• Название:

    Прог Нав пр (ком. рят від) ЦЗ

  • Размер: 0.18 Мб
  • Формат: DOC
  • илиМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ університет ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА
навчальної практики курсантів 2 курсу НУЦЗ України
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами підготовки „Цивільний захист” та „Охорона праці” на посаді командира рятувального відділення АРЧ АРЗ СП / С(П)ДПЧ
ГУ(У) МНС України в області
Харків 2011

Рекомендовано методичною радою факультету №1 Національного університету цивільного захисту України
Протокол №__
від "___" _____________2011 р.
Програма розроблена кафедрою організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту.
Авторський колектив: начальник кафедри полковник служби цивільного захисту, к.т.н.
Гузенко В.А., заступник начальника кафедри підполковник служби цивільного захисту, к.т.н.
ГрінченкоЄ.М., старший викладач кафедри підполковник служби цивільного захисту Кутявін А.Г..
Рецензент:
Волобуєв О.В. – перший заступник начальника ГУ МНС України в Харківській області, полковник служби цивільного захисту.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор університету,
генерал-лейтенант служби цивільного захисту, кандидат психологічних наук, доцент

В.П. Садковий
„____” _____________ 2011 р.

ПРОГРАМА
навчальної практики курсантів 2 курсу НУЦЗ України освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами підготовки „Цивільний захист” та „Охорона праці” на посаді командира рятувального відділення АРЧ АРЗ СП ГУ(У) МНС України в областях.

Програма розроблена у відповідності з вимогами наказу МНС України № 461 від 01.12.2003 року "Про затвердження положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів(слухачів) вищих навчальних закладів МНС України" і містить загальні положення щодо організації та проведення, практичної підготовки курсантів та методичні вказівки щодо участі працівників практичних підрозділів МНС України у процесі придбання, закріплення і вдосконалення одержаних курсантами теоретичних знань, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов'язків.
Навчальна практика на посадах рятувальника та командира рятувального відділення є важливим етапом навчання курсантів за програмою підготовки "бакалавра" зі спеціальності 6.170201 "Цивільний захист" і проводиться після надання теоретичних основ діяльності підрозділів МНС.
Навчальна практика покликана максимально прискорити ознайомлення курсантів з конкретними ділянками роботи в реальних умовах на відповідних посадах з метою підготовки майбутніх спеціалістів до самостійного виконання службових обов'язків.
Як правило навчальна практика повинна проводитись за місцем розподілу випускників, що необхідно для вивчення ділових, моральних і особистих якостей курсантів з метою вирішення питання щодо їх найбільш доцільного використання у практичній роботі.

1. Завдання навчальної практики
1.1. Ознайомлення курсантів з порядком несення служби на посаді командира рятувального відділення в аварійно-рятувальній частині аварійного-рятувального загону спеціального призначення (АРЗ СП) ГУ(У) МНС областей та закріплення на практиці теоретичних знань, одержаних в університеті.
Формування і вдосконалення у курсантів професійних навичок і вмінь, які визначені кваліфікаційною характеристикою рятувальника та командира рятувального відділення.
Прищеплення курсантам інтересу до вибраної професії співробітника оперативно-рятувальної служби.
1.4. Одержання курсантами навичок практичної роботи, на посаді рятувальника та командира рятувального відділення в аварійно-рятувальних підрозділах МНС України.

2. Організація проведення навчальної практики
2.1. Відповідальність за організацію і проведення практичної підготовки курсантів, контроль за її проходженням покладається на керівництво університету та відповідальних осіб територіальних органів управління та підрозділів МНС, а за навчально-методичне керівництво та забезпечення виконання програм практики (стажування) - на відповідні кафедри університету.
2.2. У роботі з питань організації і проведення навчальної практики університету та базові органи управління та підрозділи МНС керуються положеннями розділу 3 наказу МНС України № 461 від 01.12.2003 р.
2.3. Навчальна практика курсантів проводиться в територіальних підрозділах МНС, які визначаються наказами по головному управлінню (управлінню), на посаді командира рятувального відділення АРЧ АРЗ СП або командира рятувального відділення (якщо такі відділення маються) СДПЧ, ПДПЧ, ДПЧ по охороні міст.
2.4.Навчальна практика на посадах командира рятувального відділення проводиться протягом чотирьох тижнів.
2.5.Режим роботи курсантів в період проходження навчальної практики доба чергування, доба відпочинку та доба підготовки до чергування .
2.6.Під час виїзду на ліквідацію надзвичайних ситуацій курсантам забороняється працювати на висотах, в ізолюючих протигазах, механізованим ручним пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням.
2.7. Начальники головних управлінь (управлінь), де проводиться навчальна практика, несуть відповідальність за якість організації її проведення і зобов'язані:
визначити конкретні підрозділи та забезпечити створення належних умов для проведення навчальної практики;
призначити наказом керівниками практики найбільш підготовлених працівників (начальників підрозділів), які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, а також безпосередніх керівників навчальної практики за поданням начальників підрозділів;
організувати своєчасне оформлення і видачу курсантам на період навчальної практики вкладишів до посвідчення особи, що підтверджують виконання ними обов’язків на конкретній посаді (додаток №4);
провести нараду з керівниками навчальної практики і курсантами перед початком практики та організувати прийняття звіту після закінчення практики;
здійснювати постійний контроль за організацією проведення навчальної практики в територіальних підрозділах, узагальнювати та аналізувати результати, розробляти рекомендації щодо вдосконалення, підбивати підсумки та оформляти результати навчальної практики наказом, копію якого направляти до університету.
2.8. Начальники територіальних підрозділів несуть відповідальність за організацію роботи курсантів безпосередньо на посадах і зобов'язані:
здійснювати підбір безпосередніх керівників навчальної практики (досвідчених працівників територіального підрозділу) і надавати їх кандидатури до ГУ(У) МНС України області для оформлення відповідним наказом;
забезпечити виконання програми, індивідуальних планів практики в повному обсязі та контроль за якістю виконання доручених завдань;
встановити режим роботи курсантів:
представити курсантів особовому складу підрозділу, роз’яснити їх повний статус;
проводити виховну роботу з курсантами.
забезпечити практикантів необхідними житлово-побутовими умовами (надання, по можливості, безкоштовного житла, медичного обслуговування, умов для харчування), а також робочими місцями, необхідним майном , службовими бланками, літературою тощо;
спрямовувати роботу безпосередніх керівників навчальної практики на якісне виконання курсантами програми;
аналізувати роботу курсантів та надавати їм допомогу в успішному виконанні програми навчальної практики;
узагальнити підсумки навчальної практики і надіслати звіт в ГУ МНС України області;
затвердити характеристику на практиканта з виставленням оцінки та завірити її гербовою печаткою.
2.9. Проходження навчальної практики здійснюється за індивідуальним планом, що розробляється курсантом згідно з програмою та планом роботи підрозділу під керівництвом безпосереднього керівника і затверджується начальником підрозділу, яка скріплюється печаткою.
2.10. Основними формами виконання програми навчальної практики є безпосереднє ознайомлення курсанта з функціональних обов’язками рятувальника та командира рятувального відділення територіального підрозділу та виконання індивідуальних завдань, які видаються курсантам з метою прищеплення їм практичних навичок в займаних посадах.
2.11. Протягом навчальної практики кожний курсант веде щоденник.
В щоденник записуються керівні документи, які вивчав, відомості про гарнізон чи територіальний підрозділ МНС, структуру та організацію роботи, та інші відомості, які за вимогами розділу 5 програми, необхідно занотувати.
За відсутністю щоденника проходження навчальної практики не зараховується.
2.12. Контроль, аналіз та узагальнення роботи курсантів здійснюють начальники відповідних органів управління ГУ(У) МНС України в областях, безпосередні керівники практики, викладачі-куратори університету.
2.13. На час проведення навчальної практики курсанти підпорядковуються начальнику територіального підрозділу, який на цей період є для них прямим начальником.

3. Обов’язки та права курсантів-практикантів.
3.1. Курсанти-практиканти зобов’язані:
3.1.2. Згідно з програмою і планом роботи територіального підрозділу, скласти індивідуальний план роботи на період навчальної практики в кожній посаді і затвердити його у начальника територіального підрозділу.
3.1.3. Виконувати завдання програми, індивідуального плану в повному обсязі і в установлені терміни.
Одержати навички, уміння, які необхідні для практичної роботи займаній посаді.
3.1.4. Дотримуватись розпорядку дня, встановленого в підрозділі, виконувати вимоги статутів, правил носіння форменого одягу, ввічливості.
3.1.5. Проявляти пильність, організованість, ініціативу.
Дотримуватися законодавчих актів України.
3.1.6. Вивчати статути, накази, інструкції, огляди, керівні та нормативні документи, які стосуються діяльності територіального підрозділу МНС, досвід і практику роботи підрозділу.
3.1.7. Узагальнювати інформацію про роботу підрозділу для використання в навчальному процесі.
3.1.8. Ретельно готуватися до виконання завдань, передбачених програмою та індивідуальним планом роботи та до заліків за результатами навчальної практики.
3.1.9. Приймати участь в громадському житті колективу підрозділу, в виховній роботі, в заняттях зі службової підготовки та в роботі службових нарад.
3.1.10. Під час роботи з технікою, виконанні оперативної роботи на пожежах, навчаннях, заняттях, господарчих роботах та в побуті додержуватися правил безпеки праці та пожежної безпеки.
3.1.11. Регулярно вести щоденник обліку роботи, щоденно доповідати керівникові навчальної практики про виконання роботи та подавати щоденника для виставлення оцінки.
3.1.12. Перед закінченням навчальної практики в займаній посаді скласти звіт (8-10 аркушів) про проведену роботу та затвердити його у начальника територіального підрозділу.
3.2. Курсанти-практиканти мають право:
3.2.1. Знайомитися з усіма службовими документами в обсязі завдання, передбаченого програмою та індивідуальним планом роботи.
3.2.2. Користуватися технічними та іншими засобами, нормативною літературою та документами, які є в підрозділі.
3.2.3. Вносити керівництву територіального підрозділу та університет свої пропозиції щодо покращення організації та проведення навчальної практики, а також діяльності підрозділу.
3.2.5. Вільний час використовувати для відпочинку, підготовки до занять, виконання завдання програми та індивідуального плану. Конкретний режим праці та відпочинку узгоджується з керівництвом підрозділу.
3.3. Курсанту-практиканту забороняється:
3.3.1. Керувати автомототранспортом, купатися в річках та водоймищах.
3.3.2. Без службової необхідності та дозволу керівників практики і ГУ(У) МНС України в області, відлучатися за межу міста (населеного пункту), в якому проводиться навчальна практика.
3.3.3. Вживати алкогольні напої.

4. Зміст програми практики.
№№
п.п.
Робота для виконання
Матеріал

1
2
3

1
Ознайомитись з: 1.1.
Обов’язками командира рятувального відділення при організації служби чергової зміни (караулу) та при ведені оперативних дій
Занотувати
у щоденнику

1.2.
Розподілу обов’язків між особовим складом чергових караулів аварійно (пожежно)-рятувальної частини.
Занотувати
у щоденнику

1.3.
Організацією служби добового наряду чергових караулів.
Занотувати
у щоденнику

1.4.
Документами служби чергової зміни (караулу).
Занотувати
у щоденнику

1.5.
Плануванням роботи чергових змін (караулів) щодо виконання функціональних обов’язків та планових заходів пожежно-рятувальної частини.
Занотувати
у щоденнику

1.6.
Організацією професійної підготовки командира рятувального відділення та порядком підготовки до проведення занять з особовим складом відділення.
Занотувати
у щоденнику

1.7.
Підготовкою, порядком допуску та правилами роботи з ручним механізованим пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням.
Занотувати
у щоденнику

1.8.
Порядком підведення підсумків з службової підготовки відділення за навчальний рік.
Занотувати
у щоденнику

1.9.
Порядком виїзду та участю особового складу відділення при ліквідації надзвичайних ситуацій які не пов’язані з гасінням пожеж.
Занотувати
у щоденнику

1.10.
Організацією дій особового складу відділення при отриманні сигналів цивільної оборони.
Занотувати
у щоденнику

1.11.
Організацією роботи по ремонту та обслуговуванню пожежних рукавів, контролю за технічним станом водо джерел, випробуванням та ремонтом пожежного та аварійно-рятувального обладнання, технічним обслуговуванням пожежної та аварійно-рятувальної техніки.
Занотувати
у щоденнику

1.12.
Формами та методами виховної роботи з особовим складом відділення, порядком примінення дисциплінарних прав.
Занотувати
у щоденнику

2.
Взяти участь: 2.1.
У гасінні пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в період проходження навчальної практики, керівництві відділення при виконані бойової задачі.
Оцінка
в щоденнику

2.2.
У гасінні пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в період проходження навчальної практики, керівництві відділення при виконані бойової задачі.
Оцінка
в щоденнику

2.3.
У розборі дій особового складу під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій.
Оцінка
в щоденнику

2.4.
Відпрацюванні планів та карток пожежогасіння за графіком відпрацювання. 2.5.
У обслуговуванні і ремонті пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, пожежних рукавів, заповненні звітної документації за завданням безпосереднього керівника.
Оцінка
в щоденнику

2.6.
У перевірках технічного стану джерел протипожежного водопостачання в районі виїзду пожежно-рятувальної частини.
Оцінка
в щоденнику

2.7.
У проведенні технічного обслуговування пожежної та аварійно-рятувальної техніки
Оцінка
в щоденнику

2.8.
Забезпеченні виконання заходів за підсумками проведення першого ступеня адміністративно-громадського контролю з безпеки праці пожежно-рятувальній частині.
Оцінка
в щоденнику

2.9.
Проведенні інструктажу з безпеки праці з особовим складом відділення.
Оцінка
в щоденнику

2.10.
У роботі громадських організацій підрозділу, випуску стінної газети, бойового листка, спортивних та культурно масових заходах.
Копії заміток,
Інші документи.

3.
Провести: 3.1.
Заняття з особовим складом відділення за розкладом занять частини.
Оцінка
в щоденнику

3.2.
Відпрацювання нормативів зі спеціальної підготовки особовим складом відділення за графіком відпрацювань.
Оцінка
в щоденнику

3.3.
Перевірку несення служби особами внутрішнього наряду чергової зміни (караулу).
Оцінка
в щоденнику

3.4.
Контроль перевірки особовим складом засобів органів дихання.
Оцінка
в щоденнику

3.5.
Заходи індивідуальної і виховної роботи з особовим складом(у формі бесід, інформування тощо).
Оцінка
в щоденнику

4.
Розробити: 4.1.
Методичні розробки для проведення занять з особовим складом відділення з фізичної підготовки(загальної та спеціальної).
Мет. розробки

4.2.
Службову характеристику на одного з пожежних.
Копія характеристики

4.3.
План проведення співбесіди з особовим складом відділення.
Зразок документу.

5.
Скласти: 5.1.
Рапорт про заохочення(покарання) особового складу відділення правами старшого керівника.
Зразок документу. 5. Підведення підсумків навчальної практики.
5.1. За 3 доби до закінчення практики безпосередній керівник складає характеристику на курсанта-практиканта, яка затверджується начальником підрозділу.
Підпис начальника скріплюється гербовою печаткою.
В характеристиці необхідно відобразити: обсяг та якість виконання курсантом програми навчальної практики, рівень підготовки його до виконання службових обов’язків та вміння реалізувати набуті теоретичні знання на практиці, навички курсанта складати службові документи, особисті моральні якості, дисциплінованість, культурний рівень та інше.
Обов’язково виставляється оцінка за практику в займаній посаді.
5.2. Після закінчення навчальної практики курсант складає звіт, в якому відображає питання:
де, коли і на якій посаді проходив практику;
відомості про виконання програми відповідного виду практики;
відомості про виконання індивідуальних завдань та участь в раціоналізаторській, науково-дослідній роботі;
відомості про участь у виховній роботі з особовим складом, участь у спортивно-громадській і культурній роботі;
пропозиції щодо покращення умов проходження практики та внесення змін у програму.
5.3. До звіту додається:
індивідуальний план роботи з відмітками про виконання заходів;
службова характеристика;
щоденник з оцінками (підписами), затверджений начальником підрозділу;
графіки, схеми, таблиці, ескізи, фотознімки і т.і., додаток копій документів, складених у період практики;
5.4. По закінченні навчальної практики курсанти складають залік комісії, яка призначається наказом начальника ГУ(У) МНС України в області.
Комісія робить остаточний висновок про підсумки практики курсанта на підставі вивчення наданих курсантом документів, характеристики з місця практики, повноти відповідей курсанта на поставлені питання та виставляє оцінку у звіті курсанта.
За підсумками роботи комісії видається наказ по головному управлінню (управлінню), який надається до університету разом з пропозиціями та зауваженнями з питань змісту програми, організації практики та оцінкою рівня підготовки курсантів.
5.5. Курсанти, які не виконали програму навчальної практики і одержали незадовільні оцінки та відгуки про роботу, або які не захистили звіт на комісії, направляються на практику вдруге за рахунок канікулярних відпусток за узгодженням з ГУ(У) МНС України тієї області, в якій він проходив практику.
5.6. Якщо програма навчальної практики курсантом не виконана до початку наступного семестру, він до занять не допускається, а відраховується з університету з одержанням академічної довідки.
5.7. Комісією університету, яка призначається наказом ректора, після прибуття курсантів підводяться остаточні підсумки практики та виставляється оцінка до екзаменаційно-залікової відомості. Комісії надається право оскаржити підсумкову оцінку, яка виставлена комісією ГУ(У) МНС України області, якщо курсантом не представлені звітні матеріали у повному обсязі. З екзаменаційно-залікової відомості оцінка виставляється в додаток до диплому.
5.8. Підсумки навчальної практики обговорюються на загальних зборах курсу.
Перший проректор з навчальної та методичної роботи
кандидат психологічних наук, доцент
полковник служби цивільного захисту О.О. Назаров ДОДАТОК 1

Затверджую
Начальник ______________________________
АРЧ АРЗ СП / СДПЧ (П)ДПЧ
________________________________________ звання
________________________________________
підпис П.І.Б

"_______" ________________________ 2011 р.
ПЛАН

проходження навчальної практики курсантом ____________
№ групи
_______________________________________________________________________
назва вищого навчального закладу
_______________________________________________________________________
звання, прізвище, ініціали

№З/П
Заплановані заходи
Строквиконання
Відмітка провиконання

1
2
3
4

1
Вивчити функціональні обов’язки командира відділення обов'язки посадових осібосібпожежної частини (Зразок)
До 5.07.2011 р.
Виконано5.07.2011 р.

Згоден
Заступник начальника АРЧ АРЗ /С(П)ДПЧ

_____________________________
звання
___________________________________
підпис П.І.Б.

" " _______________ 2011 р.
Курсант __________________________

__________________________________
назва вищого закладу освіти
________________________________________
звання
________________________________________
підпис П.І.Б.

" " ______________ 2011 р.

ДОДАТОК 2
Національний університет цивільного захисту України

_______________________________________________
назва факультету

______________________________________________
назва кафедри ЩОДЕННИК
навчальної практики

__________________________________________
звання, прізвище, ініціали

__________________________________________
місто___________________ 2011 р.
Звання ______________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________
_______________________________________________________________________
група _____________ навчально-стройовий підрозділ__________________________

На якій посаді проходить практику _______________________________________

Місце проходження стажування ___________________________________________
_______________________________________________________________________
АРЧ АРЗСП / С(П)ДПЧ

Посада, звання, прізвище, ініціали керівника практики ________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Дата
Зміст роботи
Оцінка за виконання
ПРИМІТКА. Порядок ведення щоденника

1. У щоденнику курсант-практикант відображає роботу, яка ним була виконана протягом дня.
2. У графі „Зміст роботи” відображається стислий зміст вивченого матеріалу (пожежно-оперативна характеристика району, ведення нормативної роботи, діловодство тощо).
Якщо до щоденного звіту керівникові додаються виконані матеріали (плани - конспекти, приписи тощо), зміст роботи вказується скорочено.
За участю у діях підрозділів з гасіння пожежі (розслідування пожежі, групове або бригадне обстеження) вказується отримане завдання та результат виконання роботи.
3. У щоденнику можуть бути відображені думки курсанта, які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або університет з питань поліпшення діяльності організації навчальної практики та навчання.
4. Щоденник надається безпосередньому керівникові стажування під час щоденного звіту, де він виставляє поточну оцінку за виконану роботу.

Курсант
дата

Згоден Затверджую
Керівник практики Начальник АРЧ АРЗСП / С(П)ДПЧ Місце для печатки.
ДОДАТОК 3 ЗВІТ
про практику на посаді
командира рятувального відділення АРЧ АРЗ СП / С(П)ДПЧ

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
(звіт складається відповідно до пункту 3.5 програми навчальної практики)
Звіт про практику курсантом захищений під час проведення заліку в ГУ(У) МНС України в __________________ області, на посаді командира рятувального відділення АРЧ АРЗСП / С(П)ДПЧ___________________
оцінка
“____”_______________201_ р.

Підпис
Начальника ГУ(У) МНС України

____________________________
Додаток 4


ВКЛАДИШ

до посвідчення особи ____№__________, виданого
“_____“____________ ______ р. Курсант _______________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)
є практикантом на посаді командира рятувального відділення ______________________________________________ (підрозділ)
Дійсний до _____ _________201__ року при пред’явленні посвідчення.

М.П.
Начальник управління по роботі з персоналом
ГУ(У) МНС України в
_________________________________області
_______________________ ___________ ____________________
( спеціальне звання ) ( підпис) (ініціали, прізвище)

_____ ___________201__ року

11

HYPER13 PAGE HYPER15 15