы болды.
1095-1096ж.- Биринши крест жорыгы.
1096 ж. Кедейлер жорыгы канша адамнан куралды? 60-70 мын.
1099 ж. Иерусалимди басып алгандар.Кресшилер.
11 г. аягнда Эпископтарды тагайындау кукыгы ушин кескилескен курес кимдердин арасында болды? Папа VИИ Григорий мен Герман короли ИV Генрих.
11 г. басында Шыгыс Рим империясы: Болгар патшалыгын жаулап алды.
11 г. ортасында Англияны жаулап алган Герцог: Нормандия герцогы 1066 ж.
11 г. ортасында Арабтардын Азиядагы иеликтеринин коп болигин Орта Азиядан ауып келген кошпендилер жаулап алды: Турик – салжуктар.
11 гасырга таман Франктерда негизги еки топ курылды:Ири жер иеленушилермен тауелди шаруалар.
11-13 г.г. Батыс Еуропада куатты кушке ие болган: Христиан ширкеуи.
11-15 г.г. Еуропа халыктарын турмысында орын алган аса манызды озгеристер: Орта гасырлык калалардын пайда болуы мен осуи.
1147-1149ж.- Екинши крест жорыгы.
1150ж.- Париж университети негизинин калануы.
1152-1190ж.- Герман императоры И Фридрих Барбороссанын билик етуи.
1154-1189ж.- Агылшын короли ИИ Генрих Плантагенеттин билик етуи.
1185 жылы жазылган Киев Pycинин адеби мурасы болып табылатын тарихи шыгарма. Игорь жорыгы туралы жыр.
1189-1192ж.- Ушинши крест жорыгы.
12 г. басында Францияда азылган ен атакты эпикалык дастан: Роланд туралы жыр.
12 г. Роман стилинде салынган Лаах монастырындагы ширкеу орналасты: Германияда.
12 гасырдын аягында Египет билеушиси Салах – ад-Дин кимдерге карсы шапкыншылык жургизди? Крестшилерге.
12 томдык шыгармалар жинагы жарык корген жане балаларга арналган ертегилер, педагогикалык ойлар, омирбаяндык естеликтер жазган орыс патшасы:ИИ Николай
1202-1204ж.- Тортиши крест жорыгы
1204 жылы Византия басекелесе алмады (сауда): Венеция мен Генуя.
12-15 г.г. салынган курылыстардын атауы: Готикалык курылыстар.
1237 ж. сонында Руське 140 мындык монгол аскерин бастап келген хан: Бату.
1237-1241ж.- Орыс жерин монгол –татар аскерлеринин жаулап алуы.
1242ж. 5 сауирде Чуд колиндеги шайкас аталды: Муз кыргыны
1248-1254ж.- Жетинши крест жорыгы.
1265ж.- агылшын парламентинин курылуы.
1270ж.- Сегизинши крест жорыгы.
1285- 1314 ж.ж. билик жургизген француз короли: ИV Сулу(коркем) Филип.
1291 жылы мусылмандар Акра каласын басып алганнан кейин кресшилер: Шыгыстагы оз иеликтеринен толык айрылды.
13 г. аягында Киши Азиянын солтустик-батысында турик салжуктардын болшектенген мемелекетинин орнына: Князь Осман бастаган феодалдык аскери мемелекет курылды.
13 г. Папа еретиктермен куресу ушин арнаулы курган ширкеу соты: Инквизиция.
13 г. Парижде 100 цех болса 14г. олардын саны каншага жетти? 350-ге.
1302 жылы Францияда курылган окилетти биликтин ресми атауы:Бас штаттар.
1325-1340 жылдардагы Маскеу кинази Иван Калита.
1337-1453ж.- Англия мен Франциянын арасындагы Жуз жылдык согыс.
1346 ж. Франциянын солтустик-шыгысы Креси тубиндеги болган шайкаста: Француз аскери женилди.
1346-1378 ж.ж. билик еткен Чех короли И Карл кашан Касиетти Рим империясынын императоры болып сайланды? 14 г. ортасында.
1356ж.-Пуатьедеги шайкас.
1358 ж. Франциянын солтустик-шыгысында болган котерилис тарихта кандай атпен берилген? Жакерия.
1358 ж. Франциянын солтустик-шыгысында: Шаруалар котерилиси болды.
1380ж.- Куликово шайкасы.
1380ж. Мамай аскерин талкандаган ушин Маскеу князине берилген атак: Донской
1381ж.-Англиядагы Уот Тайлер котерилиси.
1382ж.- Токтамыс ханнын Маскеу каласын шабуы.
1389ж.- Косово даласындагы шайкас.
13г. ен айгили жарменкелер Франциянын: Солтустик Шыгысындагы Шампань графтыгында откизилди.
14 г. аягында Болгария: Турик сулатынынын коластына карады.
14 г. ортасында Батыс Еуропа елдерин жайлаган Кара олим деп аталган дерт: Оба ауруы.
14 г. ортасында Болгар патшалыгы: Дербес 3 княздыкка болинди.
14 г. И жартысында кушейген онтустик славяндардын мемлекети: Сербия
14 г. И жартысында Сербия короли: Стефан Душан.
1402ж.- Баязид султан мен Амир Темирдин Анкара тубиндеги шайкасы.
1410ж.Славяндар мен Литва аскери немис рыцарларымен шайкасы:Грюнвальд шайкасы
1415 ж. Азенкур шайкасынын натижеси: Француз рыцарлары талкандалып агылшындар елдин букил солтустигин басып алды.
1419-1434ж.-Гусшилдер согысы.
1420 ж. Чехияга Папанын уйымдастыруымен: Гусшилдерге карсы крест жорыктарына немис феодалдарынан куралган 100 мын кресшилер катысты.
1429ж.- Жанна д, Арктин Орлеанды коршаудан босатуы.
1431ж.- Жанна д, Арктин отка ортелуи.
1434 ж. Праганын шыгысындагы Липаны каласында: Тобориттер самаркаулардан женилди.
1445ж.- Еуропада (Германия, Иоганн Гутерберг) алгашкы китаптын басылып шыгуы.
1453 ж. Битим сураган король: Агылшын короли.
1453ж.- Туриктердин Константинопольди алуы.
1455-1485ж.- Англиядагы Ал кызыл жане Ак раушандар согысы
1461-1483ж.- Француз короли ХИ Людовиктин билик етуи.
1477ж.- Нансидеги шайкас
1480ж.- Орыс жеринин Алтын Орданын устемдигинен кутыла бастауы.
1492ж.- Колумбтын Американы ашуы.
1493 -1519 жылдары билик курган Германия императоры: И Максимилиан.
1494 ж. Италияга басып кире бастаган ел: Франция.
1498ж.- Васко да Гаманын Унди мухитын кесип отип, Ундистанга жетуи.
14г. 70тен астам немис калаларынын копестери Ганзага (одакка)бириккен себеби: Солтустик жане Балтык тениздери аркылы жургизилетин саудада оз басекелестерин ыгыстыру ушин
14г.Балкан тубегиндеги мемлекеттердин алсиреу себептери: Феодалдардын озара кыркысуы мен озара курестен.
15 г. аягына дейин Еуропалыктар дуниенин кай боликтерин билди? Еуропа, Азия, Африка.
15 г. аягында орыс жерлери Маскеудин тонирегине биригип: Биртутас Ресей мемлекетине айналу негизи аякталды.
15 г. аягында Пиреней тубегинин мемлекеттери бирикти: Испания королдыгына.
15 г. аяында Францияда: Орталыктанган мемлекет курылды.
15 г. басынан бастап Португалия корольдери: Африканын батыс жагасын бойлай, Атлант мухитына экспедициялар жибере бастады.
15 г. ортасында китап басуды ойлап тапкан немис галымы: Иоганн Гутенберг.
15 г. тез журетин женил желкенди кеме: Каравелла.
15 г.аягында Англияда: Орталыктанган мемлекет курылды.
15 гасырда пайда болган университеттердин ен белгилилери олар: Париж, Болонье (Италия), Оксфорд (Англия) Прага, Краков (Полша).
150 мын адамга дейин абатты армия курган Америка халкы: Ацтектер.
1500ж.- Португалдыктардын Бразилияны ашуы.
1513 жылы дуние жузинин картасын, 1523 жылы Бахрийе атты тениз атласын жасаган турик географы Пири Рейс.
1517 жылы папанын индульгенция саудасына биринши карсы шыккан профессор галым-монах: Мартин Лютер.
1517ж.- Лютердин 95 тезисин жариялап, индульгенсияга карсы шыгуы.
1519-1521ж.- Э.Кортестин жорыгы.Мексиканы испандыктардын жаулап алуы.
1519-1522ж.- Фернандо Магелланнын тунгыш дуние жузин айналып шыгу саяхаты.
1519ж.- Испания короли И Карлдин У Карл деген атпен касиетти Рим империясынын императоры болып сайлануы.
1524-1525 ж.ж. Германиядагы шаруалар котepлиcинин жетекшиси:Т. Мюнцер
1526 жылы турик-османдар басып алган жер: Венгриянын коп болигин.
1526ж.- Фернинандтин Чехия мен Венгриянын короли болып сайлануы.
1532ж.- Ф.Писарро жорыгы.Перуди испандыктардын жаулап алуы.
1533-1584 ж.ж. Ресейдеги улы князь тагына отырган патша:ИV Иван.
1534ж.- Англияда корольдин ширкеуден жогары екендиги туралы заннын кабылдануы.
1536-1564ж.- Кальвиннин реформациялык илиминин таралуы.
1540ж.- Папанын иезуиттер орденин куруы.
1547-1584ж.- 4 Иваннын Ресейде патшалык куруы.
1549 ж. Шыгыс Англияда байлыгы аз дворян Роберт Кет шаруалар отрядымен бирге неге карсы шыкты:Коршап алуга.
1549 жылы кабылданган жана зандар негизинде Ресейде бурынгы боярлар думасынын орнынан курылган уйым Зем соборы.
1555ж.- Германиядагы аусбургтын дини келисимнин жасалуы.
1566ж.-Нидерланды буржуазиялык революциясынын басталуы.
1572ж.- Париждеги Варфоломей туни. Гугеноттарды кыру.
1579ж.- Утрехт униясынын жасалуы.
1588ж. агылшын кемелери Испан флотына карсы шабуыл жасаган жер Ла -Манш бугазы
1598-1603ж.- Борис Годуновтын Ресейде патшалык куруы.
1598ж.- Францияда гугеноттарга саяси жане дини ериктин берилуи.
16 г. Солтустик Ундистан мен Ауганстанда Улы Монголдар мемлекетин курган колбасшы. Бабыр.
1603 жылы Жапонияны биpиктиpyди аяктап сегун атагын алган билеуши:Токугава.
1604ж.- Француздардын Канаданы отарлай бастауы.
1607ж.- Виргинияда (Солтустик Америка) агылшындык отарлар негизинин калануы.
1609 жылы алгаш peт телескоппен Айдагы таулар мен ангарларды байкаган галым.Галилей
1613-1645ж.- Михаил Федорович Романовтын патшалык етуи.
1613-1917ж.- Ресейде Романовтар аулетинин билик куруы
1628-1644 ж. Кытайдагы шаруалар котерилистин басшысы: Ли Цзычэн
1642ж Англиядагы азамат согысындагы карама-карсы еки топ: парламентти жактаушылар жане феодалдык абсолютизмди жактаушылар
1648ж.- Испанияын Вестфаль битим шарты бойынша аймактык Курама Республиканы ресми турде мойындауы
1653 ж. Англияда О. Кромвель орнаткан билик: Аскери диктатура.
1678 жылы Жонгар контайшысы Калдан Бошоктын басып алган олке Кашкар.
1700 жылдын жазында Ресейдин Туркиямен жасаган келисимшарты созылды:30 жылга
1703 жылдан бастап Маскеуде шыга бастаган басылым. Ведомости.
1730 ж. Стамбулда кала кедейлеринин котерилисин бастаган: Патрон Халил
1741 ж. гвардиянын колдауына ие болып, жана сарай тонкерисин жасап императрица болган И Петрдин кызы. Елизавета.
1757ж бастап Кытай императоры Циньлуннын Еуропалыктарга байланысты устанган саясаты:Кытайга келиуине тиим салды
1762жылы ИИ Екатерина укимети жариялаган манифест:Барлык Ресей дворяндарына еркиндик пен бостандык беру туралы.
1768-1774 ж.ж. Кара тенизге билик жургизу ушин болган халыкаралык манызы бар согыс мына елдер арасында болды: Туркия мен Ресей.
1773-1775 жылдары Ресейде болган котерилистин басшысы: Е.Пугачев
1783 Кырым хандыгы...Ресейге косылды
1787 жылы кабылданган АКШ Конституциясынын айрыкша касиеттеринин биpи:Штаттардын озин-ози баскаруы, дербестиги. Парламенттик баскару нысаны.
1787-1791 жж. Орыс-турик согысында Ушаковтын басшылыгымен орыс флоты Турик эскадрасына ауыр соккы берген жер.Азов тенизи.
1789 ж. Глазго университетинде бу машинасын ким ойлап тапты?Д.Уатт.
1790 ж. турик бекиниси Измаилды алган орыс колбасшысы:А.В.Суворов.
1791 ж. Гаити аралындагы кулдар котерлисинин басшысы:Туссен
1791 жылгы Конституция бойынша Франциянын мемлекеттик курылымы: Аристократиялык республика.
1792ж Пруссися мен Австриянын Францияга карсы одак куру себеби: Француз революциясын туншыктуру ушин
1795 ж. АКШ-пен бейбитшилик жане достык туралы шартка кол койган араб ели:Марокко
1796 ж. Тегеранга француз елшилеринин келу ceбeби:Иран шахын Ресей мен Англияга карсы айдап салу ушин
1799 ж. 9 карашадагы Франциядагы мемлекеттик тонкеристин натижеси:Консулдык жуйе орнады
1799 ж. орыс армиясыныц Швейцария мен Италия жорыгынын колбасшысы: Суворов.
1804 ж. Рим папасы салтанатты турде таж кигизген император:И Наполеон.
1805 ж. Наполеоннын аскери орыс жане австрия армиясын женген жер:Аустерлиц.
1812 ж. 7 кыркуйекте болган окига Бородино тубиндеги шайкас.
1812ж акпанда... тауелсиздигин жариялады Чили
1815 ж. Ватерлоо тубегиндеги шайкастын натижесиНаполеон женилис тауып, Аулие Елена аралына жер аударылды
1825 ж. курылган бул мемлекет озинин азат етушисинин курметимен аталады, ол-...Боливия
1825 жылы декабристер котерилисинин басталуына туртки болган окига: И Александрдын олими.
1826 ж. бастап бул ел Аргентина деп аталады:Бирлескен Ла-Плата провинциялары
1828ж Туркимечай битиминде Ресей пайдасына кабылданган шешим Каспий тенизинде аскери флот устау кукыгы тупкиликти бекитилди.
1830ж франциядагы революциянын шилде
1842 ж. Нанкин келисимшартында кабылданган шешим: Кытай агылшындар ушин бес порт ашуга жане контрибуция толеуге мажбур болды
1848 жылгы Франциядагы акпан революциясынын жумыссыздыкпен куресу шарасы: Улттык шеберхана курылды.
1848 жылдын мамыр айындагы Франкфурт на Майне парламент отырысында каралган негизги маселе. Немис мемлекеггерин бириктиру.
1848-1852 ж. Иранда хандар мен шах окиметинин билигине наразылык билдирген халык котерилиси: Бабшылдар котepилиси
1848-49 ж.ж. Италия революциясыньн басты маселеси:Улттык тауелсиздик алу, елди саяси бириктиpy.
1848ж 10 желтоксандагы франция Призиденти сайлауында жениске жеткен Луи Бонапарт
1848ж 25 акпанда францияда .... жарияланды екинши республика
1850ж Англияда темир жол торабылык жалпы узындыгы; 50000шакырым.
1853-1856 жылдардагы Ресей мен Осман арасындагы Кырым согысындагы ен катты шайкас болган кала: Севастополь.
1854ж наурыздын 13-де Жапон- АКШ келисим шартына кол койылды
1855 жылы Ресей патша тагына отырды:ИИ Александр.
1856ж Казан айында АКШ-та басталган котерлисти баскарды Д.Браун
1858 ж. Айгунь келисими бойынша Ресей меншиги деп танылган аймак:Амур озенинин сол жак жагалауы
1860 ж. АКШ-та республикалык партиядан сайланган президент.А. Линкольн.
1861-1865 ж, АКШ -тагы азамат Согысынын басты тарихи манызы Кулдык жойылды
1861-1941 ж.ж. омир сурген белгили унди жазушысын атаныз:Рабиндранат Тагор.
1861ж АКШ президенти болып... сайланды А.Линкольн
1863ж 1-кантардын бастап АКШ-та жарияланган зан Кулдарга ерик беру туралы
1865 ж. Стамбулда курылган купия уйым:Жас Османдар
1867 жылы курылган "Куранды империя":Австро-Венгрия империясы.
1868ж маусымда Жапонияда Эдо каласынын аты Токио деп озгертилди
1869ж иске косылган Суэц каналын салган мемлекет : франция
1870 ж. Франция-Пруссия согысында женилгеннен кейин француз буржуазиясынан курылган реакциялык укиметтин басшысы: А.Тьер.
1870 жылы 4 кыркуйектеги Франциядагы революциянын иатижесин корсетиниз:Франция республика болып жарияланды.
1870 жылы Франция-Пруссия согысынын натижесинде Франция айырылган жерлер:Эльзас, Лотарингия.
1870 францияда жарияланды ушинши республика
1870-1880 ж.ж. Жапониядагы реформалардын манызы: Конституция кабылданды.
1870-1890 ж.ж. Германияны баскарып, темир канцлер атанган саяси кайраткер:Бисмарк.
1870ж Францияда революция басталуынын негизги себеби Седан тубиндеги француз аскеринин жениси
1870ж Германияга франциз аскери берилген елди мекен :Мец
1870ж. Францияда курылган аткыштар болимшелери:Франтирлер
1871 ж. Версальга бекинген контрреволюциялык укимет басшысы: Тьер
1871 ж. Германия империясынын укимет басшысы лауазымы :Мемлекеттик канцлер
1871 ж. Германия империясынын укимет басшысы лауазымы: Император.
1871 ж. Париж Коммунасынын белсенди кайраткерлери: Л.Мишель, Л.Варлен.
1871 жылдын 26 наурызынан кейин Францияда революциялык укимет санатында болган орган: Париж коммунасынын кенеси.
1871 жылы мамырда Франция мен Германия арасында битим шартына кол койылган кала: Майндагы Франкфурт
1871ж акпанда сайланган Парламентин копшилиги монархиашылар еди, сондыктан сол кездеги Франциянын атауы Герцогтар республикасы
1871ж Франция респуликасынын герцогтер республикасы деп аталу себеби :ултык жиналыс мушелеринин копшилиги монархияшылар
1871ж.Улттык гвардиянын зенбиректери орналаскан жер Монмартр
1872ж Иранда 70ж мерзимге мунай мен табиги байлыктарды игеруге тиимди консессия алган агылшын капиталиси Ю.Рейтер
1875 ж. Мысыр монархынан Суэц каналын сатып алган мемлекет:Англия
1882 ж. агылшын укимети жаулап алган ел:Мысыр.
1882 жылы курылган Уштик Одак аскери-саяси блокка бирикке мемлекеттерди атаныз: Австро-Венгрия, Италия, Германия.
1885 ж.Ундистанда курылган жалпы-ундилик саяси партия:Ундистаннын Улттык Конгреси
1888 ж. биликке келген, озин мусылмандардын коргаушысымын деп малимдеген германдык император:ИИ Вильгельм
1889ж. Стамбулда курылган Бирлик жане прогресс когамынын максаты: Конституциялык мемлекет куру.
1893ж курылган аскери блок Франция Ресей одагы
1894 ж курылган кытайды кайта оркендету когамынын басты максаты :Кытай республикасын куру
1894 ж. курылган Кытайды кайта оркендету когамынын басты максаты:Озин-ози кушейту саясатын кайта колга алу
1894-1895 жылы кытаймен согыскан ел:Жапония
1895 ж. Максвеллдин электромагниттик толкындар теориясына суйене отырып козге кершбейтин Х-сеулелерин ашкан герман физиги:В.К.Рентген
1896г. Ниагара саркырамасы бойында алгашкы су электр станциясын салган:Эдиссон
1897 ж. сонында герман империалистери озинин ыкпал ету аймагына айналдырган Кытай провинциясы: Шаньдун
1898 жылы АКШ пен Испания согысы натижесинде АКШ-тын иелигине откен арал: Пуэрто-Рико
1899 жылы Африкада бурлар согыскан ел: Англия.
1900 ж газ турбинасын ойлап тапкан инжинерлер П.Д Кузьминский П. Гольварт
1900 жылы газ турбинасын ойлап тапкан инженерлер:П.И Яблочков А. И. Ладыгин
1900 жылы курылган Британия лейборист партнясынын алгашкы жетекшиси:Давид Ллойд Джордж.
1901 ж. Жапонияда курылган биринши социалистик уйымды баскарган кайраткер. Сен Катаяма
1904-1905жж. орыс-жапон согысынын Портсмут бейбит келисиминин натижеси:Ресей Жапонияга Онтустик Сахалинди берди.
1905 жылгы Кореядагы халык котерилиси багытталган империалистик мемлекет Жапония.
1905 жылы узындыгы 20 км. болатын Симплон тоннели кай жерде жургизилди? Альпиде.
1905-1908 жылдардагы Ундистандагы революциялык козгалыстын негизги басты багыты: Агылшын устемдигине карсы.
1907 ж. Ресей Англиямен кай елге ыкпал етуди болисти? Ауганстанга.
1907 жылы Англия, Франция жане Ресей биpигип курган аскери-саяси одак Антанта.
1908 жылгы АКШ-тын президенти У. Тафт.
1909-1910ж Англия озин- ози билеу кукыгын берген осы курлыктагы биринши доминионы Онтустик Африка Одагы
1910 ж. Онтустик Африка одагына енген территориялар:Кап отары, Оранжевая республикасы, Трансвааль.
1910-1917ж Э. Сапата мен ИИ. Вильянын жетекшилик еткен релолюциясы болган ел: Мексика.
1911-1913 жылдардагы Кытайдагы революция атауы:Синьхай революциясы
1912 жылы наурыздагы Кытай республикасынын президенти. Юань Шикай.
1913 жылы Нобель сыйлыгынын лауреаты болган унди жазушысы: Р.Тагор.
1914 жылга карай оз иелигинин белгили болигинен айрылган империялык мемлекет: Осман.
1914 жылгы биринши дуниежузилик согыс ортин тутандырган мемлекеттер: Германия мен Австро-Венгрия.
1914 жылгы Еуропада аскери-саяси карсылыкта болган аскери блоктар: Антанта жане Уштик одак.
1914-1918 ж.ж. согыстын басталуына себеп болган окига: Мурагер Франс Фердинандтын олтирилуи.
1915 жылы кузде Уштик одактын курамына киpип, Антантага карсы согыска киpиcкeн Еуропалык мемлекет: Италия.
1916 ж акпан айындагы Германия мен Франциянын арасындагы канды шайкас:Верден кыргыны
1916ж Сомма шайкасында Агылшындар мен Франциздардын тарихта тунгыш рет колданган аскери техникасы Танк
1916ж шилдеси мен караша айларынын арасында болган И дуниежузилик согыстын ири шайкастарынын бири:Соммо озенинде
1917 жылдын 25 казанында (7 караша) Ресейде: Петроград каласында казан тонкериси болды.
1917 жылдын басында Иран аумагын болисип, басып алган елдерУлыбритания, Ресей.
1917ж 6-сауирде Германияга ....согыс жариялады:АКШ
1917ж.Ресейден акпан ревалюциясынын сипаты:Буржуазия-демократиялык
1918 ж. Кенес республикасыныц Революциялык аскери кенесинин торагасы, аскери жане тениз истери жониндеги халык комиссары:Троцкий.
1918 жылы 12-карашада республика болып жарияланган еуропалык монархия: Австрия.
1918-1923 жылдардагы Туркиядагы улт-азаттык козгалыстын косеми, Туркия Республикасынын биринши президентиМустафа Кемал.
1919 ж. 28 маусымдагы Версаль бейбит шартынын натижеси:Онтустик Тирроль Италияга отти.
1919 ж. жазда Германияда орнаган жана мемлекет: Веймар республикасы.
1919 ж. коктеминде Кенес окиметине ен кауип тондирген армия: Колчак армиясы.
1919-1921ж Кенес мемлекетиндеги аскери коммунизим саясатынын мани Азык салгыртын енгизу
1919ж 18 кантарда Париж Каласында шакырылган Битим конференциясыда курылган негизги маселе:Германиямен битим шартын дайындау.
1919ж курылган Улттар Лигасынын негизги миндети:Халыктар арасындагы дамыту бейбитшилик пен кауипсиздикти камтамамасыз ету
1919ж Париж конференциясынын натижелеринин бири:Улттар Лигасы курылды
1920 ж. шыккан Фиеста шыгармасынын авторы:Э.Хемингуей.
1920 жылы 5-маусымда Иран жеринде курылган республика Гилян Республикасы.
1920 жылы Кырымда Кенес укиметинин карулы куштеримен coгыскандар: Врангель аcкepи
1921 ж. ауылшаруашылыгындагы ЖЭС багыты. Кооперативтерге epкиндик беру.
1921 ж. Вашингтон конференциясында кай елге байланысты арнайы келисимге кол койылды? Кытай.
1921 жылгы Монгол халык революциясынын косеми, Монгол Халык партиясынын уйымдастырушысы:Сухэ-Батор.
1921 жылы наурызда Рига каласында болган келисим шартка катыскан елдер:Ресей мен Польша
1921 жылы ишинде Кытай коммунистери партиясынын биpинши съези шакырылган кала:Ухань.
1921-1922ж Вашингтонда откен конферинцада каралган маселелер Киыр Шыгыс пен Тунык мухиты маселеси
1921ж 5 маусымда Иран жеринде курылган республика: Гилян Республикасы
1923 ж. казанда Гамбургте Коминтерннин уйымдастыруымен болган котерилистин жетекшиси:Тельман.
1923 жылы 29 казан куни Туркия тарихында болган манызды окига Туркия Республикасы жарияланды.
1924 ж. Шыгыстагы социалистик даму жолын тандаган ел:Монголия.
1924 жылы Франция мен Испаниянын бириккен 300 мын аcкepи кушпен баскан улт-азаттык козгалысМароккодагы улт-азаттык козгалыс.
1927 ж. БКп (б) XV съезиниц шешими:Ужымдастыруды жургизу.
1931 ж Кытайдын сырткы саудасында биринши орынга шыккан ел Жапония
1931 жылгы Испаниядагы манызды окига:Аскери хунта билик басына келди.
1931 жылы тамызда курылган Р.Макдональд баскарган улттык укимет курамына енген партиялар.Лейбористер, консерваторлар, коммунистер.
1931-1939 ж.ж. Испан революциясынын сипаты: Буржуазиялык-демократиялык.
1932 жылгы президент сайлауында жениске жеткен, катарынан торт рет AКШ президенти болган тулгаФ.Рузвельт.
1933-1935 жж. Германиядагы нацистик саясаттын басты максаты;Версаль келисиминин карулануды шектеу баптарын бузу.
1934 жылы Туркиянын Улы халык жиналысынын Мустафа Кемалга берген фамилиясы: Ататурик.
1936 жылы 25 карашада Германия мен Жапония арасында курылган аскери-саяси одак :Берлин-Рим-Токио,(Антикоминтерндик пакт)
1936-1937 жж. пайда болган аскери саяси блок. Берлин-Рим-Токио.
1937 жылы биликке келген Германияны жактаушы Улыбританиянын премьер-министри: Н.Чемберлен
1938ж 30 куркиектеги мюнхен келисиминде болиске салынган ел Чехословакия
1938ж Мюнхен келис созинин натижеси Германия Чехословакиянын бир болигин алды
1938ж. Мюнхен келисиминин басты шешими: Чехословакиянын болшектеу туралы зансыз келисимге кол койылды.
1939 жылдын сауир айында Албанияны басып алган Германиянын одактасы:Италия.
1939 жылы 23 тамызда Маскеуде КСРО мен Германиянын арасында жасалган келисим Озара шабуыл жасаспау.
1939 жылы 30 карашада Кенес Одагы согыс арекетин бастаган елФинляндия.
1939 жылы Испан Республикасынын женилиске ушырауынын басты себеби: Халык майданындагы жиктелис.
1939 жылы фашистик Германия ен алдымен баскыншылык жасаган ели:Польша.
1939-1940 ж.ж. Еуропадагы Германия, Англия, Франция арасындагы согыс атауы: "Огаш" согыс.(Странная война)
1939-1975 жылдары Испаниядагы фашистик режим басшысы болган:Франко.
1941 ж. 5 желтоксан - 1942 ж. 10 кантарда немис-фашист аскерлерин алгаш талкандаган шайкас: Маскеу шайкасы
1941 ж. 8 тамызда согыс жагдайына байланысты Жогары бас колбасшы болып тагайындалды:И.В.Сталин.
1941 ж. жапон агрессиясынын соккысына биринши ушыраган, Гавай аралындагы американдык аскери-тениз базасы орналаскан койнау:Перл-Харбор.
1941 ж. Маскеуди коргауга ерлик корсеткен Казакстандык дивизия.316 аткыштар дивизиясы.
1942 ж. бастап Корганыс Халык комиссарынын биринши орынбасары, Жогаргы Бас колбасшынын орынбасары: Г.К.Жуков.
1942 ж. Италия физиги Э.Ферми жане американдык галым Р.Оппенгеймер баскарган жобанын максаты. Атом бомбасын жасау.
1943 ж. жазында совет-герман майданындагы ири шайкас Курск иининдеги шайкас.
1943 ж. КСРО, АКШ жане Англия мемлекет басшылары алгаш рет бас коскан кала: Тегеран.
1944 ж. 25 тамызда Одактастар (Англия, АКШ) аскери азат еткен кала:Париж.
1944 ж. болган окига:Екинши майдан ашылды.
1944 ж. КСРО одактастарынын фашист Германияга карсы ашкан майданы: Екинши майдан.
1944 ж. Нормандияга кирген Одактастар аскеринин колбасшысы:Д.Эйзенхауэр.
1945 ж. 12 сауирде АКШ-та президент болып сайланды:Г.Трумэн.
1945 ж. 17 шилде - 2 тамыз арасында КСРО, АКШ, Улыбритания басшыларынын катысуымен откен конференция:Потсдам.
1945 ж. 17 шилде-2 тамыз аралыгындагы Потсдам конференциясынын шешими бойынша Кенес ели Шыгыс Пруссиядан алган жер: Кеннигсберг.
1945 ж. 2 мамырында болды:Германиянын женилгени туралы акт кабылданды.
1945 ж. 24 маусымда болган окига:Маскеуда Женис парады болды.
1945 ж. 25 сауирде Кенес аскеримен АКШ- тын алдынгы катардагы аскери болимдери кездескен жер: Торгау
1945 ж. 6-9 тамызында АКШ атом бомбасын тастады:Хиросимага, Нагасакиге.
1945 ж. алемдик кауымдастыктын фашизм мен нацизмди айыптауы талкыланган процесс: Нюрнберг процесинде.
1945 ж. Вьетнамнын биринши президенти:Хо Ши Мин.
1945 ж. дейин Кореяны отар еткен ел: Жапония.
1945 ж. Кырым конференциясында талкыланган маселе:КСРО-Нын Жапониямен согыстан бас тартуы.
1945 ж. Потсдам конференциясына катыскан еддер АКШ , КСРО, Улыбритания.
1945-1951 жж. Улыбританияда демократиялык социализм куру максатын жариялаган укимет:К. Эттли укимети.
1946 ж. жана Конституция бойынша Франциянын мемлекеттик баскару формасы Президенттик республика.
1946-58 ж.ж. Францияда орнаган республикаТортинши.
1947 ж. Конституция бойынша Жапонияда калыптаскан мемлекеттик курылым:Конституциялык монархия.
1947 жылгы Жапониянын конституциясынын 9-бабынын негизги мазмуны:
1947ж кенес халкынын алуметтик омириндеги басты озгерис Картошка жуйеси жойылды
1947ж тауелзидигин алган Улыбританиянын ен улкен отарларынын бири Ундистан
1948 жылы Италияда парламенттик сайлауда жениске жеткен партия:козгалысы.Христиан демократиялык партиясы.
1948 жылы курылган мемлекет: Израиль
1949 ж. дейин Кытайда билик басында болган саяси партия: Гоминьдан.
1949 жылгы ГФР-дин канцлери.К.Аденауэр.
1949-53 жж. социализм жуйесин куруда КСРО-га уксамауга тырыскан ел:Югославия.
1950 жылгы Ундистаннын укимет басшысы.Д.Неру.
1950-1980 жылдардагы "Шыгыс блок" елдерине тан саяси ахуал:Саяси дагдарыс, улттык котерилистер.
1954 ж. КСРО-нын НАТО-га киру усынысынын батыс елдеринин сырткы истер министрлер кенесинде карсылыкка тап болу негизги себеби: КСРО-нын ишки курылымы демократиялык талаптарга сай болмады.
1954-1962 ж.ж. Франция отаршыларына карсы курес жургизген ел:Вьетнам.
1954-1962жж Франция отарларына карсы жургизген ел: Англия
1955 ж. Багдат пактисинин максаты.Ирактын улт-азаттык куресин туншыктыру.
1956 жылы тоталитарлык социализмге карсы тонкерис болган мемлекет:Албания.
1957ж Еуропалык экономикалык когамдастык курылган кала:Рим
1958 жылы басталган Кытайда коммунист когам курудын экономикадагы жедел дамыту багыты: улкен ceкиpиc.
1958ж Желтоксанда Шарль Де Голь президент болып сайлануымен орнаган: Бесинши республика
1959 ж. Куба революциясын баскарган кайраткер:Ф. Кастро.
1959 жылы кузде АКШ-тан оралган Н.С. Хрущев ауылшаруашылык мадениетин дамытуда осирген дакылы:Жугери.
1960 жылдары аскери-саяси блоктарга косылмау козгалысы елдери укимет басшыларынын биринши конференциясы откен кала: Белград.
1960-70 жылдары аскери хунта биликке келген мемлекеттер:Аргентина, Бразилия, Гватемала.
1960ж Францияда тауелсиздик алган отарларынын саны:14
1961-1963 жылдары билик курган АКШ президентин атаныз:Дж. Кеннеди
1961ж 12 сариде гарышка ушкан биринши адам Ю.Гагарин
1962 жылы Кенес зымырандары орналастырылды:Кубада.
1962ж болган эвиан келисиминин наиижеси Алжир тауелсиздигин алды
1963 ж. тамызда Маскеуде кол койылган келисим:Уш ортада ядролык сынакка тиым салу жонинде.
1963 жылы 22 карашада кастандыкпен олтирилген АКШ президенти:Дж.Кеннеди.
1964 ж. казаннын 14-де КОКП ОК-нин биpиниши хатшысы болып сайланды: Л.И.Брежнев.
1965 жылгы экономикалык реформаны жузеге асыруга умтылган: А.А. Громыко.
1965-1973 жылдары АКШ-пен согыскан Онтустик-Шыгыс Азиядагы мемлекетти атаныз:Вьетнам.
1966 ж. Франциянын НАТО-дан шыгу себеби: АКШ-тын Вьетнамдагы согысы.
1967ж бес кундик согыс болган елдер Израиль жане Араб елдери арасында
1968 жылгы Чехословакиядагы коммунистик билик жуйесине карсы шыккан козгалыстын аты: Прага коктеми.
1968 жылы социалист елдер аскерлери киргизилген ел:Чехословакия.
1968 жылы Чехословакияга аскери куштерин киргизген елдер:ГДР, КСРО, Венгрия..
1970 жылдардагы шетелге кетуге мажбур болган кинорежиссер: А.Тарковский.
1970-1973 жж. Чили укиметин баскарган президент - социалист:С. Альенде.
1970ж Англия Франция жане Ресей биригип, курган аскери- саяси одак Антанта
1970ж комунистер мен социолистер курган Чилидеги укиметтин атауы Халык бирлиги
1973 жылы желтоксандагы Женева конференциясы бейбит реттеген жанжал: Таяу Шыгыстагы.
1973ж Еуропалык одакка кирген мемлекет; Улыбритания
1975 ж. Ангола мен Мозамбик тауелсиздигин алган мемлекет:Франциядаи.
1975ж Кауипсиздик жане бирлестик келисим шарты актисине кол койган мажилис откен Еуропа каласы Хельсинки
1976-1980 жылдардагы АКШ Президенти:.Дж.Картер.
1978 жылы Ауганстанда кулаган режими:М.Даудтын режими.
1979 жылы желтоксанда кенес аскери енгизилген ел:Ауганстан.
1979-1989 жылдары Кенес елинин аскери согысты:Ауганстанда.
1980 жылдьщ ИИ жартысында КСРО-нын ядролык жарылыстарга мораторийди узарткан кундери: 539 кун.
1980 жылы Польшада курылган Солидарность тауелсиз касип одак уйымынын басшысы:Л. Валенса
1980-88жж. Иракпен согыскан мемлекет: Иран.
1982 жылы Фолкленд (Мальвин) аралдары ушин болган аскери жанжал: Улыбритания мен Аргентина арасында болды.
1982-1998 жылдар аралыгындагы Германия Федеративтик Республикасынын укимет басшысы:Г.Коль.
1982ж Улыбритания согыс жургизген мемлекет:Аргентинамен
1985-1991 жж. КСРО басшылыгы жургизген мсмлекетгик ис-шаралар жуйесинин атауы: Кайта куру.
1985-1991 жылдары Кенес елинин биринши басшысы болган.Горбачев М.С.
1985ж КОКП сауир пленумынын негизги багыты Алуметик экономикалык дамуды жеделдету
1986 жылдары Кенес елимен карым-катынасы коп узилистен кейин жаксарган ел: Кытай.
1986 жылы КСРО-да канды кактыгыс болган кала:Алматы.
1986 жылы КСРО-ны баскарган:М.С.Горбачев.
1988 ж. Пакистаннын укимет басына келген айел:Беназир Бхутто.
1988 жылгы Солтустик Америкадагы шаруашылык экономикалык кешенге кирген елдер: АКШ, Мексика, Канада.
1988 жылы кайгылы жер силкиниси болган Кенес елиндеги жер:Армения.
1989 жылга дейин ГДР-ди баскарган коммунист. Э.Хонеккер.
1989 жылы АКШ баскыншылык согыс жургизген ел:Никарагуага.
1989 жылы АКШ баскыншылык согыс жургизген еласка. Панамага.
1989 жылы Куба елинин аскери континненти шыгарылган ел: Анголадан.
1990 ж. "Шок терапиясы"адиси алгаш рет колданган ел:Польша.
1990 жылы Польшада курылган Солидарность тауелсиз касип одак уйымынын басшысы:Л.Валенса.
1990 жылы тамызда Ирак агрессиясы басталды:Кувейтке карсы.
1991 ж. 8 желтоксанда Белоруссия, Ресей Федерациясы жане Украина мемлекеттери Тауелсиз мемлекеттер Достастыгын куру жониндеги келисимге кол койган жер:Беловеж орманы
1991 ж. Еуропалык Одак елдеринин валюта-экономикалык жане саяси одагы жасалган кала:Маастрихт.
1991 жылдын 19-21 тамызында Кенес елинде болган окига: Мемлекеттик тонкерис арекети.
1991 жылы Алматыда ТМД-ни куру туралы Декларацияга кол койган мемлекеттер саны:11 мемлекет
1991жылгы референдумда Кенес Одагын сактауга дауыс берудин ен жогаргы пайызы:Ресейде байкалды.
1992 жылы сайланган АКШ президенти: Б.Клинтон.
1993 жылы 15 карашада Казакстанда: улттык тенге шыгарды
1997 жылы Кытайга кайтарылган Улыбританиянын бурынгы отары: Гонконг.
1997 жылы Францияда Ж. Ширак укимети жургизген саясат:Экономикада мемлекеттик секторды кушейту.
1997 жылы Францияда Ж. Ширак укимети жургизген саясаты Жекешелендиру..

----->ҒАСЫРЛАР<-----
И Александр мен Наполеон Бонапарт арасындагы бейбитшилик жане одак туралы келисим жасалган жер:Тильзит.
И Вильгельмнин бириккен Германиянын императоры болып жарияланган жери. Версаль.
И гасырда Римде салынган Колизей театрына сиятын корермен саны 50000.
И Дарий енгизген улкен жаналыктын бири: Алемдеги ен таза алтын тенге шыгарды
И Дарий кезинде парсылар сыйына бастаган кудай:Ахурамазда.
И Дарий олгеннен кейин парсы мемлекетинин билеушиси ким болды? Ксеркс
И Дарий сактарга карсы жорыкка кай жылы шыкты? Б.з.б.518ж.
И дуниежузлик согыста АКШ-тын Германияга согыс жариялаган уакыты:1917 жылгы cаyиp.
И дуниежузилик согыс аякталган жыл:1918ж
И дуниежузилик согыс басталган жыл: 1914ж
И дуниежузилик согыс кезинде отаршылдарга карсы улт-азаттык козгалыстар басталгган Африкадагы араб елдери Египет, Марокко.
И дуниежузилик согыс карсанында аскери-тениз куши екинши орынды иеленгеи мемлекет: Германия
И дуниежузилик согыска катыскан мемлекеттердин саны:38
И дуниежузилик согыста Германиянын тизе бигуи актисине кол койган кун:1918ж 11караша
И дуниежузилик согыста женген аскери одак: Антанта,
И дуниежузилик согыста женген, Версаль бейбит шартына кол коюдан бас тарткан мемлекет:АКШ.
И дуниежузилик согыста женис жеткен Франциянын Германиядан кайтарып алган онири:Эльзас,Лотарингия
И дуниежузилик согыста каза тапкан адамдар саны шамамен:10 млн адам
И дуниежузилик согыста Ресейдин алдына койган максаты:Балканда устемдик орнату.
И дуниежузилик согыста тунгыш рет танкилер колданган шайкас: Сомма шайкасы.
И дуниежузилик согыста Шлиффен жоспары ,билдиреди:кауырт согыс
И дуниежузилик Согыстан кейин Германия конституциясын жариялаган кала: Веймарда.
И дуниежузилик согыстын басталган ж/е аякталган жылдары:1 тамыз 1914ж 11караша 1918ж
И дуниежузилик согыстын басталуына туpки болган окига: Австро-Сербия кактыгысы.
И дуниежузилик согыстын Батыс майданында 1916ж болган негизги шайкастар:Верден кыргыны ж/е Соммадагы шайкас
И дуниежузилик согыстын болган уакыты 1914-1918 жылдар.
И-дуние жузилик согыс кезинде отаршылдарга карсы улт-азаттык козгалыстар бастаган Африкадагы Араб елдери:Египет,Марокко
И-ши дуние жузи согыс кезинде Германия мипериясынын императоры ИИ Вилгельм
И-ши дуние жузилик согыс биткен кездеги Англиянын укимет басшысы Д.Якойд Джордж
И Екатерина тусында Ресейде ис жузинде билик курды: Меньшиков.
И- Интернационал жумыс истеген жылдар:1864-1876 ж.ж.
И Интернационал курылган жыл:1864 ж. Лондон.
И Интернационал таратылды:1881 жылы.
И Интернационалдын орыс секциясы ашылды:Женевада
И Интернационалдын Париж секциясынын иси сотта каралган жыл:1868 ж
И Карл тусында Чехия астанасы Прага тургындарынын саны: 40 мындай.
И Митридаттын кезинде елдин батыс шеги кай озенге дейин созылды? Евфрат.
И Наполеон француз тагына оралуы кезиндеги билик."Жуз кун".
И Наполеон император болган жыл. 1804 ж.
И Петр жургизген уздиксиз согыстардын жалпы улттык максаты: Ресейдин тенизге шыгу жолына ие болу
И Петр уйымдастырган Петербургтеги алгашкы орыс муражайы:Кунсткамера
И Петрдин Боярлар Думасынын орнына енгизген озгерис: Сенат
ИИ дуние жузилик согыстан кейин 1950-53 ж.ж. дуние жузине аса кауип тондирген халыкаралык согыс кактыгысы:Кореядагы согыс.
ИИ дуниежузлик согыстан кейин, 1970 жылга дейин фашистик диктатура сакталган ел. Испания, Португалия
ИИ дуниежузилик согыс кезинде екинши майданды ашкан мемлекеттер: АКШ, Англия.
ИИ дуниежузилик согыста Германия мен Италиянын Одагы болган мемлекет:Венгрия.
ИИ дуниежузилик согыстан кейин Туркияда ким президент болды? Исмет Инони.
ИИ Екатерина Бул Пугачевтен откен бузакы деген баганы кимге берди? А.Н.Радищевка.
ИИ Екатерина саясатынын максаты:Дворяндар устемдигин кушейту
ИИ Екатеринанын 1763 жылы шыгарган жарлыгы:Ресей дворяндарына еркиндик беру.
ИИ Екатеринанын сырткы саясатынын негизги миндетинин бири:1789-1794 жж. Француз революциясын басу.
ИИ Катпыз кай елге жорык жасап солтустик болигин багындырды? Индия
ИИ Мехмед Султан жасаган заннын аталуы: "Канун наме"
ИИ Мехмед султан Констинопольди алуда канша аскери болды? 100 мын.
ИИ Нехо Пергауыннын буйрыгы бойынша Африка жагалауымен 3 жылдык тениз сапарын орындаган: Финикиялыктар
ИИ Саргон патшанын тусында Ассириянын астанасы: Дур Шаррукин каласы болды.
ИИ Сулейменннин тусында турик-османдар: Орталык Еуропага ишкерилей енди.
ИИ Сулейменнин билик курган жылдары: 1520 -1566 ж.ж.
ИИИ г.- Франктер одагынын курылуы
ИИИ Иннокентий тусында папанын бедели: Кудайдын жердеги окили атанды
ИИИ Тутмостын тусында Сирияга канша жорык жасалды? 17 рет
ИИИ-УИИг.- Ирандагы Сасанилер аулиетинин билик куруы.
ИИ Пуни согысындагы женистин Рим ушин пайдасы: Батыс Жерорта тенизине билик жургизди.
ИИ дуние жузилик согыстан кейин,1970жылга дейин Фашистик диктатура сакталган ел Португалия
ИИ дуние жузилик согыс барысында 1941ж 7 желтоксанда болган Жапониянын ири аскери шабуылы: Перл-Харборга шабуылы
ИИ дуние жузилик согыс кезинде 2-ши майданды ашкан мемлекеттер ;АКШ Англия
ИИ дуние жузилик согыс кезинде толык бейтараптык саясат устанган Батыс Еуропадагы елдер Швеция, Швейцария. Ирландия
ИИ дуние жузилик согыс кандай окигамен аякталды:Жапониянын тизе бугуимен
ИИ дуниежузлик согыс бейтараптылык саясат устанатындыгын малимдеген елдер: Скандинавия елдери
ИИ дуниежузилик согыс жылдары:1939-1945 жж.
ИИ дуниежузилик согыс кезиндеги AКШ-тын Кенес елине кару-жаракпен комек корсету туралы заны: Ленд-лиз.
ИИ дуниежузилик согыста Жапон армиясынын тизе бугуи жонинде буйрык берген жапон императорын атаныз: Хирохито.
ИИ дуниежузилик согыста Фашисттик Германиянын аскерлери ен алгаш басып алган ел. Польша.
ИИ дуниежузилик согыстан кейин Францияда "уакытша режим" укиметин баскарган:.Де-Голль.
ИИ дуниежузилик согыстан кейинги АКШ-тын мемлекетик хатшысы, Еуропа елдеринде экономикалык, комек жоспарынын авторы:Дж. Маршалл.
ИИ дуниежузилик согыстан кейинги АКШ-тагы "Маккартизм" саясатынын мани: "Антиамерикандык кызмет жасады" - деп куманданган азаматтарды кудалау.
ИИ дуниежузилик согыстан кейинги кезендеги Улыбританиянын 1964 жылга дейинги укимет басшысы:Г.Вильсон.
ИИ дуниежузилик согыстан кейинги Орталык, Онтустик- Шыгыс Еуропадагы социалистик елдердин саны.Жети.
ИИ дуниежузилик согысты бастаган империалистик елдер Германия, Италия, Жапония,
ИИ дуниежузилик согыстын АКШ-ка аcepи:АКШ согыс нетижесинде оте бай, куатты елге айналды
ИИ дуниежузилик согыстын алдында еврей ултынын окилдеринин коныстанган Онтустик-Батыс Азиядагы аймагы: Палестина.
ИИ дуниежузилик согыстын барысында тубегейли бетбурыстын басталуына негиз болган шайкас: Сталинград тубиндеги шайкас.
ИИ дуниежузилик согыстын бастамасы болган окига: Германиянын Польшага басып кируи.
ИИ Лион токымашыларынын котерилиси болган жыл: 182 ж.
ИИ Пуни согысы неше жылга созылды? 17 жылга
ИИ Пуни согысындагы женистин Рим ушин пайдасы: Батыс Жерорта тенизине билик жургизди
ИИ-ИИИ г.г. Римге Варвар тайпаларынын кайсысы жии шабуыл жасады? Германдар
ИV бесжылдыктын (1946-1950жж) негизги эконамикалык миндети кираган халык шаруашылыгын калпына келтиру
ИV гасырдагы Рим империясынын алсирей бастауынын негизги себептеринин биpи:Кулдар енбегинин тиимсиздиги.
ИV Сулу Филиптин тусында корол иелигине косылган аймактар: Шампань аймагымен онтустиктеги Наварра.
ИVг. басы- Жапонияда Ямато мемлекетинин курылуы.
ИV-УИг.- Ундистанда Гупта мемлекетинин курылуы.
ИX г. ортасында грек алфавит негизинде славян ариптерин жасап шыгарган агартушы монах: Кирилл
ИX гасырда шыгыс славяндар оз жерин осы тайпалардан коргаган:Хазарлар, печенегтер.
ИХг.- Бириккен Англия корльдигинин курылуы.
ИХг. Ортасында грек алфавити негизинде славян ариптерин жасап шыгарган агартушы монах:Кирилл.
V- VИ гг. Германдардын турагынын аталуы:Кыстактар
V гасырда Батыс Рим империясынын территориясына басып кирип кул иеленушилик курылыстын биржолата кирауын себеп болган тайпа: Германдар
V И г.аягында Ежелги Римде: Республика курылды.
V И-УИИг. аягы- Балкан тубегиндеги славяндардын коныстана бастауы.
V ИИИг.- Дания корольдигинин курылуы.
Venи vиdи vиcи ( келдим,кордим жендим) –деп оз ис-арекетине кыскаша есеп берген ким? Юлий Цезарь
VИ г. Византияга шапкыншылык жасаган тайпалар:Славяндар.
VИИ г. Болгар мемлекетин курган билеуши. Аспарух
VИИИ гасырларда Батыс жане Орта Еуропада жазу кагазынын орнына пайдаланган зат:Иленген бузау, кой тepиcи.
VИ-XИ F. курамында Балкан тубеги, Kиши Азия, Сирия, Египет елдери кирген империя: Византия
X г. басында Улы мылкау (Великий немой) деп аталган онер тури: Кинематограф.
X г. Касиетти Рим империясы деп аталган мемлекет:Германия корольдиги.
XИ г. Англияны жаулап алган ел:Нормандия.
XИ г. аягында Kиши Азияда курылган мемлекет:Tуpик османдар.
XИ гасырда Византия Болгарияны толыгымен канша жылга багындырды? 150 жылга.
XИ гасырда Ундистанга шабуыл жасап турды:Мусылмандар.
XИ Людовик Бас штаттарды шакырды: Бир-ак рет.
XИ Людовик пен Батыл Карлдын арасындагы 12 жылга созылган куресте женилиске ушыраган: ХИ Людовик.
XИ Людовиктин тусында тауелсиздигин сактаган герцогтык: Бретань герцегтыгы.
XИИ гасырда Англияда рыцарлардын жорыкка катысудын орнына корольга толейтин толеми: "Калкан каржысы".
XИИ гасырда Францияда кен тараган рыцарлык дастан."Роланд туралы жыр"
XИИ гасырдагы Русьтен ен елеули поэзиялык шыгарма:Игорь жорыгы туралы жыр
XИИИ F. басында Орта Азияны жаулап алушылар: Монголдар.
XИИИ г. аягында-XИV г. басында Киши Азиянын солтустик-батысында курылган мемлекет:Турик османдар.
XИИИ г. басында Ундистаннын солтустигиндеги мусылман мемлекети.Дели султандыгы
XИИИ г. басында Ундистаннын солтустигиндеги мусылман мемлекети:Дели султандыгы
XИИИ г. Литва тайпаларынын Улы Литва князьдыгына биригуи:Немис рыцарларынан коргану
XИИИ гасырда Францияда биринши сословиеге кирген алеуметтик топ:Динбасылар.
XИИ-ХИИИг. Орта Азия феодалдык мемлекетинин ен куаттысы Хорезм шах
XИV гасырдагы Англия парламентиндеги eки палата:Лордтар, кауымдар палатасы.
XИV гасырдагы Кытайдагы "кызыл орамалдылар" котерилиси карсы багытталды:Монголдарга.
XИV гасырдын басында Маскеу князьдыгына басты карсы болган князьдык: Тверь.
XИV гасырдын биринши жартысында мозайкамен безендирилген, Орта Азиядагы ен биик мунара, Торебектин мавзолейи салынган кала:B) Самарканд.C) Букар.D) Хорезм.
XИV-XV г.г.Kиши Азиядагы жане Балкандагы барлык византиялык аумактарды жаулап алган мемлекет: Осман империясы
XИVг. Агылшын балладасындагы езилгендердин досы:Робин Гуд
XИVг. Ресейдеги ен иpи князьдык:Маскеу
XИX F. Иранды экономикалык жагынан тауелди елге айналдыру басекелестигине тускен елдер:Англия мен Ресей
XИX F. сонында Ундистан улт-азаттык козгалысынын жетекши уйымы: Ундистан улттык конгpecи.
XИX г. 70 жылдары Германия Франциядан косып алган жерлериЭльзас жане Лотарингия.
XИX г ортасында Италияда биртутас улттык мемлекет куру жонинде накты жоспар усынган граф: Камилло Бенсо Кавур
XИX г. "Уштик Одак" блогынын карсылыгы багытталган елдер: Франция мен Англияга.
XИX г. 60 жылдарында алгашкы телеграф байланысынын желиси жургизилген жер:Атлант мухитынын тубимен, Англиядан Америкага дейин.
XИX г. 80-жылдарына дейин кул иеленушилик болган Латын Америкасынын елдери:Бразилия, Куба.
XИX г. ИИ жартысындагы орыстын ири суретшиси, "Волгадагы бурлактар" картинасынын авторы.Репин
XИX г. ИИ жартысындагы ири жазушы, "Кьлмыс пен жаза" романынын авторы. Достоевский.
XИX г. астроном галымдардын енбегинин натижесинде 1846 ж. ашылган жана планета: Нептун.
XИX г. аягында экономикалык даму денгейлеринен озара кайшылыктары кушейген мемлекеттер: Англия мен Германиянын арасында.
XИX г. аягындагы империализмнин негизги белгиси. отаршыл державалардын дуние жузин территориялык жагынан кайта болуи.
XИX г. биринши жартысында А.Пушкин, Е.Баратынский, И.Крылов,А.Грибоедов, т.б. орыс акындары кызметтес болган адеби альманахтын аты:"Полярная звезда".
XИX г. ортасында АКШ -тагы аболиционистер дегенимиз: Кулдыкты жоюды жактаушылар.
XИX г. ортасында Алжир халкы карсы курескен отаршыл ел:Франция.
XИX г. ортасында виги агылшын партиясынын негизинде калыптаскан партия: Лейбористер.
XИX г. ортасындагы жумысшы козгалысынын озиндик ерекшелиги:Революциялык социализм.
XИX г. революциялык козгалыстагы бланкизмнин мани:A) Сайлау кукыктарын кенейту ушин курес.B) Католик ширкеуинин, бар биликти оз колына алуы.C) Абсолютизммен курес.D) Феодалдык калдыктар мен буржуазиялык камауга карсы пролетариаттын оздигинен бой котеруи.
XИX г. сонгы он жылдыгында Балкандагы улттык-азаттык козгалыска себеби болган окига:Босния мен Герцеговинадагы 1875 ж. котерилис.
XИX г. соны мен XX г. басында Англия мен АКШ-тын саяси курылысынын уксастыктары:Сайлау кукынын болмауы.
XИX г. соны мен XX г. басындагы Француз империализминин басты сипаттамаларынын бири: Осимкорлык.
XИX г. сонымен- XX г. басында Жапониядагы мемлекеттик курылыс: монархия.
XИX г. сонында Мадагаскарды жаулап алган ел: Франция.
XИX гасырдын 50 жылдары онеркасиптин дамуы, сауданын колеми жагына баска елдерден алда болган ...Англия.
XИX гасырдын аягында гылым мен техника жетистиктеринин алемдик оркениетке коскан улестери: Кино, электр жарыгы, автомобильдер.
XИX гасырдын 30-40 жылдарында тамаша фортепьянолык шыгармалар жазган поляк композиторы:Ф.Шопен.
XИX гасырдын 50-ши жылдарында АКШ-та кулдарды котсрилиске шыгаруга арекеттенген корнекти аболиционист - ак фермер:Джон Браун.
XИX гасырдын 50-ши жылдарында америкалык фермерлердин кулдыкка карсы козгалысы басталган штатты корсетиниз: Канзас.
XИX гасырдын И жартысында алем шеберханасы атанган мемлекетАнглия.
XИX гасырдын аягы мен XX гасырдын басында агылшын драматургиясына улес коскан жазушы Б.Шоу.
XИX гасырдын аягына карай Африкадагы Конго бассейининин басым болигин бакылауда устаган Еуропа мемлекети Бельгия.
XИX гасырдын аягында АКШ-н негизги еки саяси партиясын атаныз: Демократиялык Республикалык.
XИX гасырдын аягындагы демократиялык козгалыстын мани отаршылдыкпен курес.
XИX гасырдын аягындагы Улыбританиянын негизги еки саяси партиясын атаныз: Консерваторлык, лейбералдык.
XИX гасырдын ортасында Англиянын саулет онеринде басым болган стильди атаныз:Викториандык
XИX гасырдын сонындагы Осман империясындагы прогресшил куштердин жетекшилери:Жас туриктер.
XИX гасырдын И жартысында алем шеберханасы аталган мемлекет:Англия.
XИXг Англияда ири жер иеленушилердин, ири кеме иелери мен саудагердин муддесин коргаган саяси партия; Консерваторлар.
XИXг аягындагы германия саяси кайраткери О. Бисмарк
XИXг басында америкалык отарлар когамынын усынган идеясы Кара тустилерди африкага кайтару.
XИXг басында АКШ-тын испаниядан тартып алган жери флорида
XИXг Мексикада улт-азаттык котерилистин косеми М. Идальго
XИXг И-ши жартысындагы венесуэладагы тауелзидик жолындагы курестин басшысы С.Боливар
XИXг. Биринши жартысында АКШ-тын Франциядан сатып алган жери Луизиана
XИX-ХХ г.г. тогысында Германияда жогаргы окилеттилик орган:Рейхстаг.
XИг. басы- Венгрия корольдигинин курылуы.
XV г. Американы ашкан Еуропа саяхатшысы:Х. Колумб.
XV гасырда Еуропалыктардын тусинигинше алтын, кумис сиякты кымбат заттарга бай мемлекет: Ундистан.
XV гасырда Кырым хандыгынын астанасы:Бакша-Сарай.
XV гасырдагы Франция халкынын сословиелик курамы:3 сословие.
XV гасырдын аягында тениз аркылы Африканы айналып Ундистанга алгаш рет барган португалдык саяхатшы: Васко да Гама.
XVИ г. ИИ жартысында Сибир хандыгын еки жакты кыспакка алды:Ресей, Казак хандыгы
XVИ г. Еуропадагы Реформациянын мазмуны: Ширкеуди кайта куру ушин курес.
XVИ г. Солтутик Ундистан мен Ауганстанда Улы Моголдар мемлекетин курган колбасшы: Бабыр
XVИ гасырга дейин негизги тениз саудасы отетин жолдары.Жерорта тенизи аркылы.
XVИ гасырда Бабурдын жаулап алуынан кейин тауелсиз унди княздыктары тек Ундистаннын: Онтусгигинде гана калды.
XVИ гасырда котерилиске шыккан немис шаруаларынын багдарламасы калай аталды?."12 статья".
XVИ гасырда кунине айлактарына 200 - 250 кеме токтайтын Нидерландыдагы улкен портты кала: Антверпен.
XVИ гасырда тениз саудасы ушин басекеге тускен Еуропа елдери. Англия Испания.
XVИ гасырдын аягында (1588 ж.) Испаниянын Женилмейтин армада тениз флотын женген ел:Англия.
XVИ гасырдын аягында Испаниянын Женилмейтин армада тениз флотын женген ел Англия.
XVИ гасырдын сонында Жапонияда калыптаса бастаган капитализмнин белгилеринин биpи: Сауда буржуазиясы.
XVИИ F. басында тауелсиздигине кол жеткизу ушин Ресей согыскан елдер: Швед жане поляк феодалдары.
XVИИ г. алгашкы ширегинде Ундистаннын солтустигинде омиp сурген мемлекет:Улы Моголдар
XVИИ г. басына карай Батыс Еуропа елдеринин ишиндe сауда жане отарлык бириншиликти иемденген мемлекет: Англия
XVИИ г. басында Англияда кушейген билик: Абсолюттик монархия.
XVИИ гасырда агартушылык идеялар алгаш пайда болган Еуропа ели Франция.
XVИИ гасырда Унди мухиты аркылы сауда жургизу жане отарлар иелену ушин курылган Ост-Унди компаниясы мына мемлекетке тиесили болды Англия.
XVИИ гасырдагы Жапониядагы ен иpи феодалдар Сегун.
XVИИ гасырдан XX гасырдын басына дейин Монголияны кол астында устаган императорлык аулетти атаныз: Цинь.
XVИИ гасырдан бастап Иранды билеген аулет: Каджар аулети
XVИИИ F. АКШ -тын Англияга карсы теуелсиздик ушин куресиндеги одактасы болган ел: Испания.
XVИИИ F. аягынан 1870 ж. дейипги аралыкта онеркасиптеги гылыми-техникалык прогрестин негизги себебин атаныз:Материалдык кундылыктарды ондиру саласында онеркасин тонкерисинин аякталуы.
XVИИИ F. Индустриялык оркениеттин отаны: Англия
XVИИИ г. 70-ши жылдарында Ресейдеги шаруалар согысынын басшысы:Пугачев.
XVИИИ г. И жартысындагы аса ири немис сазгери: В.Моцарт.
XVИИИ г. ИИ жартысында Англия мен Франциянын осман мурасын болисуде ИИ Екатерина патшайымнын саясатына карсы шыгу ceбeби:Ресейдин Балкан мен Жерорта тенизинде кушейип кетуинен кауиптенди
XVИИИ г. аягынан 1870 ж. дейинги аралыкта онеркасиптеги гылыми-техникалык прогрестин негизги себебин атаныз:Материалдык кундылыктарды ондиру саласында онеркасип тонкерисинин аякталуы.
XVИИИ г. басында Ресейдин тенизге шыгу жолындагы басекелестиги:Туркия, Швения.
XVИИИ г. ортасында Ундистанды отарлау ушин согыскан мемлекеттер: Англия мен Франция
XVИИИ г. Ресей мен Швеция арасындагы Солтустик согыс болган жылдар:1700-1721 ж.ж.
XVИИИ г. сонында Украинанын он жагалауынын, Белоруссиянын, Литванын Ресейге косылуы кандай окиганын натижесинде жузеге асты? Польшаны болу барысында.
XVИИИ г. сонындагы АКШ-тын мемлекеттик курылысы:Демократиялык Республика
XVИИИ г. тауелсиздик ушин Англияга карсы курескен АКШ армиясынын бас колбасшысы: Вашингтон.
XVИИИ г. Францияда "ушинши сословиеге" кирмегендер Шаруалар.
XVИИИ г. Француз буржуазиялык революциясына белсенди катысушы, "халык досы" атагына ие болган:Марат.
XVИИИ г. Цин империясынын устанган сырткы саясаты:Окшаулану саясаты
XVИИИ г."орыс театрынын акеси" Федор Волков.
XVИИИ гасырда агылшын даригери Э. Дженнердии медицина саласында ашкан жаналыгы: Шешекке карсы алдын ала егу.
XVИИИ гасырда Ресей ири тениз аскери жане сауда-саттык державасына айналуы: ИИ Екатерина кезинде.
XVИИИ гасырдын И ширегинде Ресей экономикасына тан жагдай:Батые елдеринен техникасы мен экономикасы жагынан артта болды
XVИИИ гасырларда Цинь империясы Шыгыс Туркистан жерин багындырганнан кейин олкеге берген атауы:Синьцзян.
XVИИИг басында онеркасиптик тонкерис босаталган ел: Англия
XVИИ-XИX гасырдагы Онтустик Америка жериндеги Португалиянын манызды отары Бразилия.
XVИИ-XVИИИ F. Кытай, Жапония елдеринин шетелден отаршылдарга елди тонатпау ушин устанган саясаты:Жабык eсик
XVИИ-XVИИИ г. Англияда мемлекет ишиндеги мемлекет атанган ерекше курылым: Ост-Унди компаниясы
XVИИ-XVИИИ г. Еуропалык жаулап алушылар курган сауда тиpeк пунктepи:Колониялар
XVИИ-XVИИИ гасырдагы Еуропа халыктары мадениети мен онериндеги биpин-биpи ауыстырып отырган уш коркем багыт:Класицизм, романтизм , реализм,
XVИИ-XVИИИ гасырларда еуропалыктардын араласуынан сактану жолында сырткы алемнен кол узип, окшауланган Азия ели Жапония.
XVИИ-XVИИИ гасырларды Цинь империясынын ен алдымен жаулап алган eли: Монголия.
XVИИг агартаушылык идеялар алгаш пайда болган Еуропа ели:Англия
XVИИг Агылшын буржуазиялык революциясынын корнекти кайраткери:Оливер Кромвель.
XVИИг Солтустик Америка жериндеги агылшын отарларынын 3 тури: Карольдик меншик,жеке меншик,кауымдык меншик
XVИИг. Жапонияда шетелдиктердин кируине, жапондыктардын шыгуына тыйым салган саясаты:Жабык есик
XVИИИ ортасында Азия мен Американын озара бугазбен болингендигин далдеген гылыми экспедиция: Беринг экспедициясы.
XVИИ-ХИХ гасырлардагы Жапониянын сырткы саясатындагы басты ерекшелик Сырт елдерден окшаулану саясаты.
XVИИ- XVИИИ гасырларда когамды кайта куруды насихаттагандар: Агартушылар
XVИИИ-XИX г. Кытайдын дуние жузи елдерден дамуы жагынан артта калу ceбeби:Ешкандай елмен дипломатиялык не сауда байланысын жасамауынан
XVИИИ гасырда агылшын даригери Э. Дженнердин медицина саласында ашкан жаналыгы: Шешекке карсы алдын ала егу.
XV-XVИ гасырларда Онтустик Америкадагы Инктер империясын жаулап алган еуропалык каракшы: Писсаро.
XV-XVИИ гасырларда жаксы дамыган гылым салалары:Математика, медицина, астрономия, география.
XVг. басында Литванын Тевтон ордени басып алган болигиндеги козгалыс:Халык-азаттык козгалысы
XVг. китап басуды ойлап тапкан галымИоган Гутенберг
XVИ г. биринши жартысында Ресейдеги баскару органдары: Боярлар кенеси.
XVИг басынан Араб елдерин багыныштылыкта устаган империя: Осман империясы
XVИИ г Жапонияда шетелдиктердин кируине, жапондыктардын шыгуына тиим салынган саясаты: Жабык есик
XVИИ г. басына карай Батыс Еуропа елдеринин ишиндe сауда жане отарлык биpиншиликти иемденген мемлекет: Англия
XVИИ г. Иранды билеген аулет:Сефевидтер аулети
XVИИ гасырда кен тараган жана музыкалык аспап:Клавесин.
XVИИг алгашкы ширегинде Ундистаннын солтустигинде омир сурген мемлекет: Дели султандыгы
XVИИг Унди мукиты аркылы сауда жургизу ж/е отарлар иелену ушин курылган Ост-Унди компаниясы мына мемлекетке тиесили болды; Англия.
XVИИг. Иранды мемлекеттик меншиктеги жер: диуни
XVИИИ г. ири орыс портретшиси: Суриков.
XVИИИ г. Францияда ушинши сословиеге жатты:Буржуазия.
XVИИИ г. Француз буржуазиялык революциясына белсенди катысушы, "халык досы" атагына ие болган:Марат.
XVИИИ гасырда Ресей ири тениз аскери жане сауда-саттык державасына айналуы:ИИ Екатерина кезинде.
XVИИИ. басында онеркасиптик тонкеpиc басталган ел.Англия.
XVИИИ-XИX г.г.Шыгыс елдеринин экономикалык саяси жане мадени жагынанартта калуынын басты ceбeби:Еуропалык отаршылдардын тонаушылык саясаты Шыгыс елдеринин дастурли мадениетинин дагдарыска ушырауы
XVИИИг . Ресей ири тениз аскери жане сауда-сатык державасына айналуы:ИИ Екатерина кезинде
XVИИИг АКШ экономикасынын негизин кураган Макта
XVИИИг И жартысындагы аса ири немис саудагери; И. Бах.
XVИИИг И ширегинде Ресей экономикасына тан жагдай :Батыс елдеринен техникасымен эканомикасы жагынан артта болды
XVИИИг И-ши жартысында омир сурген немис компазиторы Л. Бетховен
XVИИИг ортасында Ундистанды отарлау ушин согыскан мемлекеттер: Англия мен Франция
XVИИИг Цин империясынын сырткы саясаты:Окшалану саясаты
XVИИИг Цинь империясы Шыгыс Туркистан жерин багындырганнан кейин олкеге берген атауы:Циньцзян
XVИИИг. Иран шахы Надиршахтын беделинин тусу себеби:Уздиксиз жургизген согыстарынын халыкка ауыр зардаптар акелди
XVИИ-ХУИИИ г. Еуропалык жаулап алушылар курган сауда тирек пунктери: Факториялар
XVИИ-ХУИИИг Кытай, Жапония елдеринин шетелдик отаршылдарга елди тонатпау ушин устанган саясаты: Жабык есик
XV-ХVИИИ. Италияда немис тауарларын сататын сауда сарайы:Генуяда
XX гасырдын 70-80 жж. ен шиеленискен аймактык жанжалдын негизги ауданы болып калган: Таяу Шыгыс
XX г. ИИ жартысында Кытай-конфуциялык блокка кирмеген ел: Жапония.
XX г. басында "ултшылдык", "халык окимети", "халыктын игилиги" кагидасын усынган кайраткер: Сунь Ятсен.
XX г. басында Азияда экономикалык дамуда алдынгы орынга шыккан:Жапония.
XX г. басында Британиянын кай иелигинин доминион деген статусы болмады?Онтустик Африкалык одак..
XX г. басында дуние жузиндеги автомобиль ондирудин тен жартысын ондирип шыгарган касипорын:Фордтын касипорны.
XX г. басында Ресей кирген одак: Антанта.
XX г. басында Ресей патша укимети жургизген экономикалык саясат:Шетел капиталын тартты.
XX г. басында Ресейдин саяси курылысы: Самодержавиелик мемлекет.
XX г. басында Туркия жартылай отары болган ел: Германия.
XX г. басында Ундистандагы улт-азаттык козгалыстын аса белсенди ошагы болган аймак: Бенгалия
XX г. басындагы Ресейде экономикалык жагынан ыкпалды болган тап:Помещиктер.
XX гасырда Германияда кару-жарак ондируде устемдикке ие болды: Крупп фирмасы
XX гасырдын 60 -шы жылдары КСРО мен катынасын узген шыгыс Еуропалык социалистик мемлекет.Албания.
XX гасырдын 60-70 жылдарындагы АКШ-гы насилшилдикке карсы курестин кошбасшысы, кара туcти халыктын окили Мартин Лютер Кинг.
XX гасырдын 70-80 ж.ж. Латын Америкасы елдериндеги саяси куресте манызды роль аткарган топтар.Карулы куштер (аскер).
XX гасырдын 70-80 жж. ен шиеленискен аймактык жанжалдын негизги ауданы болып калган:Таяу Шыгыс.
XX гасырдын 80 жж. ортасындагы Кенес елиндеги ен ауыр апат:Чернобыль АЭС-нда болды.
XX гасырдын 80-90 жылдары иpи саяси озгеристер натижесинде Болгарияда биликке келген: Желе Желев.
XX гасырдын И жартысындагы "дыбыссыз" кинематографтын жулдызы болган: Ч.Чаплин.
XX гасырдын аягында адамзат алдында турган алемдик маселе: Коршаган ортаны коргау, нарыктык катынасты колдау.
XX гасырдын басына дейин Осман империясынын ыкпалы сакталган Африкадагы араб ели. Ливия.
XX гасырдын басында атом курылымынын планетарлык теориясын усынган физик-галым:П. Бор.
XX гасырдын басында ен биик аспанмен таласкан гимарат салынган кала:Нью-Йорк
XX гасырдын басында Францияда жумысшы козгалысындагы ыкпалды топ:Бланкистер
XX гасырдын екинши жартысында АКШ-н сырткы саясатына унеми колдау коpceтип келген Еуропа ели:Улыбритания.
XXг басындагы Кытайдагы улт-азатык козгалыстын башысы Сунь Ятсен
XXг 30-шы жж Испанияанаын Республиалык укимети комек алды КСРО-дан
XXг ортасындагы Кытайдын Гоминьдон партиясынын белгили косеми:Чан-Кайши
XXг. 20-30 жылдары дуние жузин кайтадан болиске салуды коздеген Азиядагы империалистик ел; Жапония
Xг. басында курылган мемлекет:Киев Руси
Xг.- Польша корольдигинин курылуы.
Xг.- Чехия корольдигинн курылуы.
X-Х\XИИИ г. "Посад" деп аталган жерде тургандар: Саудагерлер мен колонершилер
А.Македонскийди Азия патшасы деп атады: Гавгамел тубиндеги шайкастан кейин.
А.Македонскийдин 10 жылдык жорыгы кай жылы, кай жерде аякталды? Б.з.д. 325 жылы Вавилонда.
А.Македонскийдин 10 жылдык жорыгы кайда аякталды? Вавилонда
А.Македонскийдин державасынын астанасы: Вавилон
А.Македонскийдин досы болган : Клит.
А.Македонскийдин жаулап алу согыстарында кай ел катты карсылык корсетти? Орта Азия
А.Македонскийдин жаулап алу согыстары канша жылга созылды? 10 жылга
А.Македонскийдин омир сурген жылдары: Б.з.б.356-323ж.ж.
А.Македонскийдин тулпары: Буцефал
А.Македонскийдин устазы: Аристотель
А.Македонскиймен Исса тубинде согыскан парсы патшасы :ИИИ Дарий.
А.Н.Островскийдин пьесасы:A) Бир каланын тарихыB) НосерC) Креченскийдин уйлеиу тойыD) Найзагай
Аболиционизм болган ел: АКШ
Абыздар дегендер ким? Кудайга кызмет етушилер
Авиценна кай гылым саласынын дамуына оз улесин косты: Медицина.
Авиценнанын латын тилинде аударылган медицина жониндеги шыгармалары кай гасырга дейин Еуропа даригерлеринин колдан тастамайтын китабы болды: 12 г. дейин.
Австралия доминиондык статус алган жыл.1900
Австрия-Венгрия империясындагы ондириси дамыган ел:Чехия.
Австро-Венгрия армиясы Сербияга енген жыл:1914ж 28 шилде
Австро-Венгриядагы демократиялык революция жузеге аскан уакыт:1918 жылы 31-казан.
Австролопитектердин отаны (1924 ж аныкталган): Онтустик Африка
Автоколик ушин иштен жану козгалткышын ойлап тапты:Р.Дизель.
Агора дегенимиз: Базар,алан
Агылшын буржуазиялык революциянын натижесинде орныккан мемлекеттик баскару формасы:Парламентик монархия
Агайынды Уилбер жане Орвилл Райттардын биринши ушагы сынактан отти:АКШ-та.
Агаштан немесе тастан ойып жасаган кудайлардын мусинин.Идол деп атаган.
АгылшандардынУндистаннын жерин жаулап алу жане улт-азаттык козгалыстарды басу ушин курылган агылшыннын канау аппараты:Сипай аскери мен полиция
Агылшын археологы Лики Олдавай шаткалын.......зерттей бастады: 1931 жыл
Агылшын балладаларынын суйикти каһарманы: Робин Гуд.
Агылшын буржуазиялык революциясы басталган жыл 1640 жыл.
Агылшын буржуазиялык революциясынын натижесинде орныккан мемлекеттик баскару формасы:Парламенттик монархия
Агылшын короли Парижге кимнин комегимен кирип озин Франциянын королимин деп жариялады? Бургун герцогынын комегимен.
Агылшын королинен Франция короли Нормандияны тартып алды: 13 г. басы.
Агылшын королинин XИИ гасырда серилерден "Калкан акша" жинау себеби:Рыцарларды жалдады
Агылшын королинин аскерин парламент талкандаган жыл: 1645 ж.
Агылшын отаршыларына карсы Унди- халкынын котерилиси болган жылдар: 1857-1859.
Агылшын шаруаларынын барлыгы акы толеп, бастарына еркиндик алган уакыты: 15 г. басында.
Агылшындардын коланда 100 жылдык согыстан кейин калган Француз жери: Кале порты.
Агылшындардын Кытайга карсы алгашкы апиын согысын жургизген жылдары:1840-1842.
Агылшындардын Ундистанды жаулап алуы аякталды: XИX гасырдын ортасы.
АгылшындардынУндистаннын жерин жаулап алу жане улт-азаттык козгалыстарды басу ушин курылган агылшыннын канау аппараты: Сипай аскери мен полиция
Агылшьин баскыншыларынын Бенгалияны багындырган жылы:1756-1763 жж.
Адам баласынын алгашкы дауири неге байланысты алгашкы кауымдык курылыс деп аталады? Тобыр не руга бирккен адамдардын омир суру тартибине байланысты.
Адам биздин замандагы адамдар калпына кашаннан бастап келди ? 40 мын жыл бурын
Адам жане азамат кукыктарынын тунгыш декларациясынын кабылдануы: 1789 ж. Францияда.
Адамдар егинди немен орды? Оракпен
Адамдар колага дейин пайдаланган металл: Мыс
Адамдар онделетин тастын устине кум сеуип,тегистеуди,бургылап тесуди....... уйренди: 7 мын жыл бурын
Адамдардын агаш пен тасты курастырып жасаган алгашкы карулардын бири: Найза

Адамдардын, тайналардын, халыктардын шыгу теги туралы малиметтер:Шежире (генеалогия).
Адамзат когамы тарихынын биринши дауири калай аталады? Алгашкы кауымдык
Адамзат когамында алеуметтик жиктелуи: Жеке меншиктин калыптасуы.
Адамзат когамында тенсиздиктин жане атактылардын пайда болу себеби: Унеми согыс пен кыркысулардын болуынан
Адамзат тарихында ен алгашкы мемлекет калыптасты: Б.з.б. V мынжылдыкта.
Адамзат тарихындагы ен алгашкы археологиялык кезен калай аталады? Палеолит
Адамзат тарихындагы ен узак кезен: Ежелги дуние тарихы
Адамзаттын откен тарихын, негизинен заттай деректер бойынша зерттеп окытатын гылым: Археология.
Адамзаттын атомдык гасырга енуине ыкпал еткен окига Эйнштейнниц теориясы.
Адамнын алгашкы касиптери: Теримшилик пен аншылык.
Адамнын ен алгашкы енбек куралына жатады: Тас шапкылар. Ушкир тас,шокпар
Адамнын калыптасу процесинин аякталуына себеп болды: Саналы адамнын пайда болуы
Адамнын тиршилиги ертеден немен тыгыз байланысты? Осимдиктер мен жануарлар алемимен
Адаскан улдын кайтып оралуы" шыгармасынын авторы: Рембрандт
Адольф Гитлердин Германиянын укимет басына келген жылы 1933 жыл.
Аиглияда аграрлык тонкерис басталган кез: XVИг.
Аймактар бирнеше шагын аудандарга болинди, олар калай аталды? Диз
Айырбастаушылар келе-келе кимдерге айналды? Осимкорларга.
Айырбастаушылар мен осимкорлардан алгашкы кимдер шыкты? Банкирлер.
Аксуйектер деген:Тайпа косеми мен онын жакындары
Аксуйек жауынгер кастасы оздерин кимдердин урпактарымыз деп есептеди? Рама патшамен батыр аталарынан.
Аксуйектер деген ол: Тайпа косеми мен онын жакындары. Косемдер мен ири байлар,ата тегинен бастап мыкты адамдар
АКШ тарихындагы ен кантогисти согыс:Солтустик пен Онтустик арасындагы Азамат согысы
АКШ -гы азамат Согысынын болган жылдарын корсетиниз:1861-1865 жж.
АКШ Конгресинин лендлиз занын кабылдаган жыл 1941ж
АКШ конституциясы кабылданган жыл: 1787 ж.
АКШ пен Англия Жапониянын тынык мухитындагы шабулын токтатты:1942ж жазда
АКШ президенти А.Линкольн кара кулдарды азат ету туралы укимет малимдемесине кол койган жыл:1863 ж.
АКШ президенти Ф.Рузвельттин елди экономикалык дагдарыстан шыгару жолында усынган багдарламасынын атауы Жана багыт
АКШ -тын Кубага экономикалык блокадасын бастаган жылы: 1960 ж.
АКШ-гы уотергейт жанжалы болган жыл:1974 жыл.
АКШ-гы азамат согысынын болган жылдарын корсетиниз:1861-1865 жж,
АКШ-та 1912 жылгы сайлау натижесинде президент болган адам:Вильсон.
АКШ-та Гомстед деген жер учаскеси
АКШ-та жасалган ланкестик окига болнган жыл 2001ж 11 кыркуйек
АКШ-та кулдыкты жоюды жактаушылардын атауы: Аболиционистер.
АКШ-та онеркасип тонкериси басталган кез:XVИИИ гасырдын 2-ши жартысы.
АКШ-та солтустик пен онтистик арасындагы Азамат согысы басталган жыл 1861ж
АКШ-та фабрикалык жуйе енгизиле бастаган кезен:XVИИИ г. аягынан.
АКШ-тагы 1946 ж шыккн Тифт –Хартли занынын мани Касип одактарынын кукыктарын шектеу
АКШ-тын Kyбaгa экономикалык блокадасын бастаган жылы: 1960
АКШ-тын биринши президенти:Вашингтон.
АКШ-тын Иракка карсы "Шолдеги дауыл" атты аскери операция жургизилген жыл: 1991 ж.
АКШ-тын Кубага экономиклык блонадасын бастаган жыл 1960 ж
АКШ-тын ресейден Алясканы сатып алган жыл:1867ж
АКШ-тын улы державалык беделинин томендеуине асер еткен согыс:Вьетнамдагы согыска катысуы.
АКШ-тын ушинши президенти Томас Джефферсоннын тарихта калдырган енбек: Теуелсиздик декларациясы
АКШ-тын И дуниежузилик согыска кирген жылы:1917ж
Акылды билеуши адамдарды озинин катал жазаларымен кинамайды,оларды ози улги корсету аркылы тарбелейди? Конфуций
Ал кызыл раушандар мен Ак раушандар согысы болган мемлекет: Англия.
Алгаш рет орыс князьдарынын дружиналары монгол-татарлардан Калка озенинин манында женилис тапкан жыл: 1223
Алгашкы адамдардын тауликти мерзимге болуинин негизи. Куннин жылжу багыты.
Алгашкы карапайым енбек болиниси натижесинде теримшилерден болинип шыккандар: Егиншилер.
Алгашкы кауымдык когамда адамдардын енбек куралын жасауга пайдаланган ен алгашкы шикизаты: Тас
Алгашкы колга уйретилген ан: Ит .
Алгашкы адамдар адам олген сон жаны: Оликтер елине коныс аударады деп ойлаган.
Алгашкы адамдар дуниенин барин: Жанды деп ойлаган.
Алгашкы адамдар жарты миллион жылдан астам уакыт бурын: Ресейдин онтустигине жетип табан тиреген
Алгашкы адамдар когамындагы ен узак кезен ? Палеолит
Алгашкы адамдар кыш кумыра жасаудын канша тасилин ойлап тапты? Еки тасилин
Алгашкы адамдар музыкалык аспаптарды неше турге болди?3 турге (Сокпалы,урмели,шертпели)
Алгашкы адамдар оз бойынан жан шыгып кетеди деп ойлаган сат: Уйыктаганда.
Алгашкы адамдар уйыктау мен олим сиякты кубылысты ненин асери деп тусинди? Жан
Алгашкы адамдар унгирлер жок жерлерде: Жертоле казып, сырыктардан, ири агдардын суйектеринен терилеринен курке тигип алуды уйренди.
Алгашкы адамдардын алгашкы касиби не болды? Теримшилик,аншылык
Алгашкы адамдардын баспанасынын турин атаныз: Унгир
Алгашкы адамдардын жануарлар мен аншылардын кимыл-козгалысына еликтеуден пайда болган оте ертедеги онер: Би
Алгашкы адамдардын неге тобыр болып омир суруди? Бирлесип андардан коргану ушин
Алгашкы адамдардын ойынша арбир адамнын бойында табигаттан тыс болатын тиршилик тетиги:Pyx.
Алгашкы адамдардын санасында жануарлар мен суретши салган суреттердин арасында кандай байланыс бар деп ойлады? Табигаттан тыс байланыс бар деп ойлады
Алгашкы адамдардын санасында пайда болган сикырга, кубылгыш бейнеге, рухка, олгеннен кейинги омирге деген сенимдер не деп аталды? Дини нанымдар деп аталды.
Алгашкы адамдардын топка биpигyинин максаты:Биpигип коргану.
Алгашкы адамдардын топтасуы. Тобыр.
Алгашкы адамдардын тусиниги бойынша адамдардын анга немесе ан адамга айнала алатын жан иеси. Кубылгыш бейне.
Алгашкы адамдардын тусинигинше унгирлердин тукпирине андардын суреттерин салып койса: Андар сикырга ушырап, сол тониректен алыс кетпейди деп ойлады.
Алгашкы аншылар ан аулауга шыгар алдында...Андардын суретин салып сикырлаган.
Алгашкы егиншилер тиршилик етти: Рулык кауымда.
Алгашкы егиншилик баска елдерге: Батыс Азиядан тараган.
Алгашкы карапайым енбек болиниси натижесинде теримшилерден кимдер болинип шыкты? Аншылар
Алгашкы карапайым енбек болиниси натижесинде теримшилерден болинип шыккандар:егиншилер
Алгашкы кауым адамдарынын уйкыдагы адамды окыс оятпауынын себеби: Сыртка шыгып кеткен жаны оралып улгере алмайды.
Алгашкы кауымдык когамда адамдардын енбек куралын жасауга пайдаланган ен алгашкы шикизаты.Тас.
Алгашкы кауымдык когамда айдалмалы егиншиликтин куралы не болды? Агаш сока
Алгашкы кауымдык когамда омиp сурген туыскан адамдардын тобы: ру
Алгашкы кауымдык мадениет енбегинин авторы: Э.Тайлар Испан археологы М.Саутуола Альтамира унгиринен кейинги палеолит дауиринин ескерткишин кай жылы тапты? 1879 ж
Алгашкы колга уйретилген ан:Ит.
Алгашкы мемлекеттер кайда пайда болды? Нил,Тигр жане Евфрат озендеринин алкабында
Алгашкы мемлекеттер кашан пайда болды? 5 мын жыл бурын(б.з.д 3мын жыл бурын)
Алгашкы таптык когам мен мемлекеттердин калыптасуы жане дамуы басталган жер: Азия мен Солтустик Африка.
Алгашкы тастарга кобинесе ненин сурети бейнеленди? Жануарлардын
Алдынгы Азияда мыс ондеу осыдан........ 7 мын жылга жуык бурын басталды.
Александр Македонскийдин Шыгыска жасаган жорыгынын созылган уакыты. 10 жыл.
Александр Македонискийдин согыссыз багындырган мемлекети: Египет.
Александр Македонский оз мемлекетинин астанасы деп жариялаган кала: Вавилон .
Александр Македонскийдин Шыгыска жасаган жорыгынын созылган уакыты. 10 жылга.
Александр мен Наполеон Бонапарт арасындагы бейбитшилик жане одак туралы келисим жасалган жер: Тильзит.
Александр шамшырагы (маягы) кандай аралда тургызылган? Фарос аралы
Александр шамшырагын (маягын) салган грек саулетшиси: Сострат
Александрия китапханасында канша мын папирус орамасы бар деп есептелген? 700 мын
Александрия каласына жумыс истеуге Сициялиядан келген галым: Архимед.
Александрия Муражайында жумыс истеген Евклид атты галымнын данкынын шыгу себеби: Бастау геометрия окулыгымен
Александрия шамшырагынын (маягынын) салынган уакыты: Б.з.б.280 ж.
Алматыда казак жастарынын окимет озбырлыгына карсы козгалыс болган жыл 1986ж
Алтын жабагыны акелу ушин сапарга аттанган батырлар туралы ежелги грек анызы: Аргонавтар туралы аныз
Алтын жабагыны> акелуге аттанган Аргонавтардын кемесинин атауы? Арго.
Алтын Орда ханы Мамайдын Руське карсы жорыкта одактасы болды Литва князы
Алтын Орда ханы Токтамыстын Маскеу каласын орттеп кеткен жылы: 1382 ж.
Алтын Орда ханынан монгол пайдасына салык жинауга кукык алган, "акшалы капшык" атанган Маскеу князи:Иван Калита.
Алтын Орда шапкыншылыгынан кейин тез калпына келе бастаган Ресей аймагы:Солтустик Шыгыс Русь
Альтамира унгиринен табылган суреттер будан канша уакыт бурын салынган?Ондаган мын жылдар бурын.
Америка ашылган жыл: 1492 ж.
Америка курлыгын алгаш жаулап алганда Испандыктар.
Америка орналаскан социолистик ел Куба
Америкада болмады: Жылкы.
Америкалык жуйелик армияны ....баскарды Джон Вашингтон
Американын жергиликти байыргы тургындары:Ундистер.
Англия мен Франция арасында Антанта келисим шарты жасалган жыл: 1907 ж.
Англия отарларынын арасынан биринши доминион мартебесин алган ел: Канада.
Англия парламенти екиге – лордтар жане кауымдар палаталарына кай гасырда болинди? 14 г.
Англия парламентинин И Карлды олим жазасына кескен жыл: 1649 ж.
Англия парламентинин ыкпалы кандай болды? Мемлекеттик истерде ыкпалы кушти болды.
Англия тарихындагы алгашкы айел - премьер министр:М.Тэтчер.
Англия халкынын оба дертине каншасы кырылды? Халыктын уштен бири.
Англияда Виг ж/е Тори ; Саяси партияларынын аты.
Англияда 13 г. омир сурген атакты галым: Роджер Бэкон.
Англияда 1945 ж. окимет басына келген лейбористик партиянын жетекшиси:К.Эттли.
Англияда VИИ Генрих Тюдор король болган жыл:1485 жыл
Англияда абсолюттик монархия орнаган гасыр:XVИ-XVИИ г.г.
Англияда азамат согысын бастагандар:король мен парламент
Англияда аксуйек окили; Пэр.
Англияда Вильгельм Оранскийдин билиги орнаган жыл: 1689 ж.
Англияда король окимети ныгайган уакыт: 15 г. аягы – 16 г. басы.
Англияда луддшылдар; Машиналарды кирата бастаган жумысшылар.
Англияда манызды сауда орталыгына айналган кала: Лондон.
Англияда Парламент тунгыш рет шакырылды: 1265 ж.
Англияда сословиелик монархия туринде орталыктанган мемлекет ныгайды: 13-14 г.г.
Англияда тори партиясынын (консерваторлар) алеуметтик базасы; Ири жер иеленушилер.
Англияда тунгыш парламенттин курылган жылы: 1265 жыл.
Англияда фабрика жанынан мектеп пен балабакшаны ..... ашты; Р. Оуэн.
Англияда феодалдар Барщинадан бас тартты: 1381 ж.
Англияда чартистик козгалыстар болган жылдар: 1836-1848 ж.ж.
Англиядагы "тэтчеризм" саясатынын мани: мемлекеттик секторды кен турде жекешеледиру.
Англиядагы 1688 ж. тонкеристин ceбeби:Абсолютизмди калпына келтируге карсылык.
Англиядагы онеркасип тонкериси басталды ...XVИИ г
Англиядагы феодалдын топтар мен парламентти жактаушылар арасындагы азамат согысынын басталу жылы:1642
Англиянын 60-шы жылдардагы ен атакты музыкалык тобы:"БИТЛЗ".
Англиянын АКШ-н тауелсиздигин мойындаган жыл:1783 жыл.
Анлияда 1945ж укимет пратиясынын жетекшиси К. Эттли
Анна Иоанновна патшалык курган кезде ис жузинде Рееейди баскарган адам. Бирон.
Антанта курамына кирген мемлекеттер:Ресей, Франция, Англия
Антика заманындагы фалангасозинин магынасын аныктаныз: Аскердин сапка туру адиси
Антикалык жазушылардан гуманистердин ерекшелиги, адамды ...озинин тагдырынын кожасы ретинде бейнеледи.
Антикалык мадениет деп кай ел мадениети аталды? Ежелги Рим мен Грекия мадениети
Антикоминтерндик Берлин-Рим-Токио баскынышылык блогы курылды:1936 жылы.
Антифашистик коалициянын курылуынын негизи каланган жыл:1942 ж..
Антропология деген не ?Адам жониндеги гылым
Ан аулаушылыктын оз бетинше жеке сипатка ие болуына не себеп болды? Садак пен жебенин пайда болуы
Аншылыктын дамуынан пайда болган шаруашылыктын тури: Мал шаруашылыгы
Аныз бойынша ежелги Грекияда адамдарга Олимп тауынан от акелип беруши Прометей
Аныз бойынша Рим к. негизи: Бз.б.8г.орта шененинде салынган.
Аныздардагы, израиль аскеринде куш кудирети тен келетин ешким болмаган батыры: Самсон.
Араб цифрынын отаны Ундистан.
Араб- Израиль катнасындагы алты кундик согыс болган жыл 1967ж
Араб мемлекетинин басшысы:Халифтер.
Араб тайпаларын кимдер баскарды? Косемдер.
Араб тайпаларынын биригуине не асер етти: Жана дин – Ислам.
Араб феодалдарынын езгисине карсы Бабек баскарган жиырма жылга созылган котерилистин болган жери:Азирбайжан.
Араб халифаты бирнеше тауелсиз мемлекеттерге ыдыраган кезен VИИИ гасыр.
Араб халифаты мадениетинин Еуропа елдерине таратуына ыкпал еткен ел Испания.
Араб халифаты ыдырады: Ири феодалдардын кушеюи мен багындырылган халыктардын куреси натижесинде.
Араб халифатында дамыган гылым. География
Араб цифрынын отаны Ундистан.
Араб-Израиль катынасындагы алты кундик согыс болган жыл: 1967 ж.
Арабтар 711 жылы жаулап ала бастаган ел:Испания.
Арабтар Византиядан: Сирия мен Египетти басып алды.
Арабтарда дини курылыстын аталуы:Мешит.
Арабтардын аскерлери бирнеше рет коршап, шабуылдап ала алмаган каласы: Констинополь.
Аралыгы мезолит болып табылатын кезендер: Палеолит пен неолит
Аргентинада президент Х. Д. Пероннын суениши болган уйым Жаппай енбек конфедерациясы
Аргонавтар туралы аныздарды патшанын сикырлы кызы? Медея
Аргонавтардын кемесин жасаган шебер: Арг.
Аргоновтар туралы аныздагы аргоновтардын косеми: Ясон
Ареопаг деген не? Аксуйектер кенеси
Арий кошпелилери Ундистанга кашан келди? Б.з.б.ИИ мынжылдыктын сонында
Аристарх Самосский тарихта тунгыш рет жердин кунди айналып журетини жониндеги данышпандык болжамын кайда айтты? Египеттик Александрияда.
Аристарх Самосский тарихта тунгыш рет Жердин Кунди айналып журетини жониндеги данышпандык болжамын кайда айткан? Александрияда
Аристотельдин омир сурген жылдары: Б.з.б.384-322 ж.ж.
Армада"...Улкен флот деген соз
Армения мен Грузияда хрестиан дини: 4 г. орныкты.
Артемида гибадатханасынын курылысы: 120 жылга созылды
Археолог-галымдары топан су туралы анызды калай билди? Ежелги Косозендеги сына жазуымен жазылган кыш китаптардан
Археология дегенимиз:Тарихты заттай деректер бойынша зерттейттин гылым.
Археология нени зерттейди? Откен когамды заттай дерек бойынша зерттейди
Археологтар Бактрия жеринде кашаннан бастап казба жумысын жургизди? ХХг басынан
Археологтар Египеттен тапкан бир гана ешким тимеген пергауын бейити кимдики? Тутанхамон
Археологтар осыдан 4 мын жылдан астам уакыт бурын жерленген косемнин бейитин Ресейдин: Майкоп каласынан тапты.
Археологтар финикиялыктардын отар калдыктарын кай жерлерден тапты? Солтустик Африка мен испаниядан.
Археологтардын малимдеуинше скифтердин баспанасы-не болды? Торт аякты арбадагы кииз уй
Архитектуралык шедевр - Кыскы сарайдын авторы, Ресейдин ен ири саулетшиси В. Растрелли.
Арыстандар апаны, канды кала деп атанган кала: Ниневия.
Асар дегенимиз: Биp отбасы шамасы келмейтин жумыска адамдардын акысыз-пулсыз комектесуи
Аспан алеми жониндеги билимдери негизинде тунгыш рет кунтизбе жасаган: Египеттиктер
Ассирия аскеринин алемдеги ен улкен,ен кушти аскер болган уакыты? Б.з.д. 8 гасыр.
Ассирия державасы куйрегеннен кейин Батыс Азиядагы уш улы патшалыкты атаныз? Вавилон, Лидия, Мидия.
Ассирия державасы куйрегеннен кейин букил Косозен: Вавилон патшасынын коластына карады.
Ассирия державасы куйрегеннен кейин букил Косозендеги билик кимнин колына отти? Вавилон патшасынын
Ассирия державасы омир суруин токтатты: Б.з.д.УИИг.
Ассирия жауынгерлеринин кару-жарактары: Темир семсерлер, айбалта, темирмен капталган калкандары жане шошак дуылгаларымен садактары болды.
Ассирия мемлекети орналасты: Вавилоннын солтустигинде, Тигр озенинин бас жагында.
Ассирия орналаскан жер: Евфрат,Тигр озендеринин жогаргы агысында
Ассирия патшалары Б.з.д. 8-7 г.г. кай елдерге женимпаз жорыктар жасады? Онтустик багытта-Египетке, Солтустик багытта таулы Урарту патшалыгына.
Ассирия патшаларынын сарайлары калай тургызылды? Колдан уйилген тобенин устине.
Ассириялыктар дуние жузинде биринши болып: Атты аскерди кенинен пайдаланды
Ассириялыктар дуние жузинде биринши болып аскердин кандай турин кенинен пайдаланды? Атты аскерди
Ассириянын ен кушейген кези кай гасырда болды? Б.з.д.УИИИ-УИИг.
Ассириянын кулауына сабеп болган ел? Кайта кушейген Вавилон
Ассириянын сауатты,билимди патшасы: Ашурбанипал
Астрономиялык билим негизинде календарь пайда болган ел:Египет.
Атакты грек комедианты: Аристофан
Атакты казак галымы Адил Ахметов бет алпети мен тури казакка уксаган халык деп кимдерди атады? Америкадагы ундистерди
Атакты скиф патшасы Скил кандай себептерге байланысты олтирилген? Скилдин грек дастурин кабылдап,онын кудайына бас урганы ушин
Атакты шешен Марк Цицерон б.з.д. 63 жылы: Консул
Атеистер- .... Кудайды жокка шыгарушы агартушылар
Атеистер: жокка шыгарушылар
Атлантроптын табылган жери ?Алжир
Атом бомбасын тунгыш рет сынаган ел: АКШ.
Атомдарда ауыр ядро болатынын далелдеген физик: Э. Резерфорд.
Аттикага канша дем кирди? 100
Аттиканын басты каласын атаныз. Афина
Ауганстанда мусылман жастар уйымы курылган жыл:A) 1965.B) 1968.C) 1964.D) 1969.E) 1970.
Ауганстаннын тауелсиз ел болып жарияланган жылы:1919
Ауганыстанга кенес аскерлери енгизилген жыл: Желтоксан 1979 ж.
Ауыл шаруашылыгынан болине бастаы: Колонер.
Афин демосына халыктын кай болиги кирмейди? Архонттар
Афин орналаскан Грек обылысы калай аталады? Аттика
Афин тениз одагы не ушин курылды? Парсылармен куресу ушин
Афиндеги Солон зандарынын манызы неде? Демократия негиздери каланды
Афиндик кул иеленушилик мемлекет кашан пайда болды? Б.з.д.УИИИ-УИИг.
Афины куатты кала – мемлекетке айналган уакыты: Б.з.д. 5 г.
Афины акрополинин курылысын баскарган адам: Фидий.
Афины баскару исинде улкен роль аткарган, жеребе салу аркылы сайланган азаматтардын кенеси: Бесжуздиктер кенеси.
Афины басты кала болган Грекиянын аймагы. Аттика аймагы
Афины каласы пайда болган кезен: Б.з.б ИИ мынжылдыкта,
Афины мен Спарта арасындагы Грекияны билеу жолындагы басеке неге акелди: Б.з.б. 431 ж. согыска акелди.
Афины театрында койылган <Антигона> трагедиясынын авторы: Б.з.б. 5 гасырда омир сурген Софокл.
Афиныда Демос деп кимдерди атайды? Букара халыкты
Афиныда аке-шешеси Афинынын байыргы тургыны болатын ер адамдар гана:Толык кукылы азаматтар саналды.
Афиныда демократиянын негизин калаган зандар:Солоннын зандары.
Афиныда кызыл суретти козелер(кумыралар)кашан пайда болды? Б.з.д.6 г
Афиныдагы мемлекетти баскару исин гректер не деп атады? Демократия(демостын окмети)
Афиныдан 42 шакырым жердеги жазык: Марафон жазыгы.
Афинынын орлеуи мен демократиянын оркен жайган уакыты: Б.з.д. 5гасыр.
Африканы Онтустик жиегин айналып отип, Унди мухитына шыккан Португалдык экспедицияны баскарды: Бартоломеу Диаш.
Ахилесс окшеси> деген канатты создин шыгу себеби:Анасы ок дарымайтын касиетти суга шомылдырганда окшесине су тимей калган.
Ашока патша Ундистанды бириктирген мерзим: Б.э.д. ИИИ г.
Ашшурбанилап кайтыс болганнан кейин Ассирияга карсы шыккан: Вавилония кошпели мидиялыктармен одактаса отырып
Ашык тенизде кемени журген жерин аныктайтын аспап: Астролябия.
Адебиеттен реалистик багыт дами бастаган кезен: XИX гасырддан бастап.
Азирбайжандагы 816 жылгы Бабек бастаган халык котерилиси кимге карсы болгaн еди? Арабтарга.
Айгили австриялык психоаналитик галым:Фрейд
Алемде тунгыш рет алтын мен кумистин коспасынан металл акша куйылды? Б.з.д. 7 г. Лидияда
Алемде фашистик уйымдар алгаш курыла бастаган жыл 1919ж
Алемдеги ен ежелги жазу жуйеси калыптасты: Косозенде
Алемдик тартылыс занын ашкан:И. Ньютон.
Алемнин жети кереметинин" бириншисин атаныз: Египет пирамидалары.
Алсиреп турган Батыс Рим империясынын куйреуине асер еткен ел: Германдар.
Артурли халыктардын турмыс-тиршилигин кай гылым зерттейди ?/Этнография
Аскери иcпeн айналысатын феодалдар:Рыцарлар.
Ауе жане гарышка ушу саласында онын дамуына улес коскан галым: К.Циолковский
Б.д. И мынжылдыкта майяларды пайда болды: Кала-мемлекеттер.
Б.д. Иг. Да Рим императорларынын ишиндеги ен жауызы ким болды? Нерон
Б.д.д. 74 жылдан кейин келетин жыл: Б.д.д.73 жыл
Б.д.д. УИ г. Пайда болган Рим республикасынын баскарушысы калай аталды? Консул
Б.жыл санауымыздын 107 жыл кай гасырга жатады? ИИ гасырга
Б.з 5г. аягында Британияга коныс тепкен герман тайпасы: Англдар мен Сакстар.
Б.з 5г. аягында Испанияга коныс тепкен герман тайпасы: Вестготтар(батыс готтар).
Б.з 5г. аягында Солтустик Африкага коныс тепкен герман тайпасы: Вандалдар.
Б.з 5г. Италия территориясына коныс тепкен герман тайпасы: Остготтар(шыгыс готтар).
Б.з. 1 г.басындагы Кытайдагы болган котерилис: <Кызыл кастылар> котерилси.
Б.з. 100 жылдарындагы ертедеги германдыктардын омир салты туралы жазган тарихшы Тацит
Б.з. 115-117 ж.ж. Дунай озенинин жагалауындагы женистеримен данкы шыккан колбасшы, император: Траян.
Б.з. 1г. жазылган <Жаратылыс тарихы> деп аталатын 37 китаптын авторы: Плиний.
Б.з. 1г. императорлардын аскан жауызы атанган: Император Нерон.
Б.з. 2-3 г.г. ауыр салыкка карсы болган Галлиядагы котерилисшилер оздерин: Багаудтар деп атады.
Б.з. 2-3 г.г. Рейн мен Элба аралыгын мекендеген кай тайпалар империя шекарасына шабуылдай бастады? Германдар
Б.з. 64 жылы Римде: Орт болды.
Б.з. 79 жылы Помпей каласында: Жанартау аткылап кала тугелимен кирады
Б.з. алгашкы гасырларында казиpги сандар мен ондык санау жуйеси белгили болган ел:Ундистан.
Б.з. И гасырда Иудейде кандай дин кенинен тарады? Христиандык дин
Б.з.106-115 ж.ж. аралыгында Дания,Арабия,Улы Армения жане Месопотамияны жаулап алган Рим императоры: Траян Марк Ульпий
Б.з.284 жылы Рим императоры: Диоклетиан.
Б.з.б 100-жылдарындагы ертедеги германдыктардын омир салты туралы жазган тарихшы:Тацит
Б.з.б бас кезинде германдардан болинип шыкты: Шонжарлар.
Б.з.б. 1м/ж Алдынгы Азиядагы ен ири 3 мемлекетти атаныз: Вавилон, Лидия, Мидия.
Б.з.б. 5 г. Афинадагы билик демократия деп аталу себеби: Афинадагы жогаргы билик халык жиналысынын колында болуы .
Б.з.б. 1 мын ж. бас кезинде ундилер...... Темир ондируди жане оны ондеуди уйренди(темир балталар мен куректер)
Б.з.б. 1 мын жылдарда Ундистанда: Патшалары , аскерлери ,сакшылары бар мемлекеттер курылды.
Б.з.б. 1 мын жылдыкта Алдынгы Азиядагы ен ири 3 мемлекет : Вавилон,Лидия,Мидия
Б.з.б. 100-44 ж.ж. омир сурген данкты римдик колбасшы,саяси кайраткер ари шешен: Гай Юлий Цезарь.
Б.з.б. 11 г. Грекияда: Темир ондей бастады.
Б.з.б. 11-9 г.г. Грекияда: Алгашкы кауымдык курылыстан кул иеленушилик курылыска кошу басталды.
Б.з.б. 12 г. Афиныда: Кумис тенге сога бастады.
Б.з.б. 123 ж. Гай Гракхты: Халык трибуны етип сайлады.
Б.з.б. 133 ж. жер туралы занды усынган халык трибуны: Тиберий Гракх.
Б.з.б. 1419-1400ж. Билик жургизген пергауын, дини реферматор: ИУ Аменхотеп
Б.з.б. 146 ж. Римдиктер оз билигин кайда орнатты? Грецияга.
Б.з.б. 168 ж. Болган Пидна каласынын тубиндеги шайкастын тарихи манызы. Рим озине Македон патшалыгын багындырып алды.
Б.з.б. 168 жылы болган Пидна каласынын тубиндеги шайкастын тарихи манызы: Рим озине Македон патшалыгын багындырды
Б.з.б. 2 г.Рим провинцияларында болган окига: Кулдар котирлиси
Б.з.б. 2 гасырда Кытайда: Улы Жибек жолынын негизи салынды.
Б.з.б. 2 мын ж. аягы мен 1 мын ж. басында Финикиялыктар:Уздик кеме жасаушылар жане тенизде жузшилер болды.
Б.з.б. 2 мын ж.ж. Грекияда: Кул иеленушилик курылыс калыптаса бастап, мемлекет пайда болды.
Б.з.б. 2 мын ж.ж. пайда болган кала: Афины.
Б.з.б. 2 мын ж.ж. сонында Грекияга:Гректердин жана тайпасы дорийликтер басып кирди.
Б.з.б. 2 мын жылдарда Египетте: Пирамидалар салу токтатылды(жартастардан бирнеше болмели мазарлар кашалатын болды)
Б.з.б. 2 мын жылдарда Нил жагалауында,Нубияда орнатылган алып мусиндер кай пергауынга арналган? ИИ Рамсес.
Б.з.б. 2 мын жылдардын аягында, 1 мын жылдардын басында: Алдынгы Азияда колонершилер рудадан темир ондируди уйренди
Б.з.б. 2 мын жылдардын орта шенинде Египетте:Ауыл шаруашылыгын оркендетуде ири табыстарга жетти
Б.з.б. 202 ж. Римдиктер Гоннибол аскерин женген жер Зима жазыгында
Б.з.б. 3 г. Александрияда жумыс истеген атакты геометр: Евклид.
Б.з.б. 3 г. басында римдиктер Онтустик Италиядагы: Грек калаларын басып алды.
Б.з.б. 30 жылдан кейин келетин жыл: Б.з.б. 29 жыл.
Б.з.б. 3-2 г.г. сымбатты <коллоналар>(баганалар) кен тараган кала: Коринф к.
Б.з.б. 3-2 мын ж. озинде Ундистан: Азиянын баска елдермен байланысы басталды.
Б.з.б. 3г. басында Плейбейлер: Римнин толык кукылы азаматтарына айналды.
Б.з.б. 3г. биринши жартысында Рим Италияны: Жаулап алуды аяктады.
Б.з.б. 4 мын жылдарда Египетте: Кул иеленушилик курылыс калыптаса бастады
Б.з.б. 4 мын жылдарда Египетте: Мемлекеттер пайда бола бастады.
Б.з.б. 4 мын жылдарда парсы шыганагында: Ур каласы бой котерди.
Б.з.б. 4-3 мын жылдарда Косозенде: Кул иеленушилик курылыс калыптасты.
Б.з.б. 431ж. Афины мен Спарта арасындагы согыстын натежеси: Афины женисимен аякталды.
Б.з.б. 443 ж. бастап Халык жиналысы Периклды: 15 жыл бойы ен жогары стратег кызметине сайлады.
Б.з.б. 480 жылы Грекияга басып кирген парсы патшасы: Ксеркс(И Дарийдин баласы)
Б.з.б. 5 гасырдагы Афины демосынын косеми: Афин стратеги Перикл .
Б.з.б. 5 г. Эллин онеринин негизги орталыгы : Афины.
Б.з.б. 5-4 г.г. Афиныдагы акропольдин етегинде 17 мын корермен сиятын: Театр салынды.
Б.з.б. 5-4 г.г. Эллин онеринин : Ен жогаргы гулдену кези болды.
Б.з.б. 5г. басында Плейбейлердин оз кораушылары..... жыл сайын сайлап отыру кукыгына жетти: Халык трибундарын.
Б.з.б. 5гасырда Афинынын кедей азаматтары колдары жеткен кукык: Мемлекеттик кызмет орындарынын барин аткара алатын кукыкка колдары жетти.
Б.з.б. 5гасырдын орта кезинде Афины кала- мемлекет Эллададагы: Аса куатты жане бай кала- мемлекет болды.
Б.з.б. 6 г. сонынан бастап халык жиналысы Афины аскери мен флотына колбасшылык ететин кимдерди сайлай бастады? Стратегтерди.
Б.з.б. 604-562 ж.ж. билик курган Вавилоннын патшасы: Новуходонсор
Б.з.б. 612 ж Вавилондыктар мен Мидиялыктар : Ниневияны багындырды
Б.з.б. 7 гасырда Шыгыс Азияда: Вьетнамдардын алгашкы мемелети курылд
Б.з.б. 74-71 ж.ж. болган кулдар котерлиси басталган кала: Капуя
Б.з.б. 7-6 г.г. грек гылымынын орталыгы болган кала: Милет к.
Б.з.б. 8-6 г.г. Афиныда кул иеленушилик курылыс орнап: Кул иеленушилик мемлекет курылды.
Б.з.б. 8-6 г.г. Кавказдан Испанияга дейинги тениз жагалауларында: Коптеген грек отарлары курылды.
Б.з.б. 8-7 г.г. Алдыггы Азиядагы ен куатты мемлекет: Ассирия
Б.з.б. 8-7 г.г. Афиныда : Кул иеленушилик курылыспен мемелекет калыптасты.
Б.з.б. V г. Афинадагы билик "демократия" деп аталу ceбeби:Афинадагы жогаргы билик халык жиналысынын колында болуы.
Б.з.б. VИИ г. Дуние жузинде тунгыш рет алтын мен кумис коспасынан металл акша шыгарган мемлекет: Лидия.
Б.з.б. Иран жеринде курылган мемлекет : Сасанилер мемлекети
Б.з.б. УИг. Африканын кедей азаматтарынын колдары жеткен кукыгы: Мемлекеттик кызмет орнын иелену кукыгы
Б.з.б. УИИИг. Ассирия аскери алемдеги ен улкен,ен кушти болуынын себеби? Жауынгерлердин темир семсерлермен айбалтамен коргануы.
Б.з.б. И мын жылдыктагы Алдынгы Азиядагы ен ири 3 мемлекетти атаныз: Вавилон, Лидия. Мидия.
Б.з.б. ИИ м /ж. Ассирияда курылган кала мемлекет Ашлаур
Б.з.б.280 жыл - Александрия шамшырагы (маягы) салынган уакыт
Б.з.б.325 жылы А.Македонский Косозендеги кай каланы астана деп жариялады? Вавилон
Б.з.б.525 ж.Египетти багындырган парсы патшасы: Камбиз ИИ
Б.з.б.538ж. парсы патшасы Кир Вавилонды жаулап алуда,кандай аскери айла колданган? Евфрат озенинин суын баска арнага бургызган
Б.з.б.6г. бас кезинде Римде мемлекет курылды: Мемлекет курылды.
Б.з.б.Уг.Афиныдагы билик демократия деп аталу себеби: Афиныдагы жогаргы-билик халык жиналысынын колында болды
Б.з.б.У-ИУ г.г. Грекияда - Театрлар салына бастады
Б.з.б.УИИИ-УИИ гасырлардагы Ассирия патшаларынын жаулап алу жорыктарын жургизген елдери? Вавилон,Египет
Б.з.б.ИИИг. Унди патшалыгынын билеушиси ким? Ашока
Б.з.б.ИИИг.басында А.Македонский державасы негизинде пайда болган негизги мемлекеттерди атаныз: Египет, Сирия,Македония
Б.з.д. 5 г. Римдеги плебейлердин муддесин коргаушылар: Халык трибундары.
Б.з.д. 53 ж. Косозен атырабында римдиктерди талкандагандар: Парфиялыктар.
Б.з.д. ИИИ г Александрияда жумыс истеген атакты грек галымы: Евклид
Б.з.д. 1 мынжылдыкта кытайлар: Хуанхэ мен Янцзы озендеринин аралыгындагы Улы Кытай жазыгы мен онын онтустигин мекендеди.
Б.з.д. 10 гасыр-Дауит жане Сулейменнин Палестинадагы патшалыгы
Б.з.д. 10 гасыр-Дауиттин тусындагы патшалыктын астанасы Иерусалим
Б.з.д. 12 гасырдын соны: Б.з.д.1101ж.
Б.з.д. 13 гасырда Еврейлер: Палестинага кайтып оралды.
Б.з.д. 13 гасырда-Еврейлер Палестинага кайтып оралды
Б.з.д. 133 жыл- Римдеги Тиберий Гракхтын жер туралы заны.
Б.з.д. 146 жыл- Коринф пен Карфагенди римдиктердин талкандауы
Б.з.д. 14гасырда Амон абыздарынын устемдигине карсы бас коткрген пергауын : Эхнатон
Б.з.д. 1500 жыл шамасында ен коп жорыктар жасаган пергауын.ИИИ Тутмос.
Б.з.д. 1500 жыл шамасы-Тутмос пергауыннын шапкыншылык арекеттери
Б.з.д. 1792-1750 жылдар-Хаммурапидин Вавилонды билеуи
Б.з.д. 218-201 жылдар-Римнин Карфагенмен екинши согысы
Б.з.д. 221 жыл-Кытайдын биртутас мемлекет болып биригуи
Б.з.д. 2600 жыл шамасы- Египетте Хеопс пирамидасынын салынуы
Б.з.д. 280 жылы Римге басып кирген ким: Пирр.
Б.з.д. 30 жылдан б.з.-дын 14 жылына дейин-Октавиан Августин Римди билеуи
Б.з.д. 334-325 жылдар- Макендондыктар аскеринин Шыгыска жорыгы
Б.з.д. 338 жыл- Хероней тубиндеги шайкас
Б.з.д. 390 жылы Римге кауип тондирген галл тайпаларынын косеми: Бренн.
Б.з.д. 3-гасыр-Ундистаннын биртутас мемлекет болып биригуи
Б.з.д. 4 мынжылдык соны- Египеттеги жане Косозендеги алгашкы мемлекеттер
Б.з.д. 443 жылы катарынан 15 марте 1 стратег кызметине сайланган Периклдин окытушысы ари досы: Анаксагор.
Б.з.д. 480 жылы Элладага жорык бастаган парсы патшасы: Ксеркс.
Б.з.д. 49 жыл- Цезардын Римдеги укимет билигин тартып алуы
Б.з.д. 509 жыл- Римде республика орнауы
Б.з.д. 525 жыл – Парсылардын Египетти басып алуы
Б.з.д. 53 жылы Косозен атырабында римдиктерди талкандагандар: Парфиялыктар.
Б.з.д. 5-гасырдагы Афины мемлекетинин бас порты: Пирей каласы.
Б.з.д. 600 жылдар шамасында Финикиялыктар? Африканын айналып шыгу саяхатына шыкты.
Б.з.д. 600 жылдар шамасында-Финикиялыктардын Африканы айналып шыгу саяхаты
Б.з.д. 7 гасырдын аягында тауелсиздигин алган Вавилон патшалыгынын багындырган елдери: Финикия калалары, Сирия мен Палестина.
Б.з.д. 74-71 жылдар-Спартак бастаган кулдар котерлиси
Б.з.д. 753 жыл 21 сауир – б.з. 476 ж. 28 тамыз аралыгы: Ежелги Римнин тарихын камтиды.
Б.з.д. 776 жыл-Олимпиа ойындарынын басталуы
Б.з.д. 8-7 г.г. аумагы оте улкен аскери державага айналган мемлекет: Ассирия
Б.з.д. ИИ гасырда Кытайдагы куатты мемлекет: Хань патшалыгы
Б.з.д. ИИ гасырдын соны мен 1 гасырдын бас кезинде омир сурген Кытай тарихшысы: Сыма Цянь.
Б.з.д. ИИ г-б.з. ИИ г. дейин Кытайды билеген патшалар: Хань аулетинен шыккан.
Б.з.д. ИИ мын жылдарда Кытайда: Тунгыш мемлекет курылды.
Б.з.д. ИИ мынжылдыктын сонында Ундистан жерине солтустиктен келип коныстанган кошпели тайпа:Арийлер.
Б.з.д. V гасырдагы Римдеги плебейлердин муддесин коргаушылар:Халык трибундары.
Б.з.д. V гасырдын ортасында омир сурген, Афины демосын
ын косеми, Афины мемлекетинин орлеуне ыкпал еткен кайраткер: Перикл.
Б.з.д. VИ гасырда Рим республикасында билик жургизуге И жылдык мерзимге сайлангандарды атады: Консулдар.
Б.з.д. кай гасырларда Жерорта тенизинин жагалауында Финикия отарлары пайда болды? Б.з.д.10-6 г.г
Б.з.д. У гасырда Афиндагы жогаргы окимет билиги тиесили болды: Халык жиналысына
Б.з.д. УИ г. Грекияда омир сурген Клисфен: Ареопагтан сот функцияларын тартып алып, Афиныда халыктык сот курды .
Б.з.д. УИ гасырда Жети жотанын устине орналаскан кала. Рим.
Б.з.д. ХУг. Египет кандай мемлекеттерди жаулап алды? Сирия, Нубия, Палестина
Б.з.д. ИУ гасырда Грекияга кауип тондирген мемлекет? Македония
Б.з.д. ИХ г -Урарту мемлекети калыптасты:
Б.з.д. ИИИ гасырда басында Рим: Италияга озинин устемдигин орнатты.
Б.з.д. ИИИг.Кытайдагы ен кушти патшалыкты атаныз. Цинь патшалыгы
Б.з.д.105 жылы Император сарайында кызмет етуши Цай Лун: Кагаз жасау технологиясын ойлап тапты
Б.з.д.10-6 гасырларда- Жерорта тенизинин жагалауында Финикия отарлары пайда болды
Б.з.д.1200 жыл шамасы-Троя согысы
Б.з.д.153 жылы Ежелги Римдеги жыл санау жуйесине кандай озгерис енгизилди? Жылдын басы 1 наурыздан 1 кантарга ауыстырылды
Б.з.д.2 мынжылдык-Кытай мен Грециядагы алгашкы мемлекеттер
Б.з.д.213 жылы Кытай императоры Цинь Шихуанди орталыктандырылган биликке кауипти деп: Тарихи хроникалармен Конфуций илиминин китаптарын ортеуге буйрык берди. ( Конфуций илимин курмет тутушыларды жерге тиридей комуге буйырды.)
Б.з.д.221жылы Кытай мемлекетинин билеушиси: Цинь Шихуан
Б.з.д.3 мынжылдык – Ундистаннын ен коне калалары
Б.з.д.3000 жыл шамасы-Египетте биртутас мемлекеттин курылуы
Б.з.д.334жылы А.Македонскийдин баскарган грек-македон аскерлеринин басып кирген жери. Киши Азия
Б.з.д.46 жылы Ежелги Римде: Юлиан кунтизбесинин енгизилуи
Б.з.д.480 жыл- Афиныда Перикл билигинин басталуы
Б.з.д.490 жыл- Марафон шайкасы
Б.з.д.5 гасыр- Буддизмнин пайда болуы
Б.з.д.538 жыл – Парсылардын Вавилонды алуы
Б.з.д.585 жылы 28 мамырдагы куннин тутылуын дал болжаган грек галымы: Фалес
Б.з.д.594 жыл-Афиныданы Солон реформасы
Б.з.д.612 жыл- Ассириянын астанасы Ниневиянын куйреуи
Б.з.д.689 жылы Вавилонды кираткан Ассирияннын патшасы: Синаххериб
Б.з.д.6гасырда курылган Парсы патшалыгынын иеленген жерлери: Унди озенинен Эгей тенизине дейинги жерлер (Шыгысы Ундистанмен, батыста Жерорта тенизимен шектескен жерлер)
Б.з.д.74-71 жылдардагы Италиядагы кулдар котерилисин баскарды? Спартак
Б.з.д.753жыл-Рим иргетасынын калануы
Б.з.д.8-7 гасырлар-Ассириянын гулденуи
Б.з.д.Кытайдагы Сары орамалдылар котерилиси созылды: 20 жылга
Б.з.д.У гасырда Эллин онеринин негизги орталыгы болган кала: Афины
Б.з.д.У гасырдагы Римдеги плейбейлердин косеми? Халык трибундары
Б.з.д.Х гасырда Дауиттин тусында патшалыктын астанасы: Иерусалим
Б.з.д.ХИИИ гасырда- Финикиядагы жазу жуйеси калыптасты
Б.з.д.И гасырда провинциясындагы Спартак бастаган ен ири кулдар котерилиси Италияны как жарып кай аралга бет алды? Сицилия
Б.з.д.ИИ-б.з.ИИг.г. Кытайдагы Хан аулетинин коршилери мен саясатынын негизги багыты кандай болды? Баскыншылык саясаты
Б.з.дейинги 27- б.з.дагы 14 ж.ж.Рим имперасындагы билик курган император : Октавиан Август
Б.з.-дын 98-117-жылдарында билик курган император: Траян.
Б.з.И гасырда Римде салынган Колизей театрына сиятын корермен саны: 50 000(елу мын)
Б.э. дейинги ИИИ г-.дагы Римнин басты карсыласы: Карфаген
Б.э.д. 3000 жылдай шамасында Египет тарихындагы окига:Букил Египет бириктирилип, куатты мемлекет курылды.
Б.э.д. 73 жылдан кейин келетин жыл: Б.э.д. 72 ж.
Б.э.д. 74 – 71 жылдардагы Италиядагы кулдар котерилисин баскарган. Спартак.
Б.э.д. УИ г соны –У г басында И Дарий патша тусында парсы патшалыгы кандай жагдайда болды? Ен куатты патшалык болды
Б.э.д. ИИИ-ИИ мын жылдыкта Европада курылган алгашкы топтык когам кай елде болды? Критте
Б.э.д.2 мын жылдан биздин казирги уакытымызга дейинги уакыт неше жылды камтиды? 4 мын жылды
Б.э.д.3000 жылдай шамасында Египет тарихында кандай окига болды? Букил Египет бириктирилип,куатты мемлекет курылды.
Б.э.дейинги ИИ мынжылдыктын соны И мынжылдыктын басында кай елде тенизде жузу мен кеме жасау дамыды? Финикияда
Биp мемлекет ишиндеги саяси билик ушин ар турли топтар арасындагы карулы курес.Азамат согысы.
Бабурдын аскеринин курамында болды:Орта Азия халыктары, Ауган тайпалары
Багындырылган Египет пен Вавилония жыл сайын парсы патшасына не акелуге миндетти болды? Ондаган тонна кумис.
Багындырылган Кырым татарлары турик султанынын колдауымен кай жерлерге шапкыншылык жасады? Украин, поляк жане орыс жерлерине.
Бактрия – таулары биик котерилген ел деп сипатталган ен ежелги малиметтер беретин шыгарма: Авеста
Бактрия жери ........ атты билеушинин тусында кушейе тусти. Евтидем
Бактрия жери кай гасырде жеке мемлекетке айналды? Б.з.б.ИИИг ортасы
Бактрия жери И Даридин кезинде 12-ши аймакка енип жыл сайын 360 талант салык толеп турды деген тарихшы: Геродот
Бактрия жерин озине багындырмак болган Сирия мемлекетинин билеушиси: ИИИ Антиох.
Бактрия жеринде озин патша деп акша шыгарган ким? Диодот
Бактрия жеринде улкен коныстар мен калалар кашан пайда болды? Б.з.б. ИУ-ИИИг
Бактрия жеринин коптеген елдерге танылуына кымбат тастын ........... оте ерте кезден табылган бирден- бир орталыгы болуы асер етти: лазурит
Бактрия туралы Тарихи жазбалар деген енбегинде жазган кытай тарихшысы: Сыма Цян
Бактрия туралы деректер кытай саяхатшысы кимнин енбегинде кездеседи? Чжан Цяннын
Бактриялыктардын негизги касиби: егиншилик
Бактриянын астанасы ретинде алемге айгили болган каласы: Бактр
Бактриянын батыс жагында б.з.б. ИИИ гасырда пайда болган жана мемлекет: Парфия
Балалар жорыгы кай жылы уйымдастырылды? 1212 ж.
Балалык санасы таза парак секилди тужырымдаган окымысты; Дж. Локк.
Барлыгы бирдей тен жане ортак муликке иелик ететин когам ен адилетти когам деп есептейтин француз ойшылы: Жан Мелье
Барлык Жерорта тенизиндеги Римнин билиги орнаган гасыр: Б.з.д. ИИ г.
Барлык билим тажирибеден жинакталады деген пикирди устанган агылшын философы:Джон Локк
Барлык Жерорта тенизиндеги Римнин билиги орнаган гасыр:Б.з. ИИ г.
Барлык нарсенин бастапкы негизги сан деп караган грек математиги: Пифагор
Барлык Ресей дворяндарына еркиндик пен бостандык беру туралы манифест шыккан жыл: 1762 ж
Барщина мен оброк: Тауелди шаруалардын негизги борышы болды.
Барщина" созинин магынасы:Феодалдын шаруашылыгында шаруалардын тегин жумыс истеуи.
Барщина дегенимиз: Енбекпен отеу.
Басты каласы афины болган Орталык Грекиядагыаймак калай аталды? Аттика.
Бату ханнын Шыгыс Еуропага жорык жасаган жылдарын корсетиниз 1236-1242 жылдар.
Батыс Рим империясы ыдыраганнан кейин Еуропада курылган жана империя: Улы Карл империясы.
Батыс Рим империясынын кулаган жылы: 476 ж.
Батыс Еуропа мемлекеттеринин ыдырауына не себеп болды? Натуралды шаруашылыктын басымдыгындагы жерге феодалдардын жеке иелигинин бекуи.
Батыс Еуропа халкынан Ширкеу динбасылары мен храмдарды кутип устауга деп алынган салык тури: Десятина.
Батыс Еуропада букил онделетин жердин уштен бирине жуыгын иемденди: Католик ширкеуи.
Батыс Еуропада китиптар кай тилде окытылып, зандар кай тилде жазылды? Латын.
Батыс Еуропада мадениеттин кулдырауына акеп сокты: Антикалык дуниеден орта гасырларга кошу кезинде.
Батыс Еуропада христиан ширкеуинин басшысы: Рим папасы.
Батыс Еуропада ХИИ-ХИИИ гасырларда Университеттерде оку кай тилде жургизилди? Латын.
Батыс Еуропадагы феодалдык бытыранкылыктын себеби:Натуралды шаруашылыктын устемдиги, феодалдардын жеке иелигинин ныгаюы.
Батыс Еуропаны орта гасырлардагы ондаган мын тургыны бар калалары: Лондон мен Париж.
Батыс Еуропанын барлык елдеринде калалар мен сеньорардын арасындагы курес кай гасырларда болды? 12-13 г.г.
Батыс Еуропанын орта гасырдын алгашкы кезениндеги сауатты адамдар:Ширкеу кызметкерлери.
Батыс жане Орталык Еуропа орманды жерлердин азаю уакыты: 11 г. таяу.
Батыс Рим империясы ыдыраганнан кейин Еуропада курылган жана империя. Улы Карл империясы.
Батыс Рим империясын иелигинде калган провинциялар: Италия жане Еуропа мен Африкадагы Батыс провинциялар.
Батыс Рим империясынын кулаган – 476 жылдын тарихтагы кезени: Ежелги дуние тарихынын аякталуы
Батыс ширкеуи – Католик Букил алемдик ширкеуи деп аталды.
Баутря мемлекети туралы алгашкы деректер кай елдин шыгармаларында кездеседи? Парсы шыгармаларында.
Бадсуилер деген Кошпели арабтар.
Берлин кабыргасы тургызылган жыл: 1961
Берлин кабыргасы кулатылган жыл:1989 ж. 8 караша.
Берлинды коршауга алган жыл: 1945 жылы16 сауир.
Берлин-Рим- Токио уштиги курылган жыл: 1937ж.
Бехистун жазбасынын негизги мазмуны: Дарий патшанын женисин мадактау
Биик жане тик жартаска Бехистун жазбасын кашап жазуга буйрык берген билеуши: Парсылардын патшасы И Дарий
Болгария шекарасынын улгаюы: 9 гасырда болды.
Бостондагы шай ишу деген атпен тарихта белгили болган Бостон каласы тургындарынын агылшын кемесине шабуыл жасаган жылы:1773 жыл.
Ботаника – гректин <осимдик > созинен , физика - <табигат> созинен ,саясат (политика)-<мемлекет> созинен алынды.Бул гылым салаларына атау койган галым: Аристотель.
Брахмандар деген ким? Абыздар
Брахмандардын киген кииминин туси : Ак тусти
Брахманын аузынан пайда болган деп есептелинген каста: Брахмандар.
Британ лейбористе партиясынын курылган жылы: 1906.
Британиянын биринши доминионы. Канада.
Будда дининин негизин калаушы: Сиддахаратха Гаутама
Буддизм дининдеги нирвана - ол Рахат омиp.
Бурбон аулетинен шыккан, озин эмигранттар королимин деп атаган король. Карл X.
Буржуазиялык революциянын барысындагы шаруалардын максаты: Дворяндар мен ширкеудин сословиелик артыкшылыгын жою.
Будан 3жарым мын жылдан астам уакыт бурын Еуропада, Балкан тубегинин онтустик болигин кандай тайпалар мекендеди? Грек тайпалары.
Будан уш жырым мын жыл бурын таска зандар жинаган жаздырган билеушиси: Хаммурапи
БУУ Бас Ассамблеясы Палестинага британ мандатын жою жане еки мемлекетти - Араб жане Израиль мемлекеттерин куру туралы шешими кабылданган жыл:1947 ж.
БУУ куруга катыскан мемлекеттин саны:51
БУУ-нын штаб-патери Нью-Йоркте.
Биздин жыл санауымыздын 1999 жылдан 500 жылды азайтса нешинши гасыр болады? ХУг. (15г)
Биздин жыл санауымыздын 2006 жылы нешинши мынжылдыкка тан? ИИИ мынжылдыкка
Бир кап бурыш деген атау: Орта гасырлардагы аса бай адамдарды осылай атады.
Бир тунде Берлин кабыргасы котерилген 12-ши тамыз.1961 жыл.
Бирлик идеалдары мен прогрестин дагдарысы болган АКШ-тагы кайгылы окига:2001 ж. 11 кыркуйек
Бириккен Араб Республикасы курылган жыл: 1958 ж.
Бириккен герман мипериясынын биринши канцылери Отто фон Бисмар
Бириккен одактын багдарламасынын негизине алынган: Сунь Ятсенннин - Уш халыктык принципи
Бириккен одактын Сунь Ятсен жасаган Уш халыктык принципи: Ултшылдык, халык окимети, халык игилиги
Бириккен Улттар Уйымынын курылган жылы: 1945 ж.
Биринши агылшын Кытай согысы болган жылдар:1840-1842 жж.
Биринши болып 6 айга ядролык каруга бир жакты мораторий кабылдаган ел. КСРО.
Биринши Могол императоры озинин сарайын ашекейлеуге шакырды:Орта Азия суретшилерин
Биринши орыс революциясы болган жыл: 1905-1907 ж.ж.
Биринши Пуни согысы неше жылга созылды? 23 жылга
Биринши рет дуние жузин айналып шыккан саяхатшы:Фернандо Магеллан.
В. Гюгонын белгили романы:Кулегиш Адам
В.А. Моцарттын шыгармасы:Сикырлы флейта.
В.Гюгонын белгили романы: кулегиш адам
Вавилон жери узак уакыт бойы кай елге багынышты болды? Ассирияга
Вавилон каласынын кудайы ким? Мардук .
Вавилон сына жазуында канша танба болды? 300 дей танба
Вавилонга б.з.б. 5 г. келип корген тарихшы: Геродот.
Вавилонда б.з.б. 1792 – 1750жылдай билик курган патша: Хаммурапи.
Вавилонда алемнин алгашкы жети кереметинин бири айгили Аспалы бакты салдырган патша ким? Навуходоносор.
Вавилонда б.з.д. 1792-1750 жылга дейин билик курган патша:Хаммурапи.
Вавилондагы алемнин жети кереметинин бири : <Аспалы бак>
Вавилоннын ен атакты патшасы. Хаммурапи
Вавилоннын Ниневия каласына шапкыншылыгы: Б.з.б.612 ж.
Варфоломей туни деген атаумен кандай окига байланысты (1572 ж.)? Францияда протестанттарды кырып-жою.
Варшава келисими аскери блогы таратылды:1991 жылы.
Варшава Шарты уйымы курылды:1955 жылы 14- мамырда.
Варшава Шарты Уйымынын курылу максаты: Шыгыс Еуропа елдеринин аскери-саяси биригуи.
Васко да Гама экспедициясынын Африканы айналып отип, онын шыгыс жагалауына шыккан мерзими: 4 жарым айдан кейин.
Ватерлоо тубиндеги шайкас болган жыл 1815ж
Ватерлоо шайкасындагы француз армиясынын колбасшысы.Наполеон.
Ведалар дегенимиз бул: Олендер жиынтыгы
Веймар республикасынын сонгы президентин атаныз: П. Гинденбург.
Вена конгреси бойынша Англия алган жер: Мальта аралын.
Вена конгиреси болган жыл :1814ж
Венгр корольдыгы курылды: 10 г. аягында:
Венения республикасын баскаргандар:Герцог
венесуэла республикасы басшыларынын бири Воливар
Венеция каласында Г.Галилей ози жасаган телескопын кайда орнатып аспан алемин бакылаган?Собор мунарасына.
Венеция мен Генуя калалары: Дербес кала республика болды.
Венеция республикасынын омирлик баскарушысы:Дож
Верден келисиминен кейин пайда болган Шыгыс-Франк мемлекети болашак: Германия мемлекети.
Вермахт - бул: Насилдик Германиянын карулы куштери.
Версаль битм шарты жасалган кала: Париж
Версаль- битим шартына кол коюдан бас таркан ел Кытай
Версаль битим-шартына кол коюдан бас тарткан ел:Жапония
Версаль жуйеси дегенимиз: Германия жане онын бурынгы одактастарымен келисим жуйеси
Версаль келисими бойынша Эльзас пен Лотарингияны озине кайтарып алган ел:Франция
Версаль шарты бойынша Германиянын Саар облысын баскару кукыгы 15 жылга берилди:Улттар Лигасына.
Версаль-Вашингтон жуйеси бойынша Тынык мухиттагы оз устемдигин ныгайткан ел:АКШ
Византия императорлары кулдык курылысты сактап калуда кандай куштерге сенди? Аскерге, шенеуниктер мен ширкеуге.
Византия империясы жойылуына себеп болган шапкыншылык: Турик Османдарынын шапкыншылыгынан.
Византия империясы узак согыстардан кейин территорияларынын бир болигин кай елге беруге мажбур болды? Иранга.
Византия империясынын Батыс Еуропа елдеринен озгешелиги: Биртутас мемлекет ретинде сакталды.
Византия мадениети асиресе кушти асер етти: Онтустик жане Шыгыс славяндарга.
Византия саудагерлери кай елдермен сауда жасау аркылы байыды? Иран, Ундистан, Кытай.
Византияда – императорга тауелди христиан ширкеуинин басшысы: Патриарх.
Византияда 6 гасырдын карсанында тиршилиги кайнаган халкы коп калалар: Константинополь, Александрия, Антиохия.
Византиядагы копестерге салынатын салык тури: Баж.
Византиядан хрестиан динин кабылдаган елдер: Болгария, Сербия, Русь.
Византиялыктардын жазуы бойынша славяндар: Агаш жонып, кайык жасауга уста болган.
Византияны турик-османдардын багындырган жылы 1453 ж.
Византиянын "алтын копири" деп аталган кала: Константинополь
Византиянын жойылуына кандай жагдай асер етти? Сербия жане Болгария мен согыса отырып Византия турик османдардан согыс комегин сурауы.
Вильгельм Оранский ол:Нидерланды буржуазиялык революциясынын кайраткери.
Вильгельмнин тусында Англиянын барлык жеринде жургизилди: Халык санагы.
Вильям Кобеттин аутуынша, Англия халкынын кайыршылык жагдайынын себеби; Жетесиз баскару .
Вольфганг Амадей Моцарт - кай елдин композиторы?Австриянын.
Вьетнам халкы Франция отаршылдыгына карсы согысты бастаган жылдар 1954-1964 жылдар
Г. Кольдин ГФР канцлери болып сайланган жылы: 1982 ж.
Г.Ю. Цезарга Сенат берген атак: Диктатор
Гавгамела шайкасында жениске жетти: А.Македонский (ИИИ Дарий женилди ).
Гай Юлий Цезарь 10 жыл шамасында кайда согысты? Альпилик Галлияда
Гай Юлий Цезарьдин кезинде Рим: Жерорта тенизи бойына октемдик еткен ири мемлекетке айналды.
Ганза одагын баскарган кала: Любек.
Ганнибал ким? Талантты колбасшы
Гаргантюа мен Пантагрюэль" романынын авторы: Франсуа Рабле.
ГДР курылган жыл:1949 ж. 7 казан.
Гездер" дегендер: Нидерланды буржуазиялык революциясы кезениндеги партизандар.
Гейдельберг адамы табылды: Германиядан
Географиялык ашулардан кейин алемдик сауданын басты орталыгы болган порт:Антверпен.
Герман тайларынын Рим империясынын аумагын баса-коктеп енуинин кандай салдары болды? Кул иеленушилик курлысты киратты
Герман тайпаларынын Рим империясынын териториясына баса - коктеп енуинин салдары: Кул иеленушилик курылысты киратты.
Герман императоры болуга кукыгы бар Пруссия кароли
герман империясы.... одагын курады22 манархиянын
герман империясынын курылгандыгы туралы.... 18 кантарда жариаланды 1871ж
Герман мемлекеттери биригип Герман империясын курган жыл: 1871.
Герман парламенти аталды рейхстак
Герман парламентинин жогаргы палатасы бундестаг
Герман тайпаларынын бир болиги-франкткр Батыс Рим империясынын кай жерине коныстанды? Галлияга.
Герман тайпаларынын ежелги мекени кай жерде болды? Эльба мен Рейн.
Герман тайпаларынын рулык кауымнан коршилик кауымга ауыскан уакыты: 5-6г.г.
Герман тайпаларыньн Рим империясынын территориясына баса-коктеп енуинин салдары:Кул иеленушилик курылысты киратты.
Герман Федеративтик Республикасы курылды:1949 жылы 7 кыркуйек.
Герман Федеративтик Республикасында К.Аденауэрдын укиметти баскарган уакыты:1949-1963 жылдар.
Герман феодалдары 12г. Лаба мен Одер озендери аралыгындагы аймакты: Басып алды.
Герман феодалдарына карсы славяндардын котерилис жасап, 150 жылгы бостандыгын кайтарып алды: 983 жыл.
Германдар егистикпен айналысып : Арпамен бидай екти.
Германдар римдиктерди жаулап алганнан кейин олардан уйренди: Кос танапты егиншиликти.
Германдарда кос танапка кошу егин шаруашылыгында:Енбек онимдилигин арттырды.
Германдарда тайпа калай баскарылды? Халык жиналысы аркылы.
Германдардын негизги касибине болды?Егиншилик.
Германдыктар, славяндар жане арабтардын феодалдык курылыска отуинин ерекшеликтери неде? Олар кул иеленушилик курылыс когамына сокпады.
Германия демократиялык республикасы курылды:1949ж 7 казан
Германия империясынын биринши рейхсканцлери: Бисмарк.
Германия кандай елмен согыстын натижесинде биртутас елге айналды? Франциямен.
Германия мен Чехиянын бириккен куштери талкандады: Венгрлерди.
Германия онеркасибинин дамуына басты кедерги болган жагдай:Феодалдык катынастардын калдыгы
Германия Федеративтик Республикасынын парламентинин томен палатасы: Бундестаг..
Германия, Англия, Франция королдери кай жылдары 3-ши Крест жорыгын уйымдастырды? 1189-1192 ж.ж.
Германия, Италия, Жапониянын арасында Уштик пакт аталган согыс одагы курылган кезен: 1940 жылы 27-кыркуйек.
Германия, Италия, Жапониянын арасында Уштик факт аталган согыс одагы курылган кезен: 1940ж. 27-кыркуйек
Германияда ултык енбекти уйымдастру туралы енбек миндеткерлиги енгизилген жыл 1934ж
Германияда XX гасырдын басында тас комирдин 87% колында устаган синдикат:Рейн-Вестфалль
Германияда жергиликти парламентин атауы ландтаг
Германияда калалар пайда болып осе бастаган кезен. ИX-X г.
Германияда революция басталган жыл: 1918 караша
Германиядагы 1918 ж. караша революдиясына катыскан белгили немис акыны:И. Бехер.
Германиядагы мемлекеттерди баскарган ири феодалдар: Князьдар.
Германиядагы феодалдар арасындагы билеуши устем тап: Орта дворяндар.
Германиядагы халыктык Реформациянын косеми:Мюнцер.
Германиядан болинип тауелсиз Швейцария Федерациясы курылган жыл: 1296
Германиянын биринши канцлери О.Бисмарк
Геродот не себепти тарихтын атасы деген аттакка ие болды? Ойткени ол грек-парсы согыстарынын тарихын жазды
Геродоттын айтуы бойынша <Парсылардын 5 жастан 20 жаска дейинги ул балаларына уйреткен уш нарсе>: Атка минип шабуды,садак тартуды жане шындыкты айтуга
Гималай тауынан бастау алатын Ундистандагы еки озен калай аталады? Унди,Ганг
Гитлер укимет басына келген жыл: 1933
Голландия республикасынын тауелсиздигин Испания мойындаган жыл:1609
Гомердин Илиада жане Одессея поэмалары кашан дуниеге келди? Б.з.д.УИИИг.
Гомердин Иллада поэмасындагы Ахилестин анасы: Фетида
Гомердин Одиссей поэмасындагы жартылай кус, жартылай айел бейнесиндеги азазилдер: Сиреналар.
Горацийлер анты суретинин авторы: Луи Давид
Готордын Римди жаулап алган жылы: 410 ж.
Готтар Аларихтын колбасшылыгымен римди кай жылы басып алды? 410 ж
Готтардын Римди алуы....болды: 410 жыл
Грек анызы бойынша акеси Эгейдин отинишин орындамаган ул: Тесей.
Грек анызындагы Аргонавтар алтын жабагыны акелу ушин аттанган олкеси:Кавказ.
Грек жане Финикия мемлекеттеринин уксастыгы: Жерорта тенизинин жагалауында отарларын белсене салуга умтылуы.
Грек калаларында койылган трагедиялардын бири калай аталады? Бугалауланган Прометей
Грек каласы-Коринефте: Ен жаксы кару-жарак жасалды.
Грек мифологиясы бойынша согыс кудайы: Афина
Грек мусин дауири дамыган уакыт: Б.з.б. У г
Грек саулет онеринин афина кудайга арналган тамаша туындысы: Парфенон
Грек тарихшысы Геродот пирамида курлысы туралы не деп жазады? 100 мын адам жумыс истеп, арбир 3 ай сайын ауысып отырган.
Грекия Европанын кай жеринде орналаскан? Онтустигинде
Грекия калаларынын озара согысына тиым салатын мереке. Олимпия ойындары
Грекияда Крит-Ахей оркениетти калыптаскан кезен:Б.з.б 2000 жылдары.
Грекияда олимпиялык ойындардын откизилу тартибин аныктаныз: 4 жылда 1 рет.
Грекияда театр калай аталды? <Ересектер мектеби>
Грекияда шыракты кандай агаштын майынан жасады? Зайтун
Грекиянын бириккен аскерлери парсы аскерлерин толык талкандаган жери: Платея тубегиндеги шайкаста
Грек-парсы согысы барысындагы гректердин кай жениси шешуши болды? Саламин жениси
Грек-парсы согысында гректер ушин шешуши миндет аткарган женис: Саламин бугазындагы женис.
Грек-парсы согысында И Дарий кай жердеги шайкаста женилис тапты? Марафон шайкасында
Грек-парсы согысында ИДарий кай жердеги шайкаста женилис тапты? Марафон шайкасында
Гректер Троя каласын жаулап алган жылдар:Б.з.б. 1200 жылдары
Гректердин парсыларды толык талкандап, оз тауелсиздигин сактап калды: Платей тубиндеги шайкаста.
Гректердин сеними бойынша Зевс бастаган кудайлардын мекени: Олимп
Гректердин Трояга жорыктары туралы жазылган туынды.Гомердин "Одиссея" поэмасы.
Гректин кай галымы дуние оте усак болшектерден-атомдардан турады деген пикирди айтты? Демокрит
Гусшилдер козгалысы болган ел. Чехия.
Гусшилдер согысынын манызы (1419-1434 жж):Католик ширкеуине соккы берди.
Гусшилердин жасаган женисти жорыктары кай елдерде болды? Венгрия мен Австрия.
ГФР Еуропалык экономикалык когамдастыкка кирген жыл:1975 ж.
ГФР мен ГДР бириккен жыл:1990 ж..
ГФР-дин 1982 жылы канцлери болган христиан-демократиялык партиясынын мушecи:Г.Коль.
Галымдар адамнын калыптасу процеси аякталды деп есептейди:саналы адамнын пайда болуымен
Галымдар ежелги адамдардын сурет сала билгенин будан... 120 жыл
Гасырлар тогысында китабынын авторы:Н.А.Назарбаев.
Гундардын аскери одагын ыдыраткан Каталаун шайкасы кай жылы болды? 451 жылы.
Гундардын Европага басып кируи. 375 ж.
Гундардын ен атакты косеми: Аттила
Гундармен согыс Кытай аскерлери ушин ауырда киын болу себеби: Кошпели шаруашылыкпен айналысатын гундар дала омирин жаксы билди.
Гылыми коммунизм" теориясы пайда болган гасыр:XИX г. 40 жылдары.
Гылыми фантастика жанрындагы атакты Агылшын жазушысы:Г.Уэллс.
Гыльми-техникалык революциянын жана кезени басталды: XX гасырдын 70-жылдарынын ИИ-ши жартысы.
Д чатт..... курастырды; Бу машинасын .
Д.Бруно илими бойынша: Алем шексиз, онын бастамасы да, акыры да болмайды.
Д.Донской баскарган орыс армиясынын Мамай аскерин женген Куликово шайкасы кай жылы болды?1380 ж
Дамаск болатынан жасалган семсерди, кылыш пен саутты: Барлык елдердин рыцарлары аса жогары багалады.
Дамыган орта гасырларда Еуропадагы бейнелеу онеринин аса зор жетистигин корсетиниз Китап миниатюрасы.
Данышпан Конфуций адам тарбиесиндеги калыптаскан тартиптердин бири деп корсеткени: Улкенге илтипат
Данышпан Конфуцийдин б.з.б. У гасырда неликтен танымал болгандыгын калай тусиндиресиз? Ата-баба дастурин сактауга,улкендерди сыйлауга шакырды
Дарий ИИИ-нин тусында,парсылар кимдерден женилис тапты? Макендондыктардан
Данди дакылдар алгаш шыгарылган уакыт пен жер: Б.з.дейинги 6-5 мынжылдыкта Киши Азияда
Дастурли ислам мадениети сакталып келе жаткан ел: Иран.
Дедал жане Икар туралы анызда не туралы айтылган? Адамнын ушуга талпынысы
Демократиянын негизи каланган ел: Греция.
Демос тусинигинин магынасы:Халык.
Дженни атты механикалык уршыкты кураган; Дж. Хоргривч.
Динамитти ойлап тапкан: А.Нобель
Диоклетиан Рим империясында канша жыл билик курды? 21 жыл.
Диссиденттик" создин магынасы:КСРО-дагы кукык коргау козгалысы.
Днепрдин бойына орналаскан грек отары калай аталады? Ольвия
Дуние жузин айналып шыгу саяхатын алгаш жузеге асырган тениз саяхатшысы. Ф.Магеллан.
Дуние жузи тарихы неше кезенге болинеди? 4 кезенге
Дуние жузилик тарихта орта гасырлар кандай окигадан кейин басталады? 476ж. Рим империясынын кулауымен.
Дуние жузилик тартылыс занын тужырымдаган галым: Исаак Ньютон
Дуние жузин дур силкиндирген он кун""деген китаптын авторы:Джон Рид.
Дуние жузиндеги алфавит атаулынын бари дерлик кимдердин алфавиттеринен шыккан? Финикиялыктар мен гректердин.
Дуниежузилик сауданын пайда болган уакыты.XVИ г.
Дуниежузилик тартылыс занын тужырымдаган галым; Исаак Нютон.
Дуниежузилик шеберхана атангат мемлекет; Англия.
Дуниенин жаратылуы, алгашкы адамдар-Адам ата мен Хауа ана, олардын пейиштен куылуы, улы топан су мен халыктардын жер бетине калай таралып коныстанганы жайындагы аныздармен басталатын еврейлердин китабы: Таурат.
Евгений Онегин операсынын авторы:П.Чайковский
Евклидтик емес геометрия туралы илимди жасагам математик: Лобачевский.
Еврей аныздарындагы кай батырдын куши шашында болгандыгы туралы айтылады? Самсоннын.
Еврей тайпаларын кимдер баскарды? Аксакалдар.
Еврейлердин сыйынган жалгыз кудайы: Яхве.
Еврейлердин туп ата-бабалары болып кимдер саналады? Ыбырайым, онын улы Исак пен немереси Жакып.
Евтидем аскерлеринин артыкшылыгы согыс пилдери болды.
Евтидемнин урпактары б.з.б. ИИ гасырда кай елге жорыктар жасап елдин аумагын онтустикке карай улгайта тусти? Индия.
Егер Хаммурапи занында адам деп айтылса, ол- ... Еркин адамдар
Егер Хаммурапи занында адам деп айтылса,ол - ... Еркин адамдар.
Египет мемлекети орналаскан жер: Солтустик - Шыгыс.
Египет билеушиси Нехонын финикиялыктарга берген тапсырмасы:Жерорта тенизи барлык Африканы коршап жатыр ма, соны билу.
Египет жогары билеушилеринин титулы: Пергауын.
Египет мемлекети орналаскан жер: Солтустик-Шыгыс Африка.
Египет орналаскан жер: Нил озени алкабында.
Египет патшасына –Таксыр, геометрия гылымына патша жолы салынбаган! деп жауап айткан галым: Евклид.
Египет пен Алдынгы Азиянын халыктары парсылардын езгисинен кутылып: Грек- македон шапкыншыларынын езгисине тусти.
Египет пен Вавилоннын далаларында, Жерорта тенизинин Финикия алып жаткан жагалауларында б.з.д. 2 мыныншы жылдарда омир сурген тайпа: Еврей тайпалары.
Египет пен Израиль арасындагы согысты токтаткан Кэмп-Дэвид келисимдерине кол койылган жыл: 1978 ж.-1979ж.
Египет пергауындары жаулап алган елдер: Сирия,Палестина,Нубия
Египет пирамидаларынын бииктигин жерге тускен коленкесине карап есептеген математик? Фалес
Египет пирамидаларынын бииктигин коленкесине карап олшей билген грек галымы: Фалес
Египет рим провинциясына айналды : б.з.д.31 ж.
Египет халкынын ислам динин кабылдау кезени: VИИ гасырдын ортасында
Египет атауы кандай магына береди: Кемет ягни кара
Египетпен Израиль арасындагы согысты токтаткан Кэмп-Дэвид келисимине кол койган жыл 1978-1979ж
Египетте жазу кезде пайда болды? Б.з.д.ИУ-ИИИмын жылдыкта
Египетте кимдер кудайга тенестирилди? Пергауындар
Египетте мемлекеттердин пайда болуы:Б.э.д. 4 мынжылдыкта.
Египетте,Вавилонда жане Ежелги Шыгыста тунгыш пайда болган морлерде не бейнеленди? Аскери колбасшылар
Египеттеги жазу: Иероглиф
Египеттеги пирамидалардын калай тургызылганын жазган тарихшы: Геродот.
Египеттеги Хеопс пирамидасынын калай тургызылган кай тарихшы жазды? Геродот
Египеттик Александрияда географ Эратосфен малимдеди: Алемди айналып шыгу саяхаты мумкин деди.
Египеттиктер пирамида согуды токтатып пергауындарын жартастардын ишине жерлей бастаган уакыты: Б.з.д. 2 мынжылдык.
Египеттиктер храмдарында табынган Апис атты киели жануары: Кара каска бука.
Египеттиктердин жаксы омир суруи Нил суына байланысты, озен кудайын олар: Хапи деп атады
Егиншилердин ежелги коныстарын археологтар кайдан тапты? Алдынгы Азиядан.
Егиншилердин киген кииминин туси : Жасыл тусти
Егиншилик кайдан шыккан? Теримшиликтен
Егиншиликтин ежелги отаны: Алдынгы Азия. (Батыс Азия
Ежелги адамдардын ен алгашкы шаруашылыгы: Теримшилик
Ежелги Ассириянын куаты арта тускен кезени: Б.з.д. УИИИ г.
Ежелги грек жазушысы Эихилдин ири трагедиялык шыгармаларынын бири: Бугауланган Прометеги.
Ежелги Римдеги колондар: Жердин усак арендаторлары
Ежелги адамдардын алгашкы касиби: Аншылык, теримшилик.
Ежелги акындар бойынша осыдан мын жыл бурын Нервегиялык адамдар ашкан жер: Америка
Ежелги Ассирия аскери озеннен откенде колданды: Урилген тери каптар аркылы
Ежелги Ассирия аскери озендерден калай отти? Урленеген местерге минип.
Ежелги Ассирия аскериндеги салт аттылар немен каруланды? Узын найза,садак.
Ежелги Ассирия патшалары Вавилония,Библ, Тир, Сидонды жане Палестинанын бир болигин.......жаулап алды: Б.з.д. 8-7 г.г.
Ежелги Афина каласындагы биик тобеге орналаскан жогаргы кала: Акрополь .
Ежелги Афина каласындагы биик тобеге орналаскан жогаргы кала Акрополь
Ежелги Бактрия жеринин коптеген елдерге танылуына себеп болган багалы тас: Лазурит .
Ежелги Вавилония елиндеги Кун патшасы: Шамаш.
Ежелги германдыктардын Рим империясынын территориясына коныс аудару кезени: 5-6г.г.
Ежелги грек тарихшысы Геродоттын енбегинин аты: Тарих
Ежелги Грек аныздарында гажайып окигаларды басынан откерген атакты поэманын басты кейипкери: Одиссей
Ежелги гректер нанымындагы сулулык пен махаббат кудайы: Афродита.
Ежелги гректерде жазу ушин пайдаланган материял Балауыз жазылган тактайша.
Ежелги гректин Илиада поэмасындагы гректер басып алу ушин согыскан кала: Троя.
Ежелги Грецияда олимпия ойындарынын откизилу мерзими: 4 жыл сайын.
Ежелги Грециядагы Афина мен Спартанын арасындагы согыстын себеби : Элладагы устемдик ушин Спарта мен Афинанын бурыннан келе жаткан басекелестиги.
Ежелги дуние тарихы кандай кезенди окытады? Алгашкы кауымдык курылыс пен кул иеленушилик курылысты.
Ежелги дуние тарихынын аякталган уакыты: Батыс Рим империясынын кулаган уакыты.
Ежелги Кытайдагы патшалыктар куресинин кезени: Б.з.д. ИУ – ИИИ гасыр
Ежелги Кытайдын тарихы жазылган Тарихи жазбалар енбегинин авторы: Сыма Цянь.
Ежелги парсы державасында патша жолы кандай жолдарды жалгастырган? Державанын ири – ири калаларынын арасындагы дангыл жолдар
Ежелги ундилердин брахмандарды оте курметтеуинин себеби, олар: жаксы оним алуга кудайлармен келисе алады деп есептеген.
Ежелги Ундистан орналаскан жер: Азиянын онтустигинде.
Ежелги Ундистаннын Рамаяна дастанында суреттелген, ундиликтер табынатын касиетти маймыл:Хануман.
Ежелги адамдар адамдардын мусинин ... Андардын суйегинен ойып жасаган
Ежелги адамдардын алгашкы касиби: Теримшилик.
Ежелги адамдардын алгашкы ужымы:Тобыр.
Ежелги адамдардын суреттеринде жии корсете билген коринистери: Ан аулау
Ежелги адамдардын унгирдеги салган суреттерин алгаш тапкан археолог:Саутуола
Ежелги адамдардын шауашылык кызметин даму денгейин галымдар неден аныктайды? Табылган енбек куралдарына карап
Ежелги ан аулайтын кару тури: Найза
Ежелги аныздар бойынша осыдан мын жыл бурын Норвегиялык адамдар ашкан жер: Америка.
Ежелги Ассириянын коне астанасы Ниневиянын атауы:Арыстандар апаны
Ежелги Ассириянын куаты арта тускен кезени: Б.з.д. VИИИ г.
Ежелги Афина каласындагы биик тобеге орналаскан жогаргы кала.Акрополь.
Ежелги Афина каласындагы биик тобеге прналаскан <жогаргы кала> Акрополь
Ежелги Вавилон кунтизбеси: Ай кунтизбеси
Ежелги Вавилон оркенниеттин орлеуи кай патшанын тусында болды? Навуходонор ИИ
Ежелги Вавилондагы алемнин жети кереметинин биpи Аспалы бак.
Ежелги Вавилонияда КАНГА-КАН, ЖАНГА-ЖАНдеген угымды нагыз адилдик деп таныган билеуши : Хаммурапи
Ежелги герк мифолигиясы бойынша жузим шаруашылыгы мен шарап жасау исинин кудайы: Дионис
Ежелги германдардын алгашкы кездеги негизги шаруашылыгы: Мал шаруашылыгы.
Ежелги германдыктардын Рим империясынын территориясына коныс аударган кезени. У-УИг.г.
Ежелги Грек театрындагы ушинши боликтин атауы: Скене.
Ежелги грек акыны (булбул мен каршыга туралы мысал оленинин авторы): Гесиод
Ежелги грек алфавити канша ариптен турады? 24
Ежелги Грек анздарындагы даригерлик кудайы: Асклепий
Ежелги Грек аныздарындагы гажайып ерликтер жасаган алып куш иеси: Геракл
Ежелги Грек аныздарындагы,кудайлар (Гомер эпосындагы) хабаршысы жане олгендердин жанын Айдтын жер асты патшалыгына ертип барушы: Гермес
Ежелги Грек анызы бойынша Зевстин акеси: Крон.
Ежелги Грек анызы бойынша поэзинын, онердин жане гылымнын жебеушилери апалы-синлили тогыз кудай: Музалар.
Ежелги грек анызы бойынша Прометей: Адамдарга от акелип беруши.
Ежелги грек анызы бойынша,жылкы боксели адам: Кентавр
Ежелги Грек анызындагы алып куш иеси Геракл кудайлардын амири бойынша канша ерлик жасауга тиис болды? 12(он еки)
Ежелги Грек анызындагы Музалар : Онер мен гылымнын камкоршылары, айел кудайлар.
Ежелги Грек демократиясы кандай демократияга жатты? Кул иеленушилик демократияга
Ежелги грек жазушысы Эсхилдин иpи трагедиялык шыгармаларынын биpи:Бугауланган Прометей.
Ежелги Грек мектептеринде ересек окушылар пайдаланган курал: Папирус пен камыстан жасалган калам.
Ежелги грек мифологиясы бойынша Деметра: Оним жане осимдик кудайы
Ежелги Грек мифологиясы бойынша тениз кудайы: Посейдон
Ежелги Грек мифтери бойынша кун кудайы калай аталады? Гелиос
Ежелги грек сеними бойынша Сатирлер(Сатирлерлер мен Нимфалар): Орман кудайы
Ежелги грек тарихшысы Геродот: Олардын басты касиети-ержуректилиги деп кимдер туралы айткан? парсы тайпалары.
Ежелги Грек тарихшысы Геродоттын енбеги: Тарих
Ежелги грек театры кашан пайда болды? 2,5мын жыл бурын
Ежелги Грек театрында койылган Бугауланган прометей атты трагедиялык пьесанын авторы: Эсхил
Ежелги Грек театрынын ойын корсететин аланы Орхестра.
Ежелги Грекия театрында актерлер ойын корсетеп, хор ан шыркайтын жер калай аталды? Орхестра.
Ежелги Грекия аныздарындагы букил алемге билигин жургизген кудайлар. Зевс,Посейдон,Айд
Ежелги Грекия мадениетинин уш улы трагиктери: Софокл,Эсхил,Еврипид
Ежелги Грекия орналасты: Балкан тубегинин онтустигинде
Ежелги Грекия театрларында актерлер болып тек... Ерлер ойнаган
Ежелги Грекияда Эллин онеринин ен шарыктаган кези: Б.з.д. У-ИУ г
Ежелги Грекияда букил эллиндерди (гректерди) бириктиретин мереке: Олимпия ойындары
Ежелги Грекияда 30 жастан бастап кандай кызметти аткаруга кукыгы болды?Судья.
Ежелги Грекияда Афины мусиншиси Мироннын жасаган мусини: Дискобол
Ежелги Грекияда балалар педагогтардын колына канша жастан бастап тапсырылды? 7 жастан бастап.
Ежелги Грекияда балаларды жаксы минез-кулыкка тарбиелейтин педагогтар: Жумыска жарамсыз саналган кулдардан болган.
Ежелги Грекияда дини нанымдар пайда бола бастады: Б.з.б.ХИ-ИХ г.г.
Ежелги Грекияда катыгез Дракон зандарын жойган ким? Солон.
Ежелги Грекияда колонер мен кумыра жасау кай кала-мемлекетте дамыды? Афинде
Ежелги Грекияда медицина гылымынын негизин калагандардын бири: Гиппократ
Ежелги Грекияда мусиншилер адамнын кимылын бейнелеуди уйренген кез: Б.з.д.У г.
Ежелги Грекияда Олимпия женимпаздарына корсетилген курмет.Туган каласына кола мусини орнатылып омир баки тегин тамактандырылган.
Ежелги Грекияда Олимпия ойындары кезинде озинин “Тарих” атты китабын дауыстап окыган адам: Геродот
Ежелги Грекияда Олимпиялык ойындар откзилген жер:Олимпия.
Ежелги Грекияда органикалык заттардын шыгуы туралы тужырымга кимнин илими негиз болды? Эмпидокл
Ежелги Грекияда театрдын пайда болуына байланысты кудайдын ecими:Дионис.
Ежелги Грекияда усталарды жарылкаушы, кудайы: Гефест.
Ежелги Грекиядагы бир ушы откир, екинши ушы догал суйектен немесе темирден жасалган жазу куралы: Стиль
Ежелги Грекиядагы (70 тен астам) трагедия шыгармалардын аса корнекти окили: Эсхил
Ежелги Грекиядагы 6 дуркин Олимпия женимпазы болган палуан: Милон
Ежелги Грекиядагы Афина каласынын бас аланы: Агора
Ежелги Грекиядагы Афина мен Спартанын арасындагы согыстын ceбеби: Эллададагы устемдик ушин Спарта мен Афинанын бурыннан келе жаткан басекелестиги.
Ежелги Грекиядагы верфтер дегенимиз: Кеме жасайтын жане жондейтин орын.
Ежелги Грекиядагы ен айбынды аскер саналды: Спарталыктардын жаяу аскери.
Ежелги Грекиядагы ен жаксы кумыра буйымдары: Афины к. шыгарылды.
Ежелги грекиядагы ересектер жиналып гимнастикамен шугылданып,демалатын айгили окымыстылардын дарисин тындайтын кала сыртындагы орын. Гимнасия
Ежелги Грекиядагы кандай окига жыл санаудын бастауына айналды? Алгашкы олимпиялык ойындар (Б.з.д. 776жыл)
Ежелги Грекиядагы триер: Согыс кемеси
Ежелги гректер нанымындагы сулулык пен махаббат кудайыАфродита.
Ежелги Гректердин акшасы: Драхма
Ежелги Гректердин оргоновтар туралы анызындагы батыр жигит: Ясон
Ежелги гректердин сеними бойынша, Айд патшалыгына киретин какпаны кузететин уш басты, жылан куйрыкты, кубыжык: Цербер.
Ежелги Гректин "Илиада" поэмасындагы гректер басып алу ушин согыскан кала:Троя.
Ежелги дуние тарихы болинетин еки дауир:Алгашкы кауымдык когам мен алгашкы таптык когамдардагы мемлекеттер дауирлери.
Ежелги дуние тарихынын жекелей кезендерин окып билуге комектесетин тарих гылымынын салаларын атаныз: Археология,этнография,жыл санау жуйеси
Ежелги дуние тарихынын аякталган уакыты: Батыс Рим империясынын кулаган уакыты.
Ежелги дуние тарихынын кезендерди:Адамдардын пайда болуынан бастап орта гасырга дейин.
Ежелги дуниедеги ен улкен Александрия китапханасынын (б.з.д.215ж.) негизин салушы: Птолемей ИИ
Ежелги Египет иероглифтердин сырын ашкан галым: Шампальон
Ежелги Египет когамдык курлысы жагынан кандай курлыска жатады? Кул иеленушилик курлыска
Ежелги Египет мемлекетинин алгашкы астанасы Мемфис.
Ежелги Египет патшалыгынын жана астанасы: Фивы
Ежелги Египет тарихында кандай озен манызды роль аткарды? Нил
Ежелги Египет халкынын коп болигин курайтындар: Егиншилер мен Колонершилер.
Ежелги Египетте тири оликтер деп кимдерди атады? Туткындарды (Кулдарды).
Ежелги Египетте ат жеккен еки донгелекти согыс арбаларын пайдалана бастады: Б.з.д. 2 мынжылдыктын ортасында.
Ежелги Египетте иероглифти атаган: Киели жазу.
Ежелги Египетте Пергауын мен шонжарларга кызмет ететиндер не деп аталды? Жазгыштар.
Ежелги Египетте Пергауындарды: Кудай деп есптеди.
Ежелги Египетте салык жинаушылар: Жазгыштар.
Ежелги Египетте <Омир уйи > деп .... Медецина мектебин атады.
Ежелги Египетте б.з.б. 1750 жылдардын шамасында: Кедейлер мен кулдар котерлиси болды.
Ежелги Египетте бактар мен биик жерлерге орналаскан егистиктерге су шыгаруды женилдететин не ойлап табылды? Шадуф
Ежелги Египетте ен томенги топка кимдер жатты? Кулдар
Ежелги Египетте енбекшилер (кайсысы дурыс емес соны белгиле.)? Абыздар
Ежелги Египетте жерди оздери ондетиндер: Колонершилер, жауынгерлер.
Ежелги Египетте иероглифтермен танбаланбаган дыбыстар: Дауысты.
Ежелги Египетте пайда болган <жер олшеу > угымын билдиретин гылым: Геометрия
Ежелги Египетте пирамидаларды салу:Мемлекеттин экономикасын алсиретти,Пергауындардын атагын шыгарды,Оте коп адамнын енбегин талап етти, Коп уакытты талап етти
Ежелги Египетте уакытты олшеуге пайдаланды: Су сагаттарын.
Ежелги Египеттеги барлык айелдер мен аналардын колдаушысы, желеп-жебеушиси болып есептелди: Исида.
Ежелги Египеттеги акылдын кудайы : Тот
Ежелги Египеттеги айелдерди, олардын коркин желеп-жебеуши кара мысык бейнесиндеги кудайы: Бастет.
Ежелги Египеттеги басы узын тумсыкты кутаннын басына уксас акылдын кудайы: Тот.
Ежелги Египеттеги ен коне пирамида Жосер пирамидасы
Ежелги Египеттеги жылан бейнели тунек кудайы: Апоппен.
Ежелги Египеттеги жылан басты адам кейпинде бейнелеген жер кудайы: Геб.
Ежелги Египеттеги иероглифтердин (танба суреттеринин) саны: 750-дей
Ежелги Египеттеги Кун кудайы: Ра
Ежелги Египеттеги нагыз данышпан деп кимдерди есптеди? Окып жаза билетиндерди.
Ежелги Египеттеги олим кудайы: Осирис
Ежелги Египеттеги шолдер мен кум суырган дауылдын кудайы: Сет.
Ежелги Египеттеги шындык кудайы: Маат.
Ежелги Египеттен археологтар айрыкша тартиппен жерлнеген жануарлардын зираттарынан.......тапты: Мысык, колтырауын жане букаларды.
Ежелги Египеттиктердин дини сениминде олгендерди Осирис кудайдын адил сотына апарушы: Анубус.
Ежелги Египеттиктердин тула бойына жулдыздар шашылган оте улкен, каракок тусти сиыр бейнесинде елестеткен аспан кудайы: Нут.
Ежелги Египеттиктердин тусинигинше адамдарга окуды, жазуды уйреткен кудай: Тот.
Ежелги Египеттиктердин ен басты, кудиретти, ен коркем кудайымыз деп нени есептеди? Кунди.
Ежелги Египеттиктердин негизги касибин атаныз: Егиншилик
Ежелги Египеттиктердин согыс арбаларындагы жауынгерлеринде болган кару-жарак: Найза,садак,дротиктер
Ежелги Египеттин алгашкы астанасы кай калада болды? Мемфис
Ежелги Египеттин бас кудайы: Амон-ра
Ежелги Египеттин батысында мекндеген тайпалар: Ливиялык тайпалар.
Ежелги Египеттин биринши пергауыны: Мина (Минес)
Ежелги Египеттин кай билеушисинин билигимен Финикиялыктар 3 жыл журип Африка курлыгын айналып шыкты? Нехон
Ежелги египеттиктер бир жылды: 365 кунге болди.
Ежелги египеттиктер кудай ретинде елестеткен бейне: Жануардын басы бар адам
Ежелги египеттиктердин дини тусиниги бойынша Осирис кудайдын аткарган кызмети: Олгендердин жанын соттаган
Ежелги заманда Онтустик Косозен бойын алгаш мекендеген халыктар Шумерлер, аккадтар.
Ежелги кай мемлекетте кулдарды адам санатына коспай, колдарына иелеринин есимин куйдирип баскан? Вавилонда
Ежелги Косозеннин ен ири калалары: Ур мен Урук
Ежелги Кытай алгашкыда байланыс жасаган елдери: Шыгыс Азия елдери.
Ежелги кытайда сауатты адам деп,билимди адамдармен катар: Сулу жазатындарды да билимди деп есептеди.
Ежелги Кытайда жазу ушин пайдаланган материал не? Бамбук тиликтери
Ежелги Кытайда малдын кай турин багуга ерекше ман берилди? Жылкы
Ежелги Кытайда уйлер ...... салынды: Агаштан.
Ежелги Кытайдагы патшалыктар куресинин кезени: Б.з.д. ИV-ИИИ гасыр.
Ежелги Кытайдагы алгашкы мемлекеттин негизин калаган: Цинь Шихуан.
Ежелги Кытайдагы дини курлыстын (гибадатхананын) атауы: Пагода
Ежелги Кытайдагы жаналыктардын бирин атаныз. Кагаз жасау
Ежелги кытайлар ерекше курмет туткан данышпан: Конфуций
Ежелги кытайлар жазу ушин нени пайдаланды? Кагазды
Ежелги Кытайлар сыркат адамнын куш-куатын сактайтын даринин бири ретинде колданып, кейиннен сусын ретинде..... пайдаланды: Шай
Ежелги кытайлар ушин ен жогаргы куш саналды: Аспан, Кок деп есептеди.
Ежелги Македония орналаскан жери: Грекиянын солтустигинде-Балкан тубегинде
Ежелги Македонияда акша реформасын жузеге асырган: ИИ Филипп б.з.б.356 ж.
Ежелги Македонниянын астанасы: Пелла
Ежелги Озенаралыгындагы арыстаннын апаны аталган Ассирия астанасы: Ниневия.
Ежелги Парсы державасында "патша жолы" кандай жолдарды жалгастырган? Державанын ири-ири калаларынын арасындагы дангыл жолдар.
Ежелги парсы жауынгерлери ушин ен уят нарсе : Отирик айту
Ежелги Парсы мемлекетинде кай патшанын тусында ел 20 акимшиликке болинди? Дарий И
Ежелги Парсы патшалыгынан мура ретинде жеткен ен корнекти адеби шыгарма: Авеста
Ежелги парсылардын бас кудайы? Ахурамазда
Ежелги парсылардын мемлекеттик (ресми) тили? Парсы тили
Ежелги Рим акындарына камкорлык жасаган, Октавиан Августын досы: Меценат.
Ежелги Рим амфитиеатрларында,100 жекпе-жекте жениске жетип бостандык алган гладиатор: Рудиарий
Ежелги Рим анызы бойынша Ромул мен Ремнин акеси: Согыс кудайы Марс.
Ежелги Рим дини мен мифологиясындагы егис кудайы: Сатурн.
Ежелги Рим жауынгерлеринин негизги тобы кимдерден куралды? Егиншилерден. ( ЖЕРИ ЖОКТАРДЫ АСКЕРИ КЫЗМЕТКЕ КАБЫЛДАМАДЫ)
Ежелги Рим мадениетине кай тайпанын мадениетинин ыкпалы зор болды? Этрускилердин.
Ежелги Рим тарихы туралы алгаш жазган грек тарихшысы: Полибий Антикалык мадениет деп кай ел мадениети аталды? Ежелги Рим жане Грекия мадениети
Ежелги Рим шешени Цицероннын гылыми трактаттарынын саны:800-н астам.
Ежелги Римде 50 мын корермен сиятын Колизей амфитеатры салынды: Б.з.И г.
Ежелги Римде букил Аппенин тубегин камтыган кулдар котерлиси....аякталды: Б.з.б. 71 жыл.
Ежелги Римде Гефест кудайын оз тилинде: Вулкан деп атады.
Ежелги Римде гладиаторлар шайкасы ушин: Амфитеатрлар салды.
Ежелги Римде жыл санау кай айдан бастау алды? Наурыз(март)
Ежелги Римде консулдыкка: 43 жастан
Ежелги Римде коктемнин алгашкы ай атын кимнин курметине атаган? Согыс кудайы Марстын курметине.
Ежелги Римде Легион канша жауынгерден куралды? 4500 жауынгер.
Ежелги Римде мемлекет курылды: Б.з.д. У И г.аягында.
Ежелги Римде От пен уй ошагынын кудайы. Веста.
Ежелги Римде олим халине жеткен кулдарды не истеди? Тибр озенинин сыртындагы елсиз аралдарга, апарып тастады.
Ежелги Римде Палатин тобесинин Онтустигинде улкен жазыкта: Ат жарысы отетин ипподром салынды.
Ежелги Римде плебейлер курескен себеби: Плебейлер азаматтык кукык ушин курести.
Ежелги Римде Посейдон кудайын оз тилинде: Нептун деп атады
Ежелги Римде Траяннын курметине тургызылган колонна: Траяннын Дунайдагы женисине арналган.
Ежелги Римде халык жиналысы шешетин маселерерине карай,канша турге болинди? 3(уш) турге
Ежелги Римдеги Тарих атты енбектин авторы: Корнелий Тацит
Ежелги Римдеги азамат согысы кимдердин арасында болды? Рим азаматтары арасында
Ежелги Римдеги Патшалык дауир: Б.з.б. 753-509ж.ж.аралыгын камтиды.
Ежелги Римдеги плейбейлер мен патрицийлердин арасындагы курестин созылган уакыты: 200 ж.
Ежелги Римдеги ру бирлестиктеринин жиналысы: Курия
Ежелги Римдеги согыс кудайы: Марс.
Ежелги Римдеги термдер: Монша
Ежелги Римдиктер гректин Зевс кудайын оз тилинде калай атады?Юпитер.
Ежелги Римнин атакты акындарынын бири: Вергилий.
Ежелги Римнин ен алгашкы патшасы болып: Ромул.
Ежелги Римнин ен сонгы жаулап алу согыстары кай император тусында болды? Траян
Ежелги Римнин уш данкты акыны: Вергелий,Гораций,Овидий
Ежелги Спарталыктар зан бойынша айналыскан касип: Аскери ис
Ежелги суретшилердин бейнелеген негизги коринистери.Ан аулау сэти.
Ежелги тас гасырынын ерекше белгиси? Ондирис катынастары дамуынын томен денгейи Енбек куралын жасау ушин колданган алгашкы металл. Мыс.
Ежелги ундилер орман патшасы деп нени атады? Алып агаштарды.
Ежелги ундилер кейбир кудайларды ненин бейнесинде елестетти? Каһарлы арыстан немесе айлакер маймыл.
Ежелги ундилер колга уйреткен алып жануар: Пил
Ежелги ундилердин адам мен жануардын омири мен олими туралы ойлары: Адам олгеннен кейин жануар болып кайта туады,ал жануарлар жарык дуниеге адам болып келеди
Ежелги ундилердин брахмандарды оте курметтеуинин себеби, олар:Жаксы оним алуга кудайлармен "келисе" алады деп есептеген.
Ежелги Ундилердин касталык болинушилик козкарастары: Олгеннен кейин баска кастага отемиз деп ойлады.
Ежелги Ундилердин ойынша кудайлардын мекендейтин жери: Гималайдын карлы шындары.
Ежелги Ундистан билеушисинин титулы: Раджа.
Ежелги Ундистан орналаскан жер: Азиянын онтустигинде.
Ежелги Ундистан тарихы бойынша каста деген не? Ол- Алеуметтик топтар
Ежелги Ундистанда абыздардын кызмети: Кудайга кызмет етушилер.
Ежелги ундистанда аскери канша боликтен турды? 4 боликтен
Ежелги Ундистанда бир-биримен басекелес коптеген тайпалар мен мемлекеттер омир сурген уакыт: Б.з.д.1 мынжылдыкта.
Ежелги Ундистанда кастага жатпайтындар: Патша.
Ежелги Ундистанда мемлекет пайда болган уакыт: Б.з.д. ИИИ гасыр.
Ежелги Ундистанда Ну ормандарды тазарта отырып, озен батпакты ангарларына не осирди? Куриш,Макта,кант курагы
Ежелги Ундистанда, баска елдердеги сиякты темир балталар мен куректерди колдана бастаган кезени:
Ежелги ундистандагы Брахман омиринин кезендери калай болинди? Илим уйрену, шанырак котеру, жане такуалык.
Ежелги Ундистандагы ен жогары катарга жататындар:Абыздар.
Ежелги Ундистандагы раджалар деген кимдер? Тайпа косемдери
Ежелги Ундистаннын Рамаяна дастанында суреттелген, ундиликтер табынатын касиетти маймыл: Хануман.
Ежелги ундистаннын 4 боликтен туратын аскери: Жаяу аскер, атты аскер, арбалы аскер, пилге минген аскер.
Ежелги Ундистаннын тыгыз байланыс орнаткан елдери: Онтустик-Шыгыс Азия елдери
Ежелги Ундистаннын тыгыз байланыс орнаткан елдери: Шыгыс Азия елдери.
Ежелги Финикиянын орналаскан жери колайлы саналады, себеби:Тениз сауда жолдарынынын тогыскан тусы.
Ежелги Финикиянын орналаскан жери колайлы саналды,себеби: Финикияга Египеттин сауда жолдары шыгатын
Ежелги Шыгыс саудасында негиз болган жане таза алтыннан жасалган алгашкы акша? Дарик
Еки – уш боренени бириктирип байлап,адамдар оздеринин алгашкы кемесин: Сал жасады
Емельян Пугачев котерилиси болган кезен: ИИ Екатерина кезинде.
Енбек онимдилигин 40 есе арттырган Картрайттын механикалык тигин станогы жасалган жыл:1784 ж.
Ен ежелги жылнаманы жаздыргандар: Египет патшалары.
Ен айбынды, аксуйек Хаммурапи патша болды:Вавилонда.
Ен алгаш колга уйретилген хайуан? Ит
Ен алгашкы 40 китаптан туратын дуниежузи тарихынын авторы: Полибий
Ен алгашкы адам калдыктары табылган жер: Африкада Олдувай шаткалынан
Ен алгашкы адам калдыктары табылган жер: Африкада Олдувай шаткалында
Ен алгашкы кубылнама (компос) кай елде ойлап табылды? Кытайда
Ен алгашкы Рим Папасы Пётр Апостол
Ен алгащкы адамдар жердин кай болигинде пайда болды ?Африка мен Азияда
Ен алып сфинкс кай уакытта салынган? Б.з.б.ИИИ мынжылдыкта
Ен бастысы-адамнын шыккан теги емес, адамгершилиги деп уйреткен унди данышпаны: Будда.
Ен биик Хеопс пирамидасы салынды: Б.з.д.2600 жылы
Ен ежелги адам - Епти адам
Ен ежелги адамдар тиршилигинин <издери> ......... Африка мен Азияда табылды.
Ен ежелги жазу жуйеси Косозенде пайда болды,ол калай аталады? Сына.
Ен ежелги жылнаманы ким жаздырды? Египет патшалары
Ен узак кезенин камтитын тарихи уакыт:Ежелги дуние тарихы
Ен улкен готикалык собор мунараларынын бииктиги: 150 метрге жетти.
Ен ири халык котерлилиси Кытайда кай аймакта болды? (Кызыл кастылар котерилиси) Хуанхэ озенинин томенги агысы Шандунда
Енбек куралдарын жасау ушин колданган алгашкы металл: Мыс.
Енбек куралдарын жасау, заттардын ондеу адистеринин ерекшелигине карай археологтар болген адамзат дамуындагы дауирлер: Тас , кола , темир.
Енбек куралын жасау ушин колданган алгашкы металл: Мыс.
Енбекти азат ету маркстик тобынын жетекшиси:Плеханов.
Еретиктер дегенимиз: Католик ширкеуине карсы шыккандар.
Еретиктермен курес созылды: 20 жылга.
Ерте орта гасырда фсодалдардын жеринде epикти шаруалардын енбегине негизделген шаруашылыкНатуралды шаруашылык.
Ерте орта гасырдагы Еуропадагы Азаматтык кукыктар жинагы атты зандык кужат: Византиялык зан.
Ертедеги адамдар ар турли суреттерди салды: Таска.
Ертедеги адамдардын жануарлардан басты айырмашылыгы кандай еди? Енбек куралдарын жасай алуы
Ертедеги адамдардын алгашкы cуйеги табылган жер: Шыгыс Африкада.
Ертедеги адамдардын алгашкы суйеги табылган жер:Азия мен Африкада
Ертедеги адамдардын отырыкшылыкка кошуине не ыкпал етти? Егиншиликтин дамуы
Ертедеги грек полиси тусиниги кандай магына береди? Кала-мемлекет
Ертедеги гректер дининдеги басты кудайлардын бири ким болды? Зевс
Ертедеги гректер оздерин калай атаган? Эллиндиктер
Ертедеги галымдар мен жазушылардын коптеген шыграмалары кайта коширилип жазылды: 8-9 г.г.
Ертедеги Египетте жазу ушин кандай материал колданылды? Папирус
Ертедеги Египеттин онтустигинде орналаскан мемлекет: Нубия
Ертедеги коныстардагы идолдар туратын орын: Гибадатхана
Ертедеги Кос озен мемлекети кай озендер аралыгында орналасты? Тигр жане Евфрат
Ертедеги Кос озен мемлекетинде жазудын кандай тури колданылды? Сазга ойып жазу
Ертедеги Кос озен мемлекетинде колданылган жазу тури:Сына жазу.
Ертедеги Олимпия ойындары пайда болган жер: Грекия
Ертедеги Рим мемлекети кай жерде орналаскан? Апеннин тубегинде.
Ерикти аткыштар дегенимиз кимдер? Феодалдарга карсы курескен шаруалар.
Ерикти сакстарды багындыру ушин Карл оларга кушпен :Христиан динин кабылдатты.
Еуропада eceптeyиш машинаны ойлап тапкан галым:Готфрид Вильгельм Лейбниц
Еуропада XИИ г.пайда болган биринши жогары мектептер: Университеттер.
Еуропада алгашкы университеттер пайда болды:ХИИ гасырда.
Еуропада ен алгашкы буржуазиялык революция жениске жеткен елНидерландия.
Еуропада католик ширкеуинин устемдигин сактауга тырыскан Испан короли ИИ Филип.
Еуропада кагаз жасау етек ала бастаган уакыт: 14 г.
Еуропада орта гасырлык цехтарда ен коп колданылатын жазанын тури: Айып толету.
Еуропада сауда нашар дамыды: 11 г. дейин.
Еуропада сауданын нагыз кызатын жери: Жарменкелер.
Еуропада тунгыш телескоп жасаган галым:Галилео Галилей
Еуропада фашизмге карсы курестин атауы: Карсыласу козгалысы.
Еуропадагы 11-12 г.г. гимараттарды калай атады?Роман гимараттары.
Еуропадагы жане Германиядагы реформация багытталды: Католик ширкеуине карсы.
Еуропадагы кауипсиздик жане ынтымак Кенесине катысушы мемлекеттердин 1992 жылгы Хельсинкидеги кездесуинде кабылданган шешим:Кактыгыс аймактарында бейбитшилик орнату жане колдау ушин аскер куру.
Еуропадагы кауипсиздик жане ынтымактастык жониндеги кенести откизуге зор улес коскан, уйымдастырушылык миндетин мойнына алган Еуропа мемлекетиФинляндия.
Еуропадагы кауипсиздик пен ынтымактастык кенеси кай жылы жане кайда курылды?1975 ж. Хельсинкиде.
Еуропадагы ортагасырлык когамдык катынастарды толыгымен жойган Кайта орлеумен Реформациядан кейинги ушинши рухани тонкерис:Агартушылык гасыры
Еуропалык мемлекеттер кул саудасына тыйым салган жылдар:XИX г. 50-60 ж.ж.
Еуропалык калалардын пайда болуы мен осуине ыкпал еткен жагдай: Колонердин ауыл шаруашылыгынан болинуи.
Еуропалык одак елдеринин 1999 жылдын 1 кантарынан бастап жургизген иc-шарасы. Биртутас акша жуйеси Еврога кошу.
Еуропалык экономикалык когамдастык курылган жыл: 1957 ж.
Еуропалыктар ашканга дейинги Америкадагы шаруашылыгы мен мадениети жогары дамыган тайпалардын бири инктер мекендеген жер:Перу.
Еуропалыктар тамаша султан атаган ен кудиретти султан: ИИ Сулеймен.
Еуропалыктар ушин Шыгыспен сауда жасауды киындай тусуинин себеби: Турик – османдардын Константинопольди жаулап алуы.
Еуропалыктар халифат мадениетимен не аркылы танысты? Арабтар жаулап алган Испания аркылы.
Еуропалыктар шыгыстан уйренди: Жибек маталар токуды, айна жасауды, металды жаксы ондеуди.
Еуропалыктарды оте кызыктырган ел: Ундистан.
Еуропалыктардын алтын издеу ушин, зерттелмеген алыс елдерге экспедициялар жабдыктай бастаган уакыты: 15 г.
Еуропалыктардын Африкадан Америкага акелген "жанды тауары": Кулдар.
Еуропалыктардын Шыгыспен араласуынын натижесинде турмысындагы озгерис: Ас ишер алдында колдарын жууды, ыстык моншага тусуди, сырт жане иш киимдерин ауыстыруды.
Еуропаны дур сикиндирген куатты тап жане улт-азаттык курес болган славян ели: Чехия.
Еуропанын Солтустиктеги саудасына катыскан Русьтин каласы: Новгород.
енбекти азат ету маркстик жетекшиси Плеханов ж. Рим папасыиын келисими бойынша томендегидей шешим кабылданды:Пипин ресми турде франктер короли болып жарияланды.
Жазбаша мадениет тунгыш рет кай оркениетте пайда болды? Шумер жане Египетте
Жазу будан 5 мын жылга жуык бурын шыкты,ал мыс ондеу б.з.б. 5 мын жылга жуык басталды.Кайсысы бурын шыкты? б.з.б. 5 мын мыс ондеу.
Жалпы тарихтын тортинши кезени болып табылады: Казирги заман тарихы.
Жалпы тарихтын биринши кезени :Ежелги дуние тарихы (2млн-476жж)
Жалпы тарихтын кезендер саны: Торт
Жанна д Аркты Компьен камалында туткынга алып 1431 жылы: Руане каласында отка ортеди.
Жана тарих кезени аякталган жыл: 1914ж.
Жана колонер иси-металдарды ондеу кашан басталды? 9 мын жыл бурын
Жана тарих камтитын кезен:ХУИИ-ХИХ гг (1640-1914жж)
Жана тарих камтитын кезендер:XVИИ г. ортасы-ХХ г. басы
Жана экономикалык саясатка кошу басталган жыл:1921ж.
Жанадан калыптаскан буржуазиянын муддесин бейнелейтин шыгармалар жазган XVИИИ г. аягындагы драматургтер:П.Бомарше мен Ф.Шиллер.
Жанатас дауиринде (неолитте)когамда кандай озеристер болды? Мал осиру шыга бастады
Жапония мемлекетинин курылган уакыты болып: Б.з.д.660 ж. 11 акпан
Жапония милитаристери тизе буккен жыл: 1945 ж. 2 кыркуйек
Жапонияга карсы согыска КСРО-мен бирге катыскан ел:Монголия.
Жапонияда VИИ гасырдан бастап барлык билик жане барлык жер иелигин колына алган: Самурай
Жапонияда аграрлык реформа асырылган жылдар:1946-1949 ж.ж.
Жапонияда Муцухито императордын билик еткен кезенинин атауы.Биллимпаз Мейдзи белеуши кезени
Жапониянын 1932 жылы Кытайдын Солтустик-Шыгыс олкесинде курган куыршак мемлекети: Маньчжоу-го.
Жапониянын 1939 жылы Монголияга жасаган баскыншылык шабуылынын натижеси Женилиске ушырады.
Жапониянын АКШ-ка карсы согыс кимылы:Перл Харбор аскери базасына соккы беруден басталды.
Жапониянын биpигyи аякталды: Токугава тусында
Жапониянын императорлар аулетинин негизин салушы: Дзимму
Жапониянын Маньчжурияны басып алган жыл:1931
Жапониянын Ресейге карсы согыс бастаган жылы: 1904.
Жапониянын Токиога дейинги астанасын атаныз:Киото.
Жарык пен онердин кудайы: Аполлон.
Жас италия уйымын курушы : Дж Мадзени
Жас турик революциясы болган жылдар: 1908-1909 ж..
Жас Туриктер Стамбулда окимет билигин колдарына алганнан кейин жакындасуга багыт алган империалист мемлекетти керсетиниз: Германия.
Жас туриктер: Бирлик жане Прогрес партиясынын мушелери
Жаулап алу жорыктарында Египет аскерлеринин артыкшылыгы: Найза,садак уштары коладан жасалуы
Жаулап алу согыстарынын натижесинде Осман империясы курылып онын аумагы кай жерлерге дейин созылды? Азияга, Африка мен Еуропага.
Жаулапалынган халыктарга туриктердин койган талаптарынын бири: Атка минуге, кару асынуга, туриктин уйинен биик уй салуга тыйым салынды.
Жаулаушы Вильгельм Лондонды басып алып: Агылшын короли болды.
Жеке меншик мына кезенде дамыды: Патриархатта
Жениске калай тез жететин болса,созди де солай екпиндете жалындата сойлейтин деген сипаттама: Цезарьга
Жер бетинде Муздык дауир кай уакытта болды?100 мын жыл бурын
Жер бетинин жылынуына байланысты адамдар Азиядан кай курлыкка оте бастады? Азиядан Америкага
Жер ондеу иси кашан басталды? 10 мын жыл бурын
Жер шары халыктарынын уш насилге болину негиздери (монголоид, негроид, европоид): Сырткы туринин ерекшеликтери.
Жер шарын мекендейтин халыктар топтасатын насилдер: Негроидтар, монголоидтар, еуропоидтар.
Жердин шар таризди донгелек екенине адамдардын кози накты жетти:Улы географиялык ашылулардан кейин
Жерорта тенизинен Кара тенизге баратын тениз жолынын киылысында орналаскан ортагасырлык Византия каласы.Константинополь.
Жогаргы денгейиндеги Кенес-американ катынасы жаксара бастаган жылдар:XX гасырдын 80-жылдардын ортасы.
Жонгар хандыгынын негизи каланган жыл: 1635 ж.
Жулдыздардын орналасуына карай кеменин келе жаткан жерин аныктау ушин бурыштарды олшеуге арналган аспап: Астролябия.
Жуз жылдык согыс болган жылдар. 1337- 1453ж.ж.
Жуз жылдык согыста Франция мен Англия арасында битим жасалган жыл: 1360 ж.
Жузжылдык согыска катынаскан мемлекеттер: Англия мен Франция
Жузжылдык согыста жениске жеткен мемлекет:Франция.
Жыл санаудын 395 жылы-Рим империясынын екиге болинуи
Жыл санаудын 410 жылы – Готтардын Римди басып алуы
Жыл санаудын 476 жылы-Батыс Рим империясынын кулауы
Жыл санаудын 527-565 жылдары-Юстинианнын Константинопольдеги билиги
Жыл санаудын 1 гасыры- Христиандыктын пайда болуы
Жыл санаудын кунтизбелик жуйеси Ежелги Шыгыс елдеринде пайда болган уакыт: 5-6 мын жыл бурын
Жылкылардын колик ретинде пайдаланыла бастаган уакыты? Б.з.дейинги 2 мынжылдыктын орта тусынан бастап (5-6 мын жыл бурын Азияда)
Жылнамашылардын кызмети: Жыл сайын елде болып жаткан окигаларды жазу.
Жибек матасынын отаны: Кытай
Жип ииру жане токымашылык кай кезенде пайда болды? Неолитте
Закавказьеде курылган кулдык мемлекет : Урарту
Зан бойынша Афины азаматы саналгандар: Акеси мен шешеси жергиликти афинылык болгандар
Зороастризм дининин негизин калаушы: Заратуштра
Иван Сусанин", "Руслан мен Людмила" опералык спектакльдеринин авторы:М.Глинка.
Иезуиттер орденинин негизин салушы.Лойола.
Иемен халкы кандай елдин отаршылыдк саясатына карсы курести Агылшын
Израиль атауы кандай магына береди?(Кайдан шыккан)? Израиль халкынын атауы, Жакыптын (Иаков) екинши атынан.
Израиль еврей мемлекети калыптасты: Б.з.д.Х г
Израиль патшалыгынын ен сонгы амиршиси: Соломон
Израиль патшалыгынын тунгыш амиршиси: Саул
Иисус Христос туралы жазылган аныздар: Евангелия
Иисус Христостын акеси: Еврейлердин кудайы Яхве.
Иисустын шакирттеринин аталуы: Апостолдар
Илиада мен Одиссея поэмаларынын авторы:Гомер
Иллиада, Одиссей поэмаларында суреттелген кала: Троя
Илот дегендер кимдер? Спартадагы тиисти кулдар
Илоттар деген создин грекше магынасы:Кулдар
Император - "мемлекеттин символы".
Император Диоклетиан озин кай кудайдын перзентимин деп жариялады? Юпитер
Император Нерон олер алдында: Кандай улы артис олип барадыдеп айтты.
Империядагы ен ири кала, мангилик кала, алтын кала немесе улкен ариппен басталатын кала деп: Римди атады.
Империялык баскару жуйеси кимнин тусында жузеге асты? Октавиан Август
Индонезияда окимет басына Сухарто келген жыл: . Кыркуйек 1965 ж.
Индустриялы когамнын белгилеринин бири:Дамыган нарыктык экономика.
Инквизиция ол: Арнаулы ширкеу соты.
Инквизиция" деген соз латынша:Тергеу.
Инктер мемлекети пайда болды: 12 г.
Инктер оздерин не деп атаган? Кун перзенти.
Инктердин бас кудайы: Кун.
Инктердин Перу елиндеги орталыгы: Куско каласы.
Иоганн Гутенберг тунгыш китапты басып шыгарды: 1445 ж.
Ипр озенинде Германия алгаш рет пайдаланган кару:Химиялык кару
Ирак пен Иран арасындагы шекаралык жанжал басталган жыл:1980 жыл.
Иран аса жогары куаттылыкка жеткен кезде билик курган шах: Аббас
Иран мемлекетинин 1935 жылга дейинги атауы: Персия.
Иран мен Ресей арасында Туркименчай битимине кол койылган жыл 1828ж
Иран шахынын конституция жане мажилис сайлауын енгизу туралы буйрык шыгаруга мажбур болган жылы: 1906.
Иранда барон Рейтерге.... салуга руксат берди Шахиншах банкин
Ирандагы антиимпералистик жане антифеодалдык ревалюциянын откен жылдары 1905-1911жж
Ирандагы буржуазиялык революциянын болган жылдары:1905-1911 ж.ж.
Ирандагы мажилис :Парламентик томеги палатасы
Ирандагы ревалюция жылдар: 1905-1911ж
Ираннын Каджар аулети тусындагы астанасы:Тегеран
Ислам” сози – “Кудайга багыну” дегенди билдирди.
Исламнын тармагынын жетекшилери оздерин ..... деп атаган Бабшылдар
Испан халкынын оз жерин жат жерлик баскыншылардан азат ету куреси:Реконкиста.
Испания кушти корольдык окимети бар, орталыктанган мемлекетке айналды: 15 г. аягында.
Испания озинин Латын Америкадагы барлык отарларынан толык айырылган жылы:1826 жыл.
Испания тарихында реконкистанын магынасы:Арабтардын куылуы.
Испанияда халык майданы пактисине кол ктойылган жыл 196ж
Испаниядагы Альтамира унгириндеги суреттерди алгаш корген: Саутуоланын кызы
Испаниядагы Альтамира унгиринде ежелги заман суретшисинин салган бейнелери: Бугылар мен бизондар
Испаниядагы алеуметтик топтар окилдеринин жиналысы:Кортес
Испаниядагы Халык майданынын курылу максаты: Реакция куштер мен фашизмге карсы куресу.
Испаниянын улы гуманист жазушысы Сервантестин 1605 жылы жазган айгили шыгарма-романы:"Дон Кихот".
Исса каласынын тубинде Александр Македонский аскеримен шайкаскан парсы патшасы: ИИИ Дарий.
Италия 1936 жылы басып алып, отарына айналдырган Африка ели..Эфиопия.
Италияда демократиялык конституция кушине енген жыл: 1948 ж.
Италияда кайта орлеу дауиринде омир сурген Рафаэль Caнти.Суретши.
Италияда латын тили жане грек тилинин негизинде жасалган кандай тил кен таралды? Латын алиппеси.
Италияда Мадениеттин орлеуине ыкпал еткен тапБуржуазия
Италиядагы б.з.б 74-71ж. кулдар котерилисинин басшысы:Спартак
Италияндык саяхатшы А. Веспучидин атымен аталган материк:Америка. 254. Орта гасырлардагы астрономия мен химия билиминин толыгып Жинакталуына ыкпалын тигизген гылым салалары:Астрология мен алхимия.
Италияны бириктируге улес коскан талантты Халык колбасшысыГарибальди.
Италиянын Афинасы" деп аталган кала:Флоренция.
Италиянын биpигyинен, сонгы кезен немен аякталды?. Римнин косылуымен.
Италиянын коптеген калалары феодалдарды женип, сеньорлардан тауелсиздик алды: 11-12 г.г.
Италиянын фашистик партиясы курумен айналысты:Бенито Муссолини.
Итальянша-Ринашименто, французша-ренессанс, казакша-:Кайта орлеу.
Йемен халкы кандай елдин отаршылдык саясатына карсы курести?Агылшын.
К.Маркс пен Ф.Энгельстин 1848 ж. жарияланган Коммунистик партия манифесинин негизги багдарламалык миндети:Тарихта жеке меншикти таптык кайшылыктын тупки негизи ретинде жою.
К.Яспертин пикири бойынша алгашкы оркенитетер кайда болды? Нил,Косозен,Унди,Хуанхэ ангарларында
Кальвинизм - бул ...протестантизм агымдарынын бири.
Канн тубиндеги шайкас кимдердин арасында болды? Рим мен Карфаген.
Канн тубиндеги шайкас кай жылы болды? Б.з.б. 216 жыл.
Канн тубиндеги шайкаста Карфаген аскеринде: 40 мын жаяу аскер,10 мын атты аскер
Канн тубиндеги шайкаста Римнин аскери: 80 мын жаяу аскер,6 мын атты аскер
Капитализмнин жана сатысы империализм енген кезен:XИX аягы - XX гасырдын басы.
Кариб дагдарысына катысты елдер:АКШ, КСРО жане Куба.
Карл Маркс жактаушылары курган партия Герман социал- демакратиялык партиясы
Карл Мартел олген сон майорандык онын баласы Кортык Пипиннин колына билик тиди: 741ж. (ресми 751ж).
Касталык болинисти териске шыгарган ежелги унди ойшылы:Будда.
Каталаун шайкасы болган жыл: 451.
Католик шиpкeyи алемнин киндиги деп есептеген аспан денеси:Жерда
Кедейлер калай пайда болды? Карызын отей алмаган адамдар
Кен таралган этнографиялык зерттеу тасилинин бири Этнографтардын бакылауда алган халыкпен бирге омир суру
Кенес елин 70 жылдан астам уакыт бойы баскарган партия: Кенес Одагынын Коммунисттик партиясы.
Кенес елинде индустриаландыру багыты кабылданган жыл:1925 ж партиянын XИV съезд.
Кенес елиндеги 1917 жылгы жер туралы декреттин мани:Барлык жерди жергиликти окимет органдарынын бакылауына берди.
Кенес Одагында 1988 жылы акталган саяси кайраткерлер:Вознесенский, Бухарин.
Кенес Одагында Ю.В.Андропов билик басына келген жыл:
Кенес халкынын немис-фашист баскыншыларынын тылындагы букилхалыктык куресинин формасы. Партизан козгалысы.
Кенес-фин согысы аякталган жыл:1940ж
Киев Pycи мемлекетинин курылган кезени:ИXF. ИИ жартысы
Кинематографты ойлап тапкан:Агайынды Люмьерлер.
Кинематографтын туси мен дыбысы шыккан уакыт:.X гасырдын 30-жылдары.
Кирилге грек тилиндеги ширкеу китаптарын славян тилине аударуга жардемдескен агартушы монах Гоннадий.
Кириллге грек тилиндеги ширкеу китаптарын славян тилине аударуга жардемдескен агартушы монах:Мефоднй
КОКПОК-нин бас хатшылыгына М.С:Горбачев келген жыл 1985ж
Колизей амфитеатырынын шайкас аланы: Арена
Колондар дегендер кимдер? Ондеу ушин жерди бирнеше жылга алушы жер ондеушилер
Колондар мен кулдардын котерилистери едауир кушти болды: Галлия мен Солтустик Африкада.
Колчакты талкандауга зор улес коскан Шыгыс майданынын колбасшысы:М.Н.Тухачевский.
Коминтерн революциялык курестин басендеуи жагдайында устанган тактикасы:Куту жане куш жинау.
Коммунистер Интернационалдын Курылтай конгреси кашан жане кай жерде откизилди? 1918 ж., Париж.
конкиста Жаулап алу
Консерваторлар мен лейбористик партия мемлекеттик биликке ауысып келип отыратын мемлекет: Улыбритания.
Константин императордын жарлыгы бойынша Колондардын балалары: Ата-аналарынын исин жалгастыруга тиис болды.
Константин христиандарга храмдар салып,кудайга ашык гибадат етуге руксат берилген жарлык кай жылы шыкты? 313 жылы
Константинополь каласына туриктердин берген атауы:Стамбул
Константинополь Рим империясынын астанасы болган жыл: 330 ж.
Конфуций ол: Кытайдын улы ойшылы омир сурген жылдары: Б.з.б.551-479
Концерваторлар либористик партия мемлекеттик биликке ауысып келип отыратын мемлекет: Германия
Кордовада араб амирлеринин салдырган саулет онеринин туындысы:Альгамбра сарайы
Корей Халык Демократиялык Республикасынын астанасы: Пхеньян.
Королингттик(патшалык) династиянын негизин салушы: Карл Мартел.
Кок тас Бактриядагы кай жерден ондириле бастады? Бадахшан
Комекши шеберлердин бириккен одактары калай аталды? Бауырластык.
Коне архаикалык адамнын дуниетанымына барынша тиесили нарсе не? Мифология
Коне грек акындарынын кайсысы трагедиянын атасы болып саналады? Эсхил
Коне унди адебиеттин асыл мураларынын бири: Махабхарата
Коптеген славян халыктары христиан динин кабылдады: Шыгыс Рим империясынан.
Коршилес кауым деген не? Туыстык байланыстары жок,ар рудан жиналган тек шаруашылык муктаждыгы бириктирген,бир конысты мекендеген кауым.
Коршилик кауымга оту германдар арасында: Тенсиздик кушейди.
Косемдер бирте-бирте мемлекет билеушиси:Патшага айналды.
Котерилиске шыккан кул атты мусинин авторы: Микеланджело Буанарроти.
КПСС XX съезинде каралган маселе:Н.С. Хрущевтин купия баяндамасындагы И.В. Сталиннин жеке баска табынушылыгын талкылау.
Краска карсы шайкаскан Парфия аскеринин колбасшысы: Сурен
Крест жорыгын уйымдастырушылардын баскыншылык, тонаушылык максаттагы арекеттерин ашык корсеткен жорык: Тортинши жорык.
Крест жорыгын уйымдастырушылардын мемлекеттери кай елдин жеринде курылды? Сирия мен Палестина.
Крест жорыгына катыскан батыс еуропалык рыцарлардын Иерусалим каласын басып алган жылы:1099 ж.
Крест жорыгынын созылган уакыты: XИ гасырдан - ХШ гасырдьн аягына дейин.
Крест жорыктарын уйымдастырушы: Католик ширкеуи.
Крест жорыкшыларынын Константинопольди алуы кай жылы жузеге асты? 1204 ж.
Крестшилер мен Табориттер арасында болган шайкаста Табориттердин тунгыш рет колданган каруы: Шагын далалык зенбирек.
Кресшилер курган империя: Латын империясы.
Кресшилердин Киши Азияны багындырган жылдары: 1096-1099ж.
Крит аралында Минос патшанын жарлыгымен айгили лабиринт салган шебер: Дедал
Крит аралындагы Ултанат кашан болды? Б.з.б.ХУ гасырда
Крит патшалыгы кашан жойылды? Б.з.д.ХУг.
Криттеги ен ири калалар: Кносс,Фест
Криттин кудиретти амиршисинин лабиринттеги бука басты кубыжыгы: Минотавр
Криттин кудиретти амиршисинин аты: Минос
Кроманьон адамынын табылган жери: Франция
Ксеркс бастаган парсы флоты кай елдин кемелеринен куралды? Финикия жане Египет.
КСРО 1940 жылы согыскан ел:.Финляндия.
КСРО дагы 80-жылдардын екинши жартысындагы социализмнин жанару процесинин атауы:Кайта куру
КСРО карточка жуйесинин жойылуы: 1947
КСРО курамына Латвия, Литва, Эстония кирген жыл:1940 ж.
КСРО курылган жыл 1922ж
КСРО мен Германия арасында биp-биpнe шабуыл жасамау туралы шартты кабылдаган жыл: 1939 ж.
КСРО ыдыраганнан бери согыс ошагы сонбей жаткан аймак: Шешенстан.
КСРО экономикасын бейбитшилик жагдайга сайкес кайта куру иси неден басталды?КСРО-нын корганыс онимдерин шыгарган онеркасип орындары халыкка кажетти буйымдар шыгару ушин кайта курылудан.
КСРО-да 1990 жылы 11 наурызда толык мемлекеттик егемендигин жариялаган алгашкы республика:.Литва.
КСРО-да акша реформасынын жургизиуи: 1947 ж.
КСРО-да биринши жер сериги ушырылды:1957 жылы.
КСРО-да Жана Конституция кабылданган жыл:1977ж.
КСРО-да Халыкшаруашылыгын дамытудын 7 жылдык багдарламасы жузеге аскан жыл: 1962-1968ж.ж.
КСРО-дагы 30-жылдары орнаган саяси баскару жуйесиТоталитарлык.
КСРО-дагы алеуметтик - экономикалык дамуды жеделдету багыты жарияланды: 1985 жылгы cаyиp Пленумында.
КСРО-дагы маскунемдикке карсы наукан жургизилген уакыт: 80-жылдардын ортасы.
КСРО-дагы тоталитаризмге соккы берген, "Архипелаг Гулаг" енбегинин авторыА.Солженицын.
КСРО-ны Улттар Лигасынан шыгару себеби:Финляндияга карсы согыс.
КСРО-нын Улттар Лигасына кирген жыл: 1934ж.
КСРО-нын. ушинши Конституциясы кабылданган жыл: 1977
Куликова шайкасындагы Алтын Орда колбасшысы. Мамай
Кушан мемлекети ...... атты билеушинин тусында улгая тусти. ИИ Катпыз
Кушан мемлекети Азиянын кай болигинде орналасты? Орталык
Кушан мемлекетинде оз акшасын шыгарган патша. ИИ Катпыз.
Кушан мемлекетинин онтустик жане шыгыс болигинде кандай дин тарады? Будда дини.
Кушандык билеушилердин ишинде елди 23 жылдан астам билеген ен айгилиси: Канышке патша.
Кушандык дауирде дуниеге кен тараган дин: Манихей дини.
Кушандык дауирдеги храмдардын ерекшелиги: кудайлардын емес, патшалар мен онын туыстарынын бейнеленуи.
Кушандыктар кандай кудайларды касиетти деп оларга храмдар тургызды? Ахурамазда, Митра Нана
Кушандыктардын дини сеними: Заратуштралык
Кудиретти комедиянын авторы: А. Данте.
Кун кунтизбеси кайда пайда болды? Египетте
Кун козгалмайды. Жер жане баска планеталар оны айналып журеди деп тужырым жасаган галым.Н.Коперник.
Кшатрийлер дегенимиз не? Жауынгерлер тобы
Кырги-кабак Согыс" жылдарындагы негизги карсылас мемлекеттер: КСРО мен АКШ.
Кытай укиметин 1927-1949 жылдары баскарган: Чан Кайши.
Ким алгаш адамзат тарихын тас,кола жане темир гасырларына болди? К.Томсен
Ким коп енбек етсе, сол адам бакытты болады- создеринин авторы: Леонардо да Винчи
Кимдердин изимен, биз куни бугинге дейин сагатты 60 минутка,шенберди 360 градуска болемиз? Косозендиктердин.
Кимнин айрыкша кызметинин аркасында эллиндердин отыз мемлекети бас косып, парсылардан биригип коргану ушин озара одак курды? Фемистокл.
Кимнин тусында Рим Жерорта тенизи бойындагы ири мемлекетке айналды? Юлий Цезарь
Кимнин тусында, Афины Эллададагы аса куатты мемлекетке айналып жане онын мадени орталыгына айналды: Периклдин.
Китап басуды ойлап тапканнан кейин Еуропада жумыс истеген баспаханалардын саны жарты гасырдын ишинде каншага жетти? 1100 баспахана.
Киши Азия жагалауы ушин,Микена мен Троя арасындагы согыс кашан болды? Шамамен б.з.б.1200ж.
Киши Азия жагалауы ушин куресте ертедеги гректердин негизги карсыласы кай мемлекет болды? Троя патшалыгы
Киши Азия тубегинин батыс болигинде Кара, Эгей жане Жерорта тениздери аралыгында орналасты: Лидия патшалыгы.
Киши Азиядагы грек каласы-Милеттин данкы шыкты: Жун маталар токумен .
Киши Азиянын Эфес каласында салынган алемнин жети кереметинин бири. Артемида гибадатханасы
Кaзиprи Туркия жеринде омиp сурген Онтустик-батыс Азиянын Ежелги мемлекети: Хетт патшалыгы.
Кaзиpги заман тарихы басталатын уакыт:XX гасырдан бастап.
Кaзиpги Ирак мемлекетинин солтустик-шыгыс белинде орналаскан ежелги мемлекетАссирия.
Кaзиpги кезде Конституциялык монархия мемлекети болып табылады Швеция.
Казак хандыгынын негизин калаган султандар:Керей мен Жанибек.
Казакстан Республикасынын сонгы конституциясы кабылданган жыл: 1995 ж. тамызда
Казактын улкен атасы: Алаш.
Казан тонкерлиси натижесинде Ресейде биликке келген укимет Кенестер укимети
Казан тонкерисинен кейин Ресейдеги биликти колына алгандар: Большевиктер
Каздар Римди куткарып калган> ,-деген мател неден калган? Галл тайпаларынын Римге шабуылынан.
Казирги заман тарихы кай кезенди камтиды? ХХ гасырдын басынан казирги куйге дейинги окигаларды(1914-2007....жж)
Казирги Ирак мемлекетинин солтустик – шыгыс болигинде орналаскан ежелги мемлекет: Ассирия.
Казирги Ауганстан жане Тажикстан жеринде орналаскан ежелги мемлекет: Бактрия
Казирги кездеги Ресей мен Жапония катынастарындагы негизги келиспеушилик тудырып отырган жерлер:Сахалин аралы.
Казирги кай жерде Урарту мемлекети омир сурди? Армения жеринде
Казирги Ундистердин ата-бабалары осыдан 25-30 мын жылдай бурын Беринг бугазы аркылы: Азиядан Америкага отти.
Казирги ундистердин ата-бабаларынын 25-30 мын жыл бурын Азиядан Америкага келген жолы. Беринг бугазы аркылы
Кай жылы кресшилер Иерусалимди алды? 1099ж.
Кай жылы Рим империясы Батыс жане Шыгыс болып екиге болинди? 395 ж
Кай баптарда отбасы,мурагерлик,бала асырып алу тартиби туралы жазылган? 127-194 баптарда.
Кай гасырда Рим империясы Батыс жане Шыгыс болып екиге болинеди? (4г аягы)
Кай гасырда Римде республика орнады? Б.з.д. УИ г (509 жылы.)
Кай елде патша коктин улы онын коластындагы жерди аспан асты деп атаган? Кытай
Кай жыл бурын болды? Б.з.б. 30 жыл ма, алде б.з. 30 жылы ма? б.з. 30 жыл.
Кай жылы Вавилон каласы ежелги Вавилон астанасына айналды? Б.з.д.1830 ж.
Кай жылы Египет султаны Салах – ад-Дин кресшилерди Палестина мен Сириядан куып шыкты? 1187 ж.
Кай жылы Карлдын Испанияга жасаган жорыгы сатсиз болды? 778ж.
Кай жылы Салжук туриктеринин аскери Киши Азияга басып кирген кресшилерди толык кырып жиберди? 1096 ж.
Кай жылы Суэсон тубиндеги шайкаста франктер рим аскерлерин талкандап, Галлияны багындырды: 486жыл.
Кай жылы,Рим Египетти багындарып провннциясына айналдырды? Б.з.б.31ж.
Кай кезенде Кытайда жибек маталар жасалынды? Б.з.б.ИИИ мынжылдыкта
Кай окига баскалардан бурын болды? Ганнибалдын Италияга баса коктеп кируи
Кай патшанын тусында парсы тайпалары бир мемлекетке бириктирилди? Кир
Кай тайпанын Римге шабуылы б.д. дейинги 390 жылы жургизилди? Галлдардын
Кайта орлеу дауиринде Мадениет кайраткерлери ен алдымем конил болди:Адамга
Кайта орлеу кезенинде Италиянын мадени орталыгына айналган кала:Флоренция.
Кайта орлеу кезенинин кайраткерлерин атаныз:гуманистер
Кайта орлеу мадениети туган ел: Италия.
Кала аланына салынган калалык кенес уйи: Ратуша.
Кала кенесинин басшылары Англия мен Францияда: Мэр деп аталды.
Каладагы бас ширкеу калай аталды? Собор.
Калалар туралы адеби шыгарманын шыга бастаган уакыты: 12 г.
Калаларда колонер мен сауданын дамуына богет болды: Феодалдардын кыспагы мен тонауы.
Калалардын мырзаларга карсы куресинин манызды натижеси:Кала халкы меншикти басыбайлылыктан кутылды.
Камалга тикелей шабуылдарда, дала урыстарында да ауыр зенбиректин колданылган уакыты: 14 г.
Кандай жагдайда Рим консулы Император атагын алды. Женистен кейин Римдеги 3 кундик триумфтан кейин
Кандай императордын тусында Рим империясында, жалган шагым мен дарга асуга тиым салынды? Траян.
Кандай кала Арыстандар апаны деп аталган? Ежелги Ассирия астанасы Ниневия каласы
Кара тениз бен Азов тенизинин жагалауларындагы грек отарлары: Херсонес,Пантикапей ,Ольвия.
Карапайым египеттиктердин уйи неден салынды? Балшыкпен согылып,тобеси пальма жапырактарымен жабылды.
Карапайым егншиликтин дамуына ыкпал етти: теримшилик
Каскырлар мен койлар атты пьесанын авторы: А.Островский
Кауымдастарга егиншилик жумыстарын жургизу мерзимин кимдер белгиледи? Абыздар.
Киыр Шыгыс елдери жонинде 13 г. шынайы ангиме калдырган Венеция копеси ари саяхатшысы: Марко Поло.
Кол онердин дамуынан...пайда болды ? Айырбас
Кола дауири кай дауирден кейин басталады? Неолиттен кейин
Кола дауиринин хронологиясын ата :2-1 мын жыл
Коланын курамы: Мыс пен калайынын косындысы
Колонердин ауыл шаруашылыгына болинуи натижесинде Еуропада: Калалар пайда болып осе бастады.
Колонердин дамуынан пайда болды: Айырбас.
Колонершилердин бириккен одагы: Цехтар.
Колонершилердин темирди книнен пайдалана бастаган уакыты? Б.з.д. 10 гасыр.
Копыргыш дарини кай мемлекет галымы ойлап тапты? Кытай
Кос танапты егис немен алмасты? Уш танапты егиспен.
Косозен ели пайда болды: 5мын жылдан аса уакыт бурын.
Косозен журты кайырымды данышпан санаган кудайы: Эа
Косозен тургындары бай астык алу ушин тагзым еткен молшылык жане махаббат кудайы? Иштар
Косозенде бир орталыкка багынган ири мемлекет кашан курылды? Б.з.б.ХХИУг-да.
Косозенде жазу ушин пайдаланган материал: Саз тактайшасы
Косозендеги ай кудайы: Син
Косозендеги Аккад мемлекетин гулдендирген билеушиси: Нарамсин.
Косозендеги алгашкы адеби шыгарма: Гильшамеш туралы дастан
Косозендеги егистикке ылгал берип ,адамдарга нан мен омир сыйлайтын су кудайы: Эа
Косозендеги киели деп есептелген сан 60 сан.
Косозендеги кун кудайы: Шамаш
Косозендеги кала мемлекеттерди кимдер баскарды? Патесилер.
Косозендеги сарайлар,храмдар,тургын уйлер салынды: Саз балшыктан куйылган кирпиштен
Косозендиктер алгашкы кауым дауири кезинде айналыса бастаган шаруашылыгы: Егиншилик
Кудайдын жердеги коленкеси деп динбасылар кимдерди атады? Султандарды.
Кудайлардын ракымына ие болу ушин ежелги адамдар оларга ...Курбандыктар апарган
Кукыктары мен миндеттери бирдей, оны атадан балага мейрас етип отыратын адамдардын улкен тобы калай аталды? Сословие (жик).
Кулдар котерилисинин косеми болган Спартактын шыккан теги. Фракиялык
Кулдарды адам санатына коспай, колдарына иелеринин есимин куйдирип баскан ежелги мемлекет:Вавилония.
Кызыл кастылар котерилисинин манызы: Хань аулетинин урпактары биликке кайтып келди
Кылыш пен дин айырылымас бир деген созди айткан турик султаны: ИИ Мехмед.
Кырги – кабак согыс жылдарындагы негизги карсылас мемлекеттер:КСРО мен АКШ
Кырги кабак" согыс жылдарында КСРО мен онын одактастары карсы болган Олимпиада Олимпиада-84.
Кырги-кабак согыс" кезени камтиды: XX г. 40-80 жылдарын.
Кырым согысынан (1853-1856жж) кейин Ресей Туркияга кайтарган иелик:Бессорабия
Кырымнын Ресейге косылу жылы: 1783 ж.
Кытай акыны: Сыма Сянжу
Кытай жане турик мадениетин жан-жакты зерттеген галым: Л.Гумилев
Кытай жериндеги ен алгашкы мемлекет калай аталады? Шан-Инь мемлекети
Кытай кай материкте,онын кай аймагында орналаскан? Азиянын шыгысында.
Кытай оркениети кай озеннин жагасында курылды? Хуанхэ
Кытай революциялык-демакратиялык козгалысынын косеми Сунь Ятсен
Кытай рыногын жаулап алу жолындагы апиын согыстарынын бастамашысы болган мемлекет:Англия
Кытай тарихында б.з.б. ИУ-ИИИг.г. кандай кезен деп аталады. Патшалыктар куреси кезени
Кытай укиметин 1927-1949жылдары баскарган:Чан Кайши
Кытай ХалыкРеспубликасы курылды: 1949 жылы..
Кытай созинин туп торкини: Монголдардын Кидан тайпасынын этноними бойынша
Кытайда бириккен одак багдарламасы ретинде алынды Сунь Ятсеннин атакты уш приципин.
Кытайда екинши апиын согысы болган жылдар:1856-1860 ж.
Кытайда ен алгашкы китаптар кай кезде жазыла бастады? Б.з.б.И мынжылдыктын биринши жартысында
Кытайда жибек матага жазу кай кезде басталды? Б.з.б.И мынжылдыктын ортасында
Кытайда кагаз кашан пайда болды? Б.з.б.ИИ гасырда
Кытайда Маньчжур монархиясы кулаган жылдары: 1911-1913 жылдары.
Кытайда оте ертеде кандай жазу пайда болды? Иероглифтик жазу
кытайда синхай ревалютциясы акталган жыл:1912ж
Кытайдагы 1850-1864 жылдардагы Тайпиндер котерилисинин басшысы: Хун Сюцюань.
Кытайдагы "зор ceкиpиc" саясатынын негизги мани:Кыска уакытта коммунистик когам орнату.
Кытайдагы "мадени революциянын" максаты:Карсыластарын жою.
Кытайдагы Сары ормалдылар котерилисинин кандай манызы болды? Кул иеленушилик когамды алсиретти .
Кытайдагы барлык патшалыктарды Цинь Ши Хуанди озине багындырган жыл:Б.з.д. 221 жыл.
Кытайдагы ен улкен озендерди атаныз: Хуанхэ,Янцзы
Кытайдагы Тайпиндер котерилисинин болган жылдарын корсетиниз: 1850-1864
Кытайдагы Хань аулети : 400 жыл бойы биледи.
Кытайдагы экономикалык реформа басталган жыл: 1978 ж.
Кытайдын дуниежузилик согыстан кейин Версаль битим шартына кол коюдан бас тарта отырып, койган талабы. Шаньдун тубегин кайтару.
Кытайдын биригуи кай гасырда жузеге асты? Б.з.д.ИИИг.
Кытайдын Гоминьдан партиясынын курылган жылы:1912.
Кытайлар бамбуктен жасалган тактайшаларга: Б.з.б. 1 мын ж.ж. жазды.
Кытайлар ондиру тасилин бираз уакытка дейин купия сактаган тауар. Жибек.
Кытайлар тас жане темир ядролармен зенбиректи ойлап тапты: XИИ гасырда.
Кытайлар темир ондиру мен ондеуди уйренди: Б.з.д.УИ-Уг.
Кытай патшасынын кенесшиси: Кошпелилердин сонына тусу оз коленкенди куалаумен бирдей деп кимдер туралы айткан? Гундар тайпалары.
Кыш китаптардан китапхана курган ежелги Ассирия патшасы: Ашшурбанипал.
Л.И. Брежнев КОКП Орталык Комитетин баскарды:1964-1982 жылдары.
Л.И.Брежневтен кейин келген мемлекет басшысы:Андропов Ю.В.
Латифундистер.Ири жер боликтеринин иелери
Латын Америка мемлекеттерине байланысты Кайырымды корши саясатын устанатынын жариялаган мемлекет:АКШ
Латын Америкасы елдериндеги иpи жер иеликтери: Латифундия
Латын Америкасында XX гасырдын 80-90 жж. Ен жогаргы экономикалык осу каркынына кол жеткизген...Бразилия.
Латын Америкасында отарлары коп елдер: Испания, Португалия.
Латын империясы кай жылга дейин омир сурди? 1261 ж.
Латын тилинен аударганда республика сози: Когамдык жумыс деген магына билдиреди.
Ленинградтык ис бойынша" айыпталгандар: Вознесенский, Кузненов, Родионов.
Леонид патша: Фермопиль откелинде 300 спарталык жауынгерлеримен парсы аскерине тотеп берген.
Ливон согысы болган жылдар:1558-1583
Лидия патшалыгы орналасты: Киши Азия тубегинин батыс болигинде.
Лидия патшасы Крезди женген парсы патшасы: Кир.
Лидиянын астанасы? Сарды каласы
Лидиянын патшасы Астиаг пен Вавилон билеушиси Набонид согысы кезинде. Кир парсыларды Мидия патшасы Астиагка карсы котерип женди
Лидиянын патшасы Крез женилди: Парсы патшасы Кирден.
Литва, Латыш, Эстон тайпалары ...Немис мадениетинин ыкпалында болды
Лондондагы "Глобус" театрынын иеси, барлык омирин театрмен байланыстырган улы жазушы:Шекспир
Лондондагы жаксы жабдыкталган корол бекиниси: Тауэр замогы.
Лувертюр деген Франсуа Туссеннин аты
Луи Пастердин алемдик гылымнын курамына енгизген жана гылымы Микробиология.
М.Горбачевтын жеделдету багытын жариялаган жылы: 1985 ж.
М.Горбачевтын жеделдету багытын жариялаган жылы:1986ж.
М.Е.Салтыков-Шедриннин шыгармасы:Накурыс
Магадха мемлекети кай жерде курылды?Ундистан тубегинде
Маймылдардын дене курлысын зерттеп,онын адамга уксас екенин алгаш айткан галым? Аристотель
Майяларда жогары дамыган гылым: Астрономия.
Майяларда каланы билеушини не деп атады? Улы адам.
Македон тайпалары кай жерде мекендеди? Грекиянын солтустик-шыгысын
Македон шапкыншылыгы кашан болды? Б.з.д.ИУг.
Македония патшасы Филипке карсы тайсалмай уздиксиз курескен шешен Демосфен
Македониялык Филипп патшанын Афиндагы басты душпаны ким болды? Демосфен
Макта тазалайтын машинаны ойлап тапкан американдык Э.Уитни
Манихей дининин негизин калаган болып табылады: Мани
Маньчжурлардын Кытайды жаулап алган жылын корсетиниз:1644
Мао Цзодуннан кейин Кытайда укимет басына келгендер: Прагматиктер.
Мао Цзэдун кайтыс болган жыл: . 1976 ж.
Мараттын олими" картинасын салган суретши.Жак Луи Давид.
Марафон шайкасы кай гасырда болды? 5гасырда. ( 5 гасырдын баснда).
Марафон шайкасы кезинде грек стратеги ким болды? Мильтиад
Марко Поло оз отанынан кашык жерде канша уакыт омир сурди? Ширек гасыр (25 жылдай).
Марко Поло озинин саяхаты кезинде турган ел: Кытай .
Марсельеза –бул:Франциянын ултык анураны
Машиналарды оз киындыктарынын кози деп есептеп, оларды жойган агылшын жумысшыларын атаган: Лудцитер.
Мадени революцияны" жузеге асыру барысында Мао Цзэдуннын негизги тиpeги "кызыл сакшылар":Хунвэйбиндер.
Мадени революциянын зардаптарын жойган Кытай кайраткери.Дэн Сяопин
Мадениет пен мемлекеттиликтин озиндик дастурлерин бурын жасаган елдер:Шыгыс елдери
Маскеу князьдыгынын орыс князьдыктарынын ишидеги ен кушти иеликтеринин биpинe айналган уакыты:XИV гacыp.
Маскеу Коркем театрынын негизин калаушы(лар):К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко.
Маскеу киназдигине Рязан жери косылган жыл. 1539ж.
Маскеудагы Халыктар Достыгы университетине берилген есим:Мартин Лютер Кинг.
Мезолит дауири жататын кезен: Тас гасыры.
Мексикада революциянын болган уакыты: 1910-1917 ж.ж.
Мексикада улттык-реформистик саясат бекинген кезен:Л.Карденас билиги.
Мемлекет курылымындагы кай зандар жонинде ежелги гректер олардын сиямен емес канмен жазылгандыгын айткан? Дракон зандары
Мемлекеттин жеке меншикти кушпен тартып алуы:Экспроприация.
Мемлекеттин пайда болу себеби: Бири екиншисин канайтын улкен топтардын пайда болуы.
Менин Францияны суйетиним соншалык, типти онда биреу емес, алты патша болуын калар едим, деген фразаны айткан ким? Бургон герцоги Батыл Карл.
Мерген аншы алыста канша кадамдай жерде турып- ак жануарды жебенин комегимен оп-онай кулатты: 100кадамдай.
Метал ондеудин енежелги издери кайдан табылды? Алдынгы Азиядан.
Метрополия дегенимиз...Отар иемденген мемлекет
Мидия патшасы октемдик корсеткен тайпалар: Парсылар.
Мидия патшасы Крезге карсы оз тауелсиздиги ушин курескен тайпа: Парсылар
Мидия патшасына карсы котерилиске шыгып, оны киратып зор мемлекеттин патшасы болган:б.э. дейинги 550 ж. шамасында, Кир.
Микена каласынын какпасына кашалып жасалган бейнелер: Арыстандар
Микены каласына киретин какпа калай аталды? Арыстандар какпасы
Микены каласынын орналаскан аймагы: Крит аралында
Микеныдагы казба жумыстарын ким жургизди? Г.Шлиман
Минскиде РСДРП-нын И-ши сьези откен жыл 1898ж
Монахтардын басшысы: Аббат.
Монгол Халык Республикасынын курылган жылы: 1924.
Монголдардын батыска шабуылды бастауга шешим шыгарган курылтай жиналысы откен жыл: 1235 жыл.
Монголияда антифеодалдык антиимпериалистик халык революциясы жарияланган жыл:1921ж
Монро доктринасынын негизги мани : Америка Американдыктар ушин
Молдир шыны жасауды кимдер ойлап тапты? Финикиялыктар
Мусылман каракшыларынын астанасы: Алжир каласы.
Мусылмандардын касиетти каласы, ислам дининин орталыгы: Мекке каласы.
Мусылмандардын коргаушысымын деп малимдеген ИИ Вильгельм
Мылтык думине орнатылган жане керме бауды керетин механизми бар, темир садак: Арбалет.
Мысты-тасты гасыр калай аталады? Энеолит
Н.Назарбаев сайлауда Казакстан Республикасынын президенти болып сайланды:1991 ж, желтоксанда
Н.С. Хрущев Коммунистик партия Орталык Комитетинин биринши хатшысы кызметинен босаган жыл. 14 казан 1964 ж.
Намыч Кемал жетекшилик еткен жасырын уйым жана османдар
Напаллеон билике кайта орнаган жыл 1815ж
Наполеон 1821ж дуние.... салды Аулие Елена аралында
Наполеон Берлинге кирген жыл: 1807 ж.
Наполеон Ватиканмен келисимшарт- конкордатка кол койган жыл: 1801 ж
Наполеонды жену курметине байланысты И Николайдын буйрыгымен архитектор Тон 1839 ж. сала бастаган курылыс: Христос (Иса) куткарушы храмы.
НАТО аскери-саяси уйымы курылган жыл: 1949 ж.
Натуралды шаруашылык: Азык-тулик пен буйымдар сату ушин емес оздеринин тутынуы ушин дайындалган оним.
Не себепти Рим поэзиясында Алтын гасыр угымы калыптаскан? Ойткени Римнин аса корнекти акындары сол гасырда омир сурди
Немис аскерлеринин "Тайфун" атты жоспарынын басты максаты:Маскеуны басып алу.
Немис галымы В. Рентген электромагниттик толкындардын тури рентген саулесин аныктаган жыл:1895 ж.
Немис рыцарларына карсы курескен Польша короли Ягайло
Немис-фашист баскыншыларынан 250 кун бойы ерликпен корганган кала.Севастополь.
Нефертити ол: Эхнатон пергауыннын зайыбы
Нешинши крест жорыгынан кейин кресшилердин тонаушылык баскыншылык максаттары байкалды? 4-ши Крест жорыгынан кейин.
Нидерландыда 1579ж. курылган уйым:Утрехт униясы
Нидерландыда буржуазиялык революция басталган жыл:1566ж.
Нидерландынын Испанияга багынган уакыты:XVИ гасырдын ортасы.
Ниневия каласы астанасы болган ежелги держава: Ассирия
Номад сози кандай угым береди? Кошпели
Нормандия герцогы Вилгельмнин Англияны жаулап алган жылы: 1066 жыл.
Нормандияда: Темир рудасымен туз ондирди, жылкы осирди.
Нил озени алкабында болган усак мемлекеттер саны: 40 (кырык)
Нил озени куяды.. Жерорта тенизине,
Нилдин биринши табалдырыгынан Жерорта тенизине дейинги жагалауын тугел алып жаткан ел: Египет.
О. Кромвель (1599-1658) колбасшысы болды:Агылшын парламенти аскеринин.
Одиссей поэмасындагы жалгыз козди даулердин аты: Циклоптар
Одиссейдин айелинин аты: Пенелопа
Одиссейдин отаны? Итака
Октавиан билиги кезинде онер адамдарына комек корсетуди алгаш колга алган: Меценат.
Октавиан Августин Римге жеке билик орнаткан жылы: Б.з.б. 30 ж.
Октавиан билиги кезинде онер адамдарына комек корсетуди алгаш колга алган: Меценат
Октавианнын жанама атын атаныз? Август
Октавианнын шексиз билиги калай аталды? Император
Ок-дари алгаш рет ойлап табылды: Кытайда.
Окигалардын кайсысы алдымен болды? Марафон шайкасы Б.з.д.490жыл.
Олардын басты касиети - ержуректилиги, курметке боленегиндер коп балалары мен улы бар отбасы" - деп ежелги грек тарихшысы Геродот айткан: Парсыларды.
Оливер Кромвель ол: Англиядагы индепендттердин жетекшиси.
Олигарх...........Аз гана топ аксуйектердин финанс алпауыттарынын саяси жане экономикалык устемдиги
Олимпия ойындары кезинде Грекияда: Согыс токтатылды
Олимпия ойындарына катысуга тыйым салынды: Айелдерге
Олимпиялык ойындар ненин, кимнин курметине откизилген? Зевстин курметине
Олимпиялык ойындарга жазушылар мен акындардын келген максаты:Оз шыгармасын окуга.
Олимпиялык ойындардын ен катерлиси болып саналатын ат жегилген арбалар ипподромды неше рет айналды? 12 (он еки рет)
Олимпиялык ойындардын ишиндеги ен катерли сайыстарды атаныз: Ат жегилген арбалар жарысы
Он тогыз латинамерикандык ел кабылдаган "Даму жолындагы одак" багдарламасын усынган АКШ президенти:Д. Кеннеди.
Ономастика дегенимиз :Тил гылымында ат,атау угымын зерттейтин гылым
Онтустик Африка Одагы курылган жыл: 1909-1910 ж.
Онтустик Африкада Кап отарынын негизин калагандар:Голландыктар.
Онын шыгармасы би, славян улттык ауендери нerизинe курылган, оны мазурка короли деп атаган:Ф.Шопен
Онтустик Америкада колга уйретилген жануар: Лама.
Онтустик Африка одагы куралган жыл: 1909-1910
Онтустик Африкада Напалеон отарынын негизин калагандар:Голандыктар
Онтустик Грекияда орналаскан, оте ежелги, грек калаларынын ишиндеги ен байы жане ен куштиси: Микены.
Онтустик Египет пен Солтустик Египет кашан бирикти? Шамамен б.з.б. 3000 жылы
Онтустик славяндарга жататын халыктар:Болгарлар, сербтер, хорваттар.
Онтустик -Шыгыс Азия елдерине жатпайды: Кувейт.
Онтустик-Батыс Азия жериндеги ежелги кеме жасаушылар мен тенизде жузушилер: Финикиялыктар.
Онтустик-батыс Африкада 1904 жылы гереро тайпасынын котерилиси кимдерге карсы багытталды?Германия отаршыларына.
Опричнина саясатын жургизген орыс патшасы: ИV Иван.
Орак томендеги материалдан жасалгандыктан егин шаруашылыгында енбек онимдилигин арттырды: Кола
Оралдагы Кап унгириндеги табылган суретте бейнеленген жануар: Мамонт
Орлеан каласы агылшындардан корганды: 200 кун.
Орта Азия жеринде омиp сурген, атакты галым, даригер, Даригерлик гылым каноны атты гылыми енбектин авторы:Абу Али ибн Сина.
Орта гacыpдaгы Орта Азия жериндеги калалардын колонершилер мен саудагерлер туратын болиги: Шахристан.Рабат
Орта гасырда арабтардын ойлап шыгарган гылымы: Алгебра.
Орта гасырда Батыс Еуропада мадениет пен гылымнын котерилу кезени болды:Улы Карлдын тусында.
Орта гасырда Германияда оте зор артыкшылыктарга ие болган ширкеу: Католик.
Орта гасырда Еуропада цехтарга басшылык жасаган адам:Старшиналар
Орта гасырда Еуропадагы "шедевр" cозинин магынасы: Буйымнын ен уздик улгиси.
Орта гасырда Жак деп аталган тап:Шаруалар
Орта гасырда феодалдардын жерин пайдаланганы ушин шаруалардын аткарган миндеткерликтери.Оброк пен барщинаны отеу.
Орта гасырда христиан морали уагыздады Омирде оз орнын билуге.
Орта гасырдагы Кайта оркендеу кезениндеги Италиянын басты мадениет орталыгынын биpи:Флоренция.
Орта гасырдагы голланд cypeтшиcи Рембрандттын 1668-1669 жылдары салган ен кудирктти адам баласын танкалдыратын картинасы.Адаскан улдын кайтып оралуы.
Орта гасырдагы Иран жериндеги егиншиликпен айналысатын шаруалар:Райяттар
Орта гасырлар дегенимиз не? Ежелги дуние мен жана дауир аралыгындагы тарих болиги.
Орта гасырлар кандай когамды камтиды? Феодалдык когамды.
Орта гасырлар неше гасырды камтиды?12 гасырды.
Орта гасырлар тарихы кандай окигамен басталып аякталады? 476ж.Рим империясынын кулауымен -1640ж. Агылшын буржуазиялык революциясымен.
Орта гасырлар тарихы кай кезенди камтиды? 5-17гасырларды.(476-1640жылдарды).
Орта гасырлар тарихы нени окып-уйретеди? Феодалдык курылыстын калыптасуын, гулденуин жане куйреуин.
Орта гасырларда барлык елдердин халкынын копшилик болигин кураган алеуметтик топ:шаруалар.
Орта гасырларда Батыс Еуропада мадениет пен гылымнын котерилген кезени кимнин тусында болды? Улы Карлдын тусында.
Орта гасырларда Еуропада алгашкы банкирлер шыккан алеуметтик топ:Осимкорлар, айырбастаушылар.
Орта гасырларда Еуропадагы курылган алгашкы университеттерде оку ... тилинде жургизилдиЛатын тили.
Орта гасырларда кала халкынын саны: 5-6 мын адамнан аспады.
Орта гасырларда Солтустик Германияда курылган кала одагы. "Ганза"
Орта гасырларда тау-кен иси мен колонерде колданыла бастага двигательдер: Су двигатели.
Орта гасырларда Флоренциянын атын шыгарган оним тури: Шуга.
Орта гасырлардагы голландиялык гуманист суретшиРембрандт.
Орта гасырлардагы Испаниядагы Реконкиста ол:Арабтарга карсы курес.
Орта гасырлардагы медицина саласынын улы галымы:Ибн Сина.
Орта гасырлардан коптеген тарихи шыгармалар: Хроникалар(шежирелер) сакталган.
Орта гасырлардын басталуын Римнин Варварлардын кысымымен кулаган кезимен байланыстырады.Бул кай жыл? 476 ж.
Орта гасырлардын басында Еуропанын ен мадениетти ели:Византия
Орта гасырлык Еуропада ен ири жер иеленуши, енбекшилерди канаушы:Католик ширкеуи
Орта гасырлык копестер тонаушылардан коргану ушин бирккен одагы : Гильдия.
Орта гасырлык университеттерде окытылган билим салалары.Дини оку, зан жане медицина.
Ортагасырда аскери истеги тонкерис дегенимиз: Ок-даримен атылатын кару-жарактын кен тарауы.
Ортагасырларда динбасылар "надандар библиясы" деп атады:Онер туындыларын.
Ортагасырларда жаяу аскердин колданан ауыр каруы: Мушкеттер (150-200 кадамнан дал тигизе алды).
Ортагасырларда феодалдык курылыстын негизги тиреги болды: Католик ширкеуи.
Ортагасырлык ен ири жер иеленуши жане енбекшилерди аяусыз езуши: Католик ширкеуи.
Ортагасырлык турик аскерлеринин атауы:Янычарлар
Ортагысырларда коркейген гылымдар: Астрология мен алхимия.
Орыс бейнелеу онеринин Самсоны атагын алган суретши: И.Е.Репин
Орыс-жапон согысы болган жылдар:1904-1905 ж.ж.. .
Орыс-Турик согысы болган уакыты 1877-1878ж
Орыстын улы жазушы, Согыс жане бейбитшилик романынын авторы: Толстой.
Осман жаулап алушыларынын езгиси багындырылган елдердин несин тежеди? Шаруашылыгы мен мадениеттин дамуын.
Осман империясы курылган уакыт: XV гасырда.
Осман империясы провинцияларынын турикше атауы:Уэлаяттар.
Осман империясында Биpлик жане прогресс партиясы курылган жыл: 1889.
Осман империясында мусылман еместердин бари жасына карай, арбир ер адам казынага берген салык: Жан басы салыгы.
Осман империясынын Еуропага шабуылын алсиреткен халыктар олар: Балкан халыктары.
Осман мемлекетинин кейинги басшысы калай аталды? Султан.
Осман нмпериясынын кожайыны, басшысы: Султан..
Осман туриктеринин Константинопольди жаулап алуы неге акелди? Географиялык ашуларга.
Османдар Азияда багындырды: МесопотамияныАрменияныГрузиянын батыс болигинМеккени жане Сирия мен Арабияны
Османдардын жаулап алу жорыктары аякталган уакыт: 16 г. аягы.
Остгот корольдыгы кай жерде орналаскан? Солтустик Италия астанасы Равенна.
Осы замангы генетика гылымынын негизин салушы:Мендель.
Отто Бисмарк Германиянын биpинши министри болган жыл. 1862 ж.
Отты жерди ашкан саяхатшы: Ф. Магеллан.
Отырыкшы Арабтар Арабия тубегинин кай жеринде турды? Батысы мен Онтустигинде.
Оз атымен аталатын станоктык пулеметти ойлап тапкан американдык инженер: Х.Максим
Окилдери Шубасиздик негизи – тек кана тажирибе деп есептейтин фолослфиялык багыт; Эмперизм.
Окиметти басып алганнан сон Рим Сенаты Цезарьга кандай атак сыйлады? Диктатор
Оли жандар" романынын авторы :Гоголь
Олилер патшалыгында билик жургизетин шиебори басты, адам тулгалы кудай: Анубус.
Омир бойы жарыкка шыгара алмай ози кайтыс болган куни гана шыккан Н.Коперниктин китабынын аты. Аспан денелеринин айналысы.
Ондируши касиптин туу кезени: Рулык кауым.
Осимдик жане жануарлар алеминдеги тукым куалаушылык белгилеринин берилуи туралы гылым - генетиканын негизин салгандар: А.Вейсман мен Т.Морган.
Осимдиктердин емдик касиеттерин алгаш кимдер байкаган? Теримшилер
Оте ертедеги адамдардын кауымы калай аталады: Тобыр
Палестинада Араб жане Еври мемлекеттерин куру жониндеги БУУ-нын шешими кабыладанды 1947ж
Палестинада Еври мемлекети курылган жыл 1949ж
Палестинадагы Мегиддо каласына жорык жасаган пергауын: Тутмос пергауын.
Палестра сози ежелги Грекияда кандай угымды билдиреди? Спорт мектеби
Пангермандык саясатта карастырылган маселе: Букил алемде немистердин билигин орнату.
Папа аймагы бул: Италиядагы Рим папасынын мемлекети.
Папалар жургизген биликтин куш - куаты кимнин тусында мейлинше кушейди? Иннокентий ИИИ (1198-1216).
Папалардын герман императорлары мен курес жургизген уакыты: 200 жыл.
Папанын вассалымыз (багынштысымыз) деп таныган Еуропа королдери: Англия, Полша, Швеция, Дания.
Паравозды курастырган ; Дж. Стефансон.
Париж ана кудайы гибадатханасы мен Кулегеш адам атты айгили романдардын авторы: В.Гюго
Париж битим конференциясы басталган уакыт:1919ж 18-кантар
Париж битим конференциясы болган жыл:1919ж
Париж битим конференциясында:Улттар лигасынын жаргысы таратылды.
Париж Коммуна кенеси муелигине сайлангандардын басым копшилиги: Жумысшылар
Париж Коммунасы :72 кун омир сурди
Париж Коммунасы ерликпен реакцияшыл куштерге карсы турды:72 кун
Париж Коммунасына карсы курести баскарган:Тьер.
Париж Коммунасынын революциялык–социалистер насихатын жургизген жумысшы-айелдердин бири:Луиза Мишель.
Парижде 1871 ж. революцияга катыспагандар: Шаруалар.
Парижде жане Римде окыган XVИИИ гасырдын аягында омир сурген атакты орыс саулетшиси:.И.Баженов.
Париждеги "Канды апта" кезенин корсетиниз:1871 жыл 20-27сауир.
Парижден 18 шакырым жердеги король сарайы:Версаль.
Парсы патшалыгынын негизин калаган патша: Кир.
Парсы патшасы Дарий оз кауипсиздигин камтамасыз ету ушин купия тыншылар устаган, олар - ..... Патша кулактары .
Парсы аскерлери марафон жазыгына келген жыл : Б.з.д. 490 жыл
Парсы державасында патша жолы кандай ири калалардын арасын жалгастырган? Сарды мен Сузы
Парсы мемлекетиндеги И Дарий шыгарган таза алтын тенге Дарик.
Парсы мемлекетинин ен кудиретти билеушиси ким болды? Дарий И
Парсы патшалыгы кай гасырда пайда болды? Б.з.дейинги УИ г
Парсы патшалыгындагы 10 мын адамнан туратын АЖАЛСЫЗ жауынгерлер: Парсы патшасынын жеке озин кузететин жауынгерлер.
Парсы патшалыгынын куаты шалкып , кемелине келген кези: Б.з.б. 6 г. соны-5 г. басы
Парсы патшасы Дарий оз кауипсиздигин камтамасыз ету ушин купия тыншылар устаган, олар: "Патшанын кездери мен кулактары
Парсы патшасы Кир Вавилон патшасы: Валтасарды тизе буктирди
Парсы патшасы Кир Вавилонды жаулап алды: Б.з.б.538 ж.
Парсы патшасы Кирдин басып алган алгашкы патшалыгы: Мидия патшалыгы.
Парсы патшасы Кирдин Вавилонды жаулап алган адиси:Каланын устинен отетин Ефрат озенинин суын баска арнага бурып жиберди.
Парсы патшасы Ксеркстин Фермопилди алганнан кейинги багыты: Орталык Грекияга карай .
Парсы патшасы кай жылы куйреди? Б.з.б.331ж.
Парсылар Египетти багындырды: Б.з.б. 525 ж
Парсыларга карсы Афинага комекке аскер жиберген жалгыз кала: Спарта
Парсыларга карсы Афинага комекке аскер жиберген жалгыз каланын аты:Платеи
Парсыларга карсы грек аскерин баскарган Спарта патшасы Леонид каза тапкан шайкас: Фермопиль шайкасы.
Парсылардын Египетти жаулап алган уакыты: Б.з.б.525ж.
Парсылардын сына жазуында канша танба болды? 43 танба
Парфенон храмы тургызылды:Афинанын курметине
Парфия мемлекетин билеген аулет: Арсак урпагы.
Парфия патшалыгын негизин калаушы ким болды? Арсак
Парфия патшалыгынын батысынан шабуылдаган тайпа: Селевкиликтер
Парфиялыктар Марк Красс басшылыгындагы Рим аскерин кай жылы талкандады? Б.з.д.53 ж. (Б.з.д. 1гасыр)
Парфиянын баскару жуйеси кай мемлекетке уксас болды? Парсылардыкине
Парфиянын патшасы И Митридат кай елди жаулап алды? Мидияны
Патрицийлер Римдеги сайлап койылатын баскаруды жалпы халыктык ис латынша-: Республика деп атады.
Пакистаннын астанасы: Исламабад.
Пекинде Маньчжур феодалдарынын билиги орнаган жыл: 1644 ж.
Пелопоннес-бул... Грекиянын онтустик болиги
Пергам каласында жас малдын терисинен хат жазу ушин арнайы материал дайындайтын ондирис иси кай гасырда жолга койылды? Б.з.д. 2 гасырда.
Пергауын Минес тусында Египет алгашкы рет кашан бириктирилди? Б.з.д.3000ж.
Пергауындар озин кузетуге сенимди есептеген:Жат жерден шакырылган жалдамалыларды
Пергауындардын жарылкаушы кудайы: Гор.
Перикл .... Афины демосынын косеми.
Перикл заманында Афиндагы жогаргы окимет кимге багынды? Халык жиналысына
Перикл ким болган? Афин мемлекетинин жогаргы стратеги
Персей туралы анызда не баяндалады? Горгон медузасын жену туралы
Петр Алексеевич Романовтын Ресей патшасы болып жарияланган уякыты 1689 ж.
Пирамидаларды кузетуши Сфинкс бейнеси: Тулгасы арыстан, басы адам.
Платей каласынын манында грек-парсы шайкасы..... болды: Б.з.б. 479 жыл.
Полистер дегенимиз: Кала- мемлекеттер
Полтава шайкасы болды: 1709 ж.
Польша корольдиги жеке-жеке феодалдык иеликтерге болшектенген уакыты: 12 г. И жартысы.
Польша мемлекети курылды: 10 гасырдын ортасында.
Польша тауелсиздигин кайта орнату жолындагы поляк халкынын 120-жылдык улт-азаттык куресинин аякталган уакыты1918 жыл.
Польшаны ушинши рет болу иске асырылды. 1793 ж.
Поляк тайпаларынын биригиуи кай княздин тусында жузеге асты: Болеслав Храбрый.
Поляктарда дини курылыстын (гибадатхананын) аталуы: Костел.
Помор тайпалары мекендеди: Балтык тенизинин жагалауы.
Помор тайпаларынын барлык истерин халык жиналысы ....... Вече шешти.
Португалдыктар жеткенге дейин Ундистанмен сауда жасау кимдердин колында болды?Арабтардын.
Португалия кемелеринин Ундистаннын Каликут каласына келип закир тастаган жылы: 1498 ж.
Португалия королдиги пайда болды: 13 г.
Португалиянын Орталык Еуропалык рынокка енген жыл:1986 ж.
Поэзия асиресе дамыды: Иран мен Орта Азияда.
Прага археипископына караган елди мекендер саны: 14 кала, 900 деревня.
Прага коктеми" басталган жыл: 1968 ж.
Прагада тургызылган собор: Вит соборы.
Праганын калалык кенесинде бирде-бир чех болмаган уакыт: 14 г. ортасына дейин.
Президент Р.Никсоннын 1974 ж. кызметтен кетуине себеп болган окига: Уотергейт жапжалы.
Президенттик баскару улгисиндеги ел:Франция.
Преториандыктар" деп Ежелги Римде Император кузетинин аскерлерин атады.
Психоанализдин негизин салган австриялык окымысты:З.Фрейд.
Пундар деп Римдиктер кимдерди атады? Карфагендиктерди
Пуни согысында Риммен согыскан ел. Карфаген.
Радионы ойлап тапкан галым:А.С. Попов.
Рамаяна дастанында суреттелетин касиетти кудай: Индира
Революцияшыл жумысшы табынын гимни "Интернационал" анинин созин жазган адам:Эжен Потье.
Ресеи мен Франция арасындагы тильзит бибитшилик келисим шартынана кол койылган жыл:1807ж
Ресей Германиядан аскерин мерзиминен бурын шыгарылган жыл:1994ж тамыз
Ресей мемлекетинде XVИ гасырда калыптаскан мемлекеттик баскару органдарынын аталуы: Приказдар.
Ресей мен Осман империясы жане Еуропалык мемлекеттер арасындагы Кырым согысынын аякталуына байланысты Париж битим шартына кол койылган жыл: 1856 ж.
Ресей тарихында алгашкы Зем соборын курган патша:ИV Иван.
Ресейде 1918 жылы мамыр айында булик шыгарган согыс туткындарынын аскери корпусы:Чехословак.
Ресейде 1922 ж. 30 желтоксанда болган окига: КСРО курылды.
Ресейде камал салу онери улкен каркынмен дамыды: XVИИИг.
Ресейдеги 1905-1907 ж. алгашкы революция натижеси: Мемлекеттик Думанын курылуы.
Ресейдеги 1917 ж. Акпан буржуазиялык-демократиялык революциясынын натижеси:Самодержавие кулады.
Ресейдеги сарай тонкepиcи - ол:Так ушин курес.
Ресейден 1812 ж согыстын сипаты: Отан согысы
Ресейдин сонгы императоры: ИИ Николай.
Ресейдин ен реакцияшыл билеушилеринин бири И Николайдын патшалык билик курган жылдары:1825-1855 ж.ж.
Ресейдин империяга айналган уакыты:1721 ж.
Республикалык Римдеги билеушилер калай аталды? Консулдар
Рим легионы бул: Римнин негизги аскери болими
Рим империясындагы алгашкы християндар: Кулдар мен кедейлер.
Рим багындырган шет аймак басшылары: Наместник
Рим жазушылары славян тайпаларынын ата-бабаларын калай атады? Венедалар.
Рим жаулап алган елдер калай аталды? Провинциялар
Рим императоры Цезарьдын курметине койылган ай аты: Июль
Рим империясына жаслган шапкыншылык германдар арасында: тенсиздикти кушейтти.
Рим империясына ИИ- ИИИ гасырларда жии шабуыл жасаган тайпа: Германдар.
Рим империясында алгашкы христиандар кимдер? Кулдар мен кедейлер
Рим империясындагы алгашкы христиандар:Кулдар мен кедейлер.
Рим империясындагы букил бир аймактын христиандык истерин баскарушысы:Епископ деп аталды.
Рим империясынын Батыс жане Шыгыс империя болып екиге болинген жыл: 395.
Рим империясынын гулденуи кай гасырда болды? 2гасырда.
Рим империясынын екиге болинген жылы: 395ж.
Рим империясынын ен сонгы жаулап алу жорыгын жургизген император:Траян.
Рим империясынын ен сонгы императоры: Ромул Августул
Рим Италияны толык багындыруды кашан аяктады? Б.д.д.ИИИ г. И жартысында
Рим какпасын Готтарга ашып берушилер: Кулдар
Рим каласы ..... озен жагасында каланды? Тибр.
Рим каласы кай гасырда салынган? Б.д.д.УИИИг. (Б.з.д. 753 жыл)
Рим каласын жаулап алган Герман тайпасы: Вестготтар. Готтар.
Рим каласынын негизи каланды: Б.з.д. VИИИ гасырда.
Рим каласынын ирге тасы каланган уакытты корсет: Б.з.д.753 ж.
Рим мемлекеттик курылымы жагынан кандай республика болды? Аристократиялык.
Рим мен Карфаген арасындагы Пуни согыстын басты себеби. Сицилия аралын иелену
Рим мен Парфия аралык шекараны кай озен бойымен белгиледи? Евфрат
Рим поэзиясынын алтын гасыры кай гасырда болды? Б.д.д.И г. Соны –б.д.Иг. басы
Рим Республикасы кашан курылды? Б.з.б. 509 ж.
Рим Республикасында Б.з.д. 326 жылы: Карызы ушин кулдыкка айналдыруга тиым салынды. Ежелги Римдеги патрицилер деген кимдер? Римнин ежелги тургындары жане олардын урпактары
Рим Республикасынын омир сурген мерзими: Б.з.б. 509-б.з.б.27ж.ж.аралыгы.
Рим сенатынын мушелеринин саны: 300 адам
Римге баска жактан келип коныстанган адамдар мен олардын урпактарын: Плейбейлер деп атаган.
Римде жана юлиан кунтизбесин жасауга кимди шакырды? Египет галымы Созигенди
Римде императорлык тартипти ким енгизди? Октавиан
Римде кай гасырда поэзия дамыды? Б.з.б.И гасырда
Римде плебейлер толык кукыкты азаматтар болып есептелинген гасыр. б.э.д. VИ гасырда
Римде христиан динин кабылдау туралы каулыны шыгарган император: Константин.
Римде шаруашылыктын кандай тури дамыды? Колонер касиби
Римдеги сенат жиналысынын баскарушысы: Аксакал.
Римдеги жагдайы женил кулдар: Уй кызметиндегилердин
Римдеги негизги жазу куралы: Папирус болды.
Римдеги Республика курлымы жагынан : Кул иеленушилик жане аристократиялык республика болды .
Римдеги сенат деген не? Римдеги патриций аксакалдарынын кенеси
Римдеги Сенат жиналысын ким баскарды? Консул
Римди негиздеушилердин урпактары оздерин калай атады? Патрицийлер.
Римди Онтустик Италия калаларымен жалгастыратын ен атакты жол: Апий жолы
Римдик аскер басы Красс кай жылы Сирия жерине келди? Б.з.б. 55ж
Римдиктер Корфогенди алган жыл: Б.з.б. 146 ж.
Римдиктер ауырып калган кулдарга колданган амалы: Арнайы аралга кутимсиз, тамаксыз апарып тастады.
Римдиктер гректердин Зевс кудайын оз тилинде калай атады? Юпитер.
Римдиктер гректин Тюхэ (бакыт пен игилик) кудайын оз тилинде калай атады? Фортуна.
Римдиктер император Траянды калай атаган? Ен жаксы император
Римдиктер карфагендиктерди не деп атаган? Пундар.
Римдиктердин шапкыншылыгы салдарынан Карфагеннин кулаган уакыты: Б.з.б.146ж.
Римдиктердин жаулап алу согысы кезинде аса карсылык корсеткени ушин киратылган грек каласы: Коринф
Римдиктердин курылыс саласында ойлап тапкан жаналыгы: Бетон жасауды ойлап тапты.
Риммен согыстардагы Карфагеннин колбасшысы: Ганнибал.
Римнин кай императорынын кезинде христиан динин кабылауга каулы шыкты? Константин
Римнин басты аланы:Форум.
Римнин ен атакты шeшeни, саяси кайраткер, жазушы: Цицерон
Римнин жети жота устине орналаскан халкы коп калага айналган уакыты:Б.з.б. 2-гасырда
Римнин Италияны жаулап алуды аяктаган уакыты:Б.з.д. ИИ гасырдын басында.
Римнин Карфагенмен екинши согысы аякталган уакыт? Б.з.д.201 ж.
Римнин кай галымы кай енбегинде манги олмес кудайлар болуын жокка шыгарды? Лукреций Заттар табигаты туралы дастанда
Римнин кай императоры тусында христиан дини букил империяга кен тарады? Константин
Римнин курылган уакыты болып: Б.з.д.753 ж. 21 сауир.
Римнин ИИИ г. Уакытша кушеюи кай император тусында болды? Диоклетиан
Роберт Оуэн; утопияшыл-социалист.
Роджер Бэкон билим ушин кажет деп санады:Бакылау мен тажирибе комеги аркылы
Ру басылары (басшыларынын) арасындагы шарт бойынша енбек ониминдеги айырбас: Биринши айырбас
Рубиконды басып оту деген канатты соз неден калды? Цезарьдын Римдеги биликти оз колына басып алу шешимине байланысты
Руды ким баскарды? Аксакал
Рулык кауымда гумыр кешкендер: Саналы адамдар
Рулык кауымдасудын негизи : Туыскандык
Русьтеги алгашкы тас храмдарды: Византия саулетшилери салды.
Pycти монгол-татар езгисинен негизги азат ету орталыгы болган князьдык Маскеу
Рух пен жаннын омир суретиндегине сеним... Анимизм
Садак б.з.б. 9 мын жылга жуык уакытта табылды,содан бери шамамен канша уакыт отти? 11 мын жыл.
Сакстардын оз бостандыгы ушин курескен мерзими: 30жыл.
Саламин шайкасына катыскан гректин атакты акыны: Эсхил.
Саламин шайкасында гректер парсылардын патшасы ....... женди Ксерксти
Салыстырмалы теориясын ашкан улы физик: А.Эйнштейн.
Саналы адам кашан калыптасып болды? 40 мын жыл бурын
Саналы адамдар" табигаттын коптеген кубылыстары алдында кандай жагдайда болды? Дарменсиз болды.
Саналы адамдарнеге карап жерди багдарлап,жыл мезгилдеринин алмасуын билди? Кун мен жулдызга
Саналы адамнын пайда болган кезени :Рулык кауым
Сары орамалдылар котерилиси кашан болды? Б.з.ИИг. сонында
Сары орамалдылар котерилисин ким баскарды? Чжан Цзяо
Сатраптар дегенимиз кимдер? Аймак басшылары.
Сахара шолиндеги жартастардагы салынган суреттер кай кезенге жатады? Б.э.д.УИИИ мын жылдыкка
Сахаранын онтустигинен бастап Африканын барлык аумагын империалист мемлекеттер болип алган кезен:XX г. басында.
Саясат атты енбектин авторы: Аристотель
Секулияризация дегенимиз:Рухани жане алеуметтик омирдин дин ыкпалынан босауы
Сенат жиналысында халык трибундары пайдаланган кукык: Вето (тиым саламын)
Сербтер мен Гректердин патшасы деген атак алган Серб патшасы: Стефан Душан.
Синантроп кай жерден табылды? Кытай
Синантроптын (онын суйектерин) калдыктарын 1927 жылы тапкан археолог-галым: Д.Блэк
Синухет ангимеси кай мемлекеттин адеби мурасы? Египеттин
Сирия патшасы Антиохка карсы куресте Парфия билеушиси кимдерден комек сурады? Сактардан
Сириянын патшасы ИИИ Антиох кай жылы Парфияга жорык жасады? Б.з.б. 130ж
Сиымдылыгы улкен, тез журетин желкенди кеме; Каравелла.
Скандинавия тенизшилеринин Гренландияны ашкан жылы: 1000 жыл.
Славян алипбиин жасаган агартушылар: Кирилл мен Мефодий.
Славян арпи пайда болды: ИX гасырда.
Славян жазуы Руське тарады: Болгарияда.
Славян тайпалары болинген уш тармак: Батыс, Онтустик жане Шыгыс славяндары.
Славяндар туралы деректер калдырган:Шыгыс Рим тарихшылары
Славяндарда атты жасактарды баскаргандар: Княздар.
Славяндарда бастапкы феодалдык мемлекеттер курылган уакыт: 7-10 г.г.
Согыс истерин жургизетин тайпа басшысы калай аталды? Косем.
Согыстан кейинги алгашкы онжылдыктагы ен кауипти халыкаралык шиеленис тудырган жагдай: Корея согысы.
Согыстарда ерекше каталдыгымен козге тускен турик аскери: Янычарлар.
Солон реформасы бойынша Грекияда кандай озгеристер енгизилди? Демостын жагдайы мен мемлекет баскару исине озгеристер енгизилди
Солтустик Америкада тауелсиздик жолындагы согыс болган жыл: 1775-1783.
Солтустик Американын онтустигинде, Орталык жане Онтустик Американын кыраттарында дамыды: Егиншилик.
Солтустик Африкада француз отарлауына курес жургизген мемлекет: Ар
Солтустик Африкадагы Финикиялыктар ирге тасын калаган, кейинирек ири мемлекеттин орталыгына айналган. Карфаген.
Солтустик Африкадагы француз отары болып 1954-1962 ж.ж. согыстан кейин тауелелсиздигин алган мемлекет:Алжир
Солтустик Испанияда будан 120 жыл бурын галымдар ежелги адамдардын суреттерин тапкан унгир: Альтамира
Солтустик Испаниядагы ежелги адамдар мекендеген Альтамира унгирин тапкан археолог: Саутуола
Солтустик Кореядагы жетекши партиянын атын атаныз:Солтустик Кореянын енбек партиясы.
Солтустик Нидерландыда жана Голланд республикасы курылган жыл. 1579.
Солтустик согыс канша жылга созылды?21 жылга.
Солтустик согысына катыскан мемлекеттер:Ресей, Швеция
Солтустик штаттардын Англияга карсы тауелсиздик ушин согысы кезинде Ресей: Жана мемлекет - АКШ-ты ресми турде мойындады.
Солтустик штаттардын Англияга карсы тауелсиздик ушин согысы кезинде Ресей: Англиянын тениздеги басымдылыгына кар
Солтустиктеги сауданын орталгы болган кала: Брюгге.
Солтустиктен онтустикке карай кошу жуйесин калай атады? Меридиандык
Сони" каржы монополиясы пайда болган ел:Жапония.
Сонгы зерттеулер бойынша адамзат баласы жануарлар дуниесинен кашан болинип шыга бастады? 2 млн жыл бурын
Сонгы отарлык ел Намибия оз тауелсиздигин алган жыл1990 ж.
Социалист елдердин аскери-саяси одагын куру жониндеги келисимге кол койылды:Польша астанасында.
Спарта мемлекетинин негизин калаган тайпалар: Остготтар.
Спарта каласы кайда орналаскан? Пелопоннесте
Спарта когамындагы илоттар деген кимдер? Кулдар
Спартадагы ири илоттар(кулдар) котерлиси.....болды. Б.з.б. 5гасырдын орта кезинде.
Спартак бастаган кулдар котерилисин басуга, колбасы Красска комектесуге Сенат:Испаниядан Помпей, Македониядан Лукулл колбасшыларды шакырды.
Спартак бастаган кулдардын Рим аскеримен сонгы шайкаскан жыл: Б.з.д.71ж.
Спартак бастаган котерилиске катысып колга тускен кулдарга римдиктердин колданган жазасы: Агашка керу
Спартак бастаган кулдар котерилииcи басталган жыл. Б.з.д. 74 жыл.
Спартак бастаган кулдар котирлиси кай гасырда болды? Б.з.б. 1 г.
Спартак бастаган кулдардын Сицилия аралына карай багыт алуынын себеби: Сицилиядагы кулдарды котерилиске шыгару.
Спартак пен кашкан кулдар бекинген жер: Везувий жанартауынын шынына
Спартак шыккан ел: Фракиядан
Спарталыктар кай тайпадан шыкты? Дорийликтер
Спорттык термин Марафон жарысы кандай окигага байланысты кирди? Б.з.б.490ж грек парсы согысы
Сталинград тубинде немис аскерин талкандау басталган уакыт:1942 ж. 19 карашада
Сталинград шайкасы болган уакыт: 1942 жыл 19-караша- 1943 жыл 2-акпан..
Стихиялы утопиялык социализмнин окили, филантроп, АКШ-тагы "Жана ундестик (гармония)" деп аталатын жумысшылардын коммунистик когамынын окили:Ш.Фурье.
Суассон каласыньщ манындагы франктердин римдиктерди талкандау жылы: 486 жыл
Сунь Ятсен Кытайдын:Революцияшыл-демократы.
Сурет салынган жартастар кай аймакта оте коп кездеседи? Африканын Сахара мен онтустик болигинде
Султан аскеринин негизги кушин курагандар: Феодалдык атты аскер.
Султаннын туракты жаяу- аскери: Янычарлар.
Сулеймен патшанын байлыгы мен даналыгына коз жеткизуге Онтустик Арабиядан келген ким? Сава патшайымы.
Сулеймен патшанын тусында Яхве кудайга табынатын салынган храм: Иерусалим храмы.
Сыма Цянь ол .... Тарихшы.
Сыма Цяннин китабы калай аталады? Тарихи жазбалар
Сырнай,сыбызгы неден жасалды? Камыстан
Сюрреализм" агымынын мани:Омирди жасанды корсету.
Табигатта адамдардын биреуи ерикти, екиншиси кул болуга жаралган, Жаратылысында кул болу ушин туган адамга кулдык пайдалы ари адилетти деген грек окымыстысы: Аристотель.
Табигаттын жандануы,кунарлылыктын айел кудайы: Деметра.
Таипин тянго деген Улы игиликти аспан мемлекети
Тайпа кенесине кимдер шакырылды? Ру косемдери
Тайпа калай калыптасты ? Туыстар, ынтымактас бирнеше ру бирлестиктеринин биригуинен.
Тайпиндер дегенимиз:Кытайдагы шарауалар согысына катысушылар.
Тайпиндер котерилисинин астанасы:Нанкин.
Тайпиндер котерилисинин максаты.Шаруаларга жерди тен болип беру.
Такуа дегенимиз: Озге адамдармен араласпай, болинип онаша гумыр кешетин адам.
Таптык когам мен мемлекеттер пайда болган кез: Ежелги дуние тарихы
Тарих деген соз кандай магына береди? Окигалар туралы ангиме
Тарихи деректерди неше топка болуге болады? 2-ге (екиге)
Тарихта алгаш рет Халык сотын курган ким? Грек орхонты Солон
Тарихта алгашкылардын бири болып мемлекеттик курылымды ныгайтатын зандар жинагын жасаган автордын бирин атаныз? Хаммурапи
Тарихта биринши жане жалгыз рет жениске жеткен кулдар революциясы болды: Гаитиде.
Тарихта канша крестшилер жорыгы болды? 8 крест жорыгы.
Тарихта тунгыш рет дауысты дыбыстарды ариптермен танбалаган ел: Грекия.
Тарихта улкен аскерлердин тугелдей, темир карулармен каруланган мерзими: Б.з.д. 1 мынжылдыкта.
Тарихта шебер адамдар кай дауирде омир сурген ?Палеолитте.
Тарихтын атасы" атанган грек галымы: Геродот.
Тарихтын басты миндети – изгиликти истер туралы ундемей калмау жане жаман арекеттер мен акылсыз создер аркылы болашак урпактар алдында маскара болмау деп санаймын. Тацит.
Тарихшы Тациттин "кудайлар оларга алтын мен кумис бермеген" деп айткан ел. Германдыктар.
Тарихшы, механик, химик, минералог, суретши, акын ..." - деп А.С.Пушкин сипаттаган галым: М.В.Ломоносов.
Тарквиний ол : Римнин ен сонгы патшасы.
Тас гасырынын кезендерин ата? Палеолит, мезолит, неолит.
Тауарлы шаруашылык дегенимиз: Енбек онимдерин базарда сату ушин жане акша аркылы айырбасталатын шаруашылык.
Таулы Карабах маселеси - бул: Армения мен Азирбайжан арасындагы жанжал.
Таурат (Библия) аныздарындагы суреттелген батырлар: Соломон,Давид (Сулеймен, Дауит)
Таяу Шыгыстагы жанжалда араб елдери аскери-саяси колдау алган ел:.КСРО.
Тауелсиз Мемлекеттер Достастыгы курылган жыл:1991 ж, желтоксан
Телескоппен аспан алемин биринши зерттеген галым: Г.Галилей.
Телефонды ойлап тапкан:А.Г.Белл.
Темирди пайдалану адамдар арасында кандай меншиктин шыгуына ыкпал етти? Жеке меншик
Тенгелерди зерттейтин гылым: Нумизматика
Тенсиздиктин дамуынан туындаган согыстын сипаты: тонаушылык
Тенизшилерде компас (тусбагдар) пайда болганнан кейин: Ашык тенизге шыга бастады.
Тесей мен Минотавр туралы мифтеги Афины патшасы :Эгей
Тесей мен Минтавр туралы аныздагы лабиринтти соккан шебер:Дедал
Техниканы дамытуда жана улкен табыстарга кол жеткен уакыт: 15-16 г.г.
ТЖМК-ны колдаган ел:Кытай, Иран .
ТМД курылган жыл:21.12.1991 ж.
Тобырга немесе рулык кауымга бириккен адамдардын омир суру тиртибин калай атаймыз? Алгашкы кауымдык курылыс.
Томас Мюнцер реформация жылдары:Табориттер исин колданады.
Тоталитарлык коммунистик режимге тен белги: Жоспарлы шаруашылык.
Томендеги мемлекеттердин ишинен 1921-1922 жылдардагы Вашингтон конференциясына шакырылмаган мемлекетти корсетиниз Кенестик Ресей.
Томендеги топтардын кайсысы Афинада омир сургени ушин салык толеди? Шетел копестери
Торт салт атты" гравюрасыньн авторы: Альбрехт Дюрер.
Тотенше жагдай жониндеги Мемлекеттик Комитети (ТЖМК) курылган максаты:Мемлекеттик тщнкерис жасау
Триумфка ие болган колбасыга корсетилген курмет: 4 ак боз ат жегилген арбага минип, аскерди бастап Римге кирди.
Троя каласы орналасты Киши Азияда
Тутанхаман пергауыннын кабирин талган археолог: Т.Картер
Тутанхамон пергауыннын кабири табылды: 1922 жылы
Тутмос пергауыннын тусында Египеттин шекарасы: Азияда-Евфрат озенине дейин, Африкада Нилдин тортинши табалдырыгына дейин жетти.
Тушпа каласы астана болган ежелги мемлекет: Урарту.
Туыстык катысы жок, бирак бирге катар омир суретин жане шаруашылыкта пайдаланатын жерлери ортак кауым калай аталады? Коршилик
Туыстык кауымдастыкты алмастырган:Коршилик кауым.
Тунгыш Олимпиа ойындары отти: Б.з.б. 776 жылы . (Б.з.б. 8 гасыр
Тунгыш экономикалык дагдарыс болган ел: АКШ
Тутас бир халыктын атауына айналган Жакыптын (Иаков) екинши аты: Израиль.
Тубектин онтустик болигин БУЗАУЛЫ ЕЛ- Италия деп атаган.
Туйелердин колик ретинде пайдаланыла бастаган уакыты? Б.з.дейинги 1 мынжылдык
Тулки туралы роман дастаны кай елде шыкты? Францияда.
Туркияда XVИ гасырда сот иcтepин жургизгендер: Кадий
Туркияда вакуфтык жер иелену дегенимиз:Мешит иелигиндеги жерлер
Туркияда Султан жарлыгымен тагайындалган санжак басшылары:Бей
Туркиянын Республика болып жарияланган жылы.1923 жыл.
Туркиянын Улттар Лигасына мушелкке откен жыл:1932 жыл.
Tуpик султандарынын феодалдарга уакытша берген жеринин атауы: Лендк
Турик – османдар Солтустик Африканы багындырды: Мороккодан баскасын.
Турик – османдардын Еупопага шабуылы кашан басталды? 14 г.
Турик гуламасы Сиди Али Реистин Унди мухитына сипаттама берген енбегинин аты: "Мухит".
Турик –османдар Африкада жаулап алды: Египетти.
Турик османдар Кырымды багындырган уакыы: 15 г. ИИ жартысы.
Турик-османдардын Еуропага жорыгы басталган жыл: XИVг.
Туриктер багындырылыган халыкты жииркенишпен не деп атады? Райя (табын).
Туриктер Константинопольди канша кундик коршаудан кейин алды? 53 кун.
Туриктердин Болгарияны жаулап алган мерзими: XИVг. аягы
Туриктердин Еуропада ен кушти кандай каруы болды? Артиллериясы болды.
Туриктердин ен ежелги тастардагы жазу ескерткиштери: Култегин
Туриктердин Сербтермен согысы кезинде Серб батыры Милош Обилич: Турик османдардын султанын олтирди.
Тынык мухиты" атауын алгаш берген тениз саяхатшысы:Ф.Магеллан.
Тьер укиметине Парижды Франциядан окшаулауга комектескен аскср:Герман аскери
У Ди баскыншылык согыстарымен кай аймактарды багындырды? Фергананы,Лобнор колин (уакытша)
Университеттерде окытылган билимдер негизинен: Дин окуы, зандарды жане медицинаны.
Уот Тайлер бастаган шаруалар котерилисинин талапатары: Жайылымдар мен ормандарды кайтару, ширкеу жерин шаруаларга болип беру жане барлык адамга тен кукык беру.
Уот Тайлер ким болган? Англиядагы шаруалар котерилисинин жетекшиси.
Урарту мемлекетинин астанасы: Ниневия
Урарту кай гасырда мыкты мемлекетке айналды? Б.з.б. УИИИ г
Урарту мемлекети калыптасты: Б.з.б. ИХ г
Урарту мемлекетинин астанасы болган Тушпа каласы орналаскан жер:Ван коли маны
Урартудагы асемдилигимен,кудыреттилигимен коз тартатын курлыстар: Тастан каланды
Утопия дегенимиз...Омирден кол узген киял
Узак жылдар бойы Н.Чаушеску устемдиги орнаган Шыгыс Еуропадагы социалистик мемлекет:Румыния.
Улттар лигасы кенесинин туракты мушелери - биpинши дуниежузилик согыстагы женимпаз державалар: АКШ, Англия, Франция, Италия, Жапония.
Улттар лигасынын курылган жылы:1919ж
Улттык реформизмнин баскаларына караганда копшил, аpи ыкпалдысы "перонизм" козгалысы болган ел:Аргентинада...
ултык конгрестин радикалдык канатынын косеми :Б.Тилан.
Улы Кирдин державасы орналасты: Шыгысында Ундистанмен, батыста Жерорта тенизимен шектести.
Улы кытай корганы кандай кошпели тайпалардан коргану ушин салынды? Гундардан.
Улы Кытай корганы кай мемлекеттин тусында салынды? Цинь мемлекети
Улы Кытай корганын салу созылды : 1000 жылдан астам уакытта
Улы географиялык ашулардан кейин отар - деп атала бастаган жерлер:Тауелсиздигинен айрылган жане баскыншылардын езгисине тускен
Улы Жибек жолынын негизги неше багыты болды? 2 (екеу)
Улы Карл билеген жылдары Франктердин корши елдерге жасаган жорыктарынын саны: 50-ден астам.
Улы Карл империясы ыдыраганнан кейин онын территориясында кандай корольдиктер пайда болды? Франция, Германия,Италия корольдиктери.
Улы Карл империясынын болинуи Еуропанын саяси картасында жана аймактардын пайда болуына акеп сокты:бул кай жыл? 843жыл Верден келисими.
Улы Карл Римге келип озин император деп жариялады: 800ж.
Улы Карл империясы кезинде китап жазу ушин пайдаланган зат:Пергамент.
Улы Карл империясы кандай ел болды? Ерте Феодалдык.
Улы Карл империясында пайда болган корольдиктер:Франция, Германия, Италия
Улы Карл империясынын астанасы: Аахен.
Улы Карл мемлекетти баскарган жылдары: 768-814ж.ж.
Улы Карл озин Рим императоры деп жариялаган жыл: 800 ж.
Улы Карл сакстарга карсы канша рет жорык жасады? 8 рет.
Улы Карл Франк империясын: 814 жылга дейин биледи.
Улы Карлдын ар елдердин жогары билимди адамдарын сарай тонирегине жинап, англосаксоннын монархы Алкуинге берген тапсырмасы:окулыктар жазу
Улы Карлдын жаулап алуына улкен карсылык корсеткен кимдер? Сакстар.
Улы Карлдын немерелери Верден каласында империяны болиcy туралы кeлиcим жасаган жыл: 843 жыл.
Улы Карлдын олиминен кейин, 843 жылы кандай мемлекеттер курылды? Франция, Германия,Италия.
Улы Карлдын Франкты билеген жылдары:768-814-жж.
Улы Могол империясын курган адам: Бабыр
Улы моголдар империясы пайда болган гасыр: XVИ г.
Улы монголдардын Ундистанды жаулап кол астына бириктируи: Ундистанда озара согыстар уакытша токтады
Улы отан согысынын басталган уакыты 1941ж22 маусым
Улы Отан Согысы жылдарында 1943 жылы жазда болган иpи шайкас. Курск шайкасы.
Улы Отан согысы жылдарында Маскеу жане онын манындагы шептерди коргайтын Кызыл армиянын аскери болиминин колбасшысы:Г.Жуков..
Улы Отан согысынан кейинги "Ленинград иси" процесин уйымдастырушылар: В.С.Абакумов, Г.М.Маленков.
Улы Отан согысында Гитлердин Кауырт согыс жоспарын куйреткен шайкас Маскеу тубиндеги шайкас.
Улы Отан согысында Кенес елинде кираган кала мен селонын саны: 1710
Улы Петрдин кайтыс болган жылы: 1725 ж.
Улы Француз буржуазиялык революциясын бастаган окига:Бастилияны кулатудан.
Улы Француз буржуазиялык революциясынын бастауы болган Бастилияны алу иcкe асты:1789 ж. 14 шилдесинде.
Улы Француз революциясы кезинде Ултгык Конвентке кирген саяси топтар: Жирондистер мен "таулар".
Улы француз революциясынын негизги себептери: Король мен Бас штаттын арасындагы шиеленис.
Улыбританияда атом бомбасын жасау туралы шешим кабылданган жыл1946 жыл.
Улыбританияда ядролык кару пайда болган жыл: 1952ж.
Улыбританиядагы 1971 жылгы "Онеркасиптеги катынастар туралы" заннын реакцияшылдыгынын кориниси Касиподактардын кукын шектеу.
Улыбританиянын 1952 жылдан бepги мемлекет басшысын атаныз:Королева ИИ Елизавета,
Уштары домалак болып келген жебелерди мезолит дауиринде пайдалану максаты : Териси багалы андарды аулау.
Улкен балкыту пештери – домналардын салына бастаган уакыты: 14 г.
Унди кудайларынын бири пил басты дана: Ганеша.
Унди патшалыктары Ашок окиметинин коластына бириккен гасыры:Б.з.б. ИИИ-гасырда
Унди халкынын даналык энциклопедиялары болып саналатын поэмалар: Махабхарата жане Рамаяна
Ундикытай елдерин атаныз:Вьетнам, Лаос, Камбоджа.
Ундилер айрыкша суйиспеншиликпен курмет тутты: Сиырды
Ундилердин дини: Буддизм
Ундилердин ерекше корыкканы: Жыланнан
Ундилердин киели жануары:Сиыр
Ундилердин пил басты дана кудайы: Ганеша
Унди-Пакистан катынастары курт шиеленискен жыл.1971.
Ундистан атауы кандай бастау алады? Унди озенинен
Ундистан отар болган ел: Англия
Ундистан Республика болып жарияланган жыл: 1950 ж.
Ундистан таелсиздик алганна кейинги билик алган партия Унди Улттык Когреси
Ундистан тубеги кай материкте,онын кай аймагында орналаскан? Азиянын онтустигинде
Ундистан инжу-маржаны " аталган, дуние жузине айгили саулет онеринин туындысы: Таж- Махал.
Ундистанга апаратын тениз жолын издеуге, Португалия короли жиберген жана экспедицияны баскарган адам: Васко да Гама.
Ундистанда адамдарды кай кудайдын атымен торт кастага болди: Брахма
Ундистанда археологтар б.з.б. 2 мын жылдай бурын негизи каланган кандай орнын тапты? Мокенджа-Даро
Ундистанда баска елдердеги сиякты темир балталар мен куректерди колдана бастаган кезени: Б.з.б. 1 мын жылдык.
Ундистанда ен жогаргы кастага жататындар:Абыздар
Ундистанда сипайлар катыскан улт-азаттык котерилиси болган жылдар:1857-1859ж
Ундистанда темирди пайдаланудын басталуы: Б.з.б.И мынжылдыктын басында
Ундистандагы ен жогары кастага жататындар: Абыздар.
Ундистандагы ен томенги каста санатына жататын кызметкерлердин: Дуние-мулик жиюга кукысы болмады
Ундистандагы каста саны: 4 (тортеу)
Ундистандагы сипайлар Унди солдаттары
Ундистандагы улт-азаттык козгалыста М.Ганди насихатгаган ундеуи:Куш колданбай карсыласу.
Ундистанды отарлаган агылшындардын жергиликти халыктан жасактаган еуропалык улгидеги карулы отряды Сипайлар.
Ундистанды озге елдерден болип турган тау: Гималаи.
Ундистаннын токыма онеркасиби орталыгы ретинде оркендей бастаган кала :Бомбей
Ундистаннын Улы данышпаны:Гаутама
Ундистер осирген мадени дакылдар: Жугери, картоп, кунбагыс, помидор, какао, темеки.
Ундистердин копшилик болиги: Ан жане балык аулаумен айналысты.
Уштик одак" кай елдин eceбинeн "тортик" одак болды? Туркиянын.
Уштик Одакка" карсы Антанта блогына енген мемлекеттер:Франция, Ресей, Англия.
Ушинши алем" елдери деп аталатындар:Азия, Африка жане Латын Америкасынын дамушы елдери.
Ушинши алем" термининин магынасы:Алеуметтик-экономикалык даму тураксыздыгымен сипатталатын елдер.
Ушинши Пуни согысы неше жылга созылды? 3 жылга
Ушинши пуни согысы кай жылдары болды? Б.з.б.149-146 ж.ж.
Ушинши Пуни согысы кашан басталды? Б.з.б. 149 жылы
Ушинши Пуни согысы немен аякталды? Римнин Карфагенди толык куйретуимен
Ушинши Пуни согысында Карфаген каласынын кабыргасына 1 – ши болып жетип,сол ушин алтын алкагул сыйлык алган жауынгер: Тиберий Гракх.
Ф. Кастронын армиясы Гаванага кирген жыл. 1959ж.
Ф.Магеллан онтустик Америкадагы ашкан бугазы: Магеллан бугазы.
Ф.Магелланнын 265 адамы бар 5 кемеден куралган командасынан елине кайтып оралганы: 18 тенизши жане бир кеме.
Ф.Магелланнын саяхатын аяктаган С. Элькано
Ф.Рузвельттин "жана багыт" саясатынын мани..мемлекеттин экономиканы реттеу аукымын кенейтуи.
Фауст" шыгармасынын авторы В. Гете.
Фашистик Германиянын КСРО-га карсы согыс бастаган куни:1941 ж. 22 маусым.
Фашистик Германиянын купия мемлекеттик политция Гестапо
Фашистик Германиянын тизе буккен уакыты :1945ж 30 сауаир
Фашистик Германиянын тизе буккен уакыты 1945ж 8 мамырда
Фашистик оккупанттарды КСРО жеринен толык куып шыкты: 1944 жылы.
Феод деген не? Аскери кызмет жасау аркылы мурагерликпен жерге иелик жургизу.( кызмет етуди кажет ететин мурагерлик жер).
Феод созинин магынасы:жер
Феодалдык курылыс кезиндеги негизги еки тап: Феодалдар мен тауелди шаруалар.
Феодалдык курылыстын ен басты белгиси:Жердиц негизги табыс пен байлык кезине айналуы
Феодалдык поместье дегенимиз : Феодалдын тауелди шаруаларды канап отыратын шаруашылыгы.
Феодалдык саты: КорольГерцогтарГрафтарБарондарРыцарь (серилер)Шаруалар феодалдык сатыга енбеди.
Феодалдын оброк жинау кезинде исмерлерден: Жасаган буйымдрдын едауир болигин тегин алды.
Феодалдын тауелди шаруаларды канап отырган ири шаруашылыгы аталды: Феодалдык поместье.
Физикага инерция терминин енгизген галым; Иоган Кеплер.
Филиппин аралдарынын тургындарымен кактыгыста ....... каза тапты: Ф.Магеллан.
Филистимдиктердин Голиаф батырын женген израильдык : Дауит.(Давид)
Финикия кемелери шыккан мухит: Атлант мухиты.
Финикия орналаскан: Жерорта тенизинин шыгыс жагалауында.
Финикия алфавитине негизделген жазу Грекияда кашан пайда болды? Б.з.д. VИИ г.
Финикия алиппесинде канша арип болды? 22 арип. (Дауыссыз)
Финикия елинин данкы: Курылыс агаштарынын коптигимен шыкты.
Финикия орналаскан:Жерорта тенизинин шыгыс жагалауында.
Финикия тенизшилери Солтустик Еуропадан акелген тауарлары: Калайы мен янтарь.
Финикия тургындарынын негизги шаруашылыгы : Тенизде жузу
Финикия атауы кандай магына береди? Кеме жасаушы
Финикиядагы жазу жуйеси б.з.б. кай гасырда калыптасты? Б.з.б.ХИИИ г.
Финикиядагы Тир каласынын тургындары иргетасын калаган, келе-келе ири мемлекеттин бас каласына айналган Солтустик Африкадагы кала: Карфаген.
Финикиялыктардын мифтик шыгармаларынын ишинде кен таралганы: Ваал жане Алийян дастаны
Финикиялыктардын сататын тири тауарлары: Урлап акелиген адамдар(Кулдар).
Финикиялыктар-искер... Кеме жасаушы болды
Финикиянын портты калалары: Библ, Сидон, Тир калалары.
Финляндиянын бирккен Улттар Уйымына мушеликке откен жыл:1953 жыл.
Фландриянын данкы немен шыкты? Англиядан акелинген жуннен токылган шуга маталарымен.
Флоренцияда республиканы калпына келтиру ушин улкен ыкпал жасаган доминикандык монах:Савонарола.
Франк аксуйектеринин Суасондагы жиналысында Пипин ресми турде франктер короли деп жарияланды: 751жыл.
Франк империясынын курылуы кай корольдин кызметимен байланысты? Улы Карл.
Франк короли Хлодвигке карсы шыккандарга колданылатын жазасы: Олим жазасы.
Франк корольдарынын шонжарларга аткарган кызмети ушин беретин негизги сыйы: Жер.
Франк мемлекети кашан курылды? 486жыл.
Франк мемлекетинин негизин ким калады? Хлодвиг.
Франктер жаулап алганга дейин сакстардын мекендеген жери: Рейн-Эльба арасы.
Франктер короли Улы Карл согысты:Испания жане Италиямен.
Франктер Хлодвиг тусындагы басты аскери куши: Король жасагы болды.
Франктерде Галлияны косып алганнан кейин салык жинау, аскери жане сот исин баскару кызметин аткаргандар: Граф.
Франктерде жеринен де, бас еркинен де айырылган шаруалар: Басыбайлы шаруалар.
Франктердин кылмыстык занындагы кылмыскерге колданылатын негизги жазанын тури: Акшалай айып толеу.
Франктердин германдык тайпалары коныс аударганга дейин мекендеди: Рейн озенинин томенги агысын.
Франсуа Рабле:Феодалдык тартипти келеке етти.
Франция мен Германиянын шаруалары кажылык жорыкка аттанды: 1096 ж.
Франция мен КСРО озара комек туралы келисим жасасты: 1935 ж
Франция- пруссия согысы басталга жыл :1870ж
Франция фашистик Германиядан азат етилди1944 жылы.
Францияда бонапартизм аталган саясат тил табысу саясатты
Францияда 1358 жылы болган шаруалар котерилиси калай аталды? Жактар.
Францияда 1539 жылы мемлекетик тили ретинде француз тилин енгизген король: И Франциск
Францияда 1814 ж. так басына келген династия:Бурбондар
Францияда 1981ж жениске жеткен президент Ф.Миттеран
Францияда eкинши республика жарияланган жыл:1848 ж. 25 акпан
Францияда Бас штаттардын курылган жылы:1302.
Францияда басыбайлы шаруалар санынын азайган уакыты: 15 г.
Францияда Бурбондар аулетин тактан тайдырган шилде революциясы откен жыл. 1830 жыл.
Францияда биртутас Француз тили калыптаса бастады: 15 г. аягы.
Францияда екинши имперянын алгашкы императоры:ИИИ Наполион
Францияда екинши республика жарияланган жыл : 1848ж 25 акпан
Францияда Жакерия котерилисинин болган жылы:1358ж.
Францияда император И Наполеоннын кезинде курастырылган "Наполеондык" кодекстин аталуы.Азаматтык.
Францияда кай корольдин тусында абсолюттик монархия тупкиликти орнады?XИV Людовик.
Францияда сословиелик жуйе калыптаскан гасыр:XИV гасырда.
Францияда сословиелик монархия –орталыктанган феодалдык мемлекет пайда болды: 14 гасырдын басында.
Францияда ушинши республика орнаган уакыт: 1870 ж. 4 кыркуйек
Францияда Халык майданы укиметин баскарган кайраткер.Морис Торез.
Францияда“Адам жане адамзат куктарынын декларациясы” кабылданган уакыт: 1789ж
Франциядагы Жактар котерилисинен, Уот Тайлер бастаган котерилистин айырмашылыгы: Агылшын шаруалары оз талаптарын койды.
Франциядагы 5-ши республиканын конституцисы бойынша:президенттик республика курылды
Франциядагы XИX гасырдын И жартысындагы жазушы реалист:Оноре де Бальзак.
Франциядагы абсолюттик монархия кулаган жыл:1789 ж.
Франциядагы Бесинши Республиканын конституциясы бойынша: Президенттик республика курылды
Франциядагы екинши империянын алгашкы императоры:Ш Наполеон.
Франциядагы жибек ондирисинин оралыгына айналган кала: Лион.
Франциядагы калпына келтиру дауири: 1815-1830жж.
Франциядагы ХИХг И-ши жартысындагы жазушы реалист.Оноре де Бальзан
Франциянын XVИИ г. аягы мен XVИИИ г. басында экономикалык дамуын тежеген:Феодалдык тартип.
Франциянын алгашкы шексиз билик жургизуши (абсолютги) короли:Хлодвиг.
Франциянын биригиуи аякталды: 15 г. аягында.
Франциянын Улттык жиналысында Yшинши республика конституциясын кабылдады: 1872 ж.
Франциянын ултык мейрамы куни 14 шилде Бастилияны алган куни
Француз Kopoли XVИ Людовиктин тагдыры:Басын кecти.
Француз буржуазиялык революциясынын бастамасы болган окига: Бастилиянын алынуы
Француз буржуазиялык революциясынын тарихи манызы:Абсолютак монархия жойылды
Француз галымы Шампольон Египет иероглифын кай гасырда окыды: 19 гасырда
Француз компартиясынын корнекти кайраткери, фашизмге карсы курести уйымдастырушы.Торез.
Француз королдери ежелден такка отыргызылып келген кала: Реймс.
Француз королдиги: 14 ири феодалдык жер иеликтеринен курылды.
Француз короли XVИ Людовиктин тагдыры:Басын кести.
Француз суретшилери Г. Пикассо, М.Дюшан жане Ж.Брак негизин калаган онер багыты. Кубизм.
Француз фашистеринин парламентти басып алуга арекет жасаган мерзим: 6 акпан 1934 ж.
Фрвнцияда бурбандар аулетик тактан тайдырган шилде ревалютцасы болган жыл: 1830ж
Х гасырда Улы Моравия мемлекетинин орнына курылган мемлекетЧех мемлекети.
Х. Колумб 1492 жылгы саяхатынан кейин батыска тагы канша рет саяхат жасады? Уш саяхат.
Х.Колумб пен Америкага келген ширкеу кызметкерлери христиан динине тартты: Жергиликти халыкты
Х.Колумбтын агашкы ашкан аралдары: Куба мен Гаити.
Халифаттагы барлык жер: Халифттын меншиги болды.
Халык егиншилердин отбасынан туратын: Кауым болып омир сурди.
Халык жиналысынын стратеги Мильтиад: Марафон шайкасында жениске жеткен аскербасы.
Халыкаралык кукыктын субъекти ретинде КСРО оз омир суруин токтатты:1991 ж. желтоксанда.
Халыкаралык шиеленистин шешилуине негиз болган Хельсинкилеги Еуропаык кауипзидик жане ынтымактастык кенеси (ОБСЕ) мажилисинин кортынды актысы каланган жыл 1975ж
халыктар шайкасы .... коймасынын тубинде болды. Лейпциг тубинде
Халыктардын адет-гурып, салт-санасынын дамуын, ерекшеликтерин зерттейттин гылым:Этнография.
Халыктардын улы кошип конуы кезениндеги окигалар мен мифтерди ашып корсететин немис эпосы: Нибелунгтар туралы жыр.
Хаммурапи зандар жинагы жазылган кара тасты археологтар кай жылы тауып зерттеген? 1902 жылы
Хаммурапи зандарында шаруашылыктын кай саласы манызды болган? Егиншилик
Хаммурапи заны бойынша егер кедей осимкорга уакытында карызын отей алмаса,ол... 3 жылга кулдыкка отбасын берди.
Хаммурапи занында неше бап болды? 282 бап .
Хаммурапи кай елдин билеушиси болган? Вавилоннын
Хаммурапи патшанын зандарын окып билу комектеседи:Ежелги Вавилоннын тарихын терен билуге
Хаммурапидин заманында кен таралган металл: Кола.
Хаммурапидин тарихта калуынын ceбeби:Мемлекетке ортак зандар шыгаруы.
Хань аулети тусында кай патша баскыншылык саясат жургизди? У Ди
Хелсинкиде Еурападагы кауипсизидик жане ымтымктастык жонидеги кенеске катыскан елдер саны 33 Еуропа ели, АКШ жане Канада
Хельсинкиде Еуропадагы кауипсиздик жане ынтымактастык жониндеги Кенеске катыскан елдер саны: 51.
Хеопс пирамидасын салган кезде адамдардын пайдаланган енбек куралдары кандай металдан жасалган? Мыстан.
Хеопс пергауын пирамидасынын бииктиги : 150 метр
Херонея каласы тубиндеги шайкаста: Гректер Македониядан женилип,тауелсиздигинен айрылды
Хетт мемлекетинин астанысы? Хаттуса
Хетт мемлекетинин кулау себеби неде? Ассириялыктардын шабуылы
Хетт мемлекетинин орналаскан жери? Киши Азия
Хетт пен Египет арасындагы бейбитшилик келисимине кашан кол койылды? Б.з.б. 1296 ж
Хеттер Вавилонды тонады? Б.з.б.1595ж.
Хлодвиг озинин жасактарымен Христиан динин кабылдаган жыл. 498жыл.
Хлодвиг Франктердин короли болган жыл: 500 жыл.
Хлодвиг кай жылы христиан динин кабылдады? 498ж.
Христиа ширкеуи Батыс жане Шыгыс ширкеуи болып тубегейли болинди: 1054 жыл.
Христиан дини кашан туды? Б.з.дагы И г.
Христиан динин ашык уагыздауга руксат берген император: Константин
Христиан ширкеуи биpтутac болып келди:XИ гасырдын ортасына дейин.
Христиан ширкеуинин батыстык жане шыгыстык болып толык болинуинин жузеге аскан жылы:1054 жыл.
Христиан ширкеуинин биртутас болуы (болинбеген) кай гасыра дейин болды? 11 г. ортасына дейин.
Христиандардын аулие деп жариялаган Рим императоры: Константин
Христиандардын касиетти китабын: Таурат
Христофор Колумб озинин ашкан жерлерин атады:Ундистан.
Христофор Колумбтын Американы ашкан жылы.1492ж.
Христофор Колумбтын ашкан жеринин жана материк екенин далелдеген адам: А.Веспуччи.
Христофор Колумбтын туган каласы:Генуя.
Хуан Мануэль Росос Аргентинада гаучалардан аскер курды, гаучо созинин магынасы Бакташылар
Цезарь колбасшы кезинде кай елди багындарды? Галлияны
Цезарьды олтиргеннен сон жеке басшылык ушин курес кимдердин арасында болды? Октавиан мен Антонийдин
Цехтарды шебер сайлайтын кимдер баскарды? Старшиналар.
Цехтын - оз герби, туы, ширкеуи жане оз зираты болды.
Цинь мемлекети канша акимшиликке болинди? 36
Цинь патшалыгы кашан кулады? Б.з.б.ИИИ гасырдын сонында
Цинь патшалыгынын орнына кай аулет келди? Хань аулети
Цинь Ши Хуанди тусындагы Кытай елинин акимшиликтер саны: 36.
Цинь Ши Хуанди деген соз не магына береди? Тунгыш Цинь патшасы
Цинь Шихуан гундарга карсы канша мын жауынгерди аттандырды? 300 мын
Цинь Шихуан Онтустик Кытай тенизинин жагалауындагы жерлерди жаулап алуга.............жорыкка катыстырды: 500 мын адамды.
Цинь Шихуан ким еди? Кытайды бириктирген Цинь патшалыгынын билеушиси.
Цинь Шихуанды кандай жерлер кызыктырды? Онтустик Кытай тенизинин жагалауындагы елдердин жери
Чартизм деген; Жумысшылар козгалысы.
Чартистердин негизги талабы: Жалпыга бирдей сайлау кукы.
Чех мемлекети пайда болды:X гасырда.
Чех халкы 1419-1434 ж..ж. (15 жыл.): Католик ширкеуине жане кресшилердин калын колына карсы курести.
Чех ширкеуинин басшысы: Прага археипископы.
Чехияда болган козгалыстын аты Гусшилдер деп аталу себеби: Козгалыстын негизин салушы Ян Густын атымен.
Чехияда дамыган ондиристер: Шуга току жане шыны ондириси.
Чехиядагы аса ири жер иеленуши: Католик ширкеуи.
Чехиядагы Табор тауында откизилетин ис-шара:Халык жиналысы
Чехословакиядагы "баркыт" революциясы болган жыл:Тамыз 1968 ж.
Чехтардын ишинде биринши болып Прага университетин баскарган ким? Ян Гус.
Чехтин ири феодалдары: Пан.
Чжоу мемлекети кай кезенге дейин омир сурди? Б.з.б.ИИИ г. Дейин
Чжоу тайпалары кандай озеннин бойын мекендеди? Вэй
Чилиде 1973-1990 жж. орнаган аскери диктатураны баскарган генерал: А. Пиночет.
Чио-Чио-Сан операсынын авторы:А.Пуччинии
Чичен – Ицедеги майя курылысы: Пирамида таризди храм.
Шиpкeyди епископтар мен ширкеу соттары билигинен жане купиялыктардан тазартуды жактаушылар:Пуритандар
Шагын аудан басшылары калай аталды? Дизпат
Шан-Инь мемлекети кашан пайда болды? Б.з.б.ИИ мынжылдыктардын ортасында
Шан-Инь мемлекетин кимдер кулатты? Чжоу тайпалары
Шарль де Голльдин кызметтен кетуине себеп болган Париж студенттеринин жаппай ереуили болган жыл:1968 ж.
Шартты рефлекс теориясын жасаган:И.П.Павлов.
Шаруа кауымдарында бирдей болу ушин, жыртылатын жер топырак сапасы ар турли учаскелерден тилимди жер болинип берилди, булай болу: Аттамалык деп аталды.
Шаруалардын феодал шаруашылыгында истейтин жумысы калай аталды? Барщина.
Шаруалардын арасынан белгили бир колонердин билгирлери кимдер болинип шыга бастады? Исмерлер.
Шаруалардын оз шаруашылыгында ондирилетин онимдер мен буйымдары оз мырзасына толем туринде беруи не деп аталды? Оброк.
Шаруалардын ширкеу ушин аткаруга тиисти парыз, миндети: Ширкеу ондыгын отеуге тиисти болды.
Шаруашылыг мен мадениетинин дамуы жагынан баска халыктардан жогары турган Америка халыктары: Майя, ацтектер, инктер.
Шаруашылык омирдеги кейбир киын жана жумыстар кушти шыдамдылыкты талап етти.Сондыктан матриархаттын орнына патриархат орнады.Бул мынадай енбек турин тудырды : егиншилик , мал шаруашылыгы , усталык истер
Шах режимин кулаткан Иран революциясы болган жыл:1979 ж.
Шахмат ойынынын отаны. Ундистан
Шахнаме поэмасынын авторы.Фирдоуси.
Шеберлик онердин жер шарына кен тараган тури? Кесте тигу
Шеберхананын ен басты кызметкери ким болды? Колонерши –шебер.
Шенберди 360 градуска сагатты 60 минутка болу жуйеси кимдерден калды? Шумерликтерден (Косозендиктерден)
Шотландык экономист ари философ Адам Смиттин экономикалык теориясынын мани:Адам озинин жеке муддесин ойлай отырып когамды жаксарта туседи жане байытады
Шудралар кастасы бул: Кызметшилер тобы.
Шумер оркениетин кандай этникалык топ ыгыстырды? Аккадтыктар
Шумер-Аккад оркениетинин тикелей мурагери: Вавилон
Шыгыс пен батыс аралыгынын Алтын копир деп аталатын кала. Константинополь.
Шыгыс Рим империясын курамындагы иеликтер: Балкан тубеги , Египет жине Азиядагы Рим иеликтери кирди.
Шыгыс Рим империясы XИг. басында жаулап алган патшалык: Болгария
Шыгыс Рим империясынын тарихтагы атауыВизантия империясы.
Шыгыс Туркистан жерине жорык жасаган Кытай колбасшысы ким? Бань Чао
Шыгыс халыктарынын салт-дастури бойынша Жана жыл аталып отилетин уакыт 22 наурызда
Шыгыс ширкеуи - Православиелик Нагыз дурыс дин ширкеуи деп аталды.
Шынайы левеллерлер козгалысы басталган жыл.
Шынгыс хан бастаган баскыншылардын Жетисуга келип кирген уакыты: 1219 ж.
Шынгысханнын Орта Азияга жорыгы басталган жыл:1218 ж.
Шыгыска апаратын тиимди сауда жолдарын иеленип алган Италия калалары: Венеция мен Генуя.
Ширкеу жерлерине салык салган француз короли: ИV Сулу(коркем) Филип.
Ширкеу ондыгы : Шаруалардын ширкеуге егин оними мен мал ониминин оннан бирин беруи.
Ширкеуди эпископтар мен ширкеу соттары билигинен жане купиялыктардан тазартуды:Археэпископ
Ширкеудин кунани кеширу туралы арнаулы грамоталары: Индульгенция.
Ширкеулик музыканын жан-жакты дамуына жол ашкан компазитор:В.А. Моцарт
Эгей тенизиндеги аралдар мен Балкан тубегинде жаткан грек калаларынын байлыгын басып алуга айрыкша умтылган парсы патшасы: И Дарий
Экспансия саясатынын мани: Биp немесе бирнеше мемлекеттин баска елдин жерин басып алуы
Электр шамын ойлап тапкан американдык онертапкыш: Эдисон.
Электромагниттик толкындардын сауле шашy жане кабылдау адисин тапкан, радионын негизин калаган галым:А.Попов.
Энейда поэмасынын авторы: Вергилий
Энергиянын сакталу занынын авторлары:Джоуль мен Майер.
Энциклопедистер" когамын рухтандырушы жане 1751 жылы биринши Энциклопедиянын шыгуын уйымдастырушы Дидро.
Эпископтар мен монастырьлерде (католик ширкеуинде): Мындаган басыбайлы шаруалары болды.
Этнограф Льюис Морган адамзат тарихын неше дауирге болинеди? Тагылык,варварлык,оркениеттилик
Этнография дегенимиз: Халыктардын адет-гурып, салт-санасын зерттейтин гылым.
Эфиопияга жорык жасаган Рим императоры: Октавиан Август
Эфталит дауиринен сакталган жазба деректердин копшилиги мына тилде жазылды: Шыгыс Иран тили.
Эфталит-ак гундардын казак даласындагы кошпели гундардан негизги айырмашылыгы: Иран тилинде сойлеуи
Ю.В. Андроповтын колга алган ен басты маселеси :Тартип.
Ю.В.Андроповтын басшылыгы кезинде партиялык-мемлекеттик жогары шендилердин жемкорлык иси: Ш.Рашидов пен онын айналасындагылардын "озбек иси".
Югославия мемлекети ыдырай бастады:1991 жылы.
Юстиниан олгеннен кейин Византия империясы: Батыста жаулап алган территорияларынын барлыгынан айрылды.
Юстинианнын 20 жылдык согыстарынын натижесинде: Солтустик Африкада вандалдар,Италяда остготтар королдыктарын,Вестготтардан Испаниянын онтустигин жаулап алды.
Юстинианнын Шыгыс Рим империясын билеген жылдары: 527-565.
Я.Кадар баскарган Шыгыс Еуропадагы социалистик ел:Венгрия.
Ядролык каруды таратпау туралы Шарттын кушине енген жылы: Наурыз 1970 ж.
Якобиншилер диктатурасынын басшысы:М. Робеспьер.
Ян Густы алдап Германиянын онтустигиндеги кай калада устап жарты жыл турмеге камады? Констанца к.
Ячшилан, Копан жане Киричуа калаларын салган америка халкы:Майя.


ymnik.kz
X