Обложка книги «Джунковский П.   В глубь веков. Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III. Polaris..»
  • Название:

    Джунковский П. В глубь веков. Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III. Polaris..


  • Размер: 3.83 Мб
  • Формат: DJVU
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Краткий отрывок из начала книги (машинное распознавание)
Ƿ ǬǮǻǵDzǶǪǹDzǰDZ
Ǫ ǫdzǻǩȄ
ǪǭDzǶǪ
ǺȈȐȕșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȧ
ȍȊȘȖȗȍȑȞȍȊ șȚȖ Țȣșȧȟ ȓȍȚ ȚȖȔț ȕȈȏȈȌ
Ǫ ȌȈȓȐ ȊȘȍȔȍȕ
ǺȖȔ III
Salamandra P.V.V.
ǬȎțȕȒȖȊșȒȐȑ Ƿ
Ǫ ȋȓțȉȤ ȊȍȒȖȊ ǺȈȐȕșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȧ ȍȊȘȖȗȍȑȞȍȊ
șȚȖ Țȣșȧȟ ȓȍȚ ȚȖȔț ȕȈȏȈȌ Ǫ ȌȈȓȐ ȊȘȍȔȍȕ ǺȖȔ III). – ǩȔ:
Salamandra P.V.V., 2018. – 177 c Ȑȓȓ – (Polaris ǷțȚȍȠȍ-
șȚȊȐȧ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȧ ȜȈȕȚȈșȚȐȒȈ Ǫȣȗ CCXXǽIV).
ǺȈȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ șȕȈȌȖȉȤȍ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȚȈȐȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕȌțșȈ ȗȍȘȍ-
ȕȖșȐȚ ȟțȌȈȒȖȊȈȚȖȋȖ ȗȘȖȜȍșșȖȘȈ ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȐ DzțȘȞȈ ȍȋȖ ȚȘțșȓȐȊȖ-
ȋȖ șȓțȋț ©ȊșȍȔȐȘȕȖȋȖ ȋȈșȚȘȖȕȖȔȈª ǰȖȋȈȕȕȈ Ȑ ȗȓȍȔȧȕȕȐȒȖȊ ǫȈȕ-
șȈ Ȑ ǩȘțȕȖ Ȋ ȔȐȘ ȗȍȘȊȖȉȣȚȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ DzȐȠȈȡȈȧ șȔȍȘȚȖ-
ȕȖșȕȣȔȐ ȗȐȧȊȒȈȔȐ ȘȍȒȈ ȖȚȘȍȏȈȍȚ ȐȔ ȗțȚȤ Ȓ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȦ«
ǯȈȉȣȚȣȑ ȘȖȔȈȕ Ƿ ǬȎțȕȒȖȊșȒȖȋȖ ©Ǫ ȋȓțȉȤ ȊȍȒȖȊ ǺȈȐȕșȚȊȍȕ-
ȕȣȍ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȧ ȍȊȘȖȗȍȑȞȍȊ șȚȖ Țȣșȧȟ ȓȍȚ ȚȖȔț ȕȈȏȈȌª ȗȍȘȍ-
ȐȏȌȈȍȚșȧ ȊȗȍȘȊȣȍ
© Salamandra P.V.V., ȗȖȌȋ ȚȍȒșȚȈ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍ 8
ǰ DZǹȁǯȊ ǰdzǸǼǰ
8
DZșȎȐȎ I
DzȭȒȭ ǸȎȞș ȒȎȓȠ ȜȏȨȭȟțȓțȖȓ țȓȝȜțȭȠțȜȚȡ ȟșȡȥȎȬ ȝȜȟșȓ
ȥȓȑȜ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȓȧȓ ȕȎȑȎȒȜȥțȓȓ.
ǺȘȍȝȔȈȟȚȖȊȖȍ ȔȈȓȈȑșȒȖȍ șțȌȕȖ ȔȍșȚȕȖȋȖ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ȊȖȚ
țȎȍ ȊȚȖȘȖȑ ȌȍȕȤ ȒȈȒ ȊȣȠȓȖ Ȑȏ ȗȖȘȚȈ ǷȈȌȈȕȋȈ — ȕȈ ǹțȔȈȚȘȍ,
ȕȈȗȘȈȊȓȧȧșȤ Ȋ ǴȈȌȘȈș
Ǫ șțȡȕȖșȚȐ, ȥȚȖ ȉȣȓ ȋȘțȏȖȊȐȒ Ȑ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȈș-
șȈȎȐȘȖȊ ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȕȈ ȉȖȘȚț
«ǪȖȓȠȍȉȕȖȑ șȚȘȍȓȣ» ȗȖȗȈȓȐ șȦȌȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ șȓțȟȈȑȕȖ
ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȕȍ ȝȖȚȍȓȐ ȖȎȐȌȈȚȤ ȖȚȗȓȣȚȐȧ ȉȖȓȤȠȖȋȖ
ȗȈșșȈȎȐȘșȒȖȋȖ ȗȈȘȖȝȖȌȈ ǰȝ ȉȣȓȖ ȊșȍȋȖ ȗȧȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒ ȟȍȚȣ-
Șȍ ȍȊȘȖȗȍȑȞȈ Ȑ ȖȌȐȕ ȐȕȌțș
ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȥȒȐȗȈȎȈ șțȌȕȈ ȚȖ Ȗȕ șȖșȚȖȧȓ ȐșȒȓȦȟȐ-
ȚȍȓȤȕȖ Ȑȏ ȔȈȓȈȑȞȍȊ Ȑ ȕțȎȕȖ ȖȚȌȈȚȤ ȐȔ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȤ ț
ȕȐȝ ȉȣȓȖ ȟȍȔț ȗȖțȟȐȚȤșȧ ȓțȟȠȐȔ ȔȈȚȘȖșȈȔ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȝ
șȚȘȈȕ ǹțȌȕȖ șȖȌȍȘȎȈȓȖșȤ Ȋ ȖȉȘȈȏȞȖȊȖȔ ȗȖȘȧȌȒȍ Ȉ ȊșȍȊȖȏ-
ȔȖȎȕȣȍ ȔȈȕȍȊȘȣ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȓȐșȤ ȕȈ ȕȍȔ ș țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȑ
ȉȣșȚȘȖȚȖȑ Ȑ țȔȍȕȐȍȔ
ǷȖȓȤȏțȧșȤ ȗȖȟȚȐ ȗȖȗțȚȕȣȔ ȗȈșșȈȚȖȔ «ǪȖȓȠȍȉȕȈȧ șȚȘȍ-
ȓȈª ȗȓȈȊȕȖ șȒȖȓȤȏȐȓȈ ȊȗȍȘȍȌ șȓȍȋȒȈ ȕȈȒȘȍȕȐȊȠȐșȤ ȗȖȟȚȐ
ȗȖȌ ȊșȍȔȐ șȊȖȐȔȐ ȗȈȘțșȈȔȐ
ǩȣȓȖ ȟțȌȕȖȍ ȘȈȕȕȍȍ țȚȘȖ ǵȈȊȍȘȝț, ȒȘȖȔȍ ȊȈȝȚȍȕȕȣȝ
ȔȈȚȘȖșȖȊ ȌȈ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈ ȒȈȗȐȚȈȕȈ șȐȌȍȊȠȍȋȖ Ȋ șȊȖȍȑ Șțȉ-
Ȓȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȖȋȖ — ȗȈȓțȉȈ ȉȣȓȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȗțșȚȣȕȕȈ Ȑ
ȌȊțȔ ȔȖȓȖȌȣȔ ȓȦȌȧȔ ȘȈșȝȈȎȐȊȈȊȠȐȔ ȊȏȈȌ Ȑ ȊȗȍȘȍȌ ȔȍȎ-
Ȍț ȔȈȟȚȈȔȐ ȒȈȏȈȓȖșȤ, ȉțȌȚȖ ȖȕȐ ȕȍșțȚșȧ ȕȈ ȒȈȒȖȔ-ȚȖ Ȍȍȑ-
șȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȊȖȓȠȍȉȕȖȔ Ȑ ȕȐȒȍȔ ȕȍ țȗȘȈȊȓȧȍȔȖȔ șțȌȕȍ
ǶȗȍȘȠȐșȤ ȕȈ ȘȍȠȍȚȒț ȗȘȈȊȖȋȖ ȉȖȘȚȈ șȚȖȧȓ ȏȌȍșȤ ȍȡȍ
ȖȌȐȕ Ȑȏ ȗȈșșȈȎȐȘȖȊ — ȐȕȌțș ǭȋȖ șȚȘȖȑȕȈȧ ȕȍȔȕȖȋȖ șțȝȖ-
ȡȈȊȈȧ ȜȐȋțȘȈ ȖȉȓȈȟȍȕȕȈȧ Ȋ ȗȍșȚȘȣȑ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȒȖș-
ȚȦȔ ȒȈȒ-ȚȖ ȕȍȊȖȓȤȕȖ ȕȈȊȖȌȐȓȈ Ȧȕȣȝ ȍȊȘȖȗȍȑȞȍȊ ȕȈ ȋȘțșȚ-
ȕȣȍ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ Ȗ ȗȍȟȈȓȤȕȖȑ șțȌȤȉȍ ȍȋȖ țȋȕȍȚȍȕȕȖȑ ȘȖ-
ȌȐȕȣ ǴȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, Ȑ șȈȔ Ȗȕ Ȋ ȥȚț ȔȐȕțȚț ȌțȔȈȓ Ȗ ȟȍȔ- ȕȐ-
9
ȉțȌȤ ȗȖȌȖȉȕȖȔ ȏȈȌțȔȟȐȊȖ ȋȓȧȌȧ Ȋ ȉȍșȗȘȍȌȍȓȤȕțȦ ȌȈȓȤ ȖȒȍȈ-
ȕȈ Ȑ, ȗȖ-ȊȐȌȐȔȖȔț, șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍ ȏȈȔȍȟȈȧ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ
ȍȋȖ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ
— ǷȖșȓțȠȈȑ ǫȈȕș, — ȖȉȘȈȚȐȓșȧ ȗȖ-ȕȍȔȍȞȒȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȔȖ-
ȓȖȌȣȝ ȓȦȌȍȑ Ȓ șȊȖȍȔț șȗțȚȕȐȒț — ȕȍ ȕȈȝȖȌȐȠȤ ȓȐ Țȣ ȥȚȖ-
ȋȖ ȐȕȌțșȈ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ șȚȘȈȕȕȣȔ șțȡȍșȚȊȖȔ" ǪșȗȖȔȕȐ ȊȍȌȤ
Ȗȕ șȖ ȊȟȍȘȈȠȕȍȋȖ Ȍȕȧ ȒȈȎȍȚșȧ ȕȐ ș ȒȍȔ ȍȡȍ ȕȍ șȒȈȏȈȓ ȕȐ
șȓȖȊȈ ǬȈȎȍ ȌȧȌȧ DzȈȘȓ ȗȖȚȍȘȗȍȓ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ ȎȍȓȈȧ ȏȈȊȍșȚȐ
ș ȕȐȔ ȏȕȈȒȖȔșȚȊȖ
— ǵț ȌȧȌȧ DzȈȘȓ ȊȣȉȘȈȓ ȖȟȍȕȤ ȗȓȖȝȖȑ șȗȖșȖȉ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ
ȟȚȖȉȣ șȖȑȚȐșȤ ș ȥȚȐȔ ȋȖșȗȖȌȐȕȖȔ ǯȈ ȊȟȍȘȈȠȕȐȑ ȌȍȕȤ Ȗȕ
țȎȍ țșȗȍȓ ȊȖ ȗȍȘȊȣȝ ȌȊȈ ȘȈȏȈ ȕȈșȚțȗȐȚȤ ȍȔț ȕȈ ȕȖȋț Ȉ Țȣ
ȒȖȕȍȟȕȖ ȗȖȕȐȔȈȍȠȤ ȟȚȖ ȥȚȖ ȔȈȓȖ șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ șȉȓȐȎȍ-
ȕȐȦ ȓȦȌȍȑ — ȊȖ-ȊȚȖȘȣȝ Ȋșȍ ȗȖșȓȍȖȉȍȌȍȕȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȗȕ ȗȖ
ȘȈșșȍȧȕȕȖșȚȐ ȕȖșȐȓ ȍȋȖ Ƞȓȧȗț ȊȔȍșȚȖ șȊȖȍȑ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖ-
ȒȈ ȐȕȌțș ȕȍ ȗȘȐșȓȈȓ ȏȈ ȕȍȦ Ȧȕȋț Ȑȏ ȒȈȦȚ-ȒȖȔȗȈȕȐȐ
— Ǩ Ȕȕȍ ȌȧȌȧ ȋȖȊȖȘȐȓ ȟȚȖ Ȋ ȐșȚȖȘȐȐ șȖ ȠȓȧȗȖȑ ȊȐȕȖ-
ȊȈȚ șȈȔ ȐȕȌțș
— ǻȊȍȘȧȦ Țȍȉȧ ǩȘțȕȖ ȟȚȖ ȍșȓȐ ȥȚȖȚ ȉȍȌȕȧȋȈ Ȑ ȊȐȕȖȊȈȚ
Ȋ ȟȍȔ-ȕȐȉțȌȤ — ȊȖȏȘȈȏȐȓ ǫȈȕș, — ȚȈȒ ȘȈȏȊȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ
ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȋȖȓȖȊȈ ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȑ ȊȍȓȐȟȐȕȣ ș ȌȧȌȦȠȒȐȕȖȑ ȕȖ
ȊȍȌȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȖȋȓȈșȐșȤ ȖȉȈ ȖȕȐ ȊȐȕȖȊȈȚȣ ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ
ȖȌȐȕȈȒȖȊȖ ǵț Ȉ ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȌȖ ȥȚȖȋȖ ȋȖșȗȖȌȐȕȈ — ȗȘȖȌȖȓ-
ȎȈȓ ǫȈȕș ȒȐȊȒȖȔ ȋȖȓȖȊȣ țȒȈȏȣȊȈȧ ȕȈ ȐȕȌțșȈ — ȚȖ ȧ ȊȖȊșȍ
ȕȍ ȕȈȝȖȎț ȍȋȖ șȚȘȈȕȕȣȔ Ȉ ȌțȔȈȦ ȟȚȖ Ȗȕ ȗȘȖșȚȖ ȉȖȓȍȕ Ȑ
ȚȈȒ Ȏȍ ȒȈȒ Ȑ Țȣ șȖȊȍȘȠȈȍȚ ȔȖȘșȒțȦ ȗȘȖȋțȓȒț Ȍȓȧ ȗȖȗȘȈȊ-
ȓȍȕȐȧ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ǪȖȚ Țȍȉȍ Ȑ Ȋșȍ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȚȖȑ ȚȈȐȕșȚȊȍȕ-
ȕȖșȚȐ ȒȖȚȖȘțȦ Țȣ ȚȈȒ țȗȘȧȔȖ ȖȚȣșȒȐȊȈȍȠȤ Ȋ șȈȔȣȝ ȖȉȣȒ-
ȕȖȊȍȕȕȣȝ ȊȍȡȈȝ
— Ǩ Țȣ ǫȈȕș șȒȖȘȍȍ ȋȖȚȖȊ ȗȘȐȌțȔȈȚȤ șȈȔȖȍ ȕȍȊȍȘȖȧȚ-
ȕȖȍ ȖȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȍ ȝȘȈȉȘȖ ȕȈȏȣȊȈȍȠȤ — ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȔ,
ȟȍȔ ȌȖȗțșȚȐȚȤ Ȋ ȟȍȔ-ȕȐȉțȌȤ ȝȖȚȤ ȚȍȕȤ ȚȈȐȕșȚȊȍȕȕȖșȚȐ —
ȊȖȏȘȈȏȐȓ ǩȘțȕȖ ș ȕȍȒȖȚȖȘȖȑ ȌȖșȈȌȖȑ
ǫȈȕș țȓȣȉȕțȓșȧ ȚȈȒ ȒȈȒ ȘȈȏȋȖȊȖȘ, ȊȐȌȐȔȖ, ȗȍȘȍȝȖȌȐȓ ȕȈ
ȐȏȓȦȉȓȍȕȕțȦ ȚȍȔț Ȋȍȟȕȣȝ șȗȖȘȖȊ ȔȍȎȌț ȔȖȓȖȌȣȔȐ ȓȦȌȤ-
ȔȐ Ǫ ȥȚȐȝ șȗȖȘȈȝ ǩȘțȕȖ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȒȈȏȣȊȈȓ șȊȖȍȔț ȉȘȈȚț ȟȚȖ
Ȋ ȗȘȐȘȖȌȍ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ ȚȈȐȕșȚȊȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍ-
ȟȍșȒȖȔț ȘȈȏțȔȍȕȐȦ — ǫȈȕș Ȏȍ ȕȈȖȉȖȘȖȚ țȚȊȍȘȎȌȈȓ ȟȚȖ
10
Ȋșȍ ȕȍ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȕȖȍ ȍȡȍ ȕȈțȒȖȑ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȚȈȐȕșȚȊȍȕȕȖ Ȉ
ȗȘȖșȚȖ ȕȍȗȖȕȧȚȕȖ
ǰȏ ȥȚȖȋȖ ȟȐȚȈȚȍȓȤ ȊȐȌȐȚ ȟȚȖ ȖȉȈ șȗȖȘȐȓȐ șȒȖȘȍȍ Ȗ șȓȖ-
ȊȈȝ ȟȍȔ Ȗ șțȡȕȖșȚȐ Ȉ ȗȖȚȖȔț Ȑ șȗȖȘȣ Ȑȝ ȚȧȕțȓȐșȤ ȖȉȣȒ-
ȕȖȊȍȕȕȖ ȗȖ ȞȍȓȣȔ ȔȍșȧȞȈȔ ȉȍȏ ȊșȧȒȐȝ ȊȐȌȐȔȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈ-
ȚȖȊǪ ȕȈșȚȖȧȡțȦ ȔȐȕțȚț ȖȉȈ ȋȖȚȖȊȣ ȉȣȓȐ ȗțșȚȐȚȤșȧ Ȋ ȖȌȐȕ
Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȝ ȌȐșȗțȚȖȊ ȒȈȒ ȊȌȘțȋ ȥȚȖȔț ȗȖȔȍȠȈȓȖ
șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȖȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȖ
Ǫ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ ȒȖȋȌȈ ȖȉȈ ȔȖȓȖȌȣȝ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȖȊȍȘȕțȓȐșȤ
șȗȐȕȖȑ Ȓ ȕȍȊȐȕȕȖȔț ȗȘȍȌȔȍȚț Ȑȝ ȘȈȏȋȖȊȖȘȈ ǩȘțȕȖ ȒȈȒ-ȚȖ
șȓțȟȈȑȕȖ ȖȉȍȘȕțȊȠȐșȤ ȕȈȏȈȌ ș țȌȐȊȓȍȕȐȍȔ ȏȈȔȍȚȐȓ ȟȚȖ
ȗȖȏȈȌȐ ȐȕȌțșȈ ȖȟȍȊȐȌȕȖ, ȕȍ ȏȈȔȍȟȍȕȕȣȑ ȥȚȐȔ ȗȖșȓȍȌȕȐȔ
ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖ ȖȚȒțȌȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȌȧȌȧ DzȈȘȓ Dz țȎȈșț ǩȘțȕȖ, Ȗȕ
ȉȣșȚȘȖ ȕȈȒȓȖȕȐȓșȧ ȖȉȝȊȈȚȐȓ ȐȕȌțșȈ ț ȗȖȧșȈ Ȑ ȗȘȐȗȖȌȕȧȓ
ȕȈȌ ȘȍȠȍȚȒȖȑ ȉȖȘȚȈ ǷȖȘȈȎȍȕȕȣȑ ȔȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȎȍȓȈȧ
ȗȖȔȍȠȈȚȤ ȕȍșȟȈșȚȤȦ ȉȘȖșȐȓșȧ Ȓ ȌȧȌȍ DzȈȘȓț ǶȌȕȈȒȖ ȉȣȓȖ
țȎȍ ȗȖȏȌȕȖ — ȏȓȖȗȖȓțȟȕȣȑ ȐȕȌțș Ȑșȟȍȏ ȏȈ ȉȖȘȚȖȔ șțȌȕȈ Ȋ
Țț șȈȔțȦ ȔȐȕțȚț ȒȖȋȌȈ ǩȘțȕȖ țȎȍ ȒȖșȕțȓșȧ ȘțȒȖȑ ȗȓȍȟȈ
ȌȧȌȐ ǵȖ ȚțȚ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȕȍȟȚȖ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ șȚȘȈȕȕȖȍ ǷȖȟțȊ-
șȚȊȖȊȈȊ ȟȤȍ-ȚȖ ȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȐȍ ȌȧȌȧ ȊȌȘțȋ ȖȉȍȘȕțȓșȧ Ȑ ȕȈ-
ȕȍș ǩȘțȕȖ șȚȖȓȤ șȐȓȤȕȣȑ țȌȈȘ Ȋ ȋȘțȌȤ ȟȚȖ ȔȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ
șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȑ Ȓ ȟȍȔț-ȓȐȉȖ ȗȖȌȖȉȕȖȔț
ȗȖȊȈȓȐȓșȧ ȕȈ ȗȈȓțȉț Ȑ ȕȈ ȔȐȕțȚț ȗȖȚȍȘȧȓ șȖȏȕȈȕȐȍ
— ǿȍȓȖȊȍȒ ȏȈ ȉȖȘȚȖȔ — ȒȈȒ-ȚȖ ȕȈȘȈșȗȍȊ ȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕ-
ȕȖ șȗȖȒȖȑȕȖ ȗȘȖȒȘȐȟȈȓ șȖ șȊȖȍȑ ȊȣȠȒȐ ȔȈȚȘȖș-ȔȈȓȈȍȞ țș-
ȓȣȝȈȊȠȐȑ ȗȈȌȍȕȐȍ Ȋ ȊȖȌț ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȉȣȊȠȐȝ ȕȈ ȗȈȓțȉȍ
— ǬȘțȋȖȑ ȏȈ ȉȖȘȚȖȔ — ȗȘȖȌȖȓȎȈȓ Ȗȕ ȚȍȔ Ȏȍ ȉȍȏțȟȈșȚ-
ȕȣȔ ȚȖȕȖȔ ȒȖȋȌȈ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȐȕȌțșȖȔ ȉȘȖșȐȓșȧ Ȋ ȊȖȌț Ȑ ȌȧȌȧ
DzȈȘȓ
ǯȌȍșȤ ȕțȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ ȟȚȖ ȒȈȒ ȘȈȏ Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȖȉȍȘȕțȓșȧ
ȕȈȏȈȌ Ȑ ǫȈȕș Ƕȕ ȊȐȌȍȓ ȗȈȌȍȕȐȍ ǩȘțȕȖ ȕȖ ȕȍ ȏȈȔȍȚȐȓ ȗȖ-
ȓțȟȍȕȕȖȋȖ ȐȔ țȌȈȘȈ Ȑ ȌțȔȈȓ ȟȚȖ ȉȘȈȚ, ȊȍȘȖȧȚȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȏ-
ȕțȓșȧ ȊȐȌȧ ȗȘȣȎȖȒ ȌȧȌȐ DzȈȘȓȈ Ȗȕ ȗȖȓȈȋȈȓ ȟȚȖ ȚȖȚ ȉȘȖ-
șȐȓșȧ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ ȐȕȌțșț șȓțȟȈȑȕȖ țȗȈȊȠȍȔț Ȋ ȊȖȌț
ǶȒȘȐȒ ȊȈȝȚȍȕȕȖȋȖ ȕȍȌȖȓȋȖ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȉȍȏ ȖȚȊȍȚȈ ǷȖșȓȣ-
ȠȈȓȐșȤ ȚȘȍȊȖȎȕȣȍ șȊȐșȚȒȐ ȉȖȞȔȈȕȈ ȒȈȒȈȧ-ȚȖ ȒȖȔȈȕȌȈ ȗȖ-
ȔȖȡȕȐȒȈ ȒȈȗȐȚȈȕȈ ȚȖȗȖȚ ȕȖȋ ȉȍȋțȡȐȝ ȔȈȚȘȖșȖȊ Ȑ șțȌȕȖ
11
ȊȌȘțȋ ȚȖȟȕȖ ȖȎȐȓȖ ȅȚȖ ȊȣȊȍȓȖ Ȑ ǫȈȕșȈ Ȑȏ ȕȍȌȖțȔȍȕȐȧ Ȋ
ȒȖȚȖȘȖȔ Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ
ǩțȌțȟȐ ȐșȚȣȔ șȗȖȘȚșȔȍȕȖȔ Ȗȕ ȌȖșȚȐȋ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȈ ȊȖ
ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ țȗȘȈȎȕȍȕȐȧȝ Ȉ ȗȖȚȖȔț ȚȍȗȍȘȤ
șȉȘȖșȐȊ ș șȍȉȧ ȊȍȘȝȕȦȦ ȖȌȍȎȌț Ƞȓȧȗț Ȑ ȉȈȠȔȈȒȐ ǫȈȕș,
ȕȍȌȖȓȋȖ ȌțȔȈȧ ȒȐȕțȓșȧ ȏȈ ȉȖȘȚ ȟȚȖ Ȑ ȕȍ ȗȘȍȔȐȕțȓ ȖȚȔȍ-
ȚȐȚȤ ȊȈȝȚȍȕȕȣȑ ȕȖȊȣȔ ȉȍșșȚȘȈșȚȕȣȔ ȖȒȘȐȒȖȔ
ǿȍȘȍȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȐȕțȚ șțȌȕȖ ȓȍȎȈȓȖ țȎȍ Ȋ ȌȘȍȑȜȍ Ȉ
șȘȍȌȐ ȊȖȓȕ ȕȣȘȧȓȈ ȠȓȦȗȒȈ ȕȈȗȘȈȊȓȧȊȠȈȧșȧ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ
ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȐȔ
ǶȌȕȈȒȖ ȖșȚȈȊȐȔ ȍȍ ȗȖȒȈ Ȋ șȚȖȘȖȕȍ Ȑ ȗȖșȔȖȚȘȐȔ ȟȚȖ șȓț-
ȟȐȓȖșȤ ș ǫȈȕșȖȔ
Ǫ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȊȣȕȣȘȕțȓ Ȑȏ ȋȓțȉȐȕȣ ȊȖȓȕ ȕȈ ȗȖ-
ȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȍȔț țȌȈȓȖșȤ ȏȈȔȍȚȐȚȤ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ țȗȈȊȠȐȝ ȏȈ ȉȖȘȚ
Ȉ ȗȖȚȖȔț Ȗȕ Ȑ ȗȖȗȓȣȓ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ǹȒȖȘȖ Ȗȕ ȕȈ-
șȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐȉȓȐȏȐȓșȧ Ȓ ȗȖȚȍȘȗȍȊȠȍȔț ȟȚȖ ȉȍȏȖȠȐȉȖȟȕȖ țȏ-
ȕȈȓ Ȋ ȕȍȔ ȐȕȌțșȈ DzȖȕȍȟȕȖ ȍȔț ȗȘȐȧȚȕȍȍ ȉȣȓȖ ȉȣ ȊȐȌȍȚȤ
ȊȔȍșȚȖ ȕȍȋȖ ȌȧȌȦ DzȈȘȓȈ ȕȖ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, Ȗȕ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ
ȍȔț șȊȖȐ țșȓțȋȐ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȟȚȖ ȐȕȌțș, ȊȐȌȐȔȖ, ȚȍȘȧȓ țȎȍ
șȐȓȣ
— dzȖȎȐȚȍșȤ ȒȖ Ȕȕȍ ȕȈ șȗȐȕț — șȒȈȏȈȓ ǫȈȕș ȗȖ-ȈȕȋȓȐȑ-
șȒȐ ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ țȚȖȗȈȦȡȍȔț — ȥȋȍ ȌȈ Ȋȣ ȘȈȕȍȕȣ ț ȊȈș
ȒȘȖȊȤ ȕȈ Ƞȍȍ — ȊȖșȒȓȐȒȕțȓ Ȗȕ ș țȌȐȊȓȍȕȐȍȔ
— ǬȈ ȧ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȘȈȕȍȕ — șȓȈȉȣȔ ȋȖȓȖșȖȔ ȖȚȊȍ-
ȟȈȓ ȐȕȌțș — ȕȖ ȗȘȖȠț ȊȈș ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȕȐȒȖȔț
— ǽȖȘȖȠȖ ȝȖȘȖȠȖ ȕȖ ȊȈȔ, ȒȈȎȍȚșȧ, ȌțȘȕȖ
ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȐȕȌțș ȊȌȘțȋ țȔȖȓȒ Ȑ ȗȖȉȓȍȌȕȍȓ ǪȐȌȧ
ȟȚȖ Ȗȕ ȚȍȘȧȍȚ șȖȏȕȈȕȐȍ ǫȈȕș ȗȖȌȗȓȣȓ ȗȖȌ ȕȍȋȖ ȚȈȒ ȟȚȖ ȚȖȚ
ȖȒȈȏȈȓșȧ ț ȕȍȋȖ ȕȈ ȗȓȍȟȈȝ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȧ ȍȋȖ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈ-
ȏȖȔ ȕȈȗȘȈȊȐȓșȧ Ȓ ȠȓȦȗȒȍ ȒȖȚȖȘȈȧ Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ țȎȍ ȗȖȒȈ-
ȏȈȓȈșȤ ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȕȐȝ
«ǿȚȖ ȏȈ șȚȘȈȕȕȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ — ȌțȔȈȓ ǫȈȕș, — ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈ-
ȏȖȔ țȔțȌȘȐȓșȧ ȥȚȖȚ ȟțȌȈȒ ȘȈȕȐȚȤ șȍȉȧ ȗȈȌȈȧ Ȋ ȊȖȌț ȕț
ȌȈ ȥȚȖ ȖȉȢȧșȕȐȚșȧ ȗȖȚȖȔ», — Ȑ ȕȍ ȌțȔȈȧ ȉȖȓȤȠȍ Ȗȉ ȥȚȖȔ
Ȗȕ ȗȖȗȓȣȓ ȕȈȊșȚȘȍȟț țȎȍ ȉȓȐȏȒȖȑ ȗȖȔȖȡȐ
DzȈȒ ȕȐ ȉȣșȚȘȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȓșȧ ȔȈȕȍȊȘ ȖșȚȈȕȖȊȒȐ Ȋșȍ Ȏȍ
«ǪȖȓȠȍȉȕȈȧ șȚȘȍȓȈ» țșȗȍȓȈ ȖȚȖȑȚȐ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȌȈȓȍȒȖ ȖȚ Ȕȍș-
ȚȈ ȒȈȚȈșȚȘȖȜȣ ȚȈȒ ȟȚȖ ȠȓȦȗȒȈ ȗȖȌȖȉȘȈȓȈ ǫȈȕșȈ Ȑ ȍȋȖ ȉȍș-
12
ȟțȊșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȚȖȊȈȘȐȡȈ ȓȐȠȤ ȟȍȘȍȏ ȗȖȓȟȈșȈ ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ ȖȕȈ
șȕȖȊȈ ȗțșȚȐȓȈșȤ ȕȈ ȗȖȐșȒȐ, ȚȍȗȍȘȤ țȎȍ ȏȈ ȌȧȌȍȑ DzȈȘȓȖȔ
ȒȈȒ ȚȖ ȌțȔȈȓ Ȑ ǫȈȕș Ȑ Ȋșȍ ȉȣȊȠȐȍ ș ȕȐȔ ȔȈȚȘȖșȣ
ǹȒȖȘȖ ȕȈ ȠȓȦȗȒț ȉȣȓȖ ȗȖȌȖȉȘȈȕȖ ȊȖșȍȔȤ ȉțȑȒȖȊ Ȋȣ-
ȉȘȖȠȍȕȕȣȝ ș șțȌȕȈ Ȋ ȗȖȔȖȡȤ țȗȈȊȠȐȔ Ȋ ȊȖȌț ȗȈșșȈȎȐȘȈȔ
Ȉ ȌȧȌȐ DzȈȘȓȈ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ ȕȐȋȌȍ ȕȍ ȉȣȓȖ ȊȐȌȕȖ ǵȍȌȖțȔȍȕȐȍ
ȕȈ ȠȓȦȗȒȍ ȌȖșȚȐȋȓȖ ȒȘȈȑȕȐȝ ȗȘȍȌȍȓȖȊ ȒȖȋȌȈ ȕȈ ȔȈȟȚȍ
«ǪȖȓȠȍȉȕȖȑ șȚȘȍȓȣ» ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȖ ȉȣȓ ȗȖȌȕȧȚ șȐȋȕȈȓ Ȓ ȊȖȏ-
ȊȘȈȡȍȕȐȦ
ǫȈȕș ȕȍ ȕȈ ȠțȚȒț ȊșȚȘȍȊȖȎȐȓșȧ ȝȖȚȧ ȍȋȖ Ȑ șȚȈȘȈȓȐșȤ țș-
ȗȖȒȖȐȚȤ țȊȍȘȧȧ ȟȚȖ ȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȗȖȌȕȧȓȐ
ȗȘȧȔȖ ȕȈ ȉȖȘȚ șțȌȕȈ
DzȈȒ ȉȣ ȚȖ ȕȐ ȉȣȓȖ ȕȖ ȗȖȊȐȕțȧșȤ șȐȋȕȈȓț ȠȓȦȗȒȈ ȉȣ-
șȚȘȖ ȕȈȗȘȈȊȐȓȈșȤ Ȋ ȖȉȘȈȚȕȣȑ ȗțȚȤ
ǷȖșȔȖȚȘȐȔ ȚȍȗȍȘȤ ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ ȕȈ ȗȈȓțȉȍ «ǪȖȓ-
ȠȍȉȕȖȑ șȚȘȍȓȣ» ș ȚȖȋȖ șȈȔȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ ȒȈȒ ǫȈȕș ȉȘȖșȐȓșȧ
Ȋ ȊȖȌț
DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ǩȘțȕȖ ȗȖȌȕȧȓșȧ ȕȈ ȕȖȋȐ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȔȈȚȘȖ-
șȈ Ȑ ȒȈȗȐȚȈȕȈ ȊȣȉȍȎȈȊȠȍȋȖ ȕȈȊȍȘȝ ȗȘȐ ȗȍȘȊȣȝ șȊȐșȚȒȈȝ
ȚȘȍȊȖȋȐ ȥȚȖȚ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ șȍȑȟȈș Ȏȍ ȗȘȐșȚțȗȐȓ Ȓ ȘȈșșȗȘȖșȈȔ.
— ǹȒȈȎȐȚȍ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ ȔȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȒȈȒ Ȋșȍ ȥȚȖ
ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȒȚȖ ȗȍȘȊȣȑ țȗȈȓ Ȋ ȊȖȌț — ȊȈȠ ȌȧȌȧ ȐȓȐ ȋȖșȗȖ-
ȌȐȕ ǨȋȈȌȈȘȈș?
— Ǩȝ ȋȖșȗȖȌȐȕ ȒȈȗȐȚȈȕ ȧ, ȗȘȈȊȖ, ȕȍ ȏȕȈȦ ȟȚȖ Ȑ ȗȖȌț-
ȔȈȚȤ ȖȉȖ ȊșȍȔ ȥȚȖȔ — ȖȚȊȍȟȈȓ ȍȌȊȈ ȗȘȐȠȍȌȠȐȑ Ȋ șȍȉȧ ǩȘț-
ȕȖ— ȖȌȕȈȒȖ, Ȕȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ ȟȚȖ ȔȖȑ ȌȧȌȧ ȊȖȊșȍ Ȑ ȕȍ ȗȈȌȈȓ Ȋ
ȊȖȌț
— ǪȖȊșȍ ȕȍ ȗȈȌȈȓ Ȋ ȊȖȌț? — țȌȐȊȓȍȕȕȖ ȊȖșȒȓȐȒȕțȓ ȒȈȗȐ-
ȚȈȕ. — ǵȖ ȊȍȌȤ ȥȚȖ ȊȐȌȍȓȐ ȌȊȈ ȔȈȚȘȖșȈ Ȑ ȊȈȝȚȍȕȕȣȑ ǵȍȚ
Ȋȣ ȗȘȖșȚȖ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȍȡȍ ȕȍ ȖȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȗȖșȓȍ ȗȈȌȍȕȐȧ
ǩȘțȕȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȐȔȍȓ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȘȈșȚȍȘȧȕȕȣȑ ȊȖȏ-
ȉțȎȌȍȕȕȣȑ ȊȐȌ
— DzȖȕȍȟȕȖ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȧ Ȑ ȖȠȐȉȈȦșȤ — ȖȚȊȍȟȈȓ Ȗȕ —
ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȓȍȋȒȖ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ — ȗȖȠȓȐȚȍ Ȋ ȒȈȦȚț Ȓ
ȌȧȌȍ — ȊȖȚ Ȑ Ȋșȍ
ǻȉȍȎȌȍȕȕȣȑ ȚȖȕ ȥȚȖȋȖ ȖȚȊȍȚȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȖȒȖȓȍȉȈȓ țȊȍ-
ȘȍȕȕȖșȚȤ ȒȈȗȐȚȈȕȈ
13
— ǷȖșȓȈȚȤ Ȋ ȒȈȦȚț, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȕȍ ȚȘțȌȕȖ — șȖȋȓȈșȐȓșȧ Ȗȕ,
—ȕȖ Ȋșȍ Ȏȍ ȔȈȚȘȖșȣ Ȑ ȊȈȝȚȍȕȕȣȑ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȖȠȐȉȐȚȤșȧ
ǷȖșȓȈȊ ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȏȈ șȗȘȈȊȒȈȔȐ Ȗȕ țșȈȌȐȓ ȔȖȓȖȌȖ-
ȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȒȘȍșȓȖ Ȉ șȈȔ ȗȘȐȕȧȓșȧ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ Ȋ ȗȖȌȏȖȘ-
ȕțȦ ȚȘțȉț ȏȈ țȠȍȌȠȍȑ Ȋ ȔȖȘȍ ȠȓȦȗȒȖȑ ǵȈȒȖȕȍȞ ȗȖșȓȈȕ-
ȕȣȑ ȔȈȚȘȖș ȊȍȘȕțȓșȧ Ȑ ȖȚȘȈȗȖȘȚȖȊȈȓ ȟȚȖ-ȚȖ șȊȖȍȔț ȕȈȟȈȓȤ-
ȕȐȒț ȕȈ ȔȈȓȈȑșȒȖȔ ȕȈȘȍȟȐȐ ǩȘțȕȖ ȕȍ ȗȖȕȧȓ ȒȖȕȍȟȕȖ ȍȋȖ
ȌȖȒȓȈȌȈ ȕȖ ȗȖ țȌȐȊȓȍȕȕȖȔț ȓȐȞț ȒȈȗȐȚȈȕȈ ȌȖȋȈȌȈȓșȧ ȟȚȖ
ȌȧȌȧ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖȒȈȏȈȓșȧ Ȋ ȒȈȦȚȍ
— ǵȍȗȖȕȧȚȕȖ ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȖȕȧȚȕȖ — ȘȈșȚȍȘȧȕȖ ȏȈȋȖȊȖȘȐȓ
ȔȍȎȌț ȚȍȔ ȒȈȗȐȚȈȕ ȖȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǩȘțȕȖ — ȏȕȈȍȚȍ ȓȐ Ȋȣ ȊȍȌȤ
ȊȈȠ ȌȧȌȧ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȕȖ ȗȖȘȈȏȐȚȍȓȤ-
ȕȍȍ ȊșȍȋȖ ȚȖ ȟȚȖ ȊȈȠ șȓțȋȈ ȐȓȐ ȒȖȔȗȈȕȤȖȕ ȔȐșȚȍȘ ǰȖȋȈȕȕ,
ȕȈȑȌȍȕ Ȋ ȍȋȖ ȒȈȦȚȍ șȊȧȏȈȕȕȣȔ Ȑ ș ȋȖȓȖȊȖȑ ȏȈȊȍȘȕțȚȣȔ Ȋ
ȖȌȍȧȓȖ
ǩȘțȕȖ ȊșȒȖȟȐȓ ȖȚ țȌȐȊȓȍȕȐȧ ȗȘȐ șȚȖȓȤ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȖȔ
șȖȖȉȡȍȕȐȐ
— ǩȖȎȍ ȔȖȑ ȌȈ ȟȚȖ Ȏȍ ȚȈȔ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ" — ȊȖșȒȓȐȒȕțȓ
Ȗȕ ș ȉȍșȗȖȒȖȑșȚȊȖȔ, — ȗȖȑȌȍȔȚȍ ȚțȌȈ șȒȖȘȍȍ ȒȈȗȐȚȈȕ
ǶȉȈ ȗȖșȗȍȠȐȓȐ ȊȕȐȏ Ȑ ȗȖȌȝȖȌȧ Ȓ ȒȈȦȚȍ ȌȧȌȐ DzȈȘȓȈ țȎȍ
țșȓȣȠȈȓȐ, Ȓ ȕȍȔȈȓȖȔț șȊȖȍȔț țȌȐȊȓȍȕȐȦ ȟȚȖ ȏȈ ȌȊȍȘȤȦ
ȠȓȐ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȒȘțȗȕȣȍ ȗȘȍȘȍȒȈȕȐȧ
DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȖȕȐ ȊȖȠȓȐ Ȋ șȈȔț ȒȈȦȚț ȚȖ ȋȓȈȏȈȔ Ȑȝ ȗȘȍȌ-
șȚȈȊȐȓȖșȤ ȊȍșȤȔȈ șȚȘȈȕȕȖȍ ȏ