[Форма наведена з урахуванням змін, передбачених наказами Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р., N 372 від 18.03.2011 р., N 1204 від 26 вересня 2011 р.]

Увага! Для подання фінансової звітності пропонуємо форму з додатково вписуваними рядками.

Увага! Згідно з наказом Мінфіну N 1238 від 14.10.2008 р. звіт складається у тисячах гривень без десяткових знаків, окрім розділу ІІІ, грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.
N 87,)
(із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р.
N 989)

Дата /рік, місяць, число/
КОДИ

Підприємство ________________________________________________
за ЄДРПОУ 01

Територія ___________________________________________________
за КОАТУУ Орган державного управління __________________________________
за СПОДУ Організаційно-правова форма господарювання ____________________
за КОПФГ Вид економічної діяльності _____________________________________
за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ___________________ 200 _ р.

Форма N 2 Код за ДКУД
1801003 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
7460,00 Податок на додану вартість
015
1243,33 Акцизний збір
020

025
Інші вирахування з доходу
030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
6216,67 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
6255,19 Валовий:
Прибуток

050
збиток
055
38,52 Інші операційні доходи
060
Адміністративні витрати
070
428,31 Витрати на збут
080
164,54 Інші операційні витрати
090
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100
збиток
105
631,37 Доход від участі в капіталі
110
Інші фінансові доходи
120
Інші доходи
130
Фінансові витрати
140
Витрати від участі в капіталі
150
Інші витрати
160
2400,00 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток

170
збиток
175
3031,37 Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
5750,00 Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190
збиток
195
8781,37 Надзвичайні:
доходи

200
витрати
205
Податки з надзвичайного прибутку
210
Чистий:
прибуток
220
збиток
225
8781,37
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Матеріальні затрати
230
Витрати на оплату праці
240
Відрахування на соціальні заходи
250
Амортизація
260
Інші операційні витрати
270
Разом
280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Середньорічна кількість простих акцій
300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
Дивіденди на одну просту акцію
340

Керівник

Головний бухгалтер