• Название:

    любовь без слёз это не любовь!... жизнь без ссор..

  • Размер: 0.13 Мб
  • Формат: DOC
  • или
  • Сообщить о нарушении/AbuseЗавдання для заочників
з дисциплини Статистика ринку товарів та послуг
Варіант обирається згідно з номером по списку в академічному журналі
Задача 1
Варіант
Завдання

4
1. Статистика ринкових цін
2.Задачі (до кожного значення у задачі прибавити свій номер варіанта) 1. Статистика ринкових цін.
Середовищем господарських процесів в умовах сучасної економіки є ринок.
Ринком називають систему відносин суб’єктів господарювання при купівлі-продажу товарів і надан-ня послуг, яка реалізується через інфраструктуру оптової і розд-рібної торгівлі. Статистичне вивчення ринку проводиться з ме-тою визначення збалансованості товарної та грошової маси, аналізу ресурсів і їх використання, вивчення попиту і пропозиції на окремі види товарів і послуг, забезпечення управління розви-тком асортименту та якості товарів і послуг, розробки заходів державного регулювання та захисту вітчизняного виробника.
При аналізі ринку використовують інформаційне забезпечення про стан і поповнення товарного асортименту, товарних запасів, реалізацію заявок і замовлень в галузях господарюван-ня, проведення оптових ярмарок, функціонування товарних бірж, ефективність рекламної діяльності на нові товари і послуги тощо.
Для цього використовують такі джерела інформації:

1) офіційна державна статистика для одержання відо-мостей про економічні та соціальні процеси, які дозволяють оцінити стан ринку і його залежність від окремих факторів;

2) відомча статистика – про розвиток і результати діяльності окремих міністерств, відомств, підприємств і організацій щодо поставок і заявок на товари, які можуть обґрунтувати пот-реби ринку;
3) результати вибіркових обстежень, опитування насе-лення, споживачів, спеціалістів – про одержання даних, які відсутні в офіційній державній і відомчій статистиці (оцінка споживчих якостей і асортименту виробів та послуг на думку населення, ступінь і характер незадоволеного попиту, мотиви поведінки покупців і т.ін.);

4) моніторинг, як спеціально організоване систематичне обстеження, для одержання даних про реєстрацію результатів валютних торгів, аукціонів;
експертні оцінки – про ступінь збалансованості ринку, перспективи розвитку асортименту товарів і послуг, пріори-тети окремих економічних і управлінських рішень тощо.
В аналізі товарного ринку важлива роль відводиться врахуванню вимог окремих груп споживачів.
Диференціація споживчих вимог лежить в основі маркетингової діяльності з урахуванням сегментації ринку.
Під сегментацією ринку розу-міють поділ ринку на окремі частини (сегменти) за ознакою економічної поведінки груп споживачів товарів та послуг.
Оп-тимальними рахують великі сегменти, з чітко окресленими ме-жами і прогресивним попитом.
Критерії сегментації різні для споживчого ринку (ринку продовольчих і непродовольчих товарів) і товарного ринку для товарів виробничого призначення.

На основі сегментації ринку будується типологія асор-тименту, яка відповідає попиту певних типів споживачів.
При застосуванні рядів розподілу, методів кореляційно-регресивного аналізу будують економіко-математичні моделі, які застосовують для аналізу побудованих структур ринку і дають оцінку прогнозованим структурам споживачів та їхнім вимогам до кі-лькості і якості товарів.
Ефективним є проведення сегментації на ринку не тільки за споживачами товарів (послуг), але й за конкурентами.
При цьому здійснюють порівняльний аналіз параметрів, які визна-чають успіх товарів на ринку відповідно до характеристик продуктів, послуг, цін на них, каналів збуту, методів просування товарів на ринку.

Для характеристики товару на ринку оцінюють його якість, головні технічні параметри, престиж торгової марки, пакування, рівень сервісного обслуговування, захищеність товару патентами і т.ін.
Для оцінювання каналів збуту використовують дані про пряму доставку споживачам, доставку через посередників, запаси товарів у виробників тощо.
При характеристиці методів просування товарів на ринку визначають форми просування товарів за каналами торгівлі, ефективність реклами, дані про ціни, строки на вид платежу, умови кредиту та інші фінансові умови про купівлю товару.
Перелічені параметри оцінюють в балах і дають оцінку конкурентоспроможності товару.

Задача 1
Фирма-производитель отгрузила оптовой фирме-посреднику товара на 600008 грн., которая передала для реализации розничной фирме №1 товара на 250004 грн. и торговому дому на 350004 грн., который реализовал эти товары розничной фирме №2. Определить коэффициенты звенности для первого и второго канала движения, а также для всей системы товародвижения.
Примечания для сохранения корректности условия 250+360=600 к 600000 было прибавлено 8
Решение
Канал распределения характеризуют его звенность и ширина.
Коэффициент звенности канала распределения показывает среднее число звеньев, через которые проходит продукция при движении от производителя к конечному потребителю.
валовой товарооборот — сумма всех продаж товара на пути движения от производителя к потребителю;
чистый товарооборот ~ конечная продажа товара, т. е. это означает, что данная партия товара больше продаваться не будет в масштабах всей торговли.
В масштабе отдельного региона, отдельного канала товародвижения, отдельной фирмы — что товар продан за их пределы и в данном регионе (канале, фирме) больше продаваться не будет.
Соотношение валового товарооборота и чистого характеризует звенность товаропродвижения, т. е. показывает сколько раз в среднем товар перепродавался
Валовый товароборот=250004+250004+350004+350004+350004=1550020
Чистый товароборот 600004
КЗ=1550020/600004=2,583
Ответ:

КВ для первого канала 2, для второго канала 3, для всей системы 2,583
Задача 2
В городе проживало 125004 населения в 2001 году, и товарооборот составил 500004 грн.
В 2002 году население сократилось на 25004 человек, а товарооборот вырос до 845004 грн.
Индексы цен составили соответственно 5% и 5,25%. Определите общий объём товарооборота в сопоставимых ценах.
Решение
Для определения розничного товарооборота в сопоставимых ценах необходимо фактический его объем за период, с которого изменились цены, разделить на индекс розничных цен на товары
Товарооборот общий в 2001 году (грн.)
Товарооборот общий в 2002 году (грн.)
Численность населения в 2001 году 125004 (чел.)
Численность населения в 2002 125004-25004=100000 (чел.)
Товарооборот на одного жителя в сопоставимых ценах рассчитывается как отношение общего товарооборота на число жителей.
В 2001 году (грн./жителя)
В 2002 году (грн./жителя)
Ответ общий объём товарооборота в сопоставимых ценах в 2001 году 476194 (грн.) в 2002 802854 (грн.) при этом на одного жителя в 2001 году 3,809 и в 2002 вырос до 8,028 (грн./жителя) как за счет роста физического объема реализации так и за счет уменьшения численности населения.
Задача 3
Ассортиментные виды товара
Цена, грн.
Количество, тыс. ед. контракта
фактически
контракта
фактически Рк
Рф
qk


1
6
7
54
34

2
7
9
104
84

3
7
13
54
74 1. Определить отклонение фактической поставки от контрактной в результате ассортиментных сдвигов в структуре поставки и проанализировать выполнение условий контракта по ассортименту поставки.
2. Построить мультипликативную и аддитивную модели, сделать выводы.
Решение
Если по условиям договора поставка учитывалась в текущих, изменившихся ценах, то формулы показателей относительного уровня (индекса, Iд) и абсолютного размера (прироста, д) соответствия поставки договорным условиям примут следующий вид:

В абсолютном виде отклонение выражается формулой

Отклонение от суммы поставки, предусмотренной договором, может быть обусловлено как количественным фактором, так и ценностным.
Чтобы определить реальное соответствие объема (количественного фактора) поставки условиям договора, необходимо пересчитать фактическую поставку в цены того периода, когда был заключен договор.
Уровень (степень) выполнения договорных обязательств определяется в данном случае по индексной формуле:

Абсолютное отклонение в сопоставимых ценах:
Для определения фактора цены используется следующая формула

Абсолютное отклонение:

Ответ: в целом контрактные обязательства перевыполнены на 36,78% или в абсолютном выражении 526 в том числе из за ассортиментных сдвигов недовыполненное на 8,39% или на 120, а из за изменения цен перевыполнено на 49,31% или на 646
Проверка
646-120=526

Задача 4
В результате проведения стратификации населения по социально-экономическому признаку получены ряды распределения населения по № группам дохода: обеспеченное, среднеобеспеченное и малообеспеченное.
Исходные данные:
Группы населения по уровню дохода
Товарооборот на душу населения за год, грн./чел.
Среднегодовая численность населения, тыс. чел. Базовый период, D0
Отчётный период, D1
Базовый период, S0
Отчётный период, S1

Высокообеспеченные
11004
15004
204
404

Среднеобеспеченные
5004
5204
5004
5104

Малообеспеченные
3004
2804
4804
5004

Итого: Примечание: суммировать товарооборот на душу населения не корректно.
И сумма населения измена более чем на 4 единицы, чтобы сохранилось логичность условия.
Проанализируйте влияние демографических факторов на товарооборот, определив:
1) Индекс среднего товарооборота на душу населения;
2) Разложите этот индекс по факторам:
а) За счёт реального изменения душевого товарооборота каждой группы населения;
б) За счёт изменения в социальной структуре населения.
3) Постройте мультипликативную и аддитивную модели товарооборота.
4) Абсолютный прирост товарооборота всего, в том числе за счёт факторов:
а) Изменения товарооборота на душу населения;
б) Сдвигов в социально-демографической структуре;
в) Прироста численности населения.
Решение
Общее изменение среднего товарооборота на душу населения показывает индекс среднего товарооборота переменного состава

Индекс постоянного состава отражает, как изменился средний душевой товарооборот только вследствие изменения товарооборота на душу населения

Изменения среднего душевого товарооборота в результате структурных сдвигов в составе населения можно оценить с помощью индекса влияния сдвигов в структуре населения

Произведем дополнительные вычисления в таблице
Группы населения по уровню дохода
Товарооборот на душу населения за год, грн./чел.
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
Базовый период, D0
Отчётный период, D1
Базовый период, S0
Отчётный период, S1
D0 S0
D1 S1
D0 S1

Высокообеспеченные
11004
15004
204
404
2244816
6061616
4445616

Среднеобеспеченные
5004
5204
5004
5104
25040016
26561216
25540416

Малообеспеченные
3004
2804
4804
5004
14431216
14031216
15032016

Итого: 10012
10512
41716048
46654048
45018048 4438,170-4166,605=271,566

4438,170-4282,539=155,632

4282,539-4166,605=115,934
Вывод: в целом товарооброт на одного человека увеличился на 6,5% или 271,566 в абсолютном выражении в том числе за счет таких факторов
За счёт реального изменения душевого товарооборота каждой группы населения увеличился на 3,6% или на 155,632
За счёт изменения в социальной структуре населения увеличился на 2,8% или на 115,934 в абсолютном выражении