Обложка книги «Дюнан Р.  Металл. История давностью в двадцать тысяч лет. В дали времен. Том II. Polaris. Путешествия. Приключения. Фантаст..»
 • Название:

  Дюнан Р. Металл. История давностью в двадцать тысяч лет. В дали времен. Том II. Polaris. Путешествия. Приключения. Фантаст..


 • Размер: 2.34 Мб
 • Формат: DJVU
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Краткий отрывок из начала книги (машинное распознавание)
Ǹȍȕȍ
ǬȦȕȈȕ
ǴǭǺǨdzdz
Ǫ ȌȈȓȐ ȊȘȍȔȍȕ
ǺȖȔ II
Salamandra P.V.V.
ǬȦȕȈȕ Ǹ
ǴȍȚȈȓȓ: ǰșȚȖȘȐȧ ȌȈȊȕȖșȚȤȦ Ȋ ȌȊȈȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȓȍȚ ǷȍȘ
ș ȜȘȈȕȞ Ȑ ȒȖȔȔȍȕȚ. ǭ dzȈȊȘȍȞȒȖȑ ǰȓȓ Ǩ ȀȈȗȘȖȕȈ Ǫ ȌȈȓȐ
ȊȘȍȔȍȕ ǺȖȔ II). – ǩ Ȕ: Salamandra P.V.V., 2017. – 40 c Ȑȓȓ
– (Polaris ǷțȚȍȠȍșȚȊȐȧ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȧ ȜȈȕȚȈșȚȐȒȈ Ǫȣȗ
CCXǽVI).
©ǴȍȚȈȓȓª șȎȈȚȈȧ Ȑ ȥȓȍȋȈȕȚȕȈȧ ȕȖȊȍȓȓȈ Ȗ ȌȖȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȝ ȊȘȍȔȍ-
ȕȈȝ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȗȍȘț Ǹȍȕȍ ǬȦȕȈȕ -1936?) – ȏȈȋȈȌȖȟȕȖȑ ȜȘȈȕ-
ȞțȏșȒȖȑ ȗȐșȈȚȍȓȤȕȐȞȣ Ȑ ȥșșȍȐșȚșȒȐ ȉȓȐȏȒȖȑ Ȓ ȌȈȌȈȐșȚȈȔ
Ǫ ȖȉȠȐȘȕȖȔ ȚȊȖȘȟȍșȒȖȔ ȕȈșȓȍȌȐȐ Ǹ ǬȦȕȈȕ, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍȐȏȊȍ-
șȚȕȖȔ ȘțșșȒȖȔț ȟȐȚȈȚȍȓȦ – ȜȍȔȐȕȐșȚȐȟȍșȒȐȍ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧ Ȑ șȚȈ-
ȚȤȐ Ȋ ȏȈȡȐȚț ȕțȌȐȏȔȈ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȍ Ȑ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȘȖȔȈȕȣ ȜȈȕ-
ȚȈșȚȐȟȍșȒȐȍ Ȑ ȥȘȖȚȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȊȍșȚȐ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȕȣȍ ȗȖȌ ȔȕȖȋȖȟȐș-
ȓȍȕȕȣȔȐ ȗșȍȊȌȖȕȐȔȈȔȐ ȕȖ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȖȚȓȐȟȈȦȡȐȍșȧ șȚȐȓȐșȚȐ-
ȟȍșȒȐȔ ȐȏȧȡȍșȚȊȖȔ
Ǫ ȒȕȐȋț ȚȈȒȎȍ ȊȖȠȍȓ ȘȈșșȒȈȏ ©Ǫ ȌȖȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈª ȊȗȍȘ-
Ȋȣȍ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȕȣȑ Ȋ ȒȕȐȋȍ ȗȐșȈȚȍȓȤȕȐȞȣ ©ȅȚȐ ȌȈȔȣ ș dzȍșȉȖșȈª
© ǭ. Lavretsky, ȗȍȘȍȊȖȌ, ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ 2017
© Salamandra P.V.V ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍ 7
ǺdzȀǮǹǹ
ǶȟȠȜȞȖȭ ȒȎȐțȜȟȠȪȬ Ȑ
ȒȐȎȒȤȎȠȪ Ƞȩȟȭȥ șȓȠ
8
ȗȍȘȐȖȌ ȗȓȍȑșȚȖȞȍȕȈ ǺȐȗȐȟȕȈȧ șȚȖȧȕȒȈ ȉȣȓȈ ȕȈȑȌȍȕȈ Ȋ
Ȁȍȓȓȍ ǹȍȕȈ Ȑ ǴȈȘȕȈ Ȑ ȥȚȈ ȥȗȖȝȈ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȕȈȏȊȈ-
ȕȐȍ ȠȍȓȓȤșȒȖȑ dzȦȌȐ ȉȣȓȐ ȚȖȋȌȈ ȖȝȖȚȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȒȖ-
ȟȍȊȕȐȒȈȔȐ ǩȣȓȐ ȕȈȑȌȍȕȣ Ȑȝ ȋȘțȉȣȍ ȒȈȔȍȕȕȣȍ ȚȖȗȖ-
ȘȣǪ ǹȍȕȚ-ǨȠȍȓȍ ǹȖȔȔȈ ȉȣȓȐ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȣ șȓȍȌȣ ȉȖ-
ȓȍȍ ȗȍȘȍȌȖȊȖȋȖ Ȑ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ȥȚȈ ȥȗȖ-
ȝȈ ȉȣȓȈ ȕȈȏȊȈȕȈ ȈȠȍȓȤșȒȖȑ ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ȐșȒțșȕȖ Ȗȉ-
ȘȈȉȖȚȈȕȣ ȖȕȐ ȓȍȋȟȍ Ȑ țȌȖȉȕȍȑ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ.
ǹȚȈȕȖȊȐȡȍ Ȋ ǴțșȚȤȍ ǬȖȘȌȖȕȤ ȕȖșȐȚ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐș-
ȚȐȒȐ șȓȍȌțȦȡȍȑ ȥȗȖȝȐ – ȔțșȚȤȍȘșȒȖȑ ǹ ȈȠȍȓȤșȒȐȝ
ȊȘȍȔȍȕ ȒȓȐȔȈȚ ȐȏȔȍȕȐȓșȧ șȚȈȓ ȝȖȓȖȌȕȣȔ Ȑ ȊȓȈȎȕȣȔ
dzȦȌȐ ȕȈȟȈȓȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȗȍȡȍȘȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȍșȚȍșȚ-
Ȋȍȕȕȣȍ țȒȘȣȚȐȧ ǶȕȐ ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȐșȒțșșȚȊȖȔ ȖȉȘȈȉȈ-
ȚȣȊȈȓȐ ȒȘȍȔȍȕȤ Ȑ țȔȍȓȐ ȐȏȋȖȚȖȊȓȧȚȤ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤȕȖ
ȖșȚȘȣȍ ȗȘȧȔȣȍ ȓȍȏȊȐȧ ǹȖȝȘȈȕȐȓȐșȤ șȓȍȌȣ ȗȖȋȘȍȉȍ-
ȕȐȑ
ǪȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ȓȍȌȕȐȒȖȊȖȋȖ ȗȍȘȐȖȌȈ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȊȠȍȋȖ
ȏȈ ȔțșȚȤȍȘșȒȖȑ ȥȗȖȝȖȑ ȗȍȡȍȘȈ ǶȘȐȕȤȧȒ Ȋ ǪȍȘȝȕȍȑ ǫȈ-
ȘȖȕȕȍ șȓțȎȐȓȈ ȌȖȔȖȔ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȗȍȘȍȌȖȊȖȑ ȘȈșȍ ȥȚȐȝ
ȓȦȌȍȑ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȖȘȐȕȤȧȒȞȈȔȐ ȐȓȐ ȒȘȖȔȈȕȤȖȕȞȈȔȐ
DzȘȖȔȈȕȤȖȕȞȣ ȎȐȓȐ Ȋ ȗȍȡȍȘȈȝ ǶȕȐ ȐȏȋȖȚȖȊȓȧȓȐ
ȓȍȏȊȐȧ Ȑȏ ȌȐșȒȖȊȐȌȕȣȝ ȒȈȔȕȍȑ șȒȘȍȉȒȐ șȊȍȘȓȈ ȏțȉȐ-
ȓȈ ȘȍȏȞȣ ǻ ȕȐȝ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ șȒțȓȤȗȚțȘȈ ǩȣȓȐ ȖȉȕȈȘț-
Ȏȍȕȣ ȘȍȓȤȍȜȕȣȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȎȍȕȡȐȕ
ǯȈ ȖȘȐȕȤȧȒșȒȖȑ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȓȈ șȖȓȦȚȘȍȑșȒȈȧ ȒțȓȤȚț-
ȘȈ ȖȚ ǹȖȓȦȚȘȍ ǹȖȕȈ Ȑ dzțȈȘȈ dzȦȌȐ ǹȖȓȦȚȘȍ ȉȣȓȐ ȚȘȖ-
ȋȓȖȌȐȚȈȔȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȗȍȡȍȘ. ǻ ȥȚȐȝ ȖȝȖȚȕȐȒȖȊ Ȑ
ȘȣȉȈȒȖȊ ȐȔȍȓȐșȤ ȒȘțȋȓȣȍ ȖȟȈȋȐ ȖȒȘțȎȍȕȕȣȍ ȗȓȖșȒȐ-
ȔȐ ȗȓȐȚȈȔȐ ǸȈȉȖȚȈ ȗȖ ȒȘȍȔȕȦ ȌȖșȚȐȋȓȈ șȖȊȍȘȠȍȕșȚ-
ȊȈ ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ Ȑȏȧȡȕȣ.
ȅȚȖ ȉȣȓȐ țȎȍ ȞȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȣȍ ȓȦȌȐ
ǿȍȓȖȊȍȒȈ ǹȖȓȦȚȘȍ șȔȍȕȐȓȐ ȔȈȌȓȍȕȞȣ ȗȍȡȍȘȈ ǴȈȌ-
ȓȍȕ ǬȖȘȌȖȕȤ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȗȈȓȍȖȓȐȚȈ ǻ
ȕȐȝ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȟȍȘȚȣ ȊȍșȤȔȈ ȘȈȏȊȐȚȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ
9
ǶȕȐ ȌȍȓȈȓȐ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȐ ȋȌȍ ȎȋȓȐ ȎȐȘ ȎȐȊȖȚȕȣȝ țșȖ-
ȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȕȣȍ ȏțȉȐȓȈ ȒȘȦȟȒȐ ȊȣȌȈȓȉȓȐȊȈȓȐ Ȑȏ
ȒȈȔȕȧ ȟȈȠȐ (Ȍȓȧ ȐȏȔȍȓȤȟȍȕȐȧ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ,
ș ȐȏțȔȐȚȍȓȤȕȖȑ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȓȐ ȒȖșȚȐ
ȗȘȖșȊȍȘȓȐȊȈȓȐ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ Ȋ ȐȋȓȈȝ ȐȏȋȖȚȖȊȓȧȓȐ ȏțȉȟȈ-
Țȣȍ ȋȈȘȗțȕȣ Ȑ șȖȏȌȈȊȈȓȐ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȍ ȉȈȘȍȓȤȍȜȣ ǰȏ-
ȊȍșȚȕȣ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȗȖȋȘȍȉȍȕȐȧ ȔȈȌȓȍȕȞȍȊ ǿȍȓȖ-
ȊȍȒ ȥȚȖȑ ȥȗȖȝȐ țȔȍȓ ȠȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șțȝȖȎȐȓȐȑ ȎȐ-
ȊȖȚȕȣȝ ȐȓȐ ȚȖȕȒȐȝ ȊȖȓȖȒȖȕ ȌȍȘȍȊȈ ǰșȒțșșȚȊȖ țȒȈȏȣ-
ȊȈȍȚ ȕȈ ȕȈȓȐȟȐȍ ȘȍȓȐȋȐȐ ȍșȓȐ ȕȍ șȓȐȊȈȍȚșȧ ș ȕȍȑ Ǫ Ȟȍ-
ȓȖȔ ȥȗȖȝȈ ȕȈȠȐȝ ȗȘȍȌȒȖȊ-ȔȈȌȓȍȕȞȍȊ – ȖȌȐȕ Ȑȏ ȊȣșȖ-
ȟȈȑȠȐȝ ȥȚȈȗȖȊ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȘȈȏțȔȈ ǷȖșȓȍ
ȕȐȝ țȠȓȐ Ȋ ȕȍȉȣȚȐȍ țȚȖȕȟȍȕȕȣȍ ȐșȒțșșȚȊȈ Ȑ ȘȍȔȍșȓȈ
ȘȈȏȊȐȊȈȠȐȍșȧ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȊȍȒȖȊ ǯȈȚȍȔ ȕȈ ǪȖșȚȖ-
Ȓȍ Ȑ ȊȍȘȖȧȚȕȖ Ȋ ǨȜȘȐȒȍ ȐȓȐ Ȋ ǰșȗȈȕȐȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉȓȈ-
ȋȖȌȈȘȧ șȓțȟȈȦ Ȑ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȔ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ, ȐȏȖ-
ȉȘȍȓ ȕȖȊȣȍ ȚȍȝȕȐȒȐ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ ȗȖȓȍȏȕȣȝ ȖȘțȌȐȑ
ǵȍȖȓȐȚȐȟȍșȒȈȧ ȥȘȈ – ȥȚȖ ȈȋȖȕȐȧ ȗȈȓȍȖȓȐȚȈ Ȑ ȘȖȎȌȍȕȐȍ
ȊȍȒȈ ȔȍȚȈȓȓȈ
ǵȈ șȍȊȍȘȍ ǭȊȘȖȗȣ ȓȦȌȐ ȗȈȓȍȖȓȐȚȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ
ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȕȖ ȊȖ ǼȘȈȕȞȐȐ șțȘȖȊȣȑ
ȒȓȐȔȈȚ Ȑ ȊȚȖȘȎȍȕȐȧ ȗȘȐȠȍȓȤȞȍȊ ȉȍȏ șȖȔȕȍȕȐȧ ȓțȟȠȍ
ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȝ ȗȘȐȊȍȓȐ Ȓ ȥȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȔț ȏȐȧȕȐȦ Ǵȍ-
ȚȈȓȓ țȎȍ ȧȊȐȓ șȊȖȦ șȐȓț ǪȖȖȘțȎȍȕȕȣȍ ȒȘȍȔȕȍȔ ȗȓȍ-
ȔȍȕȈ ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȚȤ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȖ-
Ȕț ȖȘțȎȐȦ ȏȈȊȖȍȊȈȚȍȓȍȑ ȉȣȓȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ ǩȍȘȍȋȈ
ǭȊȜȘȈȚȈ Ȑ ǭȋȐȗȍȚ șȚȈȓȐ șȘȍȌȖȚȖȟȐȍȔ ȗȘȖȋȘȍșșȈ ǵȖ
ȕȈȠ ȔȈȌȓȍȕșȒȐȑ ȝțȌȖȎȕȐȒ ȐșȟȍȏȕțȊȠȐȑ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȕȍȖ-
ȓȐȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȒȘȐȏȐșȈ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȍ-
ȕȐȍȔ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȊȣșȖȒȖȘȈȏȊȐȚȣȝ Ȑ țȕȐȒȈȓȤȕȣȝ ȒțȓȤȚțȘ
ȗȘȖȠȓȖȋȖ
10
ȕȖȟȐ ȌțȠȕȖȑ Ȑ ȚȧȎȒȖȑ ȓȍȋȒȖȍ șȊȍȟȍȕȐȍ ȘȈȏȓȐ-
ȓȐȓȖșȤ ȕȈ ȊȖșȚȖȒȍ ǺȖȕȟȈȑȠȐȑ ȔțșȓȐȕ ȒȈȏȈȓȖșȤ,
ȖȉȊȖȓȈȒȐȊȈȓ Ȑ ȘȈșȚȊȖȘȧȓ ȚȍȔȕȖȚț ǬȍȕȤ șȚȘțȐȓ-
șȧ ȕȍțȓȖȊȐȔȣȔȐ ȊȖȓȕȈȔȐ Ȑȏ șȊȍȚȧȡȍȑșȧ ȘȈȕȣ ȟȚȖ ȠȐ-
ȘȐȓȈșȤ ȕȈ ȊȖșȚȖȒȍ ǪȕȈȟȈȓȍ ȉȣȓȖ șȐȧȦȡȍȍ ȓȍȏȊȐȍ ȞȊȍ-
ȚȈ ȘȎȈȊȟȐȕȣ ȏȈȚȍȔ ȚȘȍȗȍȡțȡȍȍ Ȑ ȜȐȖȓȍȚȖȊȖȍ ȖȉȓȈȒȖ
țȓȍȚȈȦȡȍȍ Ȋ ȏȍȕȐȚ
ǴȐȘ ȔȍȌȓȍȕȕȖ ȗȘȖȧȊȓȧȓșȧ ȕȈ șȊȍȚț ǹȗȍȘȊȈ Ȑȏ Ȕȧȋ-
ȒȐȝ Țȍȕȍȑ ȘȍȏȒȖ ȊȣșȚțȗȐȓȖ ȉȍșȗȖȘȧȌȖȟȕȖȍ ȕȈȋȘȖȔȖȎ-
ȌȍȕȐȍ șȒȈȓ Ȑ ȏȈȖșȚȘȍȕȕȣȝ ȊȍȘȠȐȕ ǷȖșȓȍ ȘȍȏȒȈȧ șȍ-
ȘȈȧ ȋȈȔȔȈ ȋȘȈȕȐȚȖȊ Ȑ șȓȈȕȞȍȊ ȗȖȌȣȔȈȊȠȐȝșȧ Ȓ ȕȍȘȈȏ-
ȓȐȟȐȔȣȔ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȔ ȦȋȈ ǰ ȕȈȒȖȕȍȞ ȉȍȏȋȘȈȕȐȟȕȣȑ
ȋȖȓțȉȖȊȈȚȣȑ ȓȍș, ȖȝȊȈȚȐȊȠȐȑ șȍȊȍȘ Ȑ ȊȖșȚȖȒ ȕȍșȒȖȕ-
ȟȈȍȔȣȔ ȘȖȍȕȐȍȔ ȝȓȖȘȖȜȐȓȓȈ. ǷȖȌȕȐȔȈȊȠȐȑșȧ Ȑȏ ȓȍ-
șȈ ȗȚȐȟȐȑ ȋȖȔȖȕ șȓȖȊȕȖ ȘȈȏȌțȊȈȓ ȋȐȋȈȕȚșȒȐȑ ȒțȗȖȓ ȕȍ-
ȉȈ ș ȖȋȘȖȔȕȣȔȐ ȖȝȘȐșȚȣȔȐ ȖȉȓȈȒȈȔȐ șȒȖȓȤȏȧȡȐȔȐ Ȋ
ȥȜȐȘȍ
ǵȈ șȒȈȓȐșȚȖȔ ȝȖȓȔȍ ȟȚȖ ȊȣșȐȓșȧ ȕȈȌ ȖȋȘȖȔȕȖșȚȤȦ
ȓȍșȈ ȕȈ ȗȖȓȧȕȍ ȗȍȘȍȌ ȗȍȡȍȘȖȑ ȒțȌȈ ȕȍ ȗȘȖȕȐȒ ȍȡȍ
șȊȍȚ Ȋ Ȓțȟȍ ȠȒțȘ țȋȈȌȣȊȈȓȈșȤ ȚȍȔȕȈȧ ȜȖȘȔȈ șȚȖȘȖȎ-
ȒȖȋȖ ȏȊȍȘȧ ǵȍȐșșȧȒȈȍȔȣȑ șȊȍȚ ȓȤȦȡȐȑșȧ ș ȊȖșȚȖȒȈ
ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȖȟȍȘȟȐȊȈȓ ȒȖȕȚțȘȣ ȔȐȘȈ ǷȖȉȍȓȍȓȐ ȚȘȖ-
ȗȐȕȒȐ ȊȍȌțȡȐȍ Ȓ ȗȍȡȍȘȍ. ǺȖȋȌȈ ȚȍȕȤ ȗȖȌȕȧȓȈșȤ ȕȈ
ȕȖȋȐ Ȑ ȗȘȐșȓȖȕȐȓȈșȤ Ȓ ȊȣșȚțȗț șȒȈȓȣ. ǪȖȒȘțȋ ȓȍȎȈȓȐ
ȒȈȔȍȕȐșȚȣȍ Ȑ ȊȘȈȎȌȍȉȕȣȍ ȖșȣȗȐ șȒȓȖȕȖȊ ț ȗȍȡȍȘȣ
Ȉ ȚȈȔ ȌȈȓȤȠȍ ȗȘȖșȚȐȘȈȓȖșȤ ȏȍȓȍȕȖȍ Ȑ ȋȖȓțȉȖȍ ȋȌȍ ȗȈ-
șȓȐșȤ ȚȘȈȊȖȧȌȕȣȍ Ȑ ȚȍȒȓȐ ȘȍȒȐ ȋȌȍ ȞȈȘșȚȊȖȊȈȓȈ ȎȐȏȕȤ
Ȋ ȝȈȖșȍ Ȑ ȉȖȘȤȉȍ
ǿȍȓȖȊȍȒ ȋȓȧȌȍȓ ȕȈ ȓȍș.
ǰșȚȐȕȕȣȑ ȏȊȍȘȤ Țȍȝ ȊȘȍȔȍȕ țȎȍ ȖȉȓȈȌȈȓ ȗȖȘȈȏȐ-
ȚȍȓȤȕȣȔ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȍȔ ȜȖȘȔ. ǵȍȋȘȣ Ȑ ȕȍȋȘȖȐȌȣ ș
ȗȘȐȗȓȦșȕțȚȣȔȐ ȕȖȏȌȘȧȔȐ, ȊȣȌȈȦȡȐȍșȧ ȊȗȍȘȍȌ ȟȍȓȦ-
șȚȐ ǨȊșȚȘȈȓȈȏȐȐ ȎȍȓȚȣȍ Ȑ ȉȍȓȣȍ ȘȈșȣ ȘȈȏȓȐȟȐȧ șȒȓȈ-
ǰ
11
ȌȣȊȈȓȐșȤ ȚȣșȧȟȍȓȍȚȐȧȔȐ ǹȖȚȕȐ ȊȍȒȖȊ ȥȊȖȓȦȞȐȐ ȗȘȖ-
ȓȖȎȐȓȐ ȔȍȎ ȘȈșȈȔȐ ȒȖȓȖșșȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȗȈșȚȐ.
ǹțȡȍșȚȊȖ ȖșȔȈȚȘȐȊȈȊȠȍȍ ȓȍș ț ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȋȖȘȕȖȑ
ȞȍȗȐ ȒȖȚȖȘțȦ Ȋ ȖȌȐȕ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȌȍȕȤ ȕȈȏȖȊțȚ ǷȐȘȍ-
ȕȍȧȔȐ ȉȣȓȖ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȊȣȎȐȊȠȐȝ ȗȘȍȌșȚȈ-
ȊȐȚȍȓȍȑ ȈȘȚȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȘȈșȣ ș ȕȍȏȈȗȈȔȧȚȕȣȝ ȊȘȍȔȍȕ
ȕȈșȍȓȧȊȠȍȑ ȏȍȔȓȐ ȟȚȖ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȗȖȓțȟȈȚ ȐȔȧ ǼȘȈȕ-
ȞȐȐ ǬȈȊȕȣȔ-ȌȈȊȕȖ ȗȖȝȖȓȖȌȈȕȐȍ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȊȠȍȍ ȏȈ ȕȍ-
șȒȖȕȟȈȍȔȣȔȐ ȌȖȎȌȧȔȐ ȏȈșȚȈȊȐȓȖ șȚȈȌȈ ȌȐȟȐ țȑȚȐ ș
ȏȍȔȍȓȤ ȋȌȍ ȖȉȐȚȈȓȐ ȔȈȌȓȍȕȞȣ ǶȋȘȖȔȕȣȍ ȎȊȈȟȕȣȍ
șȈȔȐ șȖȉȖȦ ȐșȟȍȏȓȐ ȖȝȖȚȈ șȚȈȓȈ ȌȍȓȖȔ ȚȘțȌȕȣȔ Ȑ
ȕȍȉȓȈȋȖȌȈȘȕȣȔ Ȑ ȟȍȓȖȊȍȒț ȊȖȓȍȑ-ȕȍȊȖȓȍȑ ȗȘȐȠȓȖșȤ
ȗȖȒȐȕțȚȤ ȖȉȠȐȘȕȣȍ ȗȍȡȍȘȣ șȓțȎȐȊȠȐȍ ȌȖȔȖȔ Țȣ-
șȧȟȈȔ ȗȖȒȖȓȍȕȐȑ ȗȘȍȌȒȖȊ Ǫ ȗȖȐșȒȈȝ ȌȐȟȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈ-
ȗȘȈȊȐȓșȧ ȕȈ Ȧȋ ȕȖ ȗȐȘȍȕȍȑșȒȐȍ ȋȘȖȔȈȌȣ ȗȘȍȋȘȈȌȐȓȐ
ȍȔț ȗțȚȤ – Ȑ ȊȖȚ țȎȍ ȗȖȓȊȍȒȈ ȗȓȍȔȧ ȎȐȓȖ ț ȋȖȘ
ǿȍȓȖȊȍȒ ț ȗȍȡȍȘȣ ȐȏȌȈȓ ȒȖȘȖȚȒȐȑ ȝȘȐȗȓȣȑ ȒȘȐȒ
ǰȏ ȚȍȕȐ ȊȣșȚțȗȐȓ ȌȘțȋȖȑ Ȑ ȖȉȈ ȏȈȊȖȘȖȎȍȕȕȖ ȏȈșȚȣȓȐ
ȕȍ ȗȘȖȐȏȕȖșȧ ȕȐ șȓȖȊȈ ȗȘȍȌ ȊȖșȝȖȌȧȡȐȔ șȖȓȕȞȍȔ
ǶȋȘȖȔȕȈȧ șȜȍȘȈ ȧȊȐȓȈșȤ ȕȈ ȋȖȘȐȏȖȕȚȍ ȖȘȈȕȎȍȊȈȧ
Ȑ ȗțȘȗțȘȕȈȧ ȖȕȈ șȓȖȊȕȖ ȊȘȈȡȈȓȈșȤ ȘȈȏȉȘȈșȣȊȈȧ ȐșȒ-
Șȣ dzțȟȐ ȊȗȐȓȐșȤ Ȋ ȗȘȍȌȔȍȚȣ ȒȈȒ ȖșȚȘȣȍ șȚȘȍȓȣ ǩȤȦ-
ȡȈȧ ȟȍȘȍȏ ȒȘȈȑ ȎȐȏȕȤ ȗȍȘȍȗȖȓȕȧȓȈ ȔȐȘ ǫȘȖȔȒȖ ȗȍȓȐ
ȗȚȐȞȣ
ǶȉȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚȓȐȟȈȓȐșȤ ȊȣșȖȒȐȔ ȘȖșȚȖȔ ȔȖȡȕȣȔ
ȚȖȘșȖȔ Ȑ ȒȖȘȖȚȒȐȔȐ ȕȖȋȈȔȐ ǿȍȘȚȣ Ȑȝ ȏȈȗȈȊȠȐȝ Ȑ Ȗȗț-
șȚȖȠȍȕȕȣȝ ȓȐȞ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȔȖȓȖȌȖșȚȤ ȖȉȖȐȝ ȉȣȓȐ
ȗȘȖȕȐȒȕțȚȣ ȚȍȔ ȊȣȘȈȎȍȕȐȍȔ ȏȈȌțȔȟȐȊȖȑ șȒȖȘȉȐ ȟȚȖ
șȖȚȕȦ ȊȍȒȖȊ șȗțșȚȧ șȖșȚȈȊȐȚ ȕȍȖȚȚȖȘȎȐȔȖȍ șȊȖȑșȚȊȖ
ȒȘȈșȖȚȣ ȇȘȖșȚȕȈȧ Ȑ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȍȕȕȖșȚȤ șȒȊȖ-
ȏȐȓȈ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȝ ȎȍșȚȍ ǷȖșȓțȠȕȣȍ ȔȣȠȞȣ ȚȈȐȓȐ ȔȋȕȖ-
ȊȍȕȕțȦ țȗȘțȋȖșȚȤ ȟȚȖ ș ȘȖȎȌȍȕȐȍȔ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ șȖȝ-
ȘȈȕȐȚșȧ ȓȐȠȤ ț ȏȊȍȘȍȑ ǶȌȍȎȌȣ Ȑȝ – ȏȊȍȘȐȕȣȍ ȠȒț-
Șȣ șȒȘȍȗȓȍȕȕȣȍ șțȝȖȎȐȓȐȧȔȐ – ȉȣȓȐ țȌȖȉȕȣ Ȑ Ȑș-
ȒțșȕȖ ȊȣȌȍȓȈȕȣ dzȐȠȤ ȘțȒȐ Ȑ ȕȖȋȐ ȖȚ șȍȘȍȌȐȕȣ ȉȍȌ-
13
ȘȈ ȖșȚȈȊȈȓȐșȤ șȊȖȉȖȌȕȣȔȐ ǰȝ ȗȖȌȊȐȎȕȣȍ țȠȐ ȓȖȊȐ-
ȓȐ ȠțȔȣ Ȑ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȓȐ ȊșȧȒȐȑ ȠȖȘȖȝ ȕȖȏȌȘȐ ȗȖȌ
șȐȧȦȡȐȔȐ ȏȍȘȒȈȓȈȔȐ ȋȓȈȏ ȘȈȏȌțȊȈȍȔȣȍ ȔȍȘȕȣȔ ȌȣȝȈ-
ȕȐȍȔ ȊȗȐȚȣȊȈȓȐ ȏȈȗȈȝȐ ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍș ȊȍȚȍȘ ȅȚȐ ȓȦȌȐ
ȕȍ ȉȣȓȐ ȗȖȌȖȉȕȖ Ȑȝ ȗȖȚȖȔȒȈȔ ȖȉȘȍȟȍȕȣ șȚȈȚȤ șȓȈ-
ȉȣȔȐ ȗȓȖȝȖ ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȔȐ ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ ȔȈȓȖ ȗȘȐșȗȖ-
șȖȉȓȍȕȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȏȈȊȖȍȊȈȕȐȧ ȏȍȔȕȖȋȖ ȠȈȘȈ ǪȖșȝȐȚȐ-
ȚȍȓȤȕȣȍ ȔȈȠȐȕȣ ȘȈȏțȔȕȣȍ Ȑ ȋȐȉȒȐȍ ȔȖȡȕȣȍ Ȑ ȊȓȈ-
șȚȕȣȍ, ȖȕȐ ȕȍ șȚȘȈȠȐȓȐșȤ ȕȐ ȒȖȠȍȒ, ȕȐ ȌȘțȋȐȝ ȗȓȖ-
ȚȖȧȌȕȣȝ ǺȖȓȤȒȖ ȋȘȖȏȕȣȑ ȊȖȗȘȖș ȗȘȖȗȐȚȈȕȐȧ ȟȚȖ Ȑ
ȌȊȈȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȓȍȚ șȗțșȚȧ ȉțȌȍȚ ȔțȟȐȚȤ ȋȖȘȖȌȈ ȕȍȗȘȍ-
șȚȈȕȕȖ ȊșȚȈȊȈȓ ȗȍȘȍȌ ȕȐȔȐ ȊȖ ȊșȍȔ șȊȖȍȔ țȎȈșȍ ǷȍȘ-
ȊȖȉȣȚȕȣȔ șȖȏȌȈȕȐȧȔ ȕȈȌȓȍȎȈȓȖ ȗȘȖȉțȌȐȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȌȘȍȔ-
ȓȦȡțȦ ȟȍȓȖȊȍȟȕȖșȚȤ Ȉ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ ȖȝȖȚȈ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȓȈ
șȌȍȓȈȚȤșȧ țȚȖȕȟȍȕȕȖȑ Ȑ ȗȘȖșȚȖȑ Ȑ ȖșȚȈȊȓȧȚȤ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ
ȗȘȈȏȌȕȖșȚȐ ȌȈȉȣ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȘȈșȚȘȈȟȐȊȈȓȖșȤ Ȋ ȉȍșȗȓȖȌ-
ȕȣȝ țșȐȓȐȧȝ ǵȖ ȉȍȋșȚȊȖ ȕȈ Ȧȋ șȚȍȘȓȖ ȌȘȍȊȕȐȍ ȗȘȐ-
ȊȣȟȒȐ ȔȈȌȓȍȕȞȍȊ Ȑ ȔȐȕțȊȠȐȍ ȗȖȓȊȍȒȈ ȕȍ ȌȈȘȖȊȈȓȐ
ȐȔ ȓȍȋȒȖșȚȤ ȉȣȚȐȧ ȉȍȏ ȒȈȒȖȊȖȑ ȔȖȋțȟȐȑ ȗȘȍȌȖȒ-Ȗȉȍ-
ȏȤȧȕȈ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓșȧ ȉȣ Ȋ ȟȍȓȖȊȍȒȈ
ǷȘȖȠȍȓ ȔȍșȧȞ ș Țȍȝ ȗȖȘ ȒȈȒ ȚȘȍȊȖȎȕȣȍ șȖȉȣȚȐȧ
șȓțȟȐȊȠȐȍșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȏȈȚȍȘȧȕȕȖȔ ȒȘȈȍ ȏȈȔȒȕțȚȖȔ ȔȍȎ
șțȘȖȊȣȔȐ ȋȖȘȈȔȐ Ȑ ȗȖȒȐȕțȚȣȔȐ ȌȎțȕȋȓȧȔȐ ȊȕȖȊȤ ȗȖ-
șȚȈȊȐȓȐ ȗȖȌ ȊȖȗȘȖș ȊȣȎȐȊȈȕȐȍ ȗȓȍȔȍȕȐ ǬȊȖȍ ȖȚȗȘȈ-
ȊȐȊȠȐșȤ șȖȉȐȘȈȚȤ ȘȈȒțȠȒȐ ȕȈ ȉȍȘȍȋ ȔȖȘȧ ȟȚȖ ȗȍȘȍ-
ȒȈȚȣȊȈȓȖ ȕȍȊȌȈȓȍȒȍ șȊȖȐ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȍ ȊȖȓȕȣ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ
ȊȖȏȊȘȈȚȐȓȐșȤ ǶȌȐȕ Ȑȏ ȗȖȌȘȖșȚȒȖȊ ȚȊȍȘȌȐȓ ȟȚȖ șȓȣ-
ȠȈȓ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȍ ȋȖȓȖșȈ Ȑ ȕȈȒȖȕȍȞ șȈȔ șȚȘȈȎ ȗȘȐ-
ȕȍș ș ȗȖșȓȍȌȕȍȑ ȖȝȖȚȣ ȊȔȍșȚȍ ș țȗȖȘȕȖȑ Ȑ ȚȘțȌȕȖ ȌȈȊ-
Ƞȍȑșȧ ȌȖȉȣȟȍȑ ȗȘȍȌȔȍȚ ȕȈȌ ȒȖȚȖȘȣȔ Ȋșȍ ȗȓȍȔȧ ȘȈȏ-
ȔȣȠȓȧȓȖ țȎȍ ȟȍȚȣȘȍ Ȍȕȧ ǺȖ ȉȣȓ ȌȘȖȚȐȒ ȕȈȗȖȌȖȉȐȍ
Țȍȝ ȒȈȒȐȔȐ ȖȕȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐșȤ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ Țȣșȧ-
ȟȍȓȍȚȐȑ ǭȋȖ ȉȘȖșȈȓȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȐȏȖȋȕțȚȖȋȖ ȔȍȚȈȚȍȓȤ-
ȕȖȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ țȌȍȘȎȐȊȈȍȔȖȋȖ Ȋ ȘțȒȍ Ȑ ȖȉȘȈȡȍȕ-
ȕȖȋȖ ȊȖȋȕțȚȖȑ ȒȘȐȊȖȑ Ȋ șȚȖȘȖȕț ȞȍȓȐ ǴȈȌȓȍȕȞȣ țȔȍȊ-
14
ȠȐȍ ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȒȘȍȔȕȐ ȌȐȖȘȐȚȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȚȊȍȘȌȣȍ
ȒȈȔȕȐ ȗȘȐȌȈȊȈȧ ȐȔ ȜȖȘȔț ȐȊȖȊȖȋȖ ȓȐșȚȈ, ȐȓȐ ȌȍȓȈȚȤ
Ȑȏ ȕȐȝ ȚȘȖȑȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȏȈȏțȉȘȍȕȕȣȝ ȋȈȘȗțȕȖȊ
ȕȍ ȏȕȈȓȐ ȗȘȐȘȖȌȣ ȚȧȎȍȓȖȋȖ Ȑ ȝȖȓȖȌȕȖȋȖ ȖșȚȘȐȧ ȕȍ ȗȖ-
ȝȖȌȐȊȠȍȋȖ ȕȐ ȕȈ ȖȌȕț ȐȏȊȍșȚȕțȦ ȐȔ ȊȍȡȤ ȕȖ ȚȖȚȟȈș
ȖșȖȏȕȈȓȐ ȊșȦ ȍȋȖ țȉȖȑȕțȦ șȐȓț ȊȓȈșȚȤ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍ Ȑ
ȖȗȈșȕȖșȚȤ ǰȝ ȘȈȏțȔ ȖȉȓȈȋȖȘȖȎȍȕȕȣȑ ȓȐȠȍȕȐȧȔȐ ș
țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤȦ ȗȖȌșȒȈȏȣȊȈȓ ȟȚȖ ȖșȚȘȐȍ Ȑȏ ȔȍȚȈȓȓȈ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȦ ȉțȌțȡȍȍ ȔȖȋțȡȍșȚȊȖ ȟȚȖ ȕȈȊșȍȋ-
ȌȈ ȐȏȔȍȕȐȚ șțȌȤȉȣ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ.
ȕȐ ȉȣȓȐ șȚȈȍȑ Ȑȏ ȠȍșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȑ ȗȘȐȠȓȐ Ȑȏ
ȦȎȕȣȝ șȚȘȈȕ ȗȖ țȡȍȓȤȧȔ ȚȧȕțȊȠȐȔșȧ ȊȌȖȓȤ
ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȔȖȘȧ ǰȏȋȖȐ ȓȦȌȐ Ȋȕȍ ȏȈȒȖȕȈ Ȋȣ-
ȝȖȌȞȣ Ȑȏ șȚȘȖȋȖȑ Ȑ ȌȍșȗȖȚȐȟȕȖȑ ȔȖȕȈȘȝȐȐ ȈȚȓȈȕȚȖȊ
ȖȕȐ ȉȍȎȈȓȐ ȖȚ ȚȧȋȖșȚȕȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȖȚ ȌȖȉȣȟȐ ȔȐȕȍȘȈ-
ȓȖȊ Ȑ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ ȔȍȚȈȓȓȖȊ ȒȖȚȖȘȣȍ ȎȘȍȞȣ ȗȘȖȐȏȕȖșȧ
ȔȈȋȐȟȍșȒȐȍ șȓȖȊȈ ȗȘȍȚȊȖȘȧȓȐ Ȋ țȎȈșȈȦȡȍȍ ȖȘțȎȐȍ ȗȖ-
șȘȍȌșȚȊȖȔ ȉȖȋȈ Ƕȋȕȧ ǴȧȚȍȎȕȐȒȐ ȎȍșȚȖȒȐȍ Ȑ ȟȍșȚȖ-
ȓȦȉȐȊȣȍ ȌțȠȐ ȖȕȐ ȔȍșȧȞȈȔȐ ȠȓȐ ȗȖ ȔȍșȚȈȔ ȟȚȖ ȕȣ-
ȕȍ ȏȖȊțȚșȧ ǰȉȍȘȐȍȑ ǶȕȐ ȠȓȐ ȏȈȊȖȍȊȣȊȈȚȤ șȍȊȍȘ ȐȉȖ
Ȓ Ȧȋț ȖȚ ȘȖȌȕȖȑ Ȑȝ ȏȍȔȓȐ ȘȈșȒȐȕțȓȈșȤ ȉȓȐșȚȈȚȍȓȤȕȈȧ
ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȧ ȕȍȋȘȐȚȧȕșȒȐȝ ȗȓȍȔȍȕ, ȊȍȒȈȔȐ țșȚȘȈȠȈȊ-
ȠȈȧ ȔȍȚȈȓȓțȘȋȖȊ dzȦȌȐ ȥȚȐ ȘȈȏȌȖȉȣȓȐ ȌȘȖȚȐȒȐ Ȑȏ Ȕȍ-
ȌȐ Ȑ ȎȍȓȍȏȕȖȋȖ ȒȖȓȟȍȌȈȕȈ ȌțȉȐȕȒȐ ș ȠȐȗȈșȚȣȔȐ ȕȈ-
ȊȍȘȠȐȧȔȐ Ȑ ȖșȚȘȣȍ ȒȓȐȕȒȐ ȕȍȗȖȉȍȌȐȔȖȍ ȖȘțȎȐȍ ȚȖȑ
ȥȗȖȝȐ Ȑ ȕȈȗȈȌȈȓȐ ȕȈ ȓȦȌȍȑ șȊȖȍȑ ȘȈșȣ ȗȘȖȉȐȘȈȊȠȐȝ-
șȧ Ȋ ȌȈȓȍȒȐȍ ȒȘȈȧ ș ȏȈȗȈșȈȔȐ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȝ ȐȏȌȍ-
ȓȐȑ ǻȎȍ ȗȘȖȞȊȍȚȈȓ ȥȒșȗȖȘȚ Ȑ șȊȖȍȋȖ ȘȖȌȈ ȌȍȓȖȊȖȑ
ȥȚȐȒȍȚ, ȟȚȖ ȚȈȒȎȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȓȖ ȘȈȏȉȖȑȕȐȒȖȊ Ȑ ȐȏȋȖȍȊ
ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȥȚȐȝ ȐșȒȈȚȍȓȍȑ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȑ țȔȍȘȓȐ Ȋ
ȗțȚȐ ǰȝ ȖșȚȈȊȈȓȖșȤ ȠȍșȚȍȘȖ ȓȖȊȒȐȝ Ȑ ȝțȌȖȡȈȊȣȝ
ȕȐȏȒȖȘȖșȓȣȝ Ȑ ȒȘȈȑȕȍ țȘȖȌȓȐȊȣȝ șȖȋȓȈșȕȖ ȉțȌțȡȐȔ
Ǽ
16
ȒȈȕȖȕȈȔ ȒȘȈșȖȚȣ ǸțȒȐ Ȑȝ șȊȐșȈȓȐ ȗȖȟȚȐ ȌȖ ȒȖȓȍȕ
ȕȈ ȏȊȍȘȐȕȣȝ ȓȐȞȈȝ ȊȣȌȈȊȈȓȐșȤ ȟȍȓȦșȚȐ ȌȖȊȍȘȠȈȧ Ȗȉȍ-
ȏȤȧȕȖȗȖȌȖȉȕȣȑ ȖȉȓȐȒ ǰȝ ȗȖȏȕȈȕȐȧ Ȋ ȐșȒțșșȚȊȍ ȉȣȓȐ
ȕȐȟȚȖȎȕȣ ȕȖ ȖȕȐ ȉȣȓȐ șȗȖșȖȉȕȣ ȔȕȖȋȖȍ ©ȗȘȖȐȏȊȍș-
ȚȐª Ȉ Ȑȝ șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȈȧ ȕȈțȒȈ Ȑ ȕȍ