17-avgusta-2014-goda.-Ned-10-po-Pyatidesyatnice..

Формат документа: doc
Размер документа: 0.54 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.
Теги: 17 августа 2014. Нед.10-я по 50-це. Св.7 отроков во Ефесе. Гл.1. Православие. Doc
  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

17 а́вгуста 2014 го́да.
Неде́ля 10 по Пятидеся́тнице.
Святы́х семи́ отроко́в, и́же во Ефе́се.
Глас 1.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ
Диа́кон: Воста́ните!
Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Священнослужи́тели в алтаре́:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:
Хор:Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Вели́кая ектения́:
Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Блаже́н муж:
Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Го́споди, воззва́х, глас 1:
Хор:Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.
Чтец:Стихи́ры воскре́сные, глас 1:
На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.
Стихи́ра:Вече́рния на́ша моли́твы/ приими́, Святы́й Го́споди,/ и пода́ждь нам оставле́ние грехо́в,/ я́ко Еди́н еси́// явле́й в ми́ре Воскресе́ние.

Стих:Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.
Стихи́ра:Обыди́те лю́дие Сио́н,/ и обыми́те Его́,/ и дади́те сла́ву в нем Воскре́сшему из ме́ртвых:/ я́ко Той есть Бог наш,// Избавле́й нас от беззако́ний на́ших.

На 8. Стих:Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.
Стихи́ра:Прииди́те лю́дие,/ воспои́м, и поклони́мся Христу́,/ сла́вяще Его́ из ме́ртвых Воскресе́ние:/ я́ко Той есть Бог наш,// от пре́лести вра́жия мир Избавле́й.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.
Стихи́ра:Весели́теся Небеса́,/ воструби́те основа́ния земли́,/ возопи́йте го́ры весе́лие:/ се бо Емману́ил грехи́ на́ша на Кресте́ пригвозди́,/ и живо́т дая́й, смерть умертви́,// Ада́ма Воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец.

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.
Стихи́ра:Пло́тию во́лею Распе́ншагося нас ра́ди,/ Пострада́вша и Погребе́нна,/ и Воскре́сша из ме́ртвых,/ воспои́м глаго́люще:/ утверди́ правосла́вием Це́рковь Твою́, Христе́,/ и умири́ жизнь на́шу,// я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
Стихи́ра:Живоприе́мному Твоему́ гро́бу/ предстоя́ще, недосто́йнии,/ славосло́вие прино́сим/ неизрече́нному Твоему́ благоутро́бию, Христе́ Бо́же наш:/ я́ко Крест и смерть прия́л еси́, Безгре́шне,/ да ми́рови да́руеши Воскресе́ние,// я́ко Человеколю́бец.

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.
Стихи́ра:И́же Отцу́ Собезнача́льна,/ и Соприсносу́щна Сло́ва,/ от Деви́ческаго чре́ва Происше́дшаго неизрече́нно,/ и Крест и смерть нас ра́ди во́лею Прие́мшаго,/ и Воскре́сша во сла́ве,/ воспои́м глаго́люще:/ Живода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́,// Спа́се душ на́ших.

Святы́х отроко́в, глас 1, подо́бен: Небе́сных чино́в:
Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.
Стихи́ра:Седмокру́жный све́щник,/ озари́вший седмоче́стных о́трок,/ прииди́те, при́сно воспое́м па́мять, вопию́ще Христу́,/ ты́я венча́вшему:/ моли́твами их, Го́споди изба́вителю,// живо́т наш умири́.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.
Стихи́ра:И́же по естеству́ уме́ршии па́че естества́ вои́стинну,/ я́коже от сна, а́бие воста́ша,/ вку́пе седмь о́троцы Боже́ственнии./ Чу́до ужа́сное:/ три́ста бо лет и се́дмьдесять и два,// я́коже ме́ртвии в пеще́ре спа́ша.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.
Стихи́ра:Со Иамвли́хом Боже́ственным и Максимилиа́ном/ Мартиниа́на и Иоа́нна,/ Анто́ния же вку́пе с Диони́сием почти́м ны́не,/ я́ко моля́щияся о нас,/ восхваля́юще с си́ми// и му́драго благоче́стно Ексакустодиа́на.

Догматик, глас 1:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Всеми́рную сла́ву,/ от челове́к Прозя́бшую,/ и Влады́ку Ро́ждшую,/ Небе́сную Дверь, воспои́м Мари́ю Де́ву,/ Безпло́тных песнь, и ве́рных удобре́ние:/ Сия́ бо яви́ся Не́бо, и Храм Божества́:/ Сия́ прегражде́ние вражды́ разруши́вши,/ мир введе́, и Ца́рствие отве́рзе./ Сию́ у́бо иму́ще ве́ры Утвержде́ние,/ Побо́рника и́мамы из Нея́ Ро́ждшагося Го́спода./ Дерза́йте у́бо, дерза́йте лю́дие Бо́жии:/ и́бо Той победи́т враги́,// я́ко Всеси́лен.

Вход с кади́лом:
Диа́кон: Прему́дрость, про́сти.

Све́те Тихи́й:
Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон: Во́нмем.
Иере́й:Мир всем.
Хор:И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный:
Диа́кон:Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6-й:
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Диа́кон: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.
Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)
Стих 2. И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
Стих 3. До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.
Диа́кон: Госпо́дь воцари́ся.
Хор: В ле́поту облече́ся.

Ектения́ сугу́бая:
Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)
Диа́кон:Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Сподо́би, Го́споди:
Хор:Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.
Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:
Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.
Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.
Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)
Диа́кон:А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й:Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Лития́:
Стихи́ра храма, зате́м:
Богоро́дичные стихи́ры Па́вла Аморре́йского, глас 1, подо́бен: Небе́сных чино́в:
Святе́йшая святы́х всех сил,/ честне́йшая вся́кия тва́ри,/ Богоро́дице Влады́чице ми́ра,/ спаси́ нас, Я́же Спа́са ро́ждшая, от всех прегрешений, и боле́зней, и бед,/ моли́твами Твоими.

Я́же благоутро́бия две́ре,/ смире́нную мою́ ду́шу да не пре́зриши, ве́рно молю́ Тя, Отрокови́це,/ но уще́дри вско́ре,/ и спаси́ ю из пучи́ны согреше́ний мои́х,// и обно́вльши благода́ть Твою́ на мне, просвети́, Де́во Чи́стая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Ты Бо́га челове́ком соедини́ла еси́, Влады́чице,/ Ты ме́ртвеное существо́ возвела́ еси́ еди́на, к Боже́ственному нетле́нию,/ Ты земны́м спасе́ние источи́ла еси́,/ Ты, Богоро́дице,// свободи́ нас от всех мучений.

Диа́кон:Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.
Хор:Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон:Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.
Хор:Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Диа́кон:Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.
Хор:Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Диа́кон:Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.
Хор:Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Иере́й:Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор:Ами́нь.

Иере́й:Мир всем.
Хор:И ду́хови твоему́.

Диа́кон:Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.
Хор:Тебе́, Го́споди.

Иере́й:Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей: Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны и Фили́ппа и Ермоге́на, и святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, (и святаго имярек, егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.
Хор:Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:
Чтец:Стихи́ры воскре́сные, глас 1:
Стихира:Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ от страсте́й свободи́хомся,/ и воскресе́нием Твои́м из истле́ния изба́вихомся,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.
Да ра́дуется тварь, небеса́ да веселя́тся,/ рука́ми да воспле́щут язы́цы с весе́лием:/ Христо́с бо Спас наш, на Кресте́ пригвозди́ грехи́ на́ша:/ и смерть умертви́в, живо́т нам дарова́,/ па́дшаго Ада́ма всеро́днаго Воскреси́вый,// я́ко Человеколю́бец.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.
Царь сый небесе́ и земли́ непостижи́ме,/ во́лею распя́лся еси́ за человеколю́бие./ Его́же ад срет до́ле, огорчи́ся,/ и пра́ведных ду́ши прие́мша, возра́довашася:/ Ада́м же, ви́дев Тя, Зижди́теля в преиспо́дних, воскре́се./ О чудесе́! Ка́ко сме́рти вкуси́ всех жизнь;/ но я́коже восхоте́ мир просвети́ти зову́щий и глаго́лющий:// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.
Жены́ мироно́сицы, ми́ра нося́ща,/ со тща́нием и рыда́нием гро́ба Твоего́ достиго́ша,/ и не обре́тша Пречи́стаго Те́ла Твоего́,/ от А́нгела же уве́девша но́вое и пресла́вное чу́до,/ Апо́столом глаго́лаху:/ воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен воскре́сный:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Се испо́лнися Иса́иино прорече́ние,/ Де́ва бо родила́ еси́,/ и по Рождестве́ я́ко пре́жде Рождества́ пребыла́ еси́:/ Бог бо бе Рожде́йся,/ те́мже и естества́ новопресече́./ Но о Богома́ти!/ Моле́ния Твои́х рабо́в,/ в Твое́м хра́ме приноси́мая Тебе́ не пре́зри,/ но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи,/ на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися,// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:
Хор:Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Чтец: Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О́тче наш...

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:
Хор:Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Три́жды)

Благослове́ние хле́бов:
Диа́кон: Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)
Псало́м 33:
Хор:Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.
Шестопса́лмие:
Хор:Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Чтец: Псало́м 3, Псало́м 37, Псало́м 62
Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Сла́ва, и ны́не:
Псало́м 87, Псало́м 102, Псало́м 142
Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Три́жды)

Вели́кая ектения́:
Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)
Диа́кон:О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 1:
Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
(И далее на каждый стих)
Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.
Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:
Хор:Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь святы́х отроко́в, глас 4:
Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна́,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен воскре́сный, глас 4:
Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кафи́змы:
Хор:Го́споди, поми́луй. (Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кафи́зма втора́я:
Псало́м 9:
Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.
Псалом 10:
На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.
Чтец:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 11:
Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.
Псало́м 12:
Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.
Псало́м 13:
Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.
Чтец:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псалом 14:
Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.
Псалом 15:
Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.
Псалом 16:
Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.
Чтец:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Седа́льны воскре́сные, глас :
Гроб Твой, Спа́се, во́ини стрегу́щии,/ ме́ртвии от облиста́ния я́вльшагося а́нгела бы́ша,/ пропове́дающа жена́м воскресе́ние./ Тебе́ сла́вим тли потреби́теля,/ Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба,// и Еди́ному Бо́гу на́шему.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.
Ко Кресту́ пригво́ждься во́лею, Ще́дре,/ во гро́бе положе́н быв я́ко мертв, Животода́вче,/ держа́ву стерл еси́, Си́льне, сме́ртию Твое́ю:/ Тебе́ бо вострепета́ша вра́тницы а́довы,/ Ты совоздви́гл еси́ от ве́ка уме́ршия,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен:Гаврии́лу, веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка,/ в Тебе́, Святе́м Киво́те,/ я́коже рече́ пра́ведный Дави́д;/ яви́лася еси́ ши́ршая небе́с,/ поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,// слава Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.
Хор:Го́споди, пом́илуй. (Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кафи́зма тре́тья:
Псало́м 17:
Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.
Чтец:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 18:
Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.
Псало́м 19:
Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.
Псало́м 20:
Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.
Чтец:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 21:
Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.
Псало́м 22:
Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.
Псало́м 23:
Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.
Чтец:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 1:
Жены́ ко гро́бу приидо́ша ура́нша,/ и а́нгельское явле́ние ви́девша, трепета́ху:/ гроб облиста́ жизнь, чу́до удивля́ше я́:/ сего́ ра́ди ше́дша, ученико́м пропове́даху воста́ние:/ ад плени́ Христо́с, я́ко Еди́н кре́пок и си́лен,/ и истле́вшыя вся совоздви́же,// осужде́ния страх разруши́в Кресто́м.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.
На Кресте́ пригвозди́лся еси́, Животе́ всех,/ и в ме́ртвых вмени́лся еси́, Безсме́ртный Го́споди,/ воскре́сл еси́ тридне́вен, Спа́се,/ совоздви́г Ада́ма от тле́ния./ Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Тебе́, Жизнода́вче Христе́:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́,/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́,// Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен:Мари́е, честно́е Влады́ки Прия́телище,/ воскреси́ ны па́дшыя в про́пасть лю́таго отча́яния, и прегреше́ний и скорбе́й,/ Ты бо еси́ гре́шным Спасе́ние и по́мощь, и кре́пкое Предста́тельство,// и спаса́еши рабы́ Твоя́.

Полиеле́й:
Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:
Хор: Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./
Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./
Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Ипакои́, глас 1:
Разбо́йничо покая́ние рай окра́де,/ плачь же мироно́сиц ра́дость возвести́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Степе́нна, глас 1
1 Антифо́н
Хор: Внегда́ скорбе́ти ми, услы́ши моя́ боле́зни,// Го́споди, Тебе́ зову́. (Дважды)
Пусты́нным непреста́нное Боже́ственное жела́ние быва́ет,// ми́ра су́щим су́етнаго кроме́. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свято́му Ду́ху честь и сла́ва,/ я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну,// сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Свято́му Ду́ху честь и сла́ва,/ я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну,// сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие.
2 Антифо́н
Хор: На го́ры Твои́х возне́сл еси́ мя зако́нов,// доброде́тельми просвети́, Бо́же, да пою́ Тя. (Дважды)
Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве,/ сохрани́ мя, соблюди́,// да не огнь мене́ опали́т грехо́вный. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве,/ сохрани́ мя, соблюди́,// да не огнь мене́ опали́т грехо́вный.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве,/ сохрани́ мя, соблюди́,// да не огнь мене́ опали́т грехо́вный.

3 Антифо́н
Хор: О ре́кших мне, вни́дем во дворы́ Госпо́дни,// возвесели́ся мой дух, сра́дуется се́рдце. (Дважды)
В дому́ Дави́дове страх вели́к:/ та́мо бо престо́лом поста́вленным,// су́дятся вся племена́ земна́я, и язы́цы. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свято́му Ду́ху, честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву,/ я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти:// Еди́ница бо есть Тро́ица Естество́м, но не Ли́цы.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Свято́му Ду́ху, честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву,/ я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти:// Еди́ница бо есть Тро́ица Естество́м, но не Ли́цы.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:
Диа́кон:Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас пе́рвый:
Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/ положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.
Хор:Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/ положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Диа́кон:Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.
Хор:Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/ положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Диа́кон:Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/
Хор:Положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Диа́кон:Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й:Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор:Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.
Хор: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Диа́кон:Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.
Иере́йМир всем.
Хор:И ду́хови твоему́.

Иере́й:От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Хор:Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон:Во́нмем.
(Евангелие воскресное 10-е, Ин., зач.66:)
Иере́й:Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых, на мо́ри Тивериа́дстем. яви́ся же си́це. Бя́ху вку́пе Си́мон Петр, и Фома́ нарица́емый Близне́ц, и Нафана́ил, и́же бе от Ка́ны Галиле́йския, и сы́на Зеведе́ова, и и́на от учени́к Его́ два. Глаго́ла им Си́мон Петр: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́дем и мы с тобо́ю. Изыдо́ша же и вседо́ша а́бие в кора́бль, и в ту нощь не я́ша ничесо́же. У́тру же бы́вшу, ста Иису́с при бре́зе: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла же им Иису́с: де́ти, еда́ что сне́дно и́мате? Отвеща́ша Ему́: ни. Он же рече́ им: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху привлещи́ ея́ от мно́жества рыб. Глаго́ла же учени́к той, его́же любля́ше Иису́с, Петро́ви: Госпо́дь есть. Си́мон же Петр слы́шав, я́ко Госпо́дь есть, епенди́том препоя́сася, бе бо наг, и вве́ржеся в мо́ре. А друзи́и ученицы́ кораблеце́м приидо́ша, [не бе́ша бо дале́че от земли́, но я́ко две сте лакте́й,] влеку́ще мре́жу рыб. Я́коже излезо́ша на зе́млю, ви́деша огнь лежа́щь, и ры́бу на нем лежа́щу и хлеб. И глаго́ла им Иису́с: принеси́те от рыб, я́же я́сте ны́не. Влез же Си́мон Петр, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́ких рыб, сто и пятьдеся́т, и три: и толи́ко су́щим, не прото́ржеся мре́жа. Глаго́ла им Иису́с: прииди́те, обе́дуйте. Ни еди́н же сме́яше от учени́к истяза́ти Его́, Ты кто еси́; ве́дяще, я́ко Госпо́дь есть. Прии́де же Иису́с, и прия́т хлеб, и даде́ им, и ры́бу та́кожде. Се уже́ тре́тие яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых.
Хор:Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:
Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:
Чтец:Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Хор:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.
Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.
Стихи́ра воскре́сная, глас 6:
Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

Диа́кон:Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.
Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Иере́й:Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Кано́н:
Песнь 1:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,// Изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.
Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:И́же рука́ма пречи́стыма от пе́рсти/ богоде́тельне испе́рва созда́в мя,/ ру́це распросте́рл еси́ на кресте́,/ от земли́ взыва́я тле́нное мое́ те́ло,// е́же от Де́вы прия́л еси́.

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Умерщвле́ние подъя́л еси́ мене́ ра́ди,/ и ду́шу сме́рти пре́дал еси́,/ И́же вдохнове́нием боже́ственным ду́шу ми вложи́вый,/ и отреши́в ве́чных уз, и совоскреси́в// нетле́нием просла́вил еси́.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче,/ ра́дуйся ле́ствице, и две́ре небе́сная,/ ра́дуйся све́щнице, и ру́чко злата́я, и горо́ несеко́мая,// Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́рови ро́ждшая.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Христо́с обожа́ет мя, воплоща́яся,/ Христо́с мя возно́сит, смиря́яся,/ Христо́с безстра́стна мя соде́ловает,/ стражда́ Жизнода́вец естество́м пло́ти.// Те́мже воспева́ю благода́рственную песнь: я́ко просла́вися.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Христо́с возно́сит мя, распина́емь,/ Христо́с совоскреша́ет мя, умерщвля́емь,/ Христо́с жизнь мне да́рует./ Те́мже с весе́лием рука́ма плеща́я,// пою́ Спаси́телю побе́дную песнь: я́ко просла́вися.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Бо́га, Де́во, зачала́ еси́,/ Христа́ же в де́встве родила́ еси́/ из Тебе́ Вопло́щшася, Пречи́стая,/ Еди́наго ипоста́сию Единоро́днаго,// во двою́ же существу́ познава́емаго Сы́на: я́ко просла́вися.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Ку́ю Ти досто́йную песнь на́ше принесе́т неможе́ние?/ то́чию обра́довательную,/ е́йже нас Гаврии́л та́йно научи́л есть:// ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Присноде́ве и Ма́тери Царя́ вы́шних сил,/ от чисте́йша се́рдца, ве́рнии, духо́вне возопии́м:// ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Безме́рная бе́здна Твоего́ непостижи́маго Рождества́, Всечи́стая,/ ве́рою несумне́нною у́бо чи́сте прино́сим Ти, глаго́люще:// ра́дуйся Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Число́м сия́ющия честны́я де́ти седмь, прииди́те, ве́рно почти́м,/ я́ко просвеща́ют Христо́ву Це́рковь, свети́льники седмосве́тлыя,// лу́чшия зако́нных.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:И́же в плотско́е пе́рвее умерщвле́ние, жи́ви су́ще, Христо́во о́троцы седмь оде́яшася,/ я́коже сон, смерть пресла́вно прие́мше,// утвержда́юще уче́ние воскресе́ния.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:Иерихо́н паде́ся гла́сом труб седми́,/ пре́лести же возноше́ние седмогла́сием ны́не ве́ры страда́лец// сни́де до а́да и разори́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Новоле́пно рождество́ обновля́еши, Безневе́стная,/ и́бо Отцу́ Собезнача́льное и Боже́ственному Ду́ху соприсносу́щное Сло́во// из Тебе́ воплоти́ся, спряже́ния не оста́вль.

Катава́сия, глас 8:
Хор:Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,// одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.
Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Бог Сый мне, Бла́же, па́дшаго уще́дрил еси́,/ и сни́ти ко мне благоволи́в, возне́сл мя еси́ распя́тием,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:// Хра́ме одушевле́нный неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, Человеколю́бче.

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Живо́т ипоста́сный Христе́ сый,/ в истле́вша мя, я́ко Милосе́рдый Бог, обо́лкся,/ в персть сме́ртную соше́д, Влады́ко,/ сме́ртную держа́ву разруши́л еси́,/ и мертв тридне́вен воскре́с,// в нетле́ние мя обле́кл еси́.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Бо́га заче́нши во чре́ве, Де́во, Ду́хом Пресвяты́м,/ пребыла́ еси́ неопали́ма,/ поне́же Тя купина́ законополо́жнику Моисе́ю,/ пали́мую нежего́мо, я́ве предвозвести́,// огнь нестерпи́мый прие́мшую.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:И́же на свое́ ра́мо заблужда́емое овча́ взе́мшему,/ и низложи́вшему дре́вом его́ грех,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:// воздви́гнувый рог наш, свят еси́, Го́споди.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Возве́дшему Па́стыря Вели́каго из а́да Христа́,/ и священнонача́лием Его́ апо́столы я́ве язы́ки упа́сшему,// и́стиною и Боже́ственным ве́рнии Ду́хом да послу́жим.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:И́же от Де́вы воплоти́вшемуся без се́мене во́лею Сы́ну,/ и ро́ждшую по Рождестве́, Боже́ственною си́лою Чи́стую Де́ву сохра́ншему,/ и́же над все́ми Бо́гу возопии́м:// свят еси́ Го́споди.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:О́блак Тя ле́гкий нело́жно, Де́во, имену́ем,/ проро́ческим возсле́дующе рече́нием:/ прии́де бо на Тебе́ Госпо́дь/ низложи́ти еги́петския пре́лести рукотворе́ния,// и просвети́ти сим служа́щия.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Тя запеча́танный вои́стинну лик проро́ческий исто́чник,/ и заключе́нную дверь именова́, де́вства Твоего́, Всепе́тая,/ я́вственне зна́мения нам пи́шуще:// е́же сохрани́ла еси́ и по рождестве́.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Ума́ пресу́щественна ви́дети, я́коже мо́щно, сподо́блься Гаврии́л, Де́во Всенепоро́чная,/ ра́достный Тебе́ глас принесе́,/ Сло́ва зача́тие я́вственне возвеща́ющий,// и неизрече́нное Рождество́ пропове́дающий.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Зве́зды неукло́нны седмь, яви́стеся, ве́рою сия́юще, страстоте́рпцы, и и́же ле́сти, ныря́ющия глубино́ю,// к приста́нищу спаси́тельному упра́висте.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Пред суди́щем тве́рдо ста́вше, святи́и, мучи́телей я́коже иногда́ Маккаве́и,// во́инства измени́стеся тле́нныя жи́зни, вво́инившеся Христу́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:Досто́йно Бо́гу прия́тна яви́стеся же́ртва моли́твы, святи́и о́троцы,// и воне́ю благоуха́нною смрад обличи́вше пре́лести тве́рдо.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Купина́ в Сина́и прообража́ше Твое́, Де́во, пресла́вное рождество́:/ огне́м бо Божества́ не опали́лася еси́,// в ложесна́ прие́мши ве́рно.

Катава́сия, глас 8:
Хор:Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника;/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́// в держа́ву и утвержде́ние.

Ектения́ ма́лая:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Конда́к святы́х отроко́в, глас 4:
Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже восстаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь ве́рнии восхваля́юще, Христа́ воспои́м.


Седа́лен святы́х отроко́в, глас 4:
Я́ко столпи́ су́ще Це́ркве Христо́вы,/ сте́ны разверго́сте неве́рия тве́рдо, седмобра́тнии му́ченицы./ Те́мже пре́жде сме́рти е́ллинский гнев,/ и па́ки по сме́рти ерети́ческую бу́рю отгна́вше, и воскресе́ния ве́ру удержа́вше,// моли́теся ве́рою утверди́тися нам.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен из Мине́и, глас 4:
Де́во Всенепоро́чная, я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со Безпло́тными Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,// ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

Песнь 4:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:Го́ру Тя благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м// усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му,// во Спасе́ние на́ше и обновле́ние.
Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Кто сей Спас и́же из Едо́ма и́сходя, вене́ц нося́ терно́вен,/ очервле́нну ри́зу имы́й, на дре́ве ви́ся;/ Изра́илев есть Сей Святы́й,// во Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Ви́дите лю́дие непокори́вии, и устыди́теся:/ Его́же бо я́ко злоде́я вы вознести́ на крест у Пила́та испроси́сте умовре́дне,// сме́рти разруши́в си́лу, боголе́пно воскре́с из гро́ба.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Дре́во Тя, Де́во, жи́зни ве́мы:/ не бо сне́ди плод смертоно́сный челове́ком из Тебе́ прозябе́,/ но живота́ присносу́щнаго наслажде́ние,// во Спасе́ние нас пою́щих Тя.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Кто Сей красе́н из Едо́ма,/ и Сего́ очервле́ние ри́зное, от виногра́да восо́рска,/ красе́н я́ко Бог,/ я́ко челове́к же, кро́вию пло́ти ри́зу очервле́ну нося́;/ Ему́же пое́м ве́рнии:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Христо́с бу́дущих благ я́влься Архиере́й,/ грех наш разори́л есть:/ и показа́в стра́нен путь Свое́ю кро́вию,/ в лу́чшую и соверше́ннейшую вни́де ски́нию,// Предте́ча наш во свята́я.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:Е́вин дре́вний долг испроси́ла еси́, Всепе́тая/ у И́же нас ра́ди я́вльшагося но́ваго Ада́ма./ Соедини́в бо Себе́ чи́стым зача́тием плоть у́мную, одушевле́нную,// из Тебе́ произы́де Христо́с, Еди́н во обою́ Госпо́дь.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Слы́ши чуде́с не́бо, и внуша́й земле́,/ я́ко Дщи пе́рстнаго у́бо па́дшаго Ада́ма, Бо́гу нарече́на бысть,/ и Своему́ Соде́телю Роди́тельница,// на Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Пое́м вели́кое и стра́шное Твое́ та́инство,/ преми́рных бо утаи́вся чинонача́лий,/ на Тя И́же сый сни́де я́ко дождь на руно́, Всепе́тая,// на Спасе́ние нас пою́щих Тя.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Святы́х свята́я, Богоро́дице Всепе́тая,/ ча́яние язы́ков, и Спасе́ние ве́рных,/ из Тебе́ возсия́ Изба́витель и Жизнода́вец, и Госпо́дь:// Его́же моли́, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Свяще́нное совокупле́ние и число́м я́ве почте́ное,// седмери́цу честны́х отроко́в воспое́м.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Умудре́на су́етием нечести́ваго пре́лести царя́// Ефе́сстии о́троцы показа́ша безу́мна.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:Же́ртвы пренепоро́чныя я́ко вои́стинну// и заколе́ния Госпо́дня ве́рою яви́стеся, о́троцы святи́и.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Не пре́зри, моля́щи о нас, при́сно Благослове́нная,// изба́витися вся́кия ско́рби, Чи́стая.

Катава́сия, глас 8:
Хор:Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Песнь 5:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия,// правосла́вно пою́щих Тя.
Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Па́стыря овца́м вели́каго и Го́спода,/ иуде́и дре́вом кре́стным умертви́ша:/ но Той я́ко о́вцы, ме́ртвыя, во а́де погребе́нныя,// держа́вы сме́ртныя изба́ви.

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Кресто́м Твои́м мир благовести́в,/ и пропове́дав пле́нным, Спа́се мой, оставле́ние,/ держа́ву иму́щаго посрами́л еси́, Христе́:// на́га, обнища́вша показа́вый Боже́ственным воста́нием Твои́м.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Проше́ния ве́рно прося́щих, Всепе́тая, не пре́зри:/ но приими́, и сия́ доноша́й Сы́ну Твоему́, Пречи́стая,/ Бо́гу Еди́ному Благоде́телю,// Тебе́ бо Предста́тельницу стяжа́хом.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:О бога́тство, и глубино́ прему́дрости Бо́жия!/ Прему́дрыя объе́мляй Госпо́дь,/ от сих кова́рства изба́вил есть нас:/ пострада́в бо во́лею не́мощию плотско́ю,// Свое́ю кре́постию, животворя́й ме́ртвыя воскреси́л есть.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Бог сый соединя́ется пло́ти нас ра́ди:/ и распина́ется, и умира́ет: погреба́ется, и па́ки воскреса́ет,/ и восхо́дит све́тло с пло́тию Свое́ю Христо́с ко Отцу́:// с не́юже прии́дет, и спасе́т благоче́стно Тому́ служа́щия.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Святы́х Свята́я, Де́во Чи́стая,/ святы́х Свята́го родила́ еси́,/ всех освяща́ющаго Христа́ Изба́вителя./ Те́мже Тя, Цари́цу и Влады́чицу всех,// я́ко Ма́терь Зижди́теля тва́рей пропове́дуем.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:Веселя́тся небе́сныя си́лы зря́ще Тя:/ ра́дуются с ни́ми челове́ков собра́ния:/ Рождество́м бо Твои́м совокупи́шася, Де́во Богоро́дице,// е́же досто́йно сла́вим.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Да дви́жатся вси язы́цы челове́честии и мы́сли,/ к похвале́ челове́ческаго вои́стинну удобре́ния,/ Де́ва предстои́т я́ве сла́вящи,// ве́рою Тоя́ пою́щих чудеса́.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Сла́вится пе́ние всепрему́дрых и похвала́,/ Де́ве и Ма́тери Бо́жии приноси́мая:/ сла́вы бо бысть Сия́ Храм Пребоже́ственныя,// Ю́же досто́йно сла́вим.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Нечу́вственно пе́рвее, о́бщею уме́рше на земли́ сме́ртию,/ па́че естества́ воскре́снусте а́бие,// уверя́юще я́ве, Ефе́сстии о́троцы, ме́ртвых воскресе́ние.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Освя́щшеся Бо́гови испове́данием и́стинныя ве́ры,/ я́ко страда́льцы зако́ннии Госпо́дни,// изба́влени бы́сте, му́дрии, темни́ц и ран и венцы́ прия́сте.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:Победи́вше тве́рдо и́дольскую лесть, сла́внии му́ченицы,/ и от нечести́вых ересе́й уче́ния,// сохраня́йте при́сно испове́дающия ме́ртвых воскресе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Во двух естества́х и Ипоста́си еди́ней бысть,/ соверше́н сый Челове́к неслия́нно и соверше́н Бог,// рожде́йся от Святы́я Ма́тере Пресу́щный.

Катава́сия, глас 8:
Хор:О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь!/ И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию,// подаю́щему мир душа́м на́шим.

Песнь 6:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.
Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Согреше́нием первозда́ннаго, Го́споди, лю́те уязви́хомся,/ ра́ною же исцели́хомся Твое́ю,/ е́юже за ны уязви́лся еси́, Христе́:// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Возве́л ны еси́ из а́да, Го́споди,/ ки́та уби́в всея́дца, Всеси́льне,/ Твое́ю держа́вою низложи́в того́ си́лу:// Ты бо Живо́т, и Свет еси́, и Воскресе́ние.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Веселя́тся о Тебе́, Де́во Пречи́стая,/ ро́да на́шего пра́отцы, Еде́м восприе́мше Тобо́ю,/ его́же преступле́нием погуби́ша:// Ты бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Ум сый безстра́стен и невеще́ствен,/ примеша́ется Христо́с Бог челове́ческому уму́,/ хода́тайствующему Боже́ственным естество́м, пло́ти же дебельство́м,/ и всему́ мне непрело́жен весьма́ соедини́ся:// да Спасе́ние всему́ мне па́дшему пода́ст распина́емь.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Па́дает прельсти́вся Ада́м, и запя́выйся сокруша́ется,/ наде́ждою обо́лган сый дре́вле обоже́ния:/ но востае́т соедине́нием Сло́ва обожа́емь,/ и стра́стию безстра́стие прие́млет,/ на престо́ле я́ко Сын сла́вится,// седя́й со Отце́м же и Ду́хом.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Недр не отсту́пль Безнача́льна Роди́теля,/ в не́дрех Чи́стыя Отрокови́цы водворя́ется, и быва́ет,/ И́же пре́жде безма́терен, без отца́ воплоща́емый,/ И́же пра́вдою ца́рствуяй Бог:// Сего́ неродосло́вен стра́шный род и неизрече́нен.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Предстоя́т раболе́пне Рождеству́ Твоему́ чи́ни небе́снии,/ дивя́щеся досто́йно Твоему́ безсе́менному Рождеству́, Присноде́во:// Ты бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Воплоти́ся пре́жде сый Безпло́тен, Сло́во из Тебе́, Пречи́стая,/ вся́ческая во́лею творя́й,// безтеле́сных во́инства приведы́й от небытия́, я́ко Всеси́лен.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Умерщвле́н бысть враг живоно́сным Твои́м плодо́м, Богоблагода́тная:/ и попра́н бысть ад проявле́нне,/ и и́же во у́зах свободи́хомся.// Те́мже вопию́: стра́сти разруши́ се́рдца моего́.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Боже́ственныя прему́дрости равночи́сленнии столпи́,/ да восхва́лятся святи́и о́троцы седмь,// словесы́, я́ко ка́мением, сокру́шше мучи́телей безбо́жное повеле́ние.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Зако́ном Боже́ственнаго промышле́ния соблюда́еми,/ гото́вое прия́сте погребе́ние пеще́ру,// в не́йже ме́ртви и нетле́нни, многоле́тни, святи́и, яви́стеся.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:Нетле́ния воста́сте свиде́тели,/ ве́ру отгоня́юще тлетво́рную и ме́ртвую// и Бо́гу моля́щеся о наде́ющихся воскресе́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Ны́не естество́ же́нское возра́довася,/ ны́не печа́ль преста́, ра́дость же процвете́,// я́ко Мари́я роди́ ра́дость, Спа́са Христа́ Бо́га.

Катава́сия, глас 8:
Хор:Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./ Тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/ Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га// и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ектения́ ма́лая:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Конда́к воскре́сный, глас 1:
Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.
И́кос:
Воскре́сшаго тридне́вно воспои́м я́ко Бо́га Всеси́льна,/ и врата́ а́дова сте́ршаго,/ и я́же от ве́ка из гро́ба воздви́гшаго,/ мироно́сицам я́вльшагося, я́коже благоизво́лил есть,/ пре́жде сим е́же ра́дуйтеся, реки́й:/ и апо́столом ра́дость возвеща́я, я́ко Еди́н Жизнода́вец./ Те́мже ве́рою жены́ ученико́м зна́мения побе́ды благовеству́ют,/ и ад стене́т, и смерть рыда́ет:/ мир же весели́тся, и вси с ним ра́дуются.// Ты бо по́дал еси́, Христе́, всем Воскресе́ние.

Песнь 7:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,// хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.
Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Убоя́ся земля́, сокры́ся со́лнце, и поме́рче свет,/ раздра́ся церко́вная боже́ственная заве́са,/ ка́мение же разсе́деся:/ на кресте́ бо ви́сит Пра́ведный,// Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Ты быв а́ки безпомо́щен,/ и уя́звен в ме́ртвых во́лею нас ра́ди/ превозноси́мый, вся свободи́л еси́,/ и держа́вною руко́ю совоскреси́л еси́,// хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Ра́дуйся, исто́чниче присноживы́я воды́./ Ра́дуйся, раю́ пи́щный./ Ра́дуйся, стено́ ве́рных./ Ра́дуйся, Неискусобра́чная./ Ра́дуйся, всеми́рная Ра́досте,/ Е́юже нам возсия́// Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Дре́вле у́бо проклята́ бысть земля́/ А́велевою очервлени́вшися кро́вию, братоуби́йственною руко́ю:/ богото́чною же Твое́ю кро́вию благослови́ся окропле́на,/ и взыгра́ющи вопие́т:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Да рыда́ют иуде́йстии богопроти́внии лю́дие,/ де́рзости убие́ния Христо́ва:/ язы́цы же да веселя́тся,/ и рука́ми да воспле́щут, и вопию́т:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Се мироно́сицам облиста́яй, вопия́ше А́нгел:/ Воскресе́ния Христо́ва прииди́те и ви́дите зна́мения,/ плащани́цу и гроб, и возопи́йте:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Тя, Богоро́дице, ле́ствицу Иа́ков проро́чески разумева́ет:/ Тобо́ю бо Превозноси́мый на земли́ яви́ся,/ и с челове́ки поживе́, я́ко благоволи́,// Хва́льный отце́в Бог и Препросла́влен.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Ра́дуйся, Чи́стая, из Тебе́ про́йде Па́стырь,/ И́же во Ада́мову ко́жу обо́лкся вои́стинну Превозноси́мый,/ во всего́ мя челове́ка, за благоутро́бие непости́жное:// Хва́льный отце́в Бог и Препросла́влен.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Но́вый Ада́м от чи́стых крове́й Твои́х/ Преве́чный Бог бысть вои́стинну,/ Его́же ны́не моли́,/ обетша́вшаго мя обнови́ти зову́ща:// Хва́льный отце́в Бог и Препросла́влен.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Прия́телища Бо́жия чи́ста и избра́нна о́троцы яви́шася:/ и́миже преда́ния ересе́й от Це́ркве отго́нятся и правосла́вие сия́ет,// я́ко есть воскресе́ние вся́кой души́ же и пло́ти, я́коже роди́ся.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Я́ко су́ще тве́рди, пре́жде сме́рти вои́стинну/ во страда́нии свое́м святи́и о́троцы а́бие яви́шася/ и по уме́ртвии жи́ви, сла́вою содержи́ми Боже́ственною,// благоче́стно уве́ривше собо́ю и́стинное воскресе́ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:Душа́м вку́пе и телесе́м чу́вственным бу́дет воскресе́ние,/ я́коже бо не мо́щно без те́ла души́ в мир приити́,/ си́це ни телеси́ без души́ , – прехва́льнии глаго́лаху,// – или́ просла́вится душа́, или́ посрами́тся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Ро́ждшая Бо́га Спа́са всех Мари́е,/ отча́янных еси́ исправле́ние, гре́шных обновле́ние,/ и ненаде́жных наде́жда, и пою́щих по́мощь:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Катава́сия, глас 8:
Хор:Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое,/ оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, поя́ху:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:И́же во́лею вся творя́й, и претворя́яй,/ обраща́яй сень сме́ртную в ве́чную жизнь,/ стра́стию Твое́ю, Сло́ве Бо́жий,/ Тебе́ непреста́нно вся дела́ Госпо́дня,// Го́спода пои́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Ты разори́л еси́ сокруше́ние, Христе́, и окая́нство,/ во врате́х и тверды́нях а́довых,/ воскре́с из гро́ба тридне́вен./ Тебе́ непреста́нно вся дела́, я́ко Го́спода, пою́т,// и превозно́сят во вся ве́ки.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Я́же без се́мене и преесте́ственне от облиста́ния Боже́ственнаго/ Ро́ждшую би́сера многоце́ннаго Христа́, воспои́м глаго́люще:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Прииди́те, лю́дие, поклони́мся ме́сту,/ на не́мже стоя́сте пречи́стеи но́зе,/ и на дре́ве боже́ственнеи Христо́ве дла́ни животворя́щии простро́стеся,/ на Спасе́ние всех челове́ков,/ и гроб живо́тный обстоя́ще, пои́м:/ да благослови́т тварь вся́кая Го́спода,// и превозно́сит во вся ве́ки.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Обличи́ся богоуби́йц иуде́ов пребеззако́нное оклевета́ние:/ Его́же бо лестца́ нареко́ша, воста́, я́ко Си́лен,/ наруга́вся безу́мным печа́тем./ Те́мже ра́дующеся, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся́кая Го́спода,// и превозно́сит во вся ве́ки.

Припев:Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Тро́ичен:В трие́х свяще́ниих богосло́вяще и Еди́ном Госпо́дьстве сла́ву/ серафи́ми пречи́стии, со стра́хом раболе́пно/ Триипоста́сное сла́вят Божество́./ С ни́миже и мы благоче́ствующе воспои́м:/ да благослови́т тварь вся́кая Го́спода,// и превозно́сит во вся ве́ки.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Черто́г светови́дный, из него́же всех Влады́ка,/ я́ко Жени́х произы́де Христо́с,/ воспои́м вси вопию́ще:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Ра́дуйся, Престо́ле сла́вный Бо́жий,/ ра́дуйся, ве́рных стено́,/ Е́юже су́щим во тьме возсия́ свет Христо́с,/ Тебе́ блажа́щим, и вопию́щим:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Спасе́нию вино́внаго нам Го́спода ро́ждши,/ моли́ о всех вопию́щих приле́жно, Де́во Всепе́тая:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Ко́рень го́рести нечести́вых, возра́стший лю́те, Боже́ственнии о́троцы,/ посе́кше пре́лести е́реси, приноша́ют плод ве́ры,// жи́вы, и погре́бшеся ве́рно, и воскре́сше.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Ефе́сских нача́льников, о́троцы святи́и седмь и страстоте́рпцы,/ Христо́ве Це́ркви и ца́рству ве́рному, Боже́ственное яви́стеся утвержде́ние,// Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода.
Тропа́рь:Тве́рди я́вльшеся на земли́ и равночи́сленнии показа́вшеся звезда́м,/ неле́стное ше́ствие Боже́ственныя ве́ры о́троцы творя́ще, взыва́ху:// Тя превозно́сим, Христе́, во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Никто́же поги́бе, Чи́стая, ве́ры наде́жду име́я на Тя, правосла́вно, Ма́ти Бо́жия,// то́кмо за́вистию отмета́ющиися Твоего́ не покланя́тися зра́ка воображе́нию.

Катава́сия, глас 8:
Хор:Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:
Хор:Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Честне́йшую...
Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Честне́йшую...
Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Честне́йшую...
Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Честне́йшую...
Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.
Честне́йшую...

Песнь 9:
Кано́н воскре́сный, глас 1:
Хор:
Ирмо́с:О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́,/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,// да Тя, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Чтец:
Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:О ка́ко, лю́дие беззако́ннии и непокори́вии,/ лука́вая совеща́вше,/ го́рдаго и нечести́ваго оправди́ша:/ Пра́веднаго же на дре́ве осуди́ша Го́спода сла́вы,// Его́же досто́йно велича́ем!

Припев:Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь:Спа́се А́гнче Непоро́чне,/ И́же ми́ра грехи́ взе́мый,/ Тебе́ сла́вим воскре́сшаго тридне́вно,/ со Отце́м и Боже́ственным Твои́м Ду́хом,/ и Го́спода сла́вы:// Его́же богосло́вяще, велича́ем.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен:Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди,/ и́хже стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию,/ це́рквам Твои́м подая́ мир, Человеколю́бче,// Богоро́дицы моли́твами.

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 1:
Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Просла́вися неизрече́нною си́лою Твое́ю/ крест Твой, Го́споди,/ немощно́е бо Твое́ па́че си́лы всем яви́ся:/ и́мже си́льнии у́бо низложе́ни бы́ша на зе́млю,// и ни́щии к небеси́ возводи́ми быва́ют.

Припев:Сла́ва, Го́споди, Крету́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.
Тропарь:Умертви́ся ме́рзкая на́ша смерть, из ме́ртвых Воскресе́нием:/ Ты бо яви́вся су́щим во а́де Христе́,/ живо́т дарова́л еси́.// Те́мже Тя, я́ко жизнь и воскресе́ние и свет Ипоста́сный пою́ще, велича́ем.

Припев:Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Тро́ичен:Безнача́льное естество́ и Непреде́льное,/ в Трие́х познава́ется Еди́нствех,/ Богонача́льных Ипоста́сех Еди́но Божество́,/ во Отце́, и Сы́не, и Ду́се:// на Не́же богому́дрии лю́дие упова́юще, спаса́емся.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:
Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Из ко́рене Дави́дова прозябла́ еси́ проро́ческаго, Де́во, и богооте́ческаго:/ но и Дави́да я́ко вои́стинну Ты просла́вила еси́,/ я́ко ро́ждши проро́чествованнаго Го́спода сла́вы:// Его́же досто́йно велича́ем.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:Всяк похва́льный, Пречи́стая, зако́н/ побежда́ется вели́чеством сла́вы Твоея́./ Но о, Влады́чице, от раб Твои́х недосто́йных,/ от любве́ Тебе́ приноси́мое приими́, Богоро́дице,// со усе́рдием пе́ние похва́льное.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь:О па́че ума́ чуде́с Твои́х!/ Ты бо, Де́во, еди́на па́че со́лнца,/ всем дала́ еси́ разуме́ти нове́йшее чу́до, Всечи́стая,/ Твоего́ Рождества́ непостижи́маго.// Те́мже Тя вси велича́ем.

Кано́н святы́х семи́ отроко́в, глас 2:
Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Бога́тство чуде́с и Боже́ственных та́ин открове́ние святы́х яви́ся ны́не воскресе́ние:/ и́же бо иногда́ есте́ственною пло́тию уме́рше сме́ртию,// нетле́нно ны́не воскресо́ша, оде́яни, я́коже не уме́рше.

Припев:Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь:Зна́ния сокро́вище и ве́ры тве́рдое огражде́ние святы́х дете́й яви́ся пеще́ра,/ провозвеща́я бу́дущее всех воскресе́ние:// не четверодне́внаго Ла́заря, но ве́чныя воскреси́ мертвецы́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь:Венце́м муче́ния, пострада́вше, зако́нно оде́ястеся, о́троцы седмь,/ столпы́ прему́дрости Бо́жия,/ и уче́нием правосла́вия воста́ние яви́сте,// я́ко Це́ркви побо́рницы и моли́твенницы воспева́ющих вас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:Те́ло и ду́шу Твою́ нескве́рно Бо́гу соблюла́ еси́, Чи́стая,/ Царь же возжела́ Твоея́ добро́ты, Христо́с,/ и Ма́терь Своего́ воплоще́ния показа́, Мари́е пресла́вная,// спасе́ние мне при́сно подава́я.

Катава́сия, глас 8:
Хор:Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во./ Тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Ектения́ ма́лая:
Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, помилуй.
Диа́кон:Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Свят Госпо́дь Бог наш.
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш
Диа́кон: Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.
Диа́кон: Над все́ми людьми́ Бог наш.
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.

Ексапостила́рий воскре́сный деся́тый:
Тивериа́дское мо́ре с детьми́ Зеведе́евыми,/ Нафана́ила с Петро́м же и со други́ма двема́ дре́вле,/ и Фому́ имя́ше на ло́ве,/ и́же Христо́вым повеле́нием одесну́ю вве́ргше,/ мно́жество извлеко́ша рыб:/ Его́же Петр позна́в, к Нему́ бродя́ше,/ и́мже тре́тие явле́йся,// и хлеб показа́, и ры́бу на у́глех.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свети́лен святы́х отроко́в, подо́бен: Жены́, услы́шите:
Ору́жием Честна́го Твоего́ Креста́ вору́жшеся, страстоте́рпцы Твои́, Сло́ве,/ сопроти́вныя си́лы тве́рдо победи́ша// и с Тобо́ю, Христе́ мой, всех Царю́, ца́рствуют вку́пе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:
Воскре́сшаго Го́спода тридне́вна от гро́ба, Де́во,/ моли́ о воспева́ющих Тя, и любо́вию блажа́щих:/ Тебе́ бо и́мамы вси прибе́жище спаси́тельное, и хода́таицу к Нему́:/ насле́дие бо Твое́, и раби́ есмы́, Богоро́дице,// и к Твоему́ заступле́нию вси взира́ем.

Хвали́тны псалмы́, глас 1:
Хор:Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
Чтец:Стихи́ры воскре́сные, глас 1:
На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.
Стихира:Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть,// и сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

Стих:Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.
Стихира:Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый,/ и воскресы́й из ме́ртвых,/ умири́ на́шу жизнь, Го́споди,// я́ко еди́н Всеси́лен.

На 6. Стих:Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.
Стихира:А́да плени́вый, и челове́ка воскреси́вый,/ Воскресе́нием Твои́м, Христе́,/ сподо́би нас чи́стым се́рдцем// Тебе́ пе́ти и сла́вити.

Стих:Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.
Стихира:Боголе́пное Твое́ снисхожде́ние сла́вяще,/ пое́м Тя, Христе́./ Роди́лся еси́ от Де́вы,/ и не разлуче́н был еси́ от Отца́,/ пострада́л еси́, я́ко челове́к,/ и во́лею претерпе́л еси́ Крест,/ воскре́сл еси́ от гро́ба, я́ко от черто́га произше́д,/ да спасе́ши мир,// Го́споди сла́ва Тебе́.

На 4. Стих:Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.
Стихира:Егда́ пригвозди́лся еси́ на дре́ве кре́стнем,/ тогда́ умертви́ся держа́ва вра́жия:/ тварь поколеба́ся стра́хом Твои́м:/ и ад плене́н бысть держа́вою Твое́ю:/ ме́ртвыя от гроб воскреси́л еси́,/ и разбо́йнику рай отве́рзл еси́:// Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих:Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Стихира:Рыда́юща со тща́нием/ гро́ба Твоего́ доше́дша честны́я жены́,/ обре́тша же гроб отве́рст,/ и уве́девша от А́нгела но́вое и пресла́вное чу́до,/ возвести́ша апо́столом: я́ко воскре́се Госпо́дь,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих:Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.
Стихира:Страсте́й Твои́х Боже́ственным я́звам/ покланя́емся, Христе́ Бо́же,/ и е́же в Сио́не Влады́чнему священноде́йствию,/ на коне́ц веко́в богоявле́нне бы́вшему:/ и́бо во тьме спя́щия, Со́лнце просвети́ пра́вды,/ к невече́рнему наставля́я сия́нию:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих:Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.
Стихира:Любомяте́жный ро́де евре́йский, внуши́те,/ где суть, и́же к Пила́ту прише́дшии:/ да реку́т стрегу́щии во́ини:/ где суть печа́ти гро́бныя;/ где преложе́н бысть Погребе́нный;/ где про́дан бысть Непрода́нный;/ ка́ко укра́дено бысть Сокро́вище;/ что оклевету́ете Спа́сово воста́ние/ пребеззако́нии иуде́и?/ Воскре́се, И́же в ме́ртвых свобо́дь,// и подае́т ми́рови ве́лию ми́лость.

Стихира Ева́нгельская деся́тая, глас 6:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
По е́же во ад соше́ствии,/ и е́же из ме́ртвых воскресе́нии,/ скорбя́ще я́коже досто́яше,/ о разлуче́нии Твое́м, Христе́,/ ученицы́ на де́лание обрати́шася,/ и па́ки корабли́ и мре́жи, и ло́ва нигде́же./ Но Ты, Спа́се, яви́вся я́ко Влады́ка всех,/ одесну́ю мре́жи повелева́еши воврещи́,/ и бысть сло́во де́ло вско́ре,/ и мно́жество рыб мно́гое,/ и ве́черя стра́нная гото́ва на земли́:/ ея́же причасти́вшымся тогда́ Твои́м ученико́м,/ и нас ны́не мы́сленно сподо́би наслади́тися,// человеколю́бче Го́споди.
Глас 2:
Хор:И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вши та́ко, сла́ва Тебе́.

Иере́й: Слава Тебе, показавшему нам свет.

Славосло́вие вели́кое:
Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.
На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Три́жды)
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:
Хор:Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Ектения́ сугу́бая:
Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)
Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:
Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диа́кон:Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.
Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)
Диа́кон:А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иере́й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
Хор: Тебе́, Господи.

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.
Хор: Благослови́.

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Отпу́ст.
Иере́й: Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш…


Многоле́тие:
Хор:Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС.

На часа́х:
Тропа́рь воскре́сный, глас 1:
Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь святы́х отроко́в, глас 4:
Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна́,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Конда́к воскре́сный, глас 1:
Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.
На литурги́и:
Блаже́нны:
Хор:Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
На 12:Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
На 10:Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

На 8:Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Воскре́сные, глас 1:
Тропа́рь:Сне́дию изведе́ из рая́ враг Ада́ма:/ Кресто́м же разбо́йника введе́ Христо́с вонь,/ помяни́ мя, зову́ща,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Тропа́рь:Покланя́юся страсте́м Твои́м,/ славосло́влю и Воскресе́ние со Ада́мом и разбо́йником,/ со гла́сом све́тлым вопию́ Ти:/ помяни́ мя Го́споди,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

На 6:Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Тропа́рь:Распя́лся еси́, безгре́шне,/ и во гро́бе положи́лся еси́ во́лею,/ но воскре́сл еси́, я́ко Бог,/ совоздви́гнувый Себе́ Ада́ма,/ помяни́ мя, зову́ща,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Тропа́рь:Храм Твой теле́сный тридне́вным Воскреси́вый погребе́нием,/ со Ада́мом, и и́же от Ада́ма, воскреси́л еси́, Христе́ Бо́же:/ помяни́ нас, зову́щих,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

На 4:Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.
Тропарь:Мироно́сицы приидо́ша, пла́чуща,/ на гроб Твой Христе́ Бо́же, зело́ ра́но:/ и в бе́лых ри́зах обрето́ша А́нгела седя́ща,/ что и́щете; зову́ща.// Воскре́се Христо́с, не рыда́йте про́чее.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Тропарь:Апосто́ли Твои́, Го́споди/ на го́ру, а́може повеле́л еси́ им, прише́дше Спа́се,/ и Тя ви́девше, поклони́шася.// И́хже и посла́л еси́ во язы́ки учи́ти и крести́ти я́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро́ичен:Отцу́ поклони́мся,/ и Сы́на славосло́вим,/ и Пресвята́го Ду́ха вку́пе воспои́м, зову́ще и глаго́люще:// Всесвята́я Тро́ице, спаси́ всех нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен:Ма́терь Твою́ приво́дят Ти в моли́тву, лю́дие Твои́, Христе́:/ мольба́ми Ея́ щедро́ты Твоя́ даждь нам, Благи́й,// да Тя прославля́ем, из гро́ба нам возсия́вшаго.

По вхо́де:
В хра́ме Госпо́дском:

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:
Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Тропа́рь святы́х отроко́в, глас 4:
Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна́,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к святы́х отроко́в, глас 4:
Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже восстаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь ве́рнии восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 1:
Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

В хра́ме Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:
Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Тропа́рь хра́ма.

Тропа́рь святы́х отроко́в, глас 4:
Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна́,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Конда́к воскре́сный, глас 1:
Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к святы́х отроко́в, глас 4:
Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже восстаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь ве́рнии восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к хра́ма.
В хра́ме свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:
Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Тропа́рь хра́ма.

Тропа́рь святы́х отроко́в, глас 4:
Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна́,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Конда́к воскре́сный, глас 1:
Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

Конда́к хра́ма.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Конда́к святы́х отроко́в, глас 4:
Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже восстаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь ве́рнии восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кондáк Богоро́дицы, глaс 6:
Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.


Проки́мен воскре́сный, глaс 1:
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас,/ я́коже упова́хом на Тя.
Стих:Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Аллилуа́рий воскре́сный, глaс 1:
Стих: Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя.
Стих:Велича́яй спасе́ния Царе́ва, и творя́й ми́лость Христу́ своему́ Дави́ду, и се́мени Его́ до ве́ка.

Прича́стен воскре́сный:
Хор:Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Аллилу́ия. (Трижды)


По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после него тропари Ангельский собор....)
В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.
В некоторых регионах существует традиция на воскресном всенощном бдении петь только первый антифон 4 гласа:
Степе́нна, глас 4
1 Антифо́н
Хор: От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой.
Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

17 а́вгуста 2014 го́да. Неде́ля 10 по Пятидеся́тнице. Святы́х семи́ отроко́в, и́же во Ефе́се. Глас 1.

www.posledovanie.ru 54 www.последование.рфX