• Название:

    Статут(ще не затверджений)

  • Размер: 0.12 Мб
  • Формат: DOC
  • илиОрганізацію легалізовано_________________________ управлінням юстиції "___" ____________ 2011 р.
Запис в обліковому журналі N ___
ЗАТВЕРДЖЕНО установчими зборами ___________________________ громадської організації ____________________________________________________________________ від дд місяць рррр Протокол N СТАТУТ ______________________________________________всеукраїнської громадської організації Наш час_______________________________________________
1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса
1.1. Всеукраїнську громадську організацію "Наш час" (надалі - " ВГО Наш час") створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян".
1.2. Організація створюється на невизначений термін, має статус всеукраїнської організації та має свій центр у Вінницькій області.
1.3. Організація не є юридичною особою.
Організація легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до легалізуючого органу.
1.4. Організація має власний бланк для листування.
1.5. Повна назва організації: українською мовою - Всеукраїнська громадська організація "Наш Час"; російською мовою - Всеукраинская общественная организация "Наш час".
У листуванні Центр може не зазначати своєї організаційної форми - "Наш час" та "Наш час" - відповідно українською та російською мовами.
1.6. Скорочена назва Центру: українською мовою – ВГО Наш час; російською мовою – ВОО Наш час.
1.7. Реєстраційна адреса Центру:

22400, Вінницька обл., м.
Калинівка, вул.
Промислова, 12, 2. Організація може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.
2. Мета та завдання організації
2.1. Основною метою діяльності ВГО Наш час є забезпечення та захист законних прав та інтересів членів (організації), інтересів (громадськості) у різноманітних сферах суспільного життя.
Пріоритетною метою ВГО Наш час є забезпечення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадянських інтересів Української нації.
2.2. Основним завданням ВГО Наш час є:
- недопущення прийняття недоцільних та неефективних законів, що суперечать інтересам українців;
- домогтися якісних та доступних медичних послуг для усіх українців;
- домогтися забезпечення розвитку виробничої та інших сфер життєдіяльності Української держави ;
- організація зворотного зв'язку між громадськістю та державними органами для оцінки ступеня ефективності діяльності органів державної влади;
- сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів ВГО Наш час та громадськості;
- відновлення прав членів ВГО Наш час в разі їх порушення з боку правоохоронних органів, прокуратури, судів чи порушеннями самими членами;
- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань ВГО Наш час.
2.3. ВГО Наш час є організацією, що захищає права та свободи українців.
Діяльність ВГО Наш час може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом.
Зокрема, ВГО Наш час:
- подає до державних органів влади пропозиції щодо необхідності підготовки законопроектів, а також їх перегляду;
- у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці законопроектів ;
- вносить зауваження та пропозиції щодо оприлюднених законопроектів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з усіма сферами діяльності державних органів влади;
- відстежує результативність законопроектів;
2.4. За рішенням відповідних статутних органів, ВГО Наш час може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо.
Також ВГО Наш час може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.
3. Умови і порядок прийому в члени ВГО Наш час, вибуття з нього
3.1. Членство в ВГО Наш час є добровільним.
Воно є колективним та може бути індивідуальним.
Членом ВГО Наш час може бути особа, яка висловила бажання бути членом ВГО Наш час та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів ВГО Наш час.
3.2. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва, так і осіб, що не займаються підприємницькою діяльностю) та колективи членів будь-яких об'єднань громадян.
Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації).
Індивідуальним членом ВГО Наш час може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.
3.4. ВГО Наш час не має фіксованого членства.
3.5. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту ВГО Наш час.
3.6. Член ВГО Наш час може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.
3.7. Член ВГО Наш час може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.
3.8. Питання щодо прийняття та вибуття членів ВГО Наш час вирішує Рада ВГО Наш час.
Рада ВГО Наш час може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів ВГО Наш час.
4. Права і обов'язки членів ВГО Наш час
4.1. Члени ВГО Наш час мають право:
- брати участь в усіх заходах ВГО Наш час;
- брати участь у роботі органів ВГО Наш час в порядку, визначеному цим Статутом;
- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності ВГО Наш час;
- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності ВГО Наш час;
- звертатись до ВГО Наш час про допомогу щодо захисту своїх інтересів;
- припиняти членство в ВГО Наш час.
4.2. Члени ВГО Наш час зобов'язані:
- сприяти досягненню мети та завдань ВГО Наш час;
- виконувати вимоги Статуту ВГО Наш час;
- надавати реально можливу допомогу ВГО Наш час в його діяльності;
- узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю ВГО Наш час;
- утримуватися від будь-якої підтримки законопроектів, проти ухвалення яких виступає ВГО Наш час.
5. Порядок утворення і діяльності статутних органів ВГО Наш час, місцевих осередків та їхні повноваження
Загальні збори ВГО Наш час
Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності ВГО Наш час.
5.1. Вищим керівним органом ВГО Наш час є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності ВГО Наш час, а саме:
- визначення організаційної структури ВГО Наш час;
- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
- обрання та відкликання Голови ВГО Наш час, членів ради ВГО Наш час;
- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності ВГО Наш час.
5.2. Кожний член ВГО Наш час має один голос на Загальних зборах.
5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менше ніж 50 % членів ВГО Наш час.
Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у дві третини голосів учасників Загальних зборів.
5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.
5.5. Скликання зборів може ініціювати Голова ВГО Наш час, Рада ВГО Наш час або більшість членів ВГО Наш час.
Про проведення Загальних зборів Голова ВГО Наш час заздалегідь повідомляє всіх членів ВГО Наш час.
Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів.
Рада ВГО Наш час
5.6. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада ВГО Наш час.
Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.
Зокрема, Рада вирішує питання членства в ВГО Наш час.
5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.
5.8. Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради.
Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів.
Засідання Ради протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Ради підписує Голова ВГО Наш час.
5.9. Раду очолює Голова ВГО Наш час.
Голова ВГО Наш час здійснює керівництво поточною діяльністю ВГО Наш час.
5.10. У разі необхідності до проведення Зборів членів Центру, Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови ВГО Наш час.
5.11. Голова правління підписує від імені ВГО Наш час будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.
Представницькі функції можуть бути делеговані і членам Ради ВГО Наш час.
5.12. Голова ВГО Наш час відповідає за збереження документації ВГО Наш час.
5.13. Підпис представника колективного члена на документах ВГО Наш час в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом ВГО Наш час.
Місцеві осередки
5.14. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та об'єднувати не менше ніж трьох осіб.
5.15. Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту ВГО Наш час та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними органами та затверджується Радою ВГО Наш час.
5.16. Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.
6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна.
Об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань
6.1. ВГО Наш час не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.
6.2. ВГО Наш час не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.
6.3. Контроль за діяльністю ВГО Наш час здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.
6.4. ВГО Наш час оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.
7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів
7.1. Єдиним статутним документом ВГО Наш час є його Статут.
7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори.
7.3. При затвердженні Статут підписують Засновники ВГО Наш час.
Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова ВГО Наш час або за рішенням повноважних Зборів - будь-яка інша особа (Голова Зборів, члени Ради тощо).
Підпис представника колективного члена ВГО Наш час на Статуті може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом ВГО Наш час.
8. Порядок припинення діяльності ВГО Наш час.
Вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією
8.1. Припинення діяльності ВГО Наш час здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація або ліквідація ВГО Наш час здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
8.3. При реорганізації ВГО Наш час сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.
8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.