• Название:

    Зайнятість, відтворення робочої сили та їх держ...

  • Размер: 0.09 Мб
  • Формат: DOC
  • или
  • Сообщить о нарушении/AbuseІ) Основні концепції зайнятості населення.
Види і форми зайнятості
Процес відтворення національного виробництва передбачає відтворення не лише сукупного продукту, але й робочої сили.
Це означає, що робоча сила, яка використовується в процесі виробництва, повинна постійно відновлювати свою працездатність шляхом споживання необхідних засобів існування.
В умовах ринкової економіки для того, щоб отримати ці засоби існування, необхідно мати певні кошти.
Основним джерелом отримання цих коштів для переважної частини працездатного населення є продаж робочої сили, в результаті чого робітники включаються у виробничий процес І отримують статус зайнятих.
Отже, відтворення робочої сили передбачає забезпечення працездатного населення, а точніше; трудових ресурсів країни роботою, їх зайнятість.
Трудові ресурси - це частина населення країни, яка володіє необхідним фізичним розвитком, має певні знання, практичний
досвід роботи і знаходиться в певних вікових межах.
В Україні - це жінки від 16 до 54 років, чоловіки - від 16 до 59 років.
Виходячи зі сказаного, даємо таке визначення категорії зайнятості.
Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих І суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій чи іншій формі. Вона характеризується системою економічних відносин з приводу забезпечення громадян робочими місцями та визначенням форм участі в суспільному господарстві з метою одержання засобів до існування.
Існують такі види зайнятості.
Ефективна зайнятість є результатом ефективного розподілу трудових ресурсів, тобто такого, що задовольняє потреби суспільного виробництва за кількістю і якістю робочої сили і забезпечує найбільший його обсяг.
Фактична зайнятість фіксує результат розподілу ресурсів праці. В умовах ринку фактична зайнятість характеризується водночас елементами ефективного і неефективного розподілу робочої сили.
Зайнятість економічно активного населення має різноманітні форми свого виявлення.
Основною формою є стандартна повна зайнятість,, якій притаманні такі риси;
робота лише в одного підприємця;
робота у виробничому приміщенні роботодавця;
стандартне навантаження протягом дня, тижня, року.
Відсутність будь-якої з перелічених рис стандартної
зайнятості зумовлює не типовість форми зайнятості.
Часткова зайнятість - це регулярна зайнятість за наймом при значно скороченій тривалості роботи на конкретному об'єкті. Розмір скорочення стандартної тривалості робочого часу кожна країна, враховуючи національні особливості, встановлює сама, або, не встановлює його взагалі.
Головним критерієм тимчасової зайнятості є наявність терміну закінчення трудового договору (контракту).
В останні роки спостерігається значне поширення тимчасової зайнятості.
2) Теорії зайнятості і відтворення суб'єктивного
фактора виробництва
Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці.
Представники неокласичної школи (Д. ГІлдер, А. Лаффер) вважають, що регулятором ефективної зайнятості І в сучасних умовах повинен служити тільки ринковий механізм.
На їх думку, ціна праці через рівень заробітної плати впливає на попит і пропонування робочої сили, регулює їх співвідношення та необхідну рівновагу між ними.
Ціна на робочу силу швидко і гнучко реагує на кон'юнктуру ринку.
Якщо внаслідок перевищення пропонування праці над попитом виникає безробіття, то вона впливає на ціни в бік їх зниження до тих пір, поки не буде досягнуто рівноваги на ринку праці на рівні повної зайнятості, за якої безробіття відсутнє.
Так, наприклад, заробітна плата через певні причини зросте з \\-;| до \з: то призведе до підвищення пропонування праці до \^2- Це викличе надлишок зайнятих, а фактично, штучно сформує безробіття в країні. Це призведе до зниження ціни праці на ринку з \2 до V/].
На рисунку 10. повна рівновага на ринку праці досягається в точці В, де крива пропонування робочої сили 8 перетинається з
Кількість зайнятих
Рис. 10. Неокласична модель повної зайнятості, заснована на принципі саморегулювання ринку праці.
кривою попиту на неї О роботодавців.
Заробітна плата Vі/, виступає як рівноважна.
За даного рівня заробітної плати в економіці досягається повна зайнятість Ь( - попит на працю дорівнює пропонуванню праці.
Аналогічну позицію займають прихильники теорії раціональних сподівань.
Ця теорія передбачає, що крива сукупного пропонування праці 8 вертикальна, а заробітна плата та інші ціни - гнучкі. Зниження заробітної плати і цін, якщо таке станеться, не приведе до вимушеної незайнятості робочої сили, через певний час зайнятість швидко відновиться па новому (нижчому) рівні цін. а Праця, осіб
Рис. 11. Раціональні сподівання І модель сукупного попиту на робочу силу - сукупного пропонування робочої сили.
Так, зниження рівня заробітної плати \Уі до \*/2 скоро приведе до рівноваги між пропонуванням робочої сили і попитом на неї у точці в, і повний рівень зайнятості збереження.
Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці. Протилежну позицію займає кейнсіанська теорія зайнятості. ЇСейнс звернув увагу па те, що за капіталізму просто не існує ніякого механізму, що гарантує повну зайнятість.
Повна зайнятість скоріше випадкова, а не закономірна.
Крім того, ціни на продукцію і заробітна плата не очищує ринки робочої сили.
Якщо зарплата не змінюється, щоб очищати ринок, то виникає невідповідність між тими, хто бажає знайти роботу, і кількістю вакансій.
Графічно це положення зображено на рисунку 12. 8 ^5 ,,/ і .зайнятіо №
їй 8 ;
О а
Внпушено незайняті
\ о/
обо'іа сила 1 Праця, осіб
Рис. 12. Кейнсіанська модель трактування впливу зміни зарплати на зайнятість.
Наприклад, роботодавці вирішили знизити зарплату з \У до V/, щоб зменшити витрати виробництва.
При цьому вони, керуючись класичною теорією зайнятості, сподіваються, що зайнятість залишиться па попередньому рівні або через короткий проміжок пасу відновиться на тому самому рівні.
Проте для найманої праці, як вважають кейнсіанці, заробітна плата негнучка.
Зниження зарплати з І до V призводить до того, що частина робітників звільняється (відрізок ПО) і стає вимушено незайнятою.
Вимушено в тому розумінні, що їхню зарплату знизили, а вимоги до праці залишаються такими самими.
Відрізок ПО відображає вимушену незайнятість, підкреслюючи, що існують кваліфіковані робітники, які хочуть працювати за даної зарплати, та не можуть знайти роботи.
Досвід показує, що з різних причин зарплата і ставки змінюються, щоб відбити нестачу чи надлишок робочої сили на ринках лише після тривалого проміжку часу.
Отже, оскільки ставки зарплати негнучкі, то тим самим безперервно породжується безробіття.
Безробіття в ринковій економіці не тимчасове, а стійке явище.
3) Безробіття, його економічні і соціальні наслідки
Ринок праці як один із підвидів ринкової системи врівноважує попит на робочі місця з їхньою пропозицією.
Проте в дійсності, як правило, співвідношення попиту і пропозиції робочої сили щоразу проявляє їхню кількісну і якісну невідповідність:
частина економічно активного населення виявляє попит наробочі місця і не знаходить відповідної пропозиції;
залишаються незайнятими робочі місця, щохарактеризуються особливими вимогами до кваліфікації,економічного і соціального статусу власників робочої сили.
З цих диспропорцій в умовах сучасного ринку кількісно
переважає перша - проблема працевлаштування бажаючих працювати, або проблема безробіття.
Безробіття - соціально-економічне явище, пов'язане з перевищенням пропозиції робочої сили відносно попиту на неї, стан незайнятості частини економічно активного населення.
В Україні згідно із Законом Про зайнятість безробітними визначені громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, дійсно шукають роботу і здатні приступити до праці.
Рівень безробіття визначається процентним відношенням числа офіційно зареєстрованих безробітних до чисельності економічно активного населення.
Р, =х 100 %,
де Ро рівень безробіття, Б - чисельність безробітних;

Не,а, -чисельність економічно активного населення.
Можна виділити такі види безробіття.
Добровільне безробіття - виникає через те. що робітники не хочуть працювати за запропоновану їм зарплату, а згодні працювати на умовах вищої оплати.
У деяких випадках люди не хочуть працювати зовсім, ніж виконувати низькооплачувану і неквалїфіковану роботу.
Ця позиція зростає з підвищенням сукупного добробуту та освіченості нації.
Вимушене безробіття породжується негнучкою ціною праці за наявності фіксованої заробітної плати.
Якщо оплата праці дуже висока з позиції ринкової рівноваги і вона не знижується, то пропозиція праці надлишкова і лише частина робітників отримає місце, а інші стають вимушеними безробітними.
Фрикційне безробіття.
Якщо людині пропонується свобода вибору роду діяльності, а також місця роботи, то деякі робітники певний час перебувають у становищі непрацюючих.
Одні добровільно змінюють місце роботи, Інші шукають роботу через звільнення, треті - тимчасово втрачають сезонну роботу.
Фрикційне безробіття також пов'язане Із зміною етапів життя (навчання, робота, народження та догляд за дитиною для жінок, пенсія).
Фрикційне безробіття вважається неминучим і певною мірою бажаним.
Через те, що людина має право вибору професій та пошуку кращої роботи, фрикційне безробіття часто розглядається як добровільне.
Структурне безробіття.
Фрикційне безробіття поступово переходить в категорію. яку називають структурним безробіттям.
Воно виникає через невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили внаслідок змін попиту на окремі професії в процесі структурних зрушень в економіці, а також існуючими територіальними диспропорціями в попиті та пропозиції робочої сили.
Різниця між фрикційним і структурним безробіттям дуже непевна.
Значна відмінність полягає в тому, що у фрикційних безробітних є навички, які вони можуть одразу продати, а структурні безробітні, для того щоб отримати роботу, повинні змінити кваліфікацію або місце проживання.
Структурне безробіття має більш довготерміновий характер і тому породжує серйозніші проблеми.
Циклічне безробіття.
Під циклічним розуміють безробіття, зумовлене загальним спадом виробництва, тобто проходженням економіки тих фаз економічного циклу, які характеризуються скороченням витрат та обсягів виробництва.
У разі, коли сукупний попит на товари та послуги зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає.
Безробіття є серйозною соціально-економічною проблемою, оскільки породжує цілий ряд негативних наслідків:
економічних:
недовиробництво ВВП. Американським дослідником Артуром Оукеном було доведено існування взаємозв'язкуміж рівнем безробіття і падінням обсягу ВВП. За А. Оукеном, збільшення фактичного безробіття на 1%призводить до скорочення реального ВВП на 3% (упізніших дослідженнях - 2%).
потребує коштів на утримання безробітних;соціальних:
зниження життєвого рівня;
декваліфікація робочої сили;
зростання показників соціальної патології: збільшуєтьсячисло психічних захворювань, злочинності, самогубств івбивств.
4) Соціальний захист безробітних в Україні
Виникнення безробіття, а особливо його надмірність, породжує соціальне напруження в суспільстві, здатне дестабілізувати економічну і політичну системи.
Тому держава, щоб запобігти соціальному вибуху, повинна вирішувати проблему зайнятості населення.
Виділяють два основних напрями соціально-економічної діяльності держави щодо безробіття:
а)регулювання рівня і тривалості безробіття;
б)соціальний захист людей від безробіття.
Механізм державного регулювання зайнятості має такі складові:
—система вивченняі прогнозування стану загальнонаціонального та локального ринків праці;
розробка загальної стратегії та конкретних науковообгрунтованих проблем регулювання зайнятості;
система професійної підготовки та перепідготовки;
розгалужена система органів працевлаштування;
централізовані і місцеві банки даних попиту на робочу силута її пропозицій);
спеціальні програми стимулювання зайнятості упраценадлишкових регіонах.
Принципи державного регулювання зайнятості:

1) сприяння повній,, продуктивній та ефективній зайнятості;

2) забезпечення рівних можливостей усім громадянам па вільний вибір виду діяльності;
гарантування відтворення робочої сили на основівстановлення мінімального рівня доходу;
гарантування зайнятості для соціально вразливих верствнаселення;
матеріальна підтримка на випадок безробіття;
безпека праці;. .
правовий захист від безпідставного звільнення.
Методи впливу на рівень -зайнятості.Пасивні:

виплати вихідної допомоги та допомог з безробіття;
стипендії в період перепідготовки та підвищеннякваліфікації;
неоплачувані відпустки;
дострокове оформлення пенсій за віком.
Активні:
перепідготовка та підвищення кваліфікації;
сприяння в пошуку роботи;
сприяння підприємствам у пошуку вакансій;
стимулювання створення нових робочих місць;
організація громадських робіт;
сприяння мобільності робочої сили.
Контрольні запитання для повторення
У чому полягає соціально-економічна суть зайнятості?
Охарактеризуйте основні види зайнятості.
Які Ви знаєте форми зайнятості?
В чому полягає суть неокласичної теорії зайнятості?
Що собою являє кейнсіанська теорія зайнятості?
Охарактеризуйте сутність безробіття.
Які Ви знаєте форми безробіття?
Соціально-економічні наслідки безробіття.
Сформулюйте закон А. Оуена.
В чому полягає суть соціального захисту безробіття в Україні?
Розкрийте основні принципи регулювання зайнятості.