Стих Еремея Чупрова

Формат документа: doc
Размер документа: 0.81 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1
ай
да
не
блис
ко
от
го
о
ро
да
не
ды
ы
лё
о
о
ко
о
о
жэ


2

не
да
лё
ко
ўот
ки
и
е
ва
за
две
э
на
а
ат
цэть
то
вёрст


3

там
жи
ли
ны
за
сты
вы
бо
о
га
а
а
тэ
э
э
ри


4

ка
ра
ву
ли
ли
хра
ни
ли
столь
нё
ой
ки
и
и
е
фъ
ґрат


5

не
ви
да
ли
о
ни
не
кон
но
го ль
не
э
пе
э
э
шо
о
о
го


6

не
про
хо
жо
го
ўо
ни
да
не
про
о
е
жъ
ъ
джо
о
о
го


7

да
веть
се
рой
от
волк
тут
не
про
о
рэ
съ
ъ
ки
и
и
вал


8

да
не
чёр
ной
ме
дъ
ведь
тым
не
про
о
бе
ъ
ъ
ги
э
вал


9

вот
ста
ва
ет
ста
ро
ой
да
по
ўу
у
тру
у
у
ра
но


10

да
вы
хо
дит
ста
ро
ой
дак
вон
ны
ы
ўу
у
у
ле
э
э
цу


11

да
бе
рёт
де
ста
ро
ой
под
зор
ну
у
тру
у
у
бо
чь
ку


12

он
смот
рит
пот
сто
о
ро
ну
по
од
ю
жъ
ъ
но
о
о
ю


13

ка
бы
там
де
сто
ят
да
ле
сы
ы
тё
мъ
ъ
ны
ы
ы
я


14

он
смот
рит
пот
сто
о
ро
ну
по
од
за
а
а
па
дь
ню


15

ка
бы
там
де
сто
я
ат
го
ры
ле
э
дя
а
а
ны
э
я


16

он
смот
рит
пот
сто
о
ро
ну
по
од
се
э
э
ве
ръ
ну


17

ка
бы
там
де
сто
йи
ит
да
мо
рё
о
си
и
и
нё
ё


18

он
смот
рит
пот
сто
ро
ну
во
о
сто
чь
ь
ну
/
ю


19

ка
бы
там
де
сто
йи
ит
да
по
лё
о
чы
съ
ъ
то
ё


20

не
ту
ман
ви
дит
в по
ле
ко
лы
ы
ба
а
а
йи
эт
сэ


21

ви
дит
ез
дит
бо
ґа
тырь
за
ба
въ
ля
а
а
йи
/
тсэ


22

он
кверь
ху
то
стре
э
лоч
ку
по
о
стре
/
ли
э
ват


23

на
сы
ру
зем
лю
стрел
ку
не
у
у
ра
/
ни
э
ват


24

на
ле
ту
е
ту
стре
лоч
ку
по
от
хва
/
ты
э
ват


25

на
од
ном
то
ко
ле
ни
дёр
жит
че
ръ
не
ль
не
чь
ку


26

на
фто
ром
то
ко
ле
ни
дёр
жит
гу
у
ма
о
о
жо
чь
ку


27

да
е
пи
шот
бо
ґа
тырь
ско
ру
у
гра
а
а
мо
тъ
ку


28

под
еж
да
ет
бо
ґа
тырь
ко
о
бе
э
лу
у
у
ша
тъ
ру


29

да
под
бро
сил
он
гра
мот
ку
сты
ы
ро
му
у
ка
за
ку


30

да
бе
рёт
дей
ста
рой
да
е
ту
у
гра
а
а
мо
тъ
ку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


31

да
за
хо
дит
ста
ро
ой
дак
во
бе
э
ло
йь
ь
ша
тёр


32

за
ре
вел
за
кры
ча
ал
он
гром
ки
им
го
о
о
ла
о
о
сом


33

уш
как
не
вре
мё
спать
ды
ным
по
о
ра
съ
ъ
та
вать


34

от
ве
ли
ко
го
со
ну
про
бу
у
жа
о
о
ти
э
ся


35

от
ве
ли
кой
хме
лин
ки
про
сы
ы
па
о
о
ти
э
ся


36

ско
чи
ли
ре
бя
та
ны
ре
эз
вы
ы
ы
но
ги


37

у
мы
ва
лись
о
ни
фсе
клю
че
э
во
йь
ь
во
дой


38

у
ти
ра
лись
о
ни
фсе
по
ло
о
тя
о
о
ны
шъ
ком


39

вот
и
фстал
тут
чи
тать
дык
ста
ри
ик
гра
а
а
мо
тъ
ку


40

уш
я
е
ду
где
к ва
ам
да
ф столь
нё
ой
ки
и
и
е
фъ
ґрат


41

я
гре
меть
шур
мо
вать
у
вас
ф столь
нё
мъ
ки
и
и
е
ви


42

ста
ра
кы
зы
ка
ды
я
по
дъ
ме
чь
ь
скло
ню


43

а
бе
лой
выш
ша
тё
ръ
да
я
на
а
ды
мъ
ъ
спу
о
шчу


44

а
свя
ты
ва
ши
йи
ко
ны
на
по
о
плаф
во
о
ды
спу
шчу


45
а
ма
ла
ду
е
го
кне
ги
ну
за
си
и
бя
а
а
во
зь
му


46

а
до
бры
ню
ми
ки
ти
ча
во
о
пи
и
и
са
ри


47

а
о
лё
шу
по
по
о
ви
ча
во
о
ко
о
о
ню
о
хи


48

ка
бы
миш
ки
то
ро
па
а
ниш
ку
чаш
ки
и
лож
ки
и
е
му
мыть


49

чаш
ки
лож
ки
де
мыть
дык
па
ва
а
рё
о
о
но
чь
ки


50

вот
и
фстал
тут
ста
рой
ре
э
бят
вы
ы
спра
о
о
ши
э
вать


51

да
ко
во
жэ
мы
по
шлё
ом
да
во
чы
ы
сто
/
по
лё


52

во
чы
сто
по
лё
по
шлём
ды
зы
ы
бо
о
ґа
а
а
ты
э
рём


53

по
слать
бы
на
мъ
миш
ку
то
о
ро
о
па
а
а
ни
шъ
ка


54

у
нас
миш
ка
та
ро
о
ду
то
ро
оп
ли
и
и
во
го


54

за
ре
вит
по
те
рят
сво
ю
буй
ну
у
го
о
о
ла
ву


56

а
по
шлём
луч
ше
доб
ры
нюш
ку
у
ми
и
ки
и
и
ти
э
ча


57

а
доб
ры
ня
та
ро
о
ду
да
у
на
съ
ве
жъ
ъ
ли
во
го


58

он
су
ме
ет
з бо
ґа
ты
рё
ом
то
о
съе
э
э
хат
сэ


59

он
су
ме
ет
бо
ґа
ты
ы
рю
ве
эть
че
сь
ь
воз
дать


60

вот
и
фстал
тут
доб
ры
нюш
ка
сре
э
жа
а
а
ти
э
ся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


61

вот
и
фстал
тут
ни
ки
тич
спо
о
до
об
ля
а
а
ти
э
ся


62

да
уз
да
ли
сед
ла
а
ли
ко
не
э
до
бъ
ъ
ро
го


63

да
не
ви
де
ли
до
бъ
ры
ы
ня
как
на
ко
о
ня
ко
въ
да
ско
чил


64

а
у
ви
де
ли
доб
ры
ня
ф стре
ме
э
на
съ
ъ
ту
о
пил


65

да
у
ви
де
ли
в чы
сто
ом
по
ле
ку
ре
э
ва
съ
ъ
то
йит


66

ку
ре
ва
ґде
сто
йи
ит
да
дым
сто
лъ
бо
мъ
ъ
ва
лит


67

у
ко
ня
йис
ко
о
пы
ыт
да
йис
кры
ы
сэ
пъ
ъ
лю
от
сэ


68

а
хвост
от
тру
бач
кой
за
ви
и
ва
о
о
йи
эт
сэ


69

по
ле
тел
тут
доб
ры
ня
во
чы
ы
сто
о
о
по
лё


70

под
еж
джа
ет
доб
ры
ня
ко
бо
о
ґа
а
а
ты
э
рю


71

за
ре
вел
тут
доб
ры
ы
ня
во
перь
во
йь
ь
на
кон


72

ах
ты
рус
кой
бо
ґа
тырь
по
о
во
о
ро
тъ
ъ
да
ёшь


73

а
не
рус
кой
бо
ґа
тырь
те
пе
рь
я
а
а
на
пуск
дер
жу


74

а
на
е
то
бо
ґа
тырь
не
э
ўо
о
слу
у
у
ша
лъ
сэ


75

за
ре
вел
тут
доб
ры
не
во
фто
о
ро
йь
ь
на
кон


76

ах
ты
ле
тишь
во
ро
на
пу
сто
о
пё
о
о
ра
я


77

ах
ты
ле
тишь
со
ро
ка
за
гу
у
вё
нъ
ъ
на
я


78

ах
ты
нас
вид
но
бо
ґа
ты
ре
эй
не
э
че
мъ
ъ
за
вёшь


79

а
на
е
то
фсо
коль
ник
по
о
во
о
ро
тъ
ъ
да
ёт


80

на
ле
тел
тут
та
со
коль
ни
къ
на
а
до
об
рэ
э
э
ню
шъ
ку


81

да
схва
тил
он
доб
ры
ню
со
до
бъ
ра
а
а
ко
ня


82

да
бро
сил
е
во
ды
на
сы
ы
ру
у
у
зе
мь
лю


83

да
и
дал
е
му
(по)
(жо)
(пы)
то
о
два
а
тя
а
а
пы
э
ша


84

да
при
ба
вил
е
му
ды
два
ўо
о
ла
а
а
бы
э
ша


85

по
са
дил
е
го
на
зад
ды
ны
до
об
ра
а
а
ко
ня


86

по
еж
джай
ты
на
зад
ды
во
о
бе
э
ло
йь
ь
ша
тёр


87

да
ска
жи
ста
ри
ку
от
ме
ня
ни
ис
ко
йь
ь
по
къ
лон


88

да
пу
скай
ва
ми
гов
ном
не
за
а
ме
э
ня
о
о
йи
эт
сэ


89

са
мо
му
е
му
со
мной
ды
не
э
по
о
пра
о
о
ви
эт
сэ


90

ви
дят
е
дёт
доб
ры
ня
не
э
по
о
ста
а
а
ро
му
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


91

а
конь
то
бе
жит
да
не
по
о
пре
жъ
ъ
но
му


92

по
ве
ся
он
дер
жит
да
бу
уй
ну
у
го
о
о
ло
ву


93

по
то
пя
он
дер
жит
да
а
ўо
чи
и
я
съ
ъ
ны
а
я


94

под
еж
джа
ет
доб
ры
ня
ко
бе
э
лу
у
у
ша
тъ
ру


95

да
за
хо
дит
доб
ры
ня
во
бе
э
ло
йь
ь
ша
тёр


96

вот
и
фстал
е
го
ста
рой
да
ту
ут
вы
спра
о
о
ши
э
вать


97

а
и
фстал
е
му
доб
ры
нюш
ка
ро
ос
ка
о
о
зы
э
вать


98

да
по
слал
он
ти
бе
со
мъ
но
ой
ни
ис
ко
йь
ь
по
къ
лон


99

не
ве
лел
на
ми
гов
ном
ды
за
а
ме
э
ня
а
а
ти
э
ся


100

са
мо
му
е
му
со
мной
го
во
рит
да
не
э
спра
а
а
ви
эт
сэ


101

у
ста
ро
го
то
пле
ча
рос
хо
о
ди
и
и
ли
э
се


102

а
гла
за
у
е
во
да
по
о
му
у
ти
и
и
ли
э
се


103

ўуз
дай
те
сед
лай
те
ко
о
ня
а
до
бъ
ъ
ро
го


104

ко
ня
доб
ро
го
ўуз
дай
те
со
о
во
ось
ми
и
и
цэ
пей


105

не
у
спе
и
те
вы
го
во
рит
гор
шка
съ
ъ
ва
рить


106

при
ве
зу
я
е
вон
ну
буй
ну
у
го
о
о
ло
ву


107

вот
и
фстал
тут
ста
рой
да
фсё
сре
э
жа
а
а
ти
э
ся


108

на
де
ва
ет
он
ла
ты
бо
ґа
а
ты
рь
ь
ски
е
я


109

на
де
ва
ет
он
шля
пу
на
а
о
од
но
о
о
ўу
хо


110

на
ле
вом
то
пле
чи
у
е
во
чё
ръ
ной
во
о
рон
си
дит


111

на
пра
вом
то
пле
чи
у
е
во
си
и
зо
йь
ь
о
рёл


112

да
не
ви
де
ли
ста
рой
как
на
ко
о
ня
съ
ко
чил


113

а
у
ви
де
ли
ста
рой
дък
ф стре
ме
э
на
съ
ъ
ту
о
пил


114

да
у
ви
де
ли
в чис
том
по
ли
ку
ре
э
ва
съ
ъ
то
йит


115

ку
ре
ва
где
сто
йит
да
дым
сто
ол
бо
мъ
ъ
ва
лит


116

у
ко
ня
йиз
ноз
дрей
да
йис
кры
ы
сы
пъ
ъ
лю
от
сэ


117

а
йиз
ро
ту
ко
ня
(*)
пла
а
мё
о
ме
э
э
чи
эт
сэ


118

а
хвост
от
тру
ба
ач
кой
за
ви
и
ва
о
о
йи
эт
сэ


119

по
ле
тел
тут
ста
рик
да
во
о
чы
ы
сто
о
о
по
лё


120

под
еж
джа
ет
ста
рой
да
ко
бо
о
ґа
а
а
ты
э
рю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


121

за
ре
вел
тут
ста
рик
да
во
о
пе
эр
во
йь
ь
на
кон


122

а
ку
да
жэ
ты
е
дёшь
ку
да
а
пу
ть
ь
дё
ръ
жишь


123

не
во
ро
тишь
ты
ны
за
ста
ву
ка
ра
а
ву
ль
ь
ню
а
ю


124

а
на
е
то
со
коль
ни
къ
не
ўо
о
слу
у
у
ша
лъ
сэ


125

за
ре
вел
тут
ста
рой
да
во
фто
о
ро
йь
ь
на
кон


126

ах
ты
ле
тишь
во
ро
на
пу
сто
о
пё
о
о
ра
я


127

ах
ты
ле
тишь
со
ро
ка
за
гу
у
мё
нъ
ъ
на
я


128

ах
ты
нас
вид
но
бо
га
ты
рей
ни
и
чи
мъ
ъ
за
вёшь


129

а
не
две
тут
веть
ту
чи
стол
ко
о
ну
у
у
ли
э
се


130

два
бо
ґа
ты
ря
тут
да
со
о
ле
э
та
а
а
ли
э
се


131

за
дро
жа
ла
тоґ
да
дъ
мъть
сы
ы
ра
а
а
зе
мь
ля


132

о
ни
би
лись
бо
ро
лись
пер
вы
ы
со
о
о
то
чь
ки


133

у
йих
са
бель
ки
фсе
да
йис
шчё
ръ
ба
а
а
ли
э
се


134

о
ни
бро
си
ли
тот
бой
дъ
на
сы
ы
ру
у
у
зе
мь
лю


135

да
и
вы
хва
ти
ли
па
ли
цы
те
э
жо
о
о
лы
э
я


136

о
ни
би
лись
хвос
та
лись
фто
ры
ы
су
у
у
то
чь
ки


137

у
йих
па
ли
цы
фсе
да
об
ло
о
ма
а
а
ли
э
се


138

о
ни
бро
си
ли
тот
бой
да
на
сы
ы
ру
у
у
зе
мь
лю


139

да
ско
чи
ли
тоґ
да
дъ
со
до
бъ
ри
хъ
ъ
ко
ней


140

да
схва
ти
лись
о
ни
тоґ
да
в о
о
ха
а
а
бо
чь
ку


141

о
ни
би
лись
бо
ро
лись
тре
тьи
и
су
у
у
то
чь
ки


142

а
ста
ро
го
по
хваль
нё
сло
во
о
спу
у
у
та
ло


143

а
од
на
та
но
га
да
пот
ско
ль
зну
у
у
ла
се


144

а
фто
ра
та
но
га
да
под
ло
о
ми
и
и
ла
се


145

а
столк
нул
со
ко
оль
ни
къ
на
сы
ы
ру
е
э
го
зе
мъ
лю


146

да
ро
зор
вал
о
нъ
ла
а
ты
да
бо
ґа
а
ты
рь
ь
ски
е
я


147

да
ле
вы
тар
чил
чин
жа
а
ли
шчо
бу
у
ла
тъ
ъ
но
ё


148

за
мах
нул
сэ
ста
ро
о
му
да
во
бе
э
лы
гъ
ъ
ру
а
ди


149

а
змо
лил
сэ
ста
ро
ой
тог
да
бо
ґо
о
ро
о
о
ди
э
цы


150

при
свя
та
я
ты
ма
а
ти
да
бо
ґо
о
ро
о
о
ди
э
ца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


151

по
чэ
му
тэ
ми
не
э
да
е
та
а
вы
ы
ы
да
ла


152

чер
ным
во
ро
на
ам
да
нъ
ро
ос
клё
о
о
ва
нь
ё


153

а
лю
тым
зверь
я
ам
да
нъ
ро
ос
та
съ
ъ
ка
нь
ё


154

сто
ял
я
за
ве
э
ру
да
за
хрис
то
о
о
ву
а
ю


155

да
мо
лил
сэ
фсег
да
а
ти
бе
бо
ґо
о
ро
о
о
ди
э
цэ


156

а
не
вет
ру
по
лос
ка
тут
ма
ах
ну
у
у
лась
жэ


157

вдво
е
фтро
е
ўу
ста
ро
го
си
лы
ы
при
и
и
бы
э
ло


158

со
свис
нул
он
со
коль
ни
ка
со
бе
э
лы
хъ
ъ
гру
о
дей


159

за
ско
чил
он
е
му
у
да
на
е
э
го
гъ
ъ
ру
о
ди


160

он
ро
зор
вал
е
во
ла
ты
бо
о
ґа
а
ты
рь
ь
ски
е
я


161

да
и
вы
тал
шчыл
ки
нъ
жа
ли
шчо
бу
у
ла
тъ
ъ
но
а
ё


162

за
мах
нул
сэ
со
ко
оль
ни
ку
во
бе
э
лы
гъ
ъ
ру
о
ди


163

а
ру
ка
та
в ма
ха
ли
за
а
сто
о
я
ъ
ъ
ла
се


164

вот
и
стал
е
го
ста
рой
тоґ
да
вы
ы
спра
ъ
ъ
ши
э
вать


165

да
ка
ко
го
жэ
ты
ро
ду
ка
а
кой
пле
э
э
ме
ни


166

а
как
жэ
ти
бя
а
за
вут
по
о
йи
и
и
ме
ни


167

от
ве
ча
ет
со
коль
ник
та
ко
о
ву
у
у
ю
а
речь


168

ког
да
был
я
у
тя
дъ
на
тво
о
и
хъ
ъ
гру
о
дях


169

я
не
спра
ши
вал
не
ро
ду
у
тя
не
э
пле
э
э
ме
ни


170

за
мах
нул
сэ
ста
рой
да
а
во
фто
о
ро
йь
ь
на
кон


171

а
в лок
тю
де
ру
ка
да
а
за
сто
о
я
о
о
ла
се


172

вот
и
фстал
е
го
фста
рой
йи
и
шчэ
вы
ы
спра
о
о
ши
э
вать


173

да
ка
ко
во
жэ
ты
ро
ду
у
ка
ко
ой
пле
э
э
ме
э
ни


174

а
как
жэ
ти
бя
а
за
вут
по
о
йи
и
и
ме
ни


175

от
ве
ча
ет
со
коль
ник
та
ко
о
ву
ю
у
е
э
му
рець


176

ког
да
был
я
у
тя
да
а
на
тво
о
и
хъ
ъ
гру
о
дях


177

я
не
спра
ши
вал
не
ро
ду
у
тя
не
э
пле
э
э
ме
э
ни


178

за
мах
нул
сэ
фста
рик
да
а
во
треть
е
йь
ь
на
кон


179

в за
ле
ти
у
е
го
ру
ка
да
а
о
сто
о
я
о
о
ла
се


180

вот
и
фстал
е
го
фста
рой
йи
шчэ
э
вы
ы
спра
о
о
ши
э
вать
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


181

да
ка
ко
го
жэ
ты
ро
о
ду
ка
кой
пле
э
э
ме
ни


182

а
как
жэ
ти
бя
а
за
вут
по
о
йи
и
и
ме
ни


183

от
ве
ча
ет
со
коль
ник
та
ко
о
во
йь
ь
о
тъ
вет


184

есть
за
мо
рём
по
ля
ни
и
ца
да
од
но
о
о
о
о
ка
я


185

а
я
ей
сы
но
ок
а
о
тец
у ме
ня
при
хо
жо
йь
мо
ло
дець


186

фско
чил
тут
ста
ро
ой
да
на
ре
эз
вы
ы
ы
на
о
ги


187

под
ни
ма
ет
со
ко
оль
ни
ка
за
бе
э
лы
ы
ы
ру
о
ки


188

а
ты
ведь
мне
сы
но
ок
аHYPER13PAGE HYPER15


138