• Название:

    Програма стажування командир відділення 2011

  • Размер: 0.18 Мб
  • Формат: DOC
  • илиЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ЛДУ БЖД
генерал-лейтенант
служби цивільного захисту
М.М.Козяр
„ ___ ”__________ 20__ р.

ПРОГРАМА

стажування курсантів та студентів денної форми навчання
3 курсу ЛДУ БЖД спеціальності 6.092800 “Пожежна безпека” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на посаді командир відділення пожежно-рятувального підрозділу.

ЛЬВІВ – 2011

Автор:
Викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт капітан служби цивільного захисту Лаврівський М.З.

Рецензенти:
Начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт ЛДУ БЖД, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Болібрух Б.В.

Начальник управління рятувальних сил ГУ МНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту Ущапівський І.Л.
Схвалено методичною радою ЛДУ БЖД
Протокол № від “ “ 2011 р. 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ.
1.1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАЖУВАННЯ.

Стажування є одним із основних видів навчання.
Його мета - забезпечення закріплення та систематизація отриманих курсантами (студентами) теоретичних знань, удосконалення професійних умінь та навичок, а також залучення стажистів до організаторської та суспільної діяльності, прищеплення у них потягу до обраної професії. Воно покликане підготувати майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності.
Стажування курсантів (студентів) на посаді командир пожежно-рятувального відділення організовується та проводиться у відповідності до “Положення про організацію та проведення стажування курсантів, студентів (стажистів) вищих навчальних закладів МНС України”, яке затверджене наказом МНС України від 01.12.2003 р. № 461, в строки, визначені навчальним планом університету.
Стажування курсантів та студентів вищих навчальних закладів МНС України є необхідною складовою частиною процесу підготовки фахівців, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Вона забезпечує набуття професійних навичок та вмінь, необхідних для виконання майбутніх функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного поновлювання знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.
У ході стажування глибоко та всебічно вивчаються ділові, моральні та особисті якості курсантів (студентів) для прийняття в подальшому заключного рішення про використання майбутніх випускників на службі в підрозділах МНС України.
Організація проведення стажування в базових підрозділах МНС покладається на начальників управлінь (головних управлінь) МНС в областях, які перед початком та після завершення стажування організовують та проводять вхідний та вихідний контролі знань стажистів, результати якого надаються до навчального закладу (додаток 2).
Розподіл курсантів (студентів) по підрозділах МНС та закріплення за ними безпосередніх керівників визначається наказом начальника ГУ(У) МНС України в областях.
Безпосередні керівники стажування призначаються з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній досвід роботи на відповідній посаді, володіють високими моральними, діловими та професійними якостями і несуть персональну відповідальність за якість проведення стажування.
Під час проходження стажування курсанти (студенти) підпорядковуються начальнику підрозділу, який на цей період є для них прямим начальником.
На період стажування курсантам (студентам) видаються вкладиші до посвідчення особи, що підтверджують виконання ними обов’язків стажистів на конкретній посаді.

Стажування курсантів (студентів) регламентується даною Програмою, планами роботи та розпорядком дня підрозділу, на основі яких складається індивідуальний план стажування на весь період (додаток 1).
Плани стажистів затверджуються начальниками відповідних підрозділів, в яких проходить стажування курсантів (студентів).
Кожен день стажист звітує безпосередньому керівнику про виконану роботу та отримує оцінку, яка виставляється в щоденник (додаток 2).
Облік роботи та оцінка в щоденнику враховується безпосередніми керівниками при складанні характеристики на стажистів після завершення стажування.
На стажистів, які порушили службову дисципліну, недбало відносились до виконання службових обов’язків, керівники підрозділів накладають дисциплінарні стягнення згідно Дисциплінарного Статуту.

1.2. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ СТАЖУВАННЯ.
1.2.1. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ.

Керівництво стажуванням здійснюється керівниками структурних підрозділів, де воно проводиться.
На них покладаються наступні обов’язки:
забезпечення виконання програм, індивідуальних планів стажування у повному обсязі та контроль за їх реалізацією, аналіз роботи стажистів, надання їм необхідної допомоги;
встановлення режиму роботи стажистів;
підбір безпосередніх керівників стажування з числа підпорядкованих працівників і подання їх кандидатур до територіальних органів управління для оформлення відповідним наказом;
відрекомендування стажистів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі й місця керівників стажування та інших працівників підрозділів;
проведення інструктажів стажистів, ознайомлення з оперативною обстановкою і завданнями підрозділу оперативно-рятувальної служби, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці;
проведення виховної роботи;
забезпечення необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;
узагальнення підсумків стажування і надання звіту начальникам підрозділів;
затвердження характеристик на стажистів.

1.2.2. ОБОВ’ЯЗКИ БЕЗПОСЕРЕДНІХ КЕРІВНИКІВ СТАЖУВАННЯ.

На них покладаються наступні обов’язки:
ознайомлення стажистів з оперативною обстановкою в районі, характером та особливостями роботи;
щоденний облік та оцінка роботи стажистів, контроль за виконанням плану стажування, внутрішнього розпорядку дня, контроль за веденням щоденників;
систематична перевірка житлово-побутових умов стажистів;
складання характеристик на стажистів, подача на затвердження їх керівникам підрозділів (не менш, як за три дні до закінчення стажування);
підготовка для керівництва підрозділу матеріалів за підсумками стажування з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення його організації.

1.2.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ СТАЖУВАННЯ З ЧИСЛА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ.

Керівники стажування з числа науково-педагогічних працівників мають право:
ознайомитись з Програмою стажування;
припиняти стажування курсантів (студентів), які допустили грубе порушення дисципліни, до вирішення питання керівництвом університету;
вносити пропозицій щодо заохочення керівників стажування з числа практичних працівників підрозділів МНС та стажистів.
На них покладаються наступні обов’язки:
проведення інструктажу з курсантами та студентами перед початком стажування, інформування про встановлену систему звітності, про хід і результати стажування;
контроль за виконанням стажистами індивідуальних планів стажування;
усунення недоліків в організації і проведенні стажування;
вивчення і систематизація досвіду роботи випускників університету, які проходять службу в даному базовому гарнізоні;
забезпечення своєчасного та організованого прибуття стажистів до місця стажування, повернення їх в університет після його закінчення;
проведення разом з керівництвом ГУ(У)МНС організаційної і підсумкової наради начальницького складу гарнізону, інструктаж безпосередніх керівників стажування;
разом з представниками ГУ(У)МНС підготовка проекту наказу щодо організації та проведення стажування;
вивчення умов стажування, ділових якостей безпосередніх керівників, про зроблені висновки інформувати керівництво УМНС та університету;
участь в роботі комісії ГУ(У)МНС з прийняття заліків після закінчення стажування курсантів (студентів);
складання звіту по результатах перевірки організації та проведення стажування.
Результати стажування обговорюються на засіданнях кафедр, звіти надаються в навчально-методичний відділ.
До звіту додаються характеристики на курсантів (студентів), відгук гарнізону про роботу групи стажистів, протоколи організаційного та підсумкового засідання, щоденник роботи стажиста, копії наказів щодо організації за підсумками стажування, відомості за результатами стажування.

1.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАЖИСТІВ.

Стажисти мають право:
ознайомлюватись з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених Програмою та індивідуальними планами;
підписувати від свого імені, складені за дорученням керівника стажування документи;
користуватись технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі;
вносити пропозиції керівництву підрозділу і університету щодо вдосконалення організації і проведення стажування, а також діяльності підрозділу.
Стажисти зобов’язані:
під час підготовки до стажування вивчити Програму стажування;
після прибуття на місце стажування відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та Програму стажування;
вивчити план роботи, завдання, які стоять перед підрозділом, розпорядок дня;
на основі Програми стажування скласти індивідуальний план роботи на весь період стажування і подати його на затвердження начальнику підрозділу;
виконувати передбачені Програмою завдання у повному обсязі та у встановлені строки;
ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;
виконувати розпорядок дня, встановлений у підрозділі за місцем проходження стажування;
проявляти організованість, ініціативу, дотримуватись вимог чинного законодавства України;
вивчати накази, інструкції, огляди, методичні та аналітичні документи, що відносяться до сфери діяльності оперативно-рятувальної служби;
брати участь у громадському житті колективу;
відвідувати заняття зі службової підготовки;
бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду;
щоденно вести облік проведених заходів, регулярно звітувати керівнику стажування про виконану роботу;
перед закінченням стажування скласти звіт про виконання Програми та індивідуальних завдань за встановленою формою і затвердити його у керівника підрозділу.

Стажистам забороняється:

без дозволу виїжджати за межі населеного пункту, району, де організовано стажування;
порушувати встановлену форму одягу;
працювати на пожежах в ізолюючих апаратах та на висотах, якщо на це немає відповідного допуску;
купатися у відкритих водоймищах.

2. ЗМІСТ ЗАВДАННЯ НА СТАЖУВАННЯ.

№ з/п
Розділи та зміст завдання
Звітний матеріал

1
2
3

Стажування на посаді командира пожежно-рятувального відділення.

1.
Вивчити: 1.1.
Оперативно-тактичні особливості району виїзду пожежно-рятувальної частини та організацію пожежогасіння в районі, розклад виїздів, стан протипожежного водопостачання тощо.
Короткий опис.

1.2.
Організацію караульної служби, внутрішнього наряду.
Відмітка в щоденнику.
Короткий опис.

1.3.
Організацію роботи з особовим складом щодо дотримання правил безпеки праці, порядок проведення інструктажів особового складу, вимоги безпеки праці під час чергування, проведенні занять, роботі з пожежно-технічним обладнанням, виконанні господарських робіт та при гасінні пожеж.
Опис тактико-технічних характеристик пожежно-рятувальних автомобілів частини (гарнізону).

1.4.
Тактико-технічні характеристики пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів, які знаходяться в оперативному розрахунку та в резерві пожежно-рятувальної частини, їх комплектація, схеми оперативного розгортання.
Короткий опис.

1.5.
Розподіл обов’язків номерів оперативного розрахунку на основні та спеціальні пожежні автомобілі.
Відмітка в щоденнику.

1.6.
Обов’язки командира пожежно-рятувального відділення згідно зі статтями “Тимчасового статуту дій у надзвичайних ситуаціях.
Частина 2.
Копія.

1.7.
Обов’язки посадових осіб чергового караулу.
Копія.

1.8.
Обов’язки осіб внутрішнього наряду.
Короткий опис.

1.9.
Обов’язки командира ланки ГДЗС.
Відмітка в щоденнику.

2.
Ознайомитись з: 2.1.
Розпорядком дня пожежно-рятувальної частини.
Копія.

2.2.
Порядком допуску в приміщення пожежно-рятувальної частини осіб, що не належать до складу караулу.
Короткий опис.

2.3.
Порядком експлуатації, випробовування ПТО, діелектричних засобів, пожежних рукавів та оформленням відповідної документації.
Короткий опис.
Копії документів.

2.4.
Порядком технічного обслуговування пожежних автомобілі при прийомі чергування, оснащенням поста технічного обслуговування частини.
Короткий опис.

2.5.
Організацією роботи поста (бази) ГДЗС, порядком обліку роботи в ізолюючих протигазах, проведенням перевірок № 1, 2, 3, веденням документації по ГДЗС.
Короткий опис.

2.6.
Організацією зв’язку, технічними засобами зв’язку пожежно-рятувальної частини, документами пункту зв’язку пожежно-рятувальної частини, роботою електронної пошти.
Короткий опис.
Перелік документів.

2.7.
Порядком організації обліку та контролю за протипожежним водопостачанням в пожежно-рятувальній частині.
Короткий опис.

3.
Виконати : 3.1.
Розрахунок часу роботи пожежної автоцистерни без установки на вододжерело при роботі:
ствола РС-50;
2-х стволів РС-70;
- лафетного ствола ПЛС-20.
Розрахунки.

3.2.
Розрахунок часу роботи пожежної автоцистерни з установкою та без установки на вододжерело при роботі:
2-х ГПС-600;
1-го ствола СПП-8.
Розрахунки.

3.3.
Розрахунок часу повернення та часу роботи ланки ГДЗС на гасіння пожежі при:
тиск в балонах АСВ-2 –18 МПа, 19 МПа, 20 МПа;
на дорогу до місця пожежі витрачено 3 МПа.
Розрахунки.

3.4.
Схему оперативного розгортання подачі ПМП високої кратності для гасіння пожежі за допомогою димососу ДП-10.
Схема.

3.5.
Схему оперативного розгортання димососу ППМ-7 для нагнітання свіжого повітря та схему оперативного розгортання димососу ППЕ-7 для відкачки продуктів горіння.
Схема.

3.6
Складання план-конспекту та методичної розробки для проведення занять з особовим складом відділення (караулу).
По одному екземпляру.

4.
Підготувати: 4.1.
Матеріали для написання курсового проекту з пожежної тактики (генеральний план, опис технологічного процесу, поверхові плани - об’єкт за викликом № 3, характеристика гарнізону).
Копії
матеріалів. 3. ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАЖУВАННЯ.

Після закінчення стажування курсанти та студенти складають звіт про стажування (додаток №6);
До звіту додаються:
індивідуальний план проходження стажування ( додаток №1);
щоденник роботи стажиста (додаток №2);
відомості за підсумками стажування (додаток № 5);
копії та оригінали службових та інших документів і матеріалів.
Наказом ректора університету призначається комісія для прийняття заліків за результатами стажування.
На розгляд комісії стажист особисто повинен представити слідуючи звітні документи:
індивідуальний план проходження стажування (додаток №1), затверджений керівником підрозділу;
щоденник роботи стажиста (додаток №2), з виставленою загальною оцінкою цифрою та прописом, підписом керівника підрозділу, який завірений гербовою печаткою;
звіт (додатки №4) та відомості за результатами стажування (додаток №3, 6), затверджені керівником підрозділу та завірені гербовою печаткою;
характеристика з виставленою оцінкою (цифрою та прописом), підписаною керівником підрозділу та завіреною гербовою печаткою;
копії і оригінали службових та інших документів і матеріалів, передбачених розділом 2 даної Програми.
На захисті, стажисти повинні доповісти, як вони організували свою роботу під час стажування, на скільки повно та якісно виконали індивідуальні плани, з якими зустрілись труднощами, обґрунтувати прийняті рішення та інші дії, які були виконані в процесі стажування.
Підсумкові оцінки виставляються на основі звітних матеріалів, поданих стажистами, характеристик, відгуків керівників стажування від науково-педагогічних працівників, відомостей складання вхідного та вихідного контролів знань у територіальних органах управління МНС (додаток №2) та захисту результатів стажування перед комісією університету і заносяться до залікової книжки, екзаменаційної відомості та додатка до диплому.
Стажисти, які отримали на заліку незадовільну оцінку або не виконали Програму стажування без поважних причин в повному обсязі, зобов’язані проходити її у період канікулярної відпустки.
У разі повторного невиконання Програми стажування (незалежно від причин) стажисти до державної атестації не допускаються та відраховуються з університету, їм видається довідка про те, що вони прослухали теоретичний курс навчання.
Підсумки та заходи з подальшого удосконалення стажування обговорюються на нарадах територіальних органів управління та підрозділів МНС, на засіданні Вченої ради університету. 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ.

З метою успішного проведення стажування стажист зобов’язаний:
1. Під час підготовки до стажування вивчити програму стажування.
2. Після прибуття на місце стажування:
відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та програму стажування;
вивчити план роботи, завдання, які стоять перед підрозділом; розпорядок дня;
на основі програми стажування скласти індивідуальний план роботи на весь період стажування і подати його на затвердження начальнику підрозділу;
3. У ході стажування:
чітко спланувати свою роботу;
ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;
щоденно вести облік проведених заходів;
бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю курсанта (стажиста).
4. Керуючись програмою та індивідуальним завданням, стажист складає план проходження стажування та затверджує його у свого керівника.

Додаток 1.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник підрозділу МНС
___________________________
(назва району (об’єкта))
__________________________________
(спеціальне звання)
_______ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___”_______________ 200__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження стажування курсантом (студентом) ___ взводу ___ __- го курсу _______________________________________________________________
(назва навчального закладу)
_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

№ з/п
Найменування заходів
Термін виконання
Відмітка про виконання

Стажування на посаді начальник чергового караулу.

1.
Організацію гарнізонної та караульної служби, внутрішнього наряду.
Документи служби чергового караулу.
Дата
Виконано.
Дата
Згоден
Заступник начальника підрозділу МНС Стажист
__________ _______ ___________ ______ ___________
(звання) (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)

Дата “___” ______________ 200_ р.
Додаток 2.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник підрозділу МНС
_______________________
(назва району (об’єкта))
__________________________________
(спеціальне звання)
_______ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___”_______________ 200__ р.

ЩОДЕННИК
проходження стажування курсантом(студентом) _____взводу ____-го курсу
_________________________________________________________________
(назва ВНЗ, підрозділ, посада, на якій проводиться стажування)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
№ з/п
Заходи
Термін виконання
Відмітка про виконання
Оцінка
Підпис наставника

Стажування на посаді начальник чергового караулу.

1.
Організацію гарнізонної та караульної служби, внутрішнього наряду.
Документи служби чергового караулу.
Дата
Виконано.
Дата
Щоденник вів курсант (стажист) _____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Посада керівника стажування
_________________ ____________ _______________
(звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Стажування закінчено з загальною оцінкою ___________________
(оцінка цифрою та прописом)
Начальник ПРЧ
М.П. _________________________________________
(гербова печатка) (звання, підпис, П.І.Б) Примітки.
1.У щоденнику стажист стисло відображає роботу, яку ним виконано протягом дня.
2. У графі „Заходи” відображається стислий зміст вивченого матеріалу (документи служби, функціональні обов’язки, оперативно-тактична характеристика району тощо).
3.У щоденнику можуть бути відображені думки стажиста, які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або ВНЗ з питань поліпшення організації та ходу стажування, змісту навчання та стажування.

Додаток 3.
ВКЛАДИШ

до посвідчення особи № ________

Курсант (студент)_________________________________________ (спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)

є стажистом на посаді
___________________________________________________________________
(посада, підрозділ) М.П.

Начальник _______________________
(назва підрозділу)
____________ _________ ____________________
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

“_____”______________200___ року

Дійсний до “_____”______________200___ року
при пред’явленні посвідчення особи
_____________ _______________
(особистий підпис) (П.І.Б.)

Додаток 4.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник територіального органу управління підрозділу МНС М.П.
________________________
(спеціальне звання)
_______ ________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___”________________ 200__ р.

ЗВІТ
про стажування курсанта (студента) ___-го курсу
_____________________________________________________
(назва ВНЗ, підрозділ та посада, на якій проводиться стажування)
_____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
У ньому містяться:
назва підрозділу, його коротка характеристика;
підсумки виконання Програми стажування та індивідуального завдання кафедри (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);
думки про організацію та результати стажування;
висновки щодо позитивних моментів організації та проходження стажування;
труднощі і недоліки, які були за період проходження стажування, прогалини у знаннях, отриманих під час навчання;
пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращення організації стажування у підрозділах пожежно-рятувальної служби.
(Обсяг – до 10 сторінок)
Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід стажування.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Склав:
курсант (студент) _________ _________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___”________________ 200__ р.

Начальник підрозділу МНС
________________ _________ _______________
(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 5.


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник територіального органу управління підрозділу МНС
М.П.
______________________
(спеціальне звання)
_______ ______________
(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_______________ 200__ р.
ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ


з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Залік вхідного контролю
Залік вихідного контролю
Оцінка за характерис-тикою
Загальна оцінка за проходження стажування

1
2
3
4
5
6

1.
2.
3.
4.

Примітка.
Надсилається до ВНЗ разом з наказом про підведення підсумків стажування.

HYPER13 PAGE HYPER15