• Название:

    Atalar szlri

  • Размер: 0.2 Мб
  • Формат: DOC
  • или
Atalar szləri

Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.
Ağzına bax tikə kəs.
Ağlı olan, qışın qeydinə yayda qalar.
Adam aşını-işini bilməlidir.
Adam yanıla-yanıla yrənər.
Aza qane olmayan yoxa atmaz.
Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar.
Alət işlər, əl ynər, Qılınc işlər, qol ynər.
Ananın ərkyn oğlu hambal olar.
Asta gedən yorulmaz.
Axtaran tapar, Yoğuran yapar.
Acıqla iş grən zərər əkər.
Bal tutan barmaq yalar.
Bacarana can qurban.
Başbilənsiz iş olmaz.
Bənnasız divar hrlməz.
Bərəkət hərəkətdir.
Bikarlıq korluq (aclıq) gətirər.
Bir buğda əkməsən, min buğda biməzsən.
Bir vurmağla ağac yıxılmaz.
Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
Bir işi başlamağa alış, z qurtarar.
Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.
Bitmiş işdən gl iyi gələr.
Bu əlin rənci, o ələ haramdır.
Bu gnn işini sabaha qoymazlar.
Vəl gərək gzəl dyə, gzəldən buğda ıxa.
Qabil şagird ustad olar ustada.
Qaz vur, qazan doldur.
Qalan işə qar yağar.
Qeyrəti olan torpağı qızıla dndərər.
Qoyma başın balışa, Ver zn yarışa.
Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
Dəvə yaxını otlar, uzağı gzlər.
Dəmir srtdlkcə parıldar.
Dzən dş yeyər.
El elə dayanıb, tənbəl indi oyanıb.
Əvvəl zəhmət əkən sonra rahat olar.
Əkəndə yox, biəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
Əkiblər yemişik, əkərik yeyərlər.
Əldən qalan əlli il qalar.
Əməksiz yemək olmaz.
Ətə pul verməz, kftənin byyndən yapışar.
Zəhmət batmaz.
Zəhməti blbl əkər, gl qucar xar.
Zəhməti meşşatə əkər, ləzzəti damad aparar.
Zəhməti sevən işdən doymaz.
Zəhmət əkməyən bal yeməz.
Zəhmət əkməyən rahatlığın qədrini bilməz.
İstəyirsən bol rək - al əlinə bel, krək...
İşi başlayan yarıda qoymaz.
İşlək at arpasını artırar.
İşləməyən dişləməz.
İşləmək dərdindən yeməyə həsrət canım.
İşlənməyən dəmiri pas tutar.
İş insanı safa ıxardar.
İş ustasından qorxar.
İş insanın cvhəridir.
Yazda alan qışda oynar.
Yanan yerdən tst ıxar.
Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.
Yeməyə kmək, işləməyə də kmək.
Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
Yyrək at znə qamı vurdurmaz.
Yz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.
Yorğanına bax, ayağını uzat.
Kamil bağban əkər bağın səfasın.
Nə əkərsən, onu biərsən.
Nə qoyuna gedər, nə qapıda hrər.
Sənət insan n xəzinədir.
Səhər gnnə qızınmayan, axşam gnnə qızınmaz.
Szn ilə işin bir olsun.
Tənbəl deyər: ver yeyim, rt yatım, gzlə canım ıxmasın.
Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
Torpaq deyər: "ldr məni, dirildim səni!"
Uzaqdan baxana dyş asan gələr.
Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.
Ustadına gəc baxanın gzlərinə qan damar.
Usta grməyən şagirdin gz əllərdə qalar.
Uşağa iş buyur, ardınca yuyur.
Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
ala-ala alağan olar.
alışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
rəyi ver rəkiyə, bir rək də stəlik.
Cəfa əkməyən səfa grməz.
Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan.
Elm, bilik və ağıl haqqında
Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.
Ağıl ağıldan stn olar.
Ağıl yaşda olmaz, başda olar.
Ağıllı baş hər şeydən mənfəət gtrər.
Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamı.
Bacarıq ağılın nişanəsidir.
Baxmaqla yrənmək olsa, it də qəssab olar.
Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
Bilmədiyini biləndən sor.
Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.
Qafil yaşamaqdan lmək yaxşıdır.
Qələm qılıncdan itidir.
Qələm əyri yonulsa da dz yazar.
Qələmin ucu, qılıncın gc.
Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
Qvvə hər şeyi, ağıl qvvəni sındırar.
Elm ağılın ırağıdır.
Elmin gc, Yıxar brc.
Ədəb bazarda satılmaz...
Gz grmək n, ağıl bilmək n.
Savadsız adam kor kimidir.
Tənbəl deyər: "Bu gn oynaram, sabah oxuyaram". alışqan deyər: "Bu gn oxuyaram, sabah oynaram".
Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
Mərdlik və igidlik haqqında
Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, ld.
Aydan arıyam, sudan duru.
Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
Alnım aıq, zm ağ.
Araba qoş, arxa dur, Mərd igidə arxa dur.
Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
Asta vur, Rasta vur.
At ət ilə, igid don ilə.
At lər nalı qalar, İgid lər namı qalar.
Beş gnn yarağı, bir gnn gərəyi.
Bir igid qırx ildə meydana gələr.
Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
Bir qorxaq bir ordunu bada verər.
Vura bilməyən, daşın byyn gtrər.
Vuran igid dayısına gəyişməz.
Vuraram lər, kiş deyərəm getməz.
Vur qırxı, gedər qorxu.
Vur deyənlə, vuran yarıdır.
Qapan it dişin gstərməz.
Qaanı qovmazlar.
Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
Qorxaq qaar hay gəlməmiş, ırmanar keməyə ay gəlməmiş.
Qorxaq gndə yz yol lər, igid mrndə bir yol.
Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
Qorxaq hər şeyi drd grər.
Qorxaq z klgəsindən də qorxar.
Qorxan gzə p dşər.
Qorxan kz ctə getməz.
Qorxu adama yalan sylədər.
Qorxu başa bəladır.
Qorunan baş salamat olar.
Qorxursansa pişikdən, Niyə ıxırsan deşikdən.
Qodan qo trərş
Qo dyşnə qo dzər.
Qo igid qurddan əkinməz.
Qurbansız bayram olmaz.
Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər.
Quşqun olub quyruq altına keincə, yyən ol başa ke.
Dağlar başına qış, İgid başına iş.
Zəri də var, zoru da.
İgid arxasında igid gizlənər.
İgid ağzını amaz, əlini aar.
İgid qovqasız olmaz.
İgid igidə xor baxmaz.
İgid ilqarından, dəvə ovsarından.
İgidin başı qalda gərək.
İgidin əli işdə gərək.
İgidin yaraşığı sınağdır.
İgidin sfrəsi aıq olar.
İgidin rəyi haa olar.
İgid min yaşar, frsət bir dşər.
İgidlik dyşdə mə'lum olar.
İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd.
İgid oğul dşmənə əyilməz.
İgid odur atdan dşə atlana, İgid odur hər yaraya qatlana.
İgid lər, adı qalar.
İgid lər adı qalar, mxənnətin nəyi qalar?
Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun.
Yaxşı at nalı gzlər, yaxşı igid dalı.
Kemə namərd krpsndən qoy aparsın sel səni, Yatma tlk daldasında qoy yesin aslan səni.
Mərddən bir xəta, namərddən min.
Mərd əli kasad olmaz.
Mərdi qova-qova namərd eləmə.
Mərd igidlər sfrə aar, ad alar.
Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyabangərd olar.
Mərdin gz tox olar, namərdin gz ac.
Mərd grdyn deməz.
Mərd mərdi qanar, Bərkdə oduna yanar.
Mərd zndən bilər, namərd yoldaşından.
Mərd rəyini daşdan ıxardar.
Namərddın ke, mərddə dur.
Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
Namərdi bir grdm, bir də grsəm namərdəm.
Namərdin otağından, mərdin ağac klgəsi.
Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
Namərd gəlib mərd olmaz.
Boyunca qızıl qala.
Namərdə tuş gələnin işi dynə dşər.
Pis iş mərdə ar olar, Namərd gz dar olar.
Təkədə qo hnəri olmaz.
Birlik və dostluq haqqında
Ağıllı dşmən nadan dostdan yaxşıdır.
Arxalı kpək qurd basar.
Baş-başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
Birisi minə bağlıdır, mini də birə.
Bir gn dz yediyin yerə, qırx gn salam ver.
Birlik harada, dirilik orada.
Bir su ki, girdi qaba, oldu iməli.
Vəfalı dost yad olmaz, grməsə yz il səni.
Qarı dşmən dost olmaz.
Qoyun quzusunun ayağını basmaz.
Qonşu qonşuya baxar, Canını oda yaxar.
Qonşu qonşunun itini bayatı ağıra-ağıra tapar.
Qonşu iti qonşuya hrməz.
Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər.
Qonşu muncuğunu gtrən, onu ancaq gorda taxar.
Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin.
Qonşunu iki inəkli istə ki, zn bir inəkli olasan.
Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
Qonşu paxıl olmasa, bağ əpəri neylər?!
Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
Doğru dostluq qərəzsiz olar.
Dost başa baxar, dşmən ayağa.
Dost dost ilə tən gərək, Tən olmasa gen gərək.
Dost dosta yaman gndə gərəkdir.
Dost dar gndə tanınar.
Dost ziyankar olmaz, ziyankar da dost olmaz.
Dost yaman gndə tanınar.
Dost yolunda boran olar, qar olar.
Dost yolunda can qurban.
Dostluqla tutub, dşmənliklə yıxma.
Dost min isə azdır, dşmən bir isə oxdur.
Dostun versə qum, Al ovcunda yum!
Ev alma, qonşu al.
Əli ələ vurarsan, səs ıxar.
Ət ilə dırnaq arasına girən iyiyər, ıxar.
Yaxşı dostu yaman gndə sına.
Yaxşı gndə dşmən gələr dost olar, igid odur yaman gndə dayansın.
Yeməklə dost olan illərlə ksl qalar.
Yoldaşını nişan ver, zn tanıt.
rtl bazar dostluğu pozar.
zgə atına minən tez dşər.
zgə buzovunu gdənin atısı əlində qalar.
zgə qapısını bağlı istəyənin z qapısı bağlı qalar.
zgəyə quyu qazan z dşər.
zgəsinə gz qoyan znkn itirər.
Sidq ilə dost olan rəkdən də bir gərək.
Tək əldən səs ıxmaz.
Həmnişinin bab ilə, Grən desin habelə.
Hər şeyin təzəsi, dostun khnəsi.
ox qarışqa bir şiri ldrər.
rək itirən, rək tapmaz.
Vətən və el haqqında
Abadan kənd tstsndən bilinər.
Ağac dibindən su iər.
Ağacı qurd iindən yeyər.
Ağac meyvəni dəyənə qədər bydər.
Ağac olan yerdə budaq sınar.
Ağac səmtinə yıxılar.
Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
Anasından ayrı dşən quzunu qurd yeyər.
Asılsan da uca budaqdan asıl.
Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
Bu dnyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
Blbl saldılar qəfəsə dedi: "Ay Vətən, ay Vətən". Buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi: "Can Vətən, can Vətən".
Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir.
Vətəndən ayrı ayrı dşsəm, viran ollam, talannam.
Vətənə gəldim, imana gəldim.
Vətən həsrəti əkdim, gzlərimə qan gəldi.
Qoun buynuzu qoa ağırliq eləməz.
Qrbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
Dağ yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman yeri.
Dam dirək stə durar.
Doğma yurd şirin olar.
Dnyada Vətəndən əziz nə var?
Ey z-zn bəyənən, qoy səni el bəyənsin.
El ağzını bağlamaq olmaz.
El ağzı faldır.
El arxası əmən olar.
El atan daş dağdan aşar.
El atan daşa gc dşməz.
El tutanı ər tutar, Ər atanı el atar.
El qapısı həm gec, həm gc aılar.
El bir olsa zərbi kərən sındırar.
El dəlisini lə atmaz.
El elə sığışar, ev evə sığışmaz.
El elin aynasıdır.
Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz.
Eli dağlamaq olmaz, Ağzın bağlamaq olmaz.
Elimə qalsın, gnmə qalmasın.
Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz.
Elin gz sərraf olar.
Elin gc bir olsa, dşməni dara əkər.
Elin oğlu yumurtaya qulp taxar.
El keən krpdən qorxma, sən də ke.
El kd, oba qaldı.
El gzndən dşən boy atmaz.
El gzndən dşən gzsz qalar.
El gc, yel gc, sel gc.
Ellərə glən canım - indi olub el glnc.
El oğrusuz, l qurdsuz olmaz.
El z dəlisini tanıyar.
El sevəni aləm sevər.
Elsiz dağ viranədir.
El tikəni yel yıxa bilməz.
El harda, sən də orda.
El alan zurnanın səsi uzağa gedər.
Yerlərdir haman yerlər, Grnməz oldu illər.
Yer, oturan adamla şərəflənər.
Yersiz gəldi, yerli qa.
Yurddan ıxsan da, eldən ıxma.
Kən yurdun qədrini, dşən yurdda bilərlər.
Lələ kb, yurdu qalıb.
Oba bizə, biz obaya hayanıq.
Oba kb, yurdu qalıb.
lər Koroğlu getməz bu yurddan.
Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.
Torpaqda itki olmaz, Ktksz bitki olmaz.
Uan damın bykly binvrəsindən bilinər.
Hər ağac z dibinə klgə salar.
Hər quşa z yuvası doğmadır.
Hər kəsə z Vətəni əzizdir.
Hər kəsi el istəsə, blənd olar, ucalar.
Valideyn və vlad haqqında
Ana, bala ucundan canını oda yaxar.
Ana qarnında necə qalıbsan?
Anadan əziz yenə anadır.
Anadan əmdiyim sd burnumdan gəldi.
Analar bizi bu gn n doğub.
Analı qızın z byyər, Anasız qızın sz byyər.
Analı quzu, Xınalı quzu.
Anan, bacın kimdir? - Yaxın qonşum.
Ananın səbri tkənməz olur.
Anasızın grdy iş danlaqsız bitməz.
Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq gəzər.
Anasına bax qızını al, Qırağına bax bezini al.
Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər.
Ata-anamı itirdim. zm yara yetirdim.
Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri.
Ata-ana sznə baxmayan xoş gn grməz.
Ata-ananın canı vlada bağlı olar.
Ataya oğul, anaya qul.
Ata malına gz dikən ac olar.
Atam ilə atanı deyincə, zm ilə zn de.
Atam gndəni sayır, anam gndədən kəsir.
Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan oldun belə glbəşəkər?
Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.
Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.
Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
Byyə hrmət vacibdir.
Byk danışanda kiik danışmaz.
Byk danışanı kiik gtrər.
Byk sznə baxmayan, baxımsız qalar.
Byk tkəni kiik yığar.
Byyn szndən ıxmazlar.
Qoca başqa, qocaman başqa.
Qoca qurd kahasından ıxmaz.
Qocadan demək, Cavandan əmək.
Qoca evin stunudur.
Qocaya hrmət elə, sən də qocalacaqsan.
Qocanın biliyi, cavanın biləngi.
Qız da oğlan da vladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda.
Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit!
vlad ata-ananın rəyidir.
vlad ya ataya oxşar, ya anaya.
Ərkəsyn byyən oğul avara olar.
Yaxşı igid dayısına əkər, xanım qız bibisinə.
Kiikdən xəta, Bykdən əta.
Oğlum oğul olsun, kol dibi evim.
z anasını sevməyən, zgə anasını sevməz.
Uşaq atadan yox, anadan yetim qalar, Uşaq, atasını hamıdan gcl bilər.
Uşağa uşaq deyiblər, byyə byk.
Uşaq evin yaraşığıdır.
Uşaq grdyn gtrər, eşitdiyin deyər.
Uşaqlıqda yalanı olana byyəndə inanmazlar.
Uşaq szn dzn deyər.
Sz, shbət, danışıq haqqında
Abır istəsən ox demə, Sağlıq istəsən ox yemə.
Ağzının qaytanı yoxdur.
Adam var gzdən qızar, Adam var szdən qızar.
Adam odur ilqarından dnməyə.
Adam yıxıldığı yerdən qalxar.
Adın nədir? - Rəşid! Birin de, birin eşit!
Adamın znə baxarlar, halını xəbər alarlar.
Ara sz ev yıxar.
Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz.
Bildiyindən danış, bilmədiyin səni gdaza verər.
Bir qəlbi ki, tikə bilmirsən, niyə yıxırsan?
Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı gəldi, ıxara bilmədi.
Bir doğru ki, yalana oxşadı, onu deməzlər.
Bir misqal dilini qoyub, bir batman başı ilə danışır.
Bol rəyin yoxdur, şirin dilin olsun barı.
Qorxu adama yalan dedirdər.
Damara bax, qan al.
Danışana macal vermir.
Danışıq, dananı qurda verər.
Danışığını yeyəsən.
Danışmaq gmş, danışmamaq qızıldır.
Danışıram - pis olur, Danışmıram - his olur.
Dedim bir ağız ağla, demədim eli gldr bizə.
Dedim eşidəsən, demədim yrənəsən!
Deyə-deyə dilimdə tk bitdi.
Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək.
Dilim-dilim olasan, dilim!
Dilini saxlayan salamat olar.
Dil yalanı olunca, lal olsa yaxşıdır.
Dil rəyin aarıdır.
Dil yanılar, doğrusunu deyər.
Dil yarası qılınc yarasından yamandır.
Dinəndə pis olur, dinməyəndə dərd kəsir.
Doğru danışanın papağı yirtıq olar.
Doğru elə bilğr hamı doğrudur.
Doğru elə bilər hamı doğrudur.
Doğru yalanı qovar.
Doğruya zaval yoxdur, əksələr min divana.
Doğruluqla dost qapısın dolan gəl z evin kimi.
Doğru sz acı olar.
Doğru szdən xəta gəlməz.
Doğru sz dəmiri dələr.
Dzlk xoşbəxtliyin aarıdır.
Dzlk uzanar, qırılmaz.
Dz szə boynum qıldan nazikdir.
Əvvəl danış, sonra gl.
Əvvəl dşn, sonra danış.
İnsan lər, sz qalar.
Yağmasan da gurulda.
Yalan ayaq tutar, yeriməz.
Yalan danışan hamını qanmaz bilər.
Yaman dil başa bəladır.
Yalan ilə dnyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz.
Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
Yalan ki var, doğrunun quludur.
Yalan sz z qizardar.
Yalanını mənzilənədək qov!
Yalanının evinə od dşd, he kəs inanmadı.
Yalanının z qara olar.
Yalanının hafizəsi olmaz.
Yalanı tamahkarı aldadar.
Kələk ilə gələn, klək ilə gedər.
Kişinin sz bir olar.
Nə dil bilsin, nə dodaq.
Sz sz kəsər.
Sz bir olsa, dağ oynayar yerindən.
Sz var el iində, sz var ev iində.
Sz vaxtına əkər.
Sz verər, bez verməz.
Sz qılıncdan kəsərlidir.
Sz danışıqdan keər.
Szdən sz gtrr.
Szdən sz ıxar.
Sz doğar.
Sz insanın vuran əlidir.
Sz ki var, dəmirdir, vurduqca uzanar.
Sz gtrənin, yer oturanındır.
Szlə plov olmaz, yağ ilə dy gərək.
Sz məqamında deyərlər.
Sz odur ki, haqqa vara.
Sz szn dayağıdır.
Sz sz əkər, arşın bezi.
Sz ağzında bişir, sonra ıxart.
Sz asta, rəyi tasvasda.
Sz at, yiyəsi gtrər.
Sz yaxşı anla, Sonra qızıb banla.
Szn başı axırından bilinər.
Szn damarı olar, əkdikcə uzanar.
Szn də qanadı var.
Szn doğrusun de, min atını ap.
Szn doğrusunu zarafatla deyərlər.
Szn zahiri zərif, batini lətif olmalıdır.
Szn ilə işin bir olsun.
Szn yalanı olmaz, yanlışı olar.
Szn yaxşısı baldan şirin olar.
Szn bilməyənə aşağı başda da yer yoxdur.
Sz szdən alarlar.
Sz həyatın bəzəyidir.
Sz eynəyən ox, sz deyən az.
Syləyəndən dinləyən arif gərək.
Syləyən olma, dinləyən ol.
Shbət ki var, bulaqdır, kəsilməsə axacaq.
Hərzəkar ağız başa yumruq vurdurar.
ox bilirsən, az danış.
ox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
ox bilən quş, dimdiyindən cələyə dşər.
Şirin dil ilanı yuvadan ıxardar.
Ehtiyat və sayıqlıq haqqında
Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.
Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.
Bir ağızdan ıxan min ağıza yayılar.
Bir daş altda, bir daş stdə.
Qarğa, qarğa, məndə qoz var.
Qaırılan frsət ələ dşməz.
Qurdun qonağlığına get, kpəyi də yanınca apar.
Daldan atılan daş topuğa dəyər.
Dşmən zəif olsa da, ehtiyatı əldən vermə.
Ev bizim, sirr bizim.
Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.
Eşitdiyinə inanma, grdynə inan.
İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı.
Yatan itləri oyatma.
Yerin də qulağı var.
Yoldan ıxanı yol vurar.
Yz l, bir bi.
Nə gz grsn, nə rək bulansın.
Nə eşitsin, nə də qanı qaralsın.
Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
Nə grsn, nə də hrsn.
On dəfə eşitməkdən, bir dəfə grmək məsləhətdir.
zgənin szn sənə deyən, sənin də szn zgəyə deyər.
Pusquda oturan yatmaz.
Sirr aandan el qaar.
Sirrini demə dostuna, dostunun da bir dostu var.
Sonrakı peşmanılıq fayda verməz.
Soruşan dağları aşar, Soruşmayan dzdə aşar.
Xalam bildi - aləm bildi.
Şərti şumda kəs, xırmanda şana-krək sınmasın.
mid, arzu və istək haqqında
Adam adam sayəsində adam olar.
Adamın gərək dili ilə rəyi bir ola.
Adamın tamarzısı, Hər kəsin z arzusu.
Ayın beş gn qaranlığı olanda, beş gn də aydınlığı olar.
Allaha əl atmır, padşaha sz.
Allahdan buyruq, Ağzıma quyruq.
Alnı aıq, z ağ; dərd-qəmi yox, kefi ağ.
Aman istəyənin boynun vurmazlar.
Arzu bir, mid iki.
Atalar gzəl demişlər: "Dnyanı mid ilə yemişlər".
Atın izi itin izinə qarışmaz.
At lb, itlərin bayramıdır.
Axtaran tapar, yoğuran yapar.
Ac toyuq yuxuda darı grər.
Bağbanın knl olsa, nə gəlib bağda bara.
Bal tutan barmaq yalar.
Balıq istəyən zn suya vurar.
Başına gələn başmaqı olar.
Başını keəl eləmə, Hər keəlin taleyi bir olmaz.
Bizim evdə də bir gn bayram olar.
Boş anağı vurur dolu anağa.
Boyunduruq bilir, kz nə əkir.
Bu arxa bir su gəlib, mid var bir də gələ.
Buğdadan, arpadan əlim zld, midim sənə qaldı, ay darı xırmanı!
Qabağa gedirsən bic qardaş, dala qalırsan gic qardaş.
Qabaqca danışma!
Qarğa cəmdək stə yığılar.
Qoyunu qurda tapşırıb.
Qulağının dibini grəndə...
Quyuya su tkməklə quyu sulu olmaz.
Qurunun oduna yaş da yanır.
Dağ dağa qovuşmaz, insan insana rast gələr.
Dama dama gl olar, dada dada he.
Diş tutmayanı, dodaq tutmaz.
Dəvə bir fikir eləsə, sarban iki fikir elər.
Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə işim dzələr.
Dəlidən doğru xəbər.
Dərdlərə dərman olub, dərmansız qalan canım.
Dovşanı araba ilə tutur.
Dzdə gəzdi hərləndi, Gəldi dağa dirəndi.
Elə bil biyara gedir.
Eşit, inanma.
Əli aşından da oldu, Vəli aşından da...
İki qoun başı bir qazanda qaynamaz.
İgidin vurmamazlığına bax, daşın byyndən yapışır İlanı Seyidəhməd əli ilə tutur.
İnək bir, sağan iki.
İnsan istəsə dağı dağ stə qoyar.
İstədi qaşın qayıra, vurdu gzn ıxartdı.
İstədiyini deyən, istəmədiyini eşidər İstədi ıxa dağ başına, daş dşd sağ başına.
İstəyənin bir z qara, verməyənin iki z.
İstək gzdə olar, məhəbbət rəkdə.
İstərəm dosta varam, əlim boş, zm qara.
İt dəmiri dkanından nə aparar?
İt də getdi, ip də getdi.
Yağ yağa qarışdı, yarmalar yavan qaldı.
Yağışdan ıxdıq, yağmura dşdk.
Yazıya pozu yoxdur.
Yalvarmaqdan szdən olduq, gzləməkdən gzdən.
Yel aparan yelinki, Yerdə qalan mənimki.
Yeməkdən mid yaxşıdır.
Yıxılan ağaca balta alan ox olar.
Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda da oturmur.
Keənə gzəşt deyərlər.
Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdir.
Knlsz işin axırı olmaz.
Kpəyin qarnı tox gərək.
Ktk stndə ox budaqlar doğranıb.
Gecənin xeyrindən, gndzn şəri yaxşıdır.
Gz grmək n, knl semək ndr.
Gz grmr, z utanmır.
Gz boynunun ardını grəndə...
Gn batdı - bat, gn ıxdı - ıx!
Neylərəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olsun.
Nə doğrarsan qabına, o ıxar qaşığına.
Nə əkərsən, onu biərsən.
Niyyətin hara, mənzilin ora.
Od yanan yerdən işıq gələr.
Olan olub, keən keib.
z gzndə tiri grmr, zgə gzndə qıl axtarır.
z-zn oda yaxır.
z-zn bəyənən ağam vay.
lmə eşşəyim, yaz gələr yonca bitər.
Pis gnn mr az olar.
Pişiyin ağzı ətə atmayanda deyər iy verir.
Samanlıqda iynə axtarır.
Səbr ilə halva olar, ey qora səndən, bəsləsən atlaz olar tut yarpağından.
Sınan gəmiyə nə klək.
Suda boğulan saman pndən yapışar.
Tez duranla tez evlənən uduzmaz.
Toyun axırında zurna belə səslənər.
Toydan sonra nağara, xoş gəldin, bayram ağa.
Toyun əvvəlinə getmə, axırına da qalma.
Toyunda qəlbirlə su daşıyım.
Tor atan balıq tutar, nə byy, nə kiiyi.
Tula itdən də murdar.
Ucuz ətin şorbası olmaz.
rək gtrməyəni, əl gtrməz.
Fikirdən iti gedən şey yoxdur.
Xəstə tələsər, armud vaxtında dəyər.
Haray zlən canım, İpə dzlən canım.
He kəsin ırağı axıracan yanmayıb...
Hər aydınlığın bir qaranlığı var, Hər qaranlığın da bir aydınlığı.
Hər arzu yerinə yetməz.
Hər quşatan, ovu Pirim olmaz.
Hər deyilənə inanmazlar.
Hərə z atını minib apır.
Hər iin z yeri, hər szn z məqamı var.
Hər parıldayan qızıl olmaz.
Hər saatın bir hkm var.
arx dolanır, gn keir.
ıxmayan cana mid oxdur.
obanın meyli olsa, təkədən pendir tutar.
Yanan yerdən tst ıxar.
İnsan qsurlarının tənqidi haqqında
Abdalın qarnı doyunca, gz qapıda qalar.
Abırlı abrlndan əkinər, abırsız nədən əkinər.
Abırsızdan abrını gzlə.
Ağa gətirər navala, xanım tkər uvala.
Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm.
Ağzına ullu dovşan sığışmır.
Ağıl ox - pul yox, ağıl yox - pul ox.
Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
Ağır otur, batman gəl.
Adam var ki, adamların naxşıdır, Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.
Adam olmayan yerdə adamdır.
Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr.
Adı it dəftərində də yoxdur.
Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq.
Aza qane olmayan, oxa atmaz.
Ay doğar gədiyindən, Utan bir dediyindən.
Ayı qandı, abid qanmadı.
Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər.
Ala itdən məşhurdur.
Aldığını verməz, bildiyini deməz.
Alim olmaq asandır, adam olmaq ətin...
Artıq tamah baş yarar.
Arı yeyib, namusu atıb dalına.
Bağa qınından ıxdı, qının bəyənmədi.
Bazarın bazar, qadam sənə mərdumazar!
Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
Başını yarıb, ətəyinə qoz tkr.
Başından byk danışma.
Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
Belə otlayan idin, niyə arıq dşdn?
Beşdə alacağın yox, də verəcəyin.
Bədəsil əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
Bədəsili başa əkərsən, srşb ayağa dşər.
Bildiyini babasına da verməz...
Bir ac qudurar, bir yalavac.
Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
Bir versən bir də istər, Yatmağa yer də istər.
Bir qəpiklik qutab kimi zn ortaya soxma.
Bir yeyərəmdən qorx, bir də yemərəm deyəndən.
Bir ziyandan min bhtan doğar.
Bir gz ala dərir, bir gz gavalı.
Bir napakdan qorun, bir də kpəkdən.
Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz.
Birə bir deyiblər, birə iki deməyiblər.
Boşdan bir ıxar, bərkdən iki.
Boyaqxana kpn azdırma.
Bu uşaqlıq deyil, şıltaqlıqdır.
Buğda gstərir, arpa satır.
Buğda rəyin yoxdursa, buğda dilinə nə gəlib...
Buynuzsuz qoun qisası, buynuzlu qoda qalmaz.
Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə.
Burnun girməyən yerə başını soxma.
Bığdan gtrb, saqqala qoyur.
Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez dşər.
Və'z oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.
Qabaq dinən bilsə ki, sonra dinən nə deyəcək, he dinməz.
Qazan qarası gedər, z qarası getməz.
Qazancını it yeyər, yaxasını bit.
Qaydanı pozan peşman olar.
Qayınananın gc qızına atar.
Qamış ola, gomuş ola, grməmiş ola...
Qanmaza qoşulanı qanmaz ağırarlar.
Qanı qan ilə yumazlar.
Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımıq əlindən.
Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.
Qanmaza hrmət edərsən, deyər:

- Məndən qorxur.
Qaraı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.
Kifirə sabun, dəliyə yd neyləyər.
Qarğa zn quş bilir, xaşıl zn aş.
Qarğanı qırğı bilir.
Qarnı tox olan, qayğısız olar.
Qarın başa bəladır.
Qarın qardaşdan irəlidir.
Qarın səndən aşağıdır.
Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
Qorğaya yrənən ərəzsiz qalmaz.
Qonaq bu il burdadır, gələn il də sərasər.
Qonağa get deməzlər, altından palazı əkərlər.
Qonşunun toyuğu, qonşunun gznə qaz grnər.
Qurddur, qoyun dərisinə girib.
Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir grnmr.
Dağarığını uval yanına qoyur.
Dadanan qudurandan pis olar.
Dedi - qodu ev yıxar.
Demək olmur gzn stə qaşın var.
Dəymişin qoyub, kalın dərir.
Dəli qazandı, ağıllı yedi.
Dəli qırmızı sevər, gic - sarı.
Dəli dəlini grəndə omağını yan tutar.
Dərə xəlvət, tlk bəy...
Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə ıxar.
Dilinin bəlasını əkir.
Dilim səni grm dilim-dilim olasan.
Dili dost, qəlbi qara.
Dini yeyib, imanını dalına atıb.
Diriyə hay verməz, lyə pay.
Dolunu yeyib, boşa təpik atır.
Duzu yeyib, duzqabını sındırır.
Dığ-dığ adamı azara salar.
Eyibli z eybini bilsə, başına kilim rtər.
Elə bilir yuxa arasında halva var.
Elə yerdə otur, altına su ıxmasın.
Elə sz deyir ki, bişmiş toyuğun glməyi gəlir.
Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab.
Eşşək palığa bir dəfə batar.
Əvvəl arxı tullan, sonra bərəkallah de.
Əvvəldən nə idi hsn-camalı, indi oldu dəli Bayramalı.
Ədəbi kimdən yrəndin, ədəbsizsən.
Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz.
Əl qatma harama.
Əlindən bir iş gəlməyən on danışar.
Əsli, nəcabəti olmayana qamı neylər?
Əhl ilə daş daşı, naəhl ilə yemə aşı.
Zər ilə olan, zor ilə olmaz.
Zorla qoyuna gedən kpəyin qoyuna nə faydası?
İki canbaz bir ipdə oynamaz.
İlqarı olmayanın imanı da olmaz.
İnsan zlmə tabedir.
İnsan olmayan insan qədrin nə bilər!
İsti aşa soyuq su qatma.
İtdən ox arıq aparan olmaz, yenə ayağı yalındır.
İdin zm suyunu, Tkdn zn suyunu.
İşini mhkəm tut, qonşunu oğru tutma.
Yanan da mən - yaman da mən.
Yiyəsinə baxıb atın nallayırlar.
Yemə namərd rəyini, axırda başına vurar.
Ykn yığdı təpəyə, elə arxa evirdi.
Yıxılanı vurmazlar.
Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma.
Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.
Kei can hayında, qəssab piy hayında.
Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
Kişi sz zə deyər.
Kişi tprdyn yalamaz.
Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
Kişinin znə baxma, sznə bax.
Kişizl arvaddan, arvadzl kişidən həzər.
Kor kor, gr gr.
Kor tutduğun buraxmaz.
Kpək araba klgəsində yatar, elə bilər z klgəsidir.
Khnə kəndə təzə nırx qoyur.
Quyu var, suyu yox.
Klək kimi hərdən bir tərəfə əsmə.
Gah nala dyr, gah mıxa.
Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
Gedər bağlar qorası, qalar zlər qarası.
Gedər bu dvran sənə də qalmaz.
Gəlin bəzənincə toy əldən gedər.
Gəlmisən ayran iməyə, gəlməmisən ara amağa.
Gəmidə oturub gəmii ilə vuruşur.
Goru var ki, kəfəni də ola.
Gzlərindən qan damır.
Gzn qırpdın, sənin deyil
Gndz gəzər obanı, Gecə sancar dabanı.
Gn gnə satmazlar.
Gnn dynləyib gy əsgiyə.
Meşə aqqalsız olmaz.
Miyanının kisəsi gen olar.
Milək bir şey deyil, knl bulandırır.
Nəğdi qoyub, nisyə dalınca dşmə.
Nadiri taxtda grb, Sleymanı qundaqda.
Nə qanır, nə qandırır.
Niyyətin hara, mənzilin ora.
Od dşdy yeri yandırar.
Od ilə oynamaq olmaz.
Od olub aləmi yandırır...
Oddan kl trər, kldən nə trər?
Oynamaq bilmir, deyir: yerim dardır.
Onun z - dəvənin dizi.
Ortada tetir, qıraqda gəzir.
Ot kk stə bitər.
Oxun atıb, yayın gizlətmə.
z ağlını zgəyə vermə.
zgə evində koxalıq eləməzlər.
ldən də pay istəyir.
lnn dalınca danışmazlar.
rtl bazar, dostluğu pozar.
ln z başına qoyarsan, vurar kəfənin yırtar.
Pay verdi, dalınca xəbər gndərdi.
Paxıl artmaz.
Paxıl olmasan dərdin olmaz.
Pişiyi bağlayıb sfrə aır.
Pul verməz, can verər.
Sayanın quluyam, saymayanın ağası.
Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir.
Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
Sənə vur dedilər, ldr ki, demədilər.
Sənin ipinlə quyuya girmək olmaz.
Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra.
Sirkə nə qədər tnd olsa, z qabını sındırar.
Siandan trəyən kəsəyən olar.
Soğan yeməmisən iin niyə gynəyir.
Su bir yerdə qalanda iylənər.
Tazıya deyir tut, dovşana deyir qa.
Tikan olub ayağa batınca, gl ol yaxaya sancıl.
Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna.
Tlknn meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoyalar.
Uman yerdən ksərlər.
st bəzək - altı təzək.
Hazırın naziri.
Hamam suyu ilə znə dost tutur.
Haram malın bərəkəti olmaz.
He bilmir harada bişib, deyir bir mə də bəri ver.
Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
Hər işi tutdun, insafı əldən qoyma.
Hər kəs nə eləsə, znə elər.
Hayasızdan hayanı saxla.
anax z başında sınar.
atana atır, atmayana bir daş atır.
rəyini z z ayağı ilə tapdaladı.
rək itirən rək tapmaz.
Canavardan qorxan meşəyə girməz.
Canavarın nə qocası, nə cavanı.
Cəhənnəmə gedən znə yoldaş axtarar.
Ccəni payızda sayarlar.
Şadlığına şitlik eləmə.
Şaftalı tabağı kimi ortada durma.