Затверджено:
Начальник Державної
інспекції з контролю за
цінами в Донецькій області
___________С.М. Старцева
___ __________2010 р.

Посадова інструкція
Заступника начальника відділу організаційно-аналітичної роботи
державної інспекції з контролю за цінами в Донецькій області

Загальні положення

1.1. Заступник начальника відділу організаційно-аналітичної роботи (далі – заступник начальника відділу) разом з начальником відділу забезпечує організацію організаційно-аналітичної роботи інспекції.
1.2. Заступник начальника відділу призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника інспекції у відповідності з чинним законодавством.
1.3. На посаду заступника начальника відділу призначаються громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на державній службі, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, із стажем роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або на керівних посадах у інших сферах не менше 5 років.
1.4. Заступник начальника відділу повинен знати:

Конституцію України, закони України, що стосуються державної служби та діяльності інспекції, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють ціноутворення, загальні правила поведінки державного службовця; правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову та володіти державною мовою.
1.5.Заступник начальника відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.
На час відсутності заступника начальника відділу його заміщує начальник відділу.
1.6. Заступник начальника відділу у своїй діяльності керується законодавчими та нормативними документами, відповідними документами Міністерства економіки України, Держцінінспекції, державної інспекції з контролю за цінами в Донецькій області, іншими підзаконними нормативно-правовими актами з питань порядку формування і застосування цін (тарифів).

Завдання та обов’язки
Заступник начальника відділу:
Бере участь у розробці окремих комплексних програм, аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.
Аналізує стан роботи за напрямом, що належить до компетенції відділу, вносить пропозиції по закріпленню позитивних тенденцій.
Організовує, готує та проводить навчання відділу та інспекції, бере участь в проведенні нарад, семінарів.
2.4. Контролює використання посвідчень для здійснення планових, позапланових заходів та моніторингів та аналізує причини повернення невикористаних посвідчень.
2.5. Щоденно здійснює контроль за виконанням плану роботи інспекції та щоквартально у встановлений термін готує звіт про виконання плану роботи.
2.6. Контролює строки прийняття рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій згідно з вимогами діючого законодавства.
2.7. На виконання плану роботи щоквартально проводить моніторинг нормативно-правових актів Донецької облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів); готує матеріали до "Хроніки подій Держцінінспекції"; організовує роботу щодо підготовки аналітичних матеріалів до інформаційно-аналітичного бюлетеня "У полі зору - ціни".
2.8. Здійснює оперативний контроль за виконанням рішень про застосування санкцій і приписів щодо усунення порушень та веде облік інформацій, які надійшли з цих питань; приймає відповідні заходи у випадках невиконання вимог вищевказаних документів.
2.9. Контролює надходження звітів інспекторів територіальних груп про виконану роботу з перевірки державної дисципліни цін та проведенню моніторингів.
Організовує, регулює та контролює своєчасний розгляд працівниками інспекції звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів з питань, що належать до компетенції інспекції.
Надає методичну допомогу відділам, інспекторам територіальних груп з питань використання законодавчих і нормативних актів, необхідних для виконання функціональних обов’язків.
Приймає у разі необхідності участь у складі групи по проведенню перевірок (моніторингів) суб’єктів господарювання.
2.13 Здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на інспекцію завдань за дорученням керівництва інспекції.

Права.
Заступник начальника відділу має право:
3.1. Вносити пропозиції начальнику відділу щодо покращення роботи.
3.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій матеріали та інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
3.3. У межах своєї компетенції вимагати від керівників та інших посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які перевіряються інспекторами відділів та територіальними інспекторами, усунення виявлених порушень порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів
3.4. В процесі виконання покладених на відділ завдань вести та організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.
3.5. У встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності інспекції.
3.6. У необхідних випадках у встановленому порядку вносити керівництву пропозиції щодо доопрацювання або скасування матеріалів контрольних заходів, проведених працівниками відділів та територіальними інспекторами у межах компетенції відділу.

Відповідальність.
Заступник начальника відділу несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

5. Взаємодія
Заступник начальника відділу взаємодіє з працівниками відділу, іншими структурними підрозділами інспекції, і за дорученням начальника відділу з відповідним управлінням і відділом Держцінінспекції. Заступник начальника інспекціїС.В.Юдіна

З посадовою інструкцією ознайомлена
і копію отримала В.В. Мунтян
_____ _______________ 2010р.