МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор СМГУ
к.пед.н., доцент

____________ М.І. Лапенок
„___”_____________ 2011 р.
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СМГУ
(на базі повної загальної середньої освіти) м.
Севастополь
2011
Анотація

Тестування – одна з найпоширеніших форм проведення вступних іспитів, яка дозволяє зменшити емоційне напруження абітурієнтів і разом з тим за відносно короткий час максимально об’єктивно оцінити рівень їх знань, умінь і навичок.
Метою вступного тестування з французької мови є перевірка рівня сформованості теоретичних знань і практичних умінь учнів з шкільного курсу французької мови.
Випускники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, середніх навчальних закладів, які планують продовжити навчання в університеті повинні ЗНАТИ:
будову мови, мовні рівні (фонетичний, орфографічний, лексичний, граматичний);
одиниці мовної системи (звуки, букви, морфеми, слова, словосполучення, речення);
звукові характеристики французької мови;
основні правила французької орфографії;
лексичне значення слів;
визначення кожної частини мови, її значення, морфологічні ознаки, особливості
словотворення й синтаксичну роль у реченні;
будову словосполучення й речення, їх класифікацію;
ВМІТИ:
говорити французькою мовою з дотриманням правил орфоепії;
відзначати у тексті частини мови, граматичні форми, типи речень;

Запропоновані тести саме мають на меті перевірити вищезазначені знання, уміння, навички абітурієнтів.
Види завдань
До структури тесту входять два роздiли (за типами мовленневоi дiяльностi) 1.Читання (32%)
2.Письмо (68%)

Опис розділів :
1.Частина тесту Читання містіть тестові завдання закритої форми. 2.Частина тесту Письмо передбачає виконання двох завдань: перше - на заповнення пропусків у тесті, друге – на створення власного висловлювання в письмовій формі. Під час тестування учасники отримують тестовий бланк для виконання завдань частини тесту Письмо .
Тест містить завдання таких форм:
- завдання з вибором однієї правильної відповіді;
- завдання на встановлення відповідності;
- завдання на визначення правильності/ неправильності твердження;
- завдання на заповнення пропусків у тексті;
- завдання з розгорнутою відповіддю.
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку А.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.
2. Завдання на встановлення відповідності.
У завданнях такої форми пропонується підібрати заголовки/ситуації/твердження (із запропонованих) до текстів/частин текстів.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник установив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку А.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.
3. Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.
У завданнях такої форми пропонується визначити правильність чи неправильність поданого твердження відносно змісту почутого/прочитаного.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку А.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено обидва варіанта відповіді; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.
4. Завдання на заповнення пропусків у тексті.
У завданнях такої форми пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень/ словосполученнями/словами із поданих варіантів або доповнити текст правильною граматичною формою лексичних одиниць(дієслово, прикметник, іменник, займенник тощо), поданими в дужках.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник підібрав правильний варіант і позначив його в бланку А/вписав правильну граматичну форму лексичної одиниці в бланку відповідей.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді/граматична форма лексичної одиниці вписана неправильно; б) позначено/вписано два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді/пропуск у тексті не заповнений.
5. Завдання з розгорнутою відповіддю.
Завдання з розгорнутою відповіддю передбачають створення власного висловлювання в письмовій формі відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій.
Для виконання завдань частини тесту Письмо учасник отримує бланк Б, на якому визначено місце для запису відповідей на кожне завдання.
Учасник повинен оформити своє письмове висловлення таким чином, щоб на бланку Б вистачило відведеного місця.
На виконання тесту з іноземної мови відведено 120 хвилин – на виконання завдань із читання та письма.

Максимальна кількість балів за завдання:
Завдання
Кількість балів

Частина 1. Lire.

Devoir 1
10

Devoir 2
10

Devoir 3
12

Devoir 4
24

Devoir 5
8

Частина 2. Ecrire.

Devoir 1
10

Devoir 2
26 Критерії оцінювання рівня навичок письма (від 0 –до 36 балів)
бали
Характеристика відповідей абітурієнтів Недостатній рівень

0-4
(2 б.)
Абітурієнт будує лише окремі, не пов’язані між собою речення.
Словниковий склад і синтаксична структура висловів мала, численні помилки (орфографічні і граматичні) у мовному оформленні. Достатній рівень

4-14
(3 б.)
Абітурієнт будує письмовий вислів, неповно розкриваючи тему, в окремих випадках порушує послідовність викладу; підбір слів не завжди вдалий; вислів характеризується одноманітністю синтаксичних засобів і наявністю помилок (орфографічних і граматичних) у мовному оформленні.

14-25
(4 б.)
Абітурієнт будує достатньо повну розповідь, дотримується вимог до структури вислову; використовує логічні зв'язки між частинами тексту.
Проте не враховує співвідношення основної і другорядної інформації; не завжди адекватно підбирає лексичні і синтаксичні засоби, допускає окремі помилки (орфографічні і граматичні) в мовному оформленні.

26-36
(5 б.)
Абітурієнт самостійно будує послідовну повну розповідь відповідно до мовної ситуації; висловлює свою думку, зіставляючи її з іншими думками, підбирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції. Письмова мова абітурієнта в цілому відрізняється багатством словникового запасу, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною правильністю. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Оцінювання по 5 б. шкалі
Оцінювання по 100 б. шкалі (по шкалі від 100 до 200 балів)
Бали за відповідь абітурієнта

2
123 - 100
0-23

3
149 - 124
24-49

4
175 - 150
50-74

5
200 - 176
75-100 Орієнтовна тематика завдань читання та письма:
Ma famille
Mon ami
La France
La vie en France
Les curiosits de la France
Paris
Les curiosits de Paris
L’Ukraine
Les loisirs
Ma ville natale
La cuisine de la France
Ma maison
Les problmes de l’environnement
Kiev, la capitale de l’Ukraine
Le sport

На виконання тесту відводиться 120 хвилин.
Виконаний абітурієнтом тест перевіряє та оцінює екзаменаційна комісія.
Зміст програми з французької мови
Фонетика.
Орфографія
Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови.
Звуки мови й звуки мовлення.
Голосні й приголосні звуки.
Голосні назальні. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт.
Співвідношення звуків і букв.
Буквосполучення.
Дифтонги.
Правопис дифтонгів.
Правопис непроголошуваних приголосних.
Правопис буквосполучень.
Лексика.
Фразеологія
Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова.
Пряме та переносне значення слова.
Лексика загальних тем та спеціалізованих тем.
Фразеологізми. Морфологія
Морфологічні та граматичні категорії частин мови.
Іменник: граматичні категорії, типи.
Прикметник: граматичні категорії.
Дієслово: граматичні категорії.
Синтаксис
Структура французького речення.
Місце частин речення.
Просте речення.
Складне речення.
Література
Попова И.Н., Казакова Ж.А. Manuel de franais.
X.:

Нестор Паблишерз, 2006.-576 С.
Французская литература (учебник для школ с углубленным изучением французского языка).
Фесенко В.И., 2006
Французский язык (учебник для профильных классов) (как второй иностранный язык).
Опацкий О.Е., Перун, 2004

Програма вступних екзаменів розглянута і затверджена на засіданні кафедри іноземної філології СМГУ
Протокол № … від ….. 2011.

Зав. кафедри Т.Р. Тимошенко

Програма вступних екзаменів розглянута і затверджена на засіданні Приймальної комісії СМГУ
Протокол № від . 2011. HYPER13 PAGE HYPER15 2